Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2014

THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP

THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 01:13
Quyển THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP này do thiền sư Đoạn Vân Trí Triệt soạn vào đời Nguyên, được ấn hành vào niên hiệu Khang Hi thứ 6 (1667) đời Thanh, sau đó được xếp vào Đại Chính Tạng tập 48, trang 1009.

THIỀN TÔNG
QUYẾT NGHI TẬP
Thiền Sư Trí Triệt
Việt dịch: Đồng Tiến – Chúc Hiền
Nhà xuất bản Phương Đông

MỤC LỤC
-Lời nói đầu
-Thiền tông quyết nghi tập
1. Nguyên trạm lưu thanh mô
2. Ly trần tinh tấn môn
3. Khước bộ phục thăng môn
4. Thối đọa sách lệ môn
5. Giải đãi khích lệ môn
6. Chấp ngại quyết nghi môn
7. Thất chính cứu cánh môn
8. Triệt để cùng uyên môn
9. Chỉ bổn hoàn chơn môn
10. Thuận tức miễn hoạn môn
11. Thượng căn khí môn
12. Thiền lâm tĩnh lự môn
13. U cư chính mạch môn
14. Kỳ Viên thánh chúng môn
15. Giác ngộ huyền tông môn
16. Quy nguyên thật tế môn
17. Thể dụng song tu, âm dực vương hóa
18. Song lâm di giới chúng đẳng tuân y
19. Pháp môn sám hối, hạnh nguyện Bồ-đề
20. Ức tích xuất trần thừa huynh cảnh giới
21. Phục trừng giải nọa, chỉ cảnh, tức mê
– Tông chỉ Lâm Tế
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP này do thiền sư Đoạn Vân Trí Triệt soạn vào đời Nguyên, được ấn hành vào niên hiệu Khang Hi thứ 6 (1667) đời Thanh, sau đó được xếp vào Đại Chính Tạng tập 48, trang 1009.
Chẳng rõ Sư người xứ nào. Chỉ biết năm 26 tuổi, Sư thọ ngũ giới, ăn chay, chuyên tâm niệm Phật.
Năm 31 tuổi, Sư theo hòa thượng Vân Phong Diệu Cao xuất gia, tham thiền học đạo, được hòa thượng trao câu thoại đầu: “Muôn pháp về một, một về đâu?”. Sau đó, Sư đến am Hà Đường Chủ ở phủ Quỳ, ngày đêm tinh tấn Thiền hành, buông bỏ ngoại duyên, đạt đến trạng thái trần cảnh bặt dứt, niệm tịnh nối nhau.
Theo lời thỉnh cầu của thủ tọa Độn Cơ và sự động viên của hòa thượng Cổ Đạo, Sư đã biên soạn tác phẩm này, ngõ hầu làm kim chỉ nam cho người sơ cơ. Sư đem sự thể nghiệm của chính mình để nói về công phu dụng tâm học đạo, đồng thời trình bày và giải thích phương pháp tu đạo thực tiễn, lấy việc tham cứu sâu xa huyền chỉ Phật đạo để hiển bày bản lai diện mục nơi mỗi người.
Nội dung sách này chia làm hai mươi mốt môn: Nguyên trạm lưu thanh môn, Li trần tinh tấn môn, Khước bộ phục thăng môn, Thối đọa sách lệ môn, Giải đãi miễn cần môn, Chấp ngại quyết nghi môn, Thất chính cứu cánh môn, Triệt để cùng uyên môn, Chỉ bản hoàn chân môn, Thuận tức miễn hoạn môn, Thượng căn lợi khí môn, Thiền lâm tĩnh lự môn, U cư chính phái môn, Kỳ Viên Thánh chúng môn, Giác ngộ huyền tông môn, Quy nguyên thật tế môn, Thể dụng song tu âm dực Vương hóa, Song lâm di giới chúng đẳng tuân y, Sám hối pháp môn Bồ-đề hạnh nguyện, Ức tích xuất trần thừa huynh cảnh giới, Phục trưng giải đọa chỉ cảnh tức mê. Trong sách phần nhiều bàn về việc của ngài Triệu Châu Tùng Thẩm.
Sau này, các tác phẩm Thiền Quan Sách Tấn của Châu Hoằng, Giác Hổ tập quyển hạ của Tế Năng, phần nhiều căn cứ theo sách này.
Sau đây là một số qui ước viết tắt ở phần cước chú:
TĐPHHQ: Từ Điển Phật Học Huệ Quang, Thích Minh Cảnh chủ biên.
PHĐTĐ: Phật Học Đại Từ Điển của Đinh Phúc Bảo.
TĐTTHV: Từ Điển Thiền Tông Hán Việt, Hân Mẫn- Thông Thiền biên dịch.
HNĐTĐ: Hán Ngữ Đại Từ Điển, Mộng Trúc Phong chủ biên
Những kẻ hậu học là hàng sơ cơ thấp kém, kiến thức và sự hành trì không được mảy may, chỉ phiên dịch theo từ ngữ thì làm sao tránh khỏi lỗi lầm! Ngưỡng vọng các bậc tôn túc, trí giả chỉ dạy thêm.
Lời người dịch
THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP
Thiền sư Trí Triệt ở Tây Thục trước thuật [1]
1. Nguyên trạm lưu thanh môn (Nguồn lặng dòng trong)
Các pháp không tự khởi, chúng hiện hữu đều có nguyên do. Muốn sạch các nghi, cần phải trừ những mê lầm nhỏ nhiệm. Nay tôi xin thuật lại quá trình hạ thủ công phu năm xưa khiến người học thấy nghe, từ đó dễ dàng tu tập. Tôi là kẻ xuất gia muộn màng, dốc hết đạo tâm kiên cố, không đoái hoài đến sự nguy vong, một bề thẳng tiến. Dầu gặp ma, gặp nạn, tâm niệm ấy vẫn không quên; gặp nhục, gặp vinh cũng một lòng không hề nao núng. Cho nên bị gọi là kẻ cố chấp. Nếu không có tâm sắt đá thì làm sao kham nổi việc như thế! Lúc còn trẻ, tuy tôi ở trong vòng ngũ dục[2] mà như dạo chơi cảnh vườn; dù trần lao đầy dẫy, việc đời dồn dập, nhưng chạm cảnh thì vô vi, tâm thường điềm tĩnh; được mà không vui, ứng dụng vô cùng; mất cũng chẳng buồn, hiện tiền vô ngại.
Lúc mới tu học, tôi đã trải qua nhiều gian nan, nhưng suy xét tận cùng mà cũng không có nơi thú hướng. Vào thời tráng niên khỏe mạnh, làm việc hơn người, công phu dõng mãnh, nhưng khó đạt đến chỗ rốt ráo. Nay thật tình bảo cùng bạn đạo, phân tích nguyên do. Đạo do người hoằng truyền, không luận tăng hay tục.
2. Ly trần tinh tấn môn (Tinh tấn lìa trần)
Hai mươi sáu tuổi, Trí Triệt tôi thọ giới, trì trai, chuyên tâm niệm Phật.
Ba mươi mốt tuổi, xuất gia làm tăng, tham thiền học đạo. Thầy tôi là hòa thượng Vân Phong[3] dạy tham câu: “Muôn pháp về một, một về đâu?”. Sau đó, tôi cùng với huynh Quang kết bạn đi đến am Hà Đường Chủ ở phủ Quỳ. Nơi đây rất yên tịnh, nên tôi quyết định chọn làm chỗ dừng chân. Tự ở trước tượng Phật đốt hương phát nguyện, lập hạn quyết tử trong ba năm, đồng thời phát thệ rằng: “Nếu tôi giải đãi, ham muốn ngồi nằm, mong cầu an ổn, thân chạm giường ghế thì cam chịu đọa vào địa ngục Vô Gián[4] không có ngày ra”.
Từ đó, ngày đêm thiền hành, trừ hai thời cơm cháo mới ngồi, các việc khác như uống trà nước cũng không dừng chân. Bạn đạo, thí chủ đến thăm hỏi, cũng không tiếp đãi, nói năng thiểu giảm, luôn đề cử câu: “Muôn pháp về một, một về đâu?”. Chỉ để tâm vào chữ “một” này, hết sức tha thiết, đề khởi nghi tình. Có lúc đắc lực, tâm như bầu trời trong xanh, không gợn một áng mây, chỉ biết nghi tình nơi chữ· “một”. Trong tâm linh hoạt, như hạt châu lăn ngang dọc trong mâm không ngăn ngại. Đến trạng thái này không biết có thân đi trên đất, cũng chẳng biết có việc động, tĩnh, lạnh, nóng ở thế gian. Xoay thân, cúi ngước, đại tiểu tiện đều không có tâm tính toán, phân biệt, chỉ theo nghi tình ấy mà thuận chân bước đi; ăn cơm ăn cháo tiện tay nắm muỗng, buông đũa; lại chẳng biết trong cơm ăn có vị cay, chua, mặn, lạt. Đến đây mới biết là công phu chuyên tâm một chỗ, chỉ có niệm tịnh nối nhau.
Tôi nêu ra việc này, hoặc có người chưa hạ thủ công phu thì nghi ngờ không tin, vì vậy tôi tạm nêu hai ví dụ nhỏ. Thí như ở đời có một dũng sĩ nổi cơn thịnh nộ, vào trong trăm vạn quân, bắt lấy vị thống soái. Người đó muốn chiến thắng để lập công mà không đoái hoài đến sự nguy vong. Một khi phẫn nộ liền tiến tới trước, không có ý thoái lui, người học đạo cũng giống như thế.
Như chúng ta muốn cầu đạo vi diệu vô thượng để báo đền bốn ân[5] sâu nặng, mượn hình hài cha mẹ cho, đốt một cây hương, một ngón tay, một cánh tay, phát khởi một niệm tinh tấn thì quên hết đau khổ. Vì sao? Bởi không có niệm thứ hai, vừa biết đau khổ thì rơi vào niệm thứ hai.
Hai ví dụ trên là muốn để cho người học tin sâu việc này, không được nghi ngờ, công phu thấu đáo mới có chỗ tương ưng; đồng thời lấy điều này làm qui tắc cho việc thực hiện công phu đắc lực.
3. Khước bộ phục thăng môn (Lùi bước rồi lại tiến)
Giờ đây, nêu trường hợp khi công phu không đắc lực. Nghi tình trên chữ “một” này chợt nghi, chợt mất, đó là do rơi vào hôn trầm hoặc bị tán loạn. Nếu ráng dùng sức khởi nghi thì đã không đắc lực mà lùi lại càng lùi.
Chữ lui sụt (thoái) này, phần lớn hành giả không biết xử trí, cho nên nêu một ví dụ nhỏ để làm sáng tỏ. Như có người nghèo nghe ngoài muôn dặm có châu báu, liền đi tìm, hoặc đi được một nghìn, hai nghìn dặm, năm nghìn dặm lại sinh tâm thoái lui, không muốn đi nữa. Khi vừa thoái lui bỗng tự nhiên than rằng: “Nếu ta trở về thì uổng phí công sức trước kia, mãi chịu đói nghèo khốn khổ”. Lại nghĩ: “Châu báu đó ai đi cũng có phần, sao ta lại bỏ?”. Bấy giờ người ấy phấn chấn quyết chí tiến bước đến nơi, nhặt châu báu, trở thành giàu có, làm lợi ích an vui cho cả quyến thuộc. Việc thế gian đều như thế. Nay nêu ra ví dụ tiến, thoái này nhằm vào chỗ hạ thủ công phu không đắc lực khiến cho đắc lực. Thật ra, sợ hàng hậu học đời sau nửa chừng chán bỏ, cho nên lấy việc này để khuyên gắng thêm!
4. Thối đọa sách lệ môn (Khuyến tấn khích lệ khi tâm thoái lui)
Đoạn này nêu lên hai trường hợp thoái lui và không đắc lực, người học không được gom thành một việc. Sau đây nói rõ lại chữ “thoái” này khiến cho người học nhận biết. Thoái là thoái tâm Bồ-đề, thoái tâm bền lâu, thoái tâm tinh tấn, không muốn lễ Phật, không muốn tu đạo, không muốn tham kiến thiện tri thức, không muốn thân gần bạn đạo, không muốn đề khởi thoại đầu, chỉ thích nhàn rỗi buông lung. Nếu khi niệm thoái này phát khởi (là do dụng tâm quá độ, hoặc là nghiệp chướng sâu dày, căn lành yếu kém) thì chúng ta phải luôn luôn đến trước tượng Phật, bồ-tát chí thành đảnh lễ, đốt một nén hương, tỏ bày tội lỗi, cầu xin sám hối, rồi dõng mãnh đề khởi thoại đầu. Niệm này như nước sôi làm tan băng giá. Bấy giờ chỉ thuần một niệm tịnh, người học cần phải biết rõ. Khi tôi mới gặp niệm thoái này, liền đốt hương tỏ bày sám hối, cầu Phật thương xót phù hộ, rồi liền đề khởi thoại đầu, niệm thoái này lập tức tiêu diệt. Đây là việc tôi đã trải nghiệm, xin ghi ra đây để sách tấn hàng hậu học.
5. Giải đãi khích lệ môn (Khuyên người giải đãi nên siêng năng)
Đây là giải quyết trường hợp không đắc lực. Nếu trên câu thoại đầu chẳng khởi nghi tình, hoặc là không đề khởi nổi thoại đầu, hoặc lúc còn, lúc mất, hoặc chạy theo thanh sắc, hoặc phan duyên, hoặc thích ngủ nghỉ. Đó đều là do lười biếng, buông lung thân tâm; đối với việc sinh tử, dụng tâm không tha thiết, dính mắc mọi nơi, cho nên không đắc lực. Khi công phu chưa thuần thục, hai thứ bệnh này thường dấy khởi. Tôi để tâm vào câu thoại đầu, quyết khởi nghi tình, không cần phân biệt, bài xích thị phi. Một khi nghi tình phát khởi, niệm này liền tiêu. Những điều đã nói ở trên, đều không vì mục đích nào khác, chỉ nhằm quyết đoán chỗ hạ thủ công phu cho người học, để tâm thanh tịnh, hoạt bát không có một niệm nào khác, bỏ hết những điều hiểu biết trước kia, từ học hỏi, từ lời Phật dạy, lời Tổ nói, lời Bách gia chư tử[6], ngay lúc ấy tình thức bít kín, tâm thánh phàm dứt bặt. Đến đây tham thoại đầu, hoặc tham chữ “không” (vô), hoặc đề cử câu: “Muôn pháp về một, một về chỗ nào” đều được. Một khi đảm đương thì phải phấn chấn, ra sức tiến thẳng đến trước, không quay đầu lại, về đến tận nhà, ngồi an ổn, mới là lúc an lạc thật sự.
6. Chấp ngại quyết nghi môn (Khuyên người chấp trước nên khởi nghi tình)
Hai công án trên đây, đều phát xuất từ hòa thượng Triệu Châu[7], và đã được nêu ra nhiều trong chốn tòng lâm. Chữ “không” này, tôi thường thấy đồng đạo có các kiến giải chấp không, chấp có, chấp đoạn, chấp thường. Người chấp “không” cho rằng: “Ngài Triệu Châu nói “không” là muôn pháp vốn không, bổn tánh vốn không, có gì mà nghi?”. Người chấp “có” nói: “Ngài Triệu Châu nói “không” là chỉ cho “có”, nói “không” là trong “không” tức “có”; vậy nghi điều gì?” Người chấp “đoạn” bảo: “Ngài Triệu· Châu nói “không” là vạn hữu đều không, không có một cái gì để ta nắm bắt đựơc, cần gì phải nghi?”. Còn người chấp “thường” lại bảo: “Ngài Triệu Châu nói “không” là chơn tánh thường còn, lặng yên bất động, nghi làm gì?”.· Ôi! Do kiến giải thiên lệch, nên mới có sai lầm này. Nếu chủ trương chẳng cần dùng nghi tình mà được Vô thượng bồ-đề như thế, thì chỉ có Thiên sinh Di-lặc và Tự nhiên Thích-ca[8] mới được mà thôi. Thí như những người có nghệ thuật tinh xảo ở thế gian, chưa ai không nghi mà thành tựu cả. Một chữ nghi này là tâm suy nghĩ dụng mưu, nghĩa đồng nhưng tên lại khác. Như trong hội Lăng-nghiêm, hai mươi lăm hành giả[9] được viên thông, mỗi vị đều có nghi, nên mới chứng ngộ, việc này ai cũng biết, chẳng cần giải thích rõ.
7. Thất chính cứu cánh môn (Cứu cánh sai lầm)
Đây là trình bày việc tham chữ· “không”, người học nghe bậc tôn túc nói nên đem chữ “không” này dán trên mắt, mắt liền thành chữ “không”, chữ “không” liền thành con mắt. Người học chỉ cần khán[10] như thế liền lãnh hội được chữ “không”, rồi ngồi kết-già trên đơn, nắm chặt tay, cắn chặt răng, mở to hai con mắt mà nhìn chữ “không” này. Lúc nhỏ thì nhỏ như vi trần, lớn thì lớn như bầu trời, hoặc ẩn hoặc hiện đều nhận cho đúng, ngay đó công phu được đắc lực. Lại nghe người học nhờ vị thầy khai phát: “Vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: “Con chó có Phật tánh không?”. Ngài Triệu Châu nói “không”. Thầy liền bảo đề khởi chữ “không”, người học tin nhận thực hành theo, rồi đi cũng chữ “không”, ngồi cũng chữ “không”, ăn cơm, mặc áo cũng chữ “không”, trong tất cả các thời đều khán chữ “không”, hoặc nhanh hoặc chậm. Lại tự nói: “Niệm chậm thì trong tất cả thời không niệm mà tự niệm, niệm chữ “không” này một cách linh hoạt, vô ngại. Lại nói: Khi niệm gấp, niệm hết một hơi mới dừng, xoay vần như thế, cho đây là công phu thuần thục.
Tôi từng nghe nói như vậy, rất sợ người học đời sau nhầm lẫn, nên mạo muội đưa ra hai ví dụ nhỏ để mọi người đều biết. Xét niệm chậm này giống như đứng trên cao ném hạt đậu, mặc tình văng đến đâu đều không ngăn ngại. Còn niệm gấp thì giống như đứng trên lầu trống canh đánh một hồi, một hồi này vừa dứt lại một hồi khác, đâu có lợi ích gì? Hai loại công phu khán và niệm chữ “không” nói ở trước, tứ chúng[11]thực hành theo rất nhiều, nói ra giống như chuyện đùa. Thật là đáng tiếc! Hoặc có người tham câu: “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” Hỏi đến chỗ thích đáng để khởi nghi tình, liền nói lung tung, hoặc nói khởi nghi tình trên chữ “chỗ nào?”, hoặc nói khởi nghi tình trên chữ “một về”, hoặc cả hai câu, hoặc chỉ câu sau. Mỗi người chủ trương một· đường riêng mà không thay đổi. Thật không thể hiểu được!
8. Triệt để cùng uyên môn (Cùng nguồn tận đáy)
Tôi hổ thẹn lúc còn đang tu học, chưa được thăng đường nhập thất[12] chỉ trộm nhìn ý thú ở đầu cửa mà thôi. Ví như người quản lí châu báu cho nhà vua, châu báu này vốn chẳng phải của anh ta, nhưng anh ta có thể phân biệt thật, giả, quí, tiện, khinh, trọng. Nếu quyến thuộc của vua cần lấy, liền theo ý mà cấp cho họ dùng, không lẫn lộn. Cũng giống như thế, diệu pháp vô thượng của Phật, Tổ chẳng phải của tôi, nhưng thứ tự công phu, tà, chính, sâu, cạn tôi cũng lược biết và trình bày cho mọi người hiểu. Tôi nguyện cùng với những đồng đạo giải quyết nghi tình này, nhất định không dối gạt nhau.
Vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không?
Ngài Triệu Châu đáp: Không!
Vị tăng hỏi tiếp: Sâu bọ hàm linh đều có Phật tánh, vì sao con chó không có Phật tánh?
Ngài Triệu Châu đáp: Không!
Vị tăng ngay đó, nếu nói hiểu thì liền bị ngài Triệu Châu nhổ nước bọt vào miệng và mắng cho một trận thậm tệ. Triệu Châu phải im lặng, để lời này không lưu truyền ở đời. Vị tăng bấy giờ nếu không lãnh hội được lời này, toàn thân đều rơi vào nghi tình, liền khống chế hai trăm sáu mươi đốt xương, tám vạn bốn nghìn lỗ chân lông, khiến hơi thở không thông. Vị tăng đưa tay nắm kéo ngài Triệu Châu lại và nói: “Phật dạy sâu bọ hàm linh đều có Phật tánh, vì sao hòa thượng nói con chó không có Phật tánh, là ý gì?” Ngài Triệu Châu lại nói: “Không!” Đến đây vị tăng nghi tình càng nặng. Ông đi cũng nghi: “Vì sao nói không?”, ngồi cũng nghi: “Vì sao nói không?”, mặc áo ăn cơm cũng nghi: “Vì sao nói không?”, khổ vui, thuận nghịch cũng nghi: “Vì sao nói không?”, cả ngày đêm mười hai thời không có khoảnh khắc nào tạm dừng. Chỉ vì không chấp nhận ngài Triệu Châu nói: “Con chó không có Phật tánh”, nên chỉ cần ở chữ· “không” này mà đánh bại Triệu Châu, làm sao cho mọi người ghét mới thôi.
Dưới đây là trình bày chỗ dụng nghi của người học, cần phải để tâm xét kỹ. Khi dụng nghi, trước phải phát tâm phẫn nộ, nghi ngài Triệu Châu vì sao nói “không”? Tâm phẫn nộ này (nếu không phát ra tiếng thì trong tâm uất ức; nếu phát ra tiếng mà bịt miệng mũi thì âm thanh phát ra như tiếng hàng phục hổ. Như người bị nhục, tâm nghi ngờ mà không giải quyết được đều có tiếng lòng uất ức này), hoặc nói ra, hoặc không nói ra, người học tự biết cách. Nghi ở đây là nghi vì sao ngài Triệu Châu nói “không”, chứ chẳng phải khán chữ “không” của ngài Triệu Châu. Ngày nay người học phần nhiều khán chữ “không” và niệm chữ· “không”này. Thật là đáng thương xót!
Người học đạt đến chỗ này thì trong lòng tỉnh táo, cần phải xem lúc bấy giờ vị Tăng này có nghi tình chăng? Lại hỏi tiếp: “Sâu bọ hàm linh đều có Phật tánh, vì sao con chó không có Phật tánh?” Một câu này nghi thấu xương tủy. Vị tăng cầu chết chứ không muốn sống, bức bách ngài Triệu Châu phải bình tâm, thốt ra một chữ “không,” muốn thâu lại thâu cũng không được. Vị tăng ấy bấy giờ muốn chết, chết cũng không được. Từ xưa đến nay có nghi mà không giải quyết được. Vì thế, những điều mà người trước nghi tức là điều người ngày nay nghi, điều mà người ngày nay nghi chính là nghi điều mà ngài Triệu Châu nói. Bỗng nhiên từ khối nghi vỡ ra một tiếng, thấy biết hết tin tức bên kia[13]. Hãy thôi! Đừng nói nữa, nói nhiều càng xa đạo.
9. Chỉ bổn hoàn chơn môn (Chỉ gốc về chơn).
Vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: “Muôn pháp về một, một về đâu?”. Ngài Triệu Châu nói: “Ta ở Thanh Châu may cái áo vải nặng bảy cân”. Vị tăng này lại nghi không giống vị tăng kia, khiến ngài Triệu Châu phải uổng phí động miệng lưỡi lần nữa. Nói áo nặng bảy cân thì không phải là một việc nhỏ, ý này là sao? Vì cân không đúng nên không người mua.
Xưa nay trong chốn tùng lâm phần nhiều nêu: “Muôn pháp về một, một về đâu?” “Một” này tôi không thể nói toạc ra. Sau thể hội được chỗ “về một”, sẽ khiến người học dễ rõ, dễ hiểu. Vì thế, kinh Pháp hoa ghi: “Chỉ một việc này thật, có hai thì chẳng phải chơn”. Một này chính là cội nguồn của chúng sinh, là diệu đạo của chư Phật, cũng là mẹ của muôn pháp, là chí tôn trong các thánh. Mê nó thì không thoát được luân hồi, ngộ nó thì liễu tử thoát sinh. Lại nêu: “Muôn pháp về một, một về đâu?”. Khi nghi, chỉ nên nghi trên chữ “một” này, “một” đó chính là tâm. (Tâm này là tâm linh tri, chứ chẳng phải quả tim, hay tâm phân biệt). Tâm tức là một (một là vua của các thánh, cho nên gọi là tâm vương). Vì sao tôi phân tích kỹ như thế? Bởi sợ người học khi mới vào đạo, thưa hỏi mà thầy không nói rõ ràng về nghi tình, người học lại không biết thứ tự thưa hỏi. Vả lại, không gặp được bạn lành, rốt cuộc mặc dù nghe có thiện hữu tri thức, nhưng lại không thân gần, cầu xét đoán sự lý, dứt trừ nghi hoặc mà chấp lấy cái thấy của mình để rồi mai một đời mình, thật đáng thương xót!
Vì vậy, tôi chỉ muốn người học hướng vào chữ “một” này mà khởi nghi. Đầu tiên đề cử “Muôn pháp về một, một về đâu?” Hoặc đề cử ba, năm lần, tùy ý buông, nắm. Sau đó không nêu “muôn pháp về một,” chỉ khởi nghi tình trên chữ “một”. Nghi là nghi “một trở về đâu?” Ba chữ “ trở về đâu” chính là nghiền ngẫm chữ “một” này hướng về đâu mà an thân lập mệnh. Nhưng không nghi trên ba chữ này, chỉ khởi nghi trên chữ “một”. Nếu sợ không khởi nghi tình trên chữ “một”, thì lại đề cử “rốt cuộc một về đâu?” Khi cử thoại đầu hoặc phát ra tiếng hay không phát ra tiếng đều được. Song không được quá gấp, cũng không được quá chậm. Như chuông khánh, nhịp đánh chừng mực, đều đặn thì âm thanh thuận mà hòa, cốt là khởi nghi tình trên câu thoại đầu. Dù đắc lực hay không đắc lực cũng phải thực hiện đúng như vậy. Không được tin lời người khác, rồi cho rằng: “Không cần mở miệng cử thoại đầu”. Nếu tin lời này, bịt miệng ngăn tiếng, sau ắt có bệnh.
10. Thuận tức miễn hoạn môn (Hơi thở thuận thì tránh được bệnh)
Giờ đây nói về việc người học thưa hỏi không rõ ràng, về sau mắc bệnh, làm tổn thương tâm, hại đến sức khỏe.
Chính tôi thấy các huynh đệ, người nào lặng lẽ không nói, sau này phần nhiều mắc phải bệnh ói ra máu. Gạn hỏi nguyên do, anh ta cho rằng thiện hữu tri thức không bảo mở miệng cử thoại đầu. Tôi thống thiết nói với anh ta: “Bệnh ấy chính là do khí làm tổn thương tim. Tim là chủ huyết mạch, tim không làm chủ được thì khí huyết chạy sai lạc. Điều cốt yếu là hơi thở bình ổn, huyết mạch thư giản, bốn đại điều hòa thì đạo mạnh”. Tạm đưa ra ví dụ, như ở đời có người mất một vật quý giá, ngày đêm tìm kiếm mãi, hoặc im lặng suy nghĩ, hoặc mở miệng hỏi han, hoặc buồn thương, than thở. Sau đó hoặc gặp người chỉ cho, hoặc nhìn quanh mà tìm được. Suy cùng sự lý như thế, mở miệng, ngậm miệng, nói nín, động tịnh đâu ngại gì đến nghi tình? Lại cùng với người học suy ngẫm đến cội nguồn của bệnh ấy, hoặc là do ăn no, gánh nặng, hoặc là do leo núi, chạy bộ. Bốn việc này là đầu mối để sinh bệnh, bốn việc này làm hơi thở ngưng trệ. Nếu không mở miệng phát ra tiếng đề cử thoại đầu, khí sẽ uất kết trong ngực, làm tổn thương thân tâm, chướng ngại nghi tình. Như thế, vọng cho là do tọa thiền sanh bệnh, há chẳng phải là oan lắm sao?
11. Thượng căn khí môn (Căn khí bậc thượng)
Đoạn này nói về việc ba bậc thiện hữu tri thức nhập môn khác nhau, nhân duyên kiến đạo cũng sai biệt. Đó là có người từ kinh giáo mà ngộ đạo, hoặc có người do lực bát-nhã từ đời trước, cho nên không tham thiền mà ngộ đạo; hoặc có người do công phu tham thiền dũng mãnh chưa bao lâu mà ngộ đạo. Ba bậc thiện tri thức này chắc chắn không thể chỉ dạy công phu vi tế cho hàng sơ cơ. Nếu nói đến con đường hướng thượng của Thiền tông, tiếp hàng thượng căn thì được, còn căn cơ bậc trung, bậc hạ thì không thể. Cho nên, cổ đức nói: “Người học đạo nếu không có pháp nhãn, cần phải có con mắt du phương tham học”. Lại như Trọng Ni[14]nói: “Nhìn nguyên nhân ấy, xem duyên do của nó, xét chỗ an trụ của nó”. Vì vậy, khi hành cước, chúng ta cần phải có con mắt du phương tham học chân chính.
12. Thiền lâm tĩnh lự môn (Nhà thiền tĩnh lặng)
Nay nói kỹ cương trong tòng lâm là việc tĩnh lặng ngồi thiền. Xưa nay, Phật pháp hưng thạnh, tùng lâm phát triển, trời rồng ủng hộ, thí chủ quy ·ngưỡng, vật dụng đủ đầy, thường trụ sung túc, nơi nơi tọa thiền thâu chúng, người người mộ đạo chuyên tu, hoặc năm ba trăm Tăng, hoặc một hai nghìn chúng. Hai chủ Đông, Tây[15] lo toan liệu tính, trong ngoài nhất như, trải tâm như đất. Mỗi mỗi xem nhân biết quả, người người thấy đạo sáng tâm. Ba đức, sáu vị [16], tứ sự, bảy báu gồm đủ không thiếu. Cho nên trong Tăng đường, bồ-tát học Bát-nhã, hai bàn tay không đụng đến nước, trăm việc chẳng để lòng. Ngoài hai thời cháo cơm ra, thì chuyên tâm nơi đạo. Bậc thượng căn chẳng lìa chỗ ngồi, chỉ một lòng tham cứu Nhứt thừa, ngày đêm tỉnh táo gìn giữ chính quán, mai sau phát minh việc lớn[17], thành bậc đại pháp khí, thâu nhân kết quả làm bậc Tông tượng [18]trong chốn tùng lâm, mở ra lò rèn lớn để tôi luyện người học.
Hạ thủ công phu, trước tiên bước lên thiền sàng, uy nghi cốt ở tinh thành, nên ngồi kiết già ngay ngắn, mắt nhìn thẳng vào mũi, mũi thẳng với rốn, răng khít, nắm hai tay, đợi hơi thở điều hòa mới đề khởi câu thoại đầu: “Vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không? Ngài Triệu Châu đáp: “Không”; không cần động miệng lưỡi, lặng lẽ tham cứu, lấy sự chứng ngộ làm kỳ hạn. Đây là nói về nghi thức tọa thiền trong tùng lâm để· mọi người đều biết.
13. U cư chính mạch môn (Ẩn cư nơi chính mạch)
Đoạn này nói về chính mạch truyền thừa. Sau khi tổ Hoàng Mai [19]qua đời, trước khi Bá Trượng kiến lập tùng lâm, hoặc ba người, năm người ở trong chốn núi rừng canh tác, trồng trọt, không có thời giờ cắt móng tay mà lúc nào cũng chăm chăm ở nơi đạo, niệm niệm không quên. Thế là, người người đều thành bậc đại pháp khí. Về sau, mỗi người một phương, thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sinh. Khi người theo học đã đông, bấy giờ ngài Bá Trượng mới kiến lập tùng lâm. Ở đây nêu ra việc các bậc tổ sư tiền bối ẩn cư tu hành nơi núi rừng, trong gian khổ mà thực hiện công phu để mọi người đều biết.
14. Kỳ Viên thánh chúng môn (Thánh chúng ở Kỳ Viên)
Đoạn này nói về khởi nguyên của của pháp bình đẳng. Đó là khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, nhất định hành khất thực là muốn giáo hóa thí chủ bỏ xan tham, tránh ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thức ăn xin được trong bát chia làm ba phần: Một phần ban cho loài quỉ đói, chim thú và cá, một phần ban cho người nghèo cùng đến xin, một phần thọ dụng dưỡng thân hành đạo, cầu Phật quả Vô thượng bồ-đề. Phật ôm bát ra khỏi Kỳ Viên, thường mang ba y, giữ gìn chính quán, mắt nhìn về phía trước sáu trửu[20], không quay đầu, động chân cất bước nhẹ nhàng thanh thoát; buộc niệm, nhìn thẳng mà bước đi. Cho nên, ở bất cứ nơi nào dù đông hay hạ, Phật và đại chúng đều nhập Từ tâm tam-muội này, như mọi người đều biết. Ba pháp môn này không ra ngoài Nhứt tâm. Phật tổ tùy thời, tùy căn cơ mà có phương tiện hành đạo. Người học không nên chấp chặt một bên. Ba pháp này, mỗi mỗi tôi đều phê phán, khiến cho bốn chúng học hậu học không mắc phải mê lầm.
15. Giác ngộ huyền tông môn (Giác ngộ tông huyền)
Nếu bàn về việc này, không phải ở chỗ ngồi thiền im lặng, không phải ở chỗ cày ruộng trồng trọt, cũng không phải ở chỗ đắp y, trì bát. Vậy hãy nói rốt ráo ở chỗ nào? (im lặng hồi lâu) Là gì? Là cái gì? Người học lãnh hội không nổi lý này, nên đề câu thoại đầu, khởi nghi như trước, không cần thuật lại. Chỉ cần người học biết rõ câu thoại đầu linh hoạt, không ngưng trệ một chỗ. Như đi, đứng, ngồi, nằm, mặc áo, ăn cơm, quét dọn, bửa củi, xách nước, đại tiểu, im lặng, động tịnh, xoay người, cúi ngước, tiếp khách, khổ vui, thuận nghịch thảy đều có đạo ở trong đó, nên tự mình phải có phương tiện mới được. Người biết thực hiện công phu này, thí như người giỏi đá cầu, cầu chạm đầu đầu đội, chạm vai vai hất, chạm khủy tay khủy tay huých, chạm tay tay đánh, chạm gối gối tung, chạm chân chân đá. Xoay người đá một cái vượt khỏi cầu môn, vút lên tầng trời Ba Mươi Ba[21], thẳng đến tầng trời thứ mười tám[22] rồi vượt qua Phạm thiên, lên tới Tứ Không thiên[23]rồi trở lại chỗ ban đầu, cũng như vậy, không gì có thể bắt, không ai có thể ngăn. Vì sao? Vì tất cả đều do quá linh hoạt, cho nên ba cõi nắm bắt nó không được, vô tâm giữ nó không được. Nó có diệu dụng như vậy, tự tại như vậy, an lạc như vậy, nên chẳng lạ gì ba cõi thâu nó cũng không được, tận mười phương hư không vi trần quốc độ cũng không thâu tóm nó được, nó mặc tình đến đi không gì ngăn ngại. Người học hãy nói cái ấy là trái cầu hay cái ấy là người đá cầu? Hiểu chăng, biết chăng? Hãy thôi! Hãy thôi! Nếu gặp A-dật-đa đích thân· thọ ký, đưa ra ví dụ này, người học ngộ được không? Thông thường, tin và không tin đều xuất phát từ tâm của ông, không tin mà tin như gương chiếu gương, tâm và gương đều mất đâu cần nhọc công làm cho an tĩnh. Nếu bỏ có, lấy không, chấp pháp thành bệnh; trăm pháp[24], mười huyền [25], nghìn kinh, vạn luận dẫn dắt người học đều trở về Thập tín[26]. Nếu người thật tâm tin thì nhất định thành Phật. Hạnh giải tương ưng như ao đầm lắng trong, bóng trăng hiện rõ. Tin tánh tức tự tâm, tin tâm tức tự tánh; tánh vốn là tự tâm; tâm vốn là tự tánh, tâm tánh như như, tự tin tự kính.
16. Quy nguyên thật tế môn (Trở về nguồn thật tế)
Phần trên đã trình bày không phải là bản ý của tôi, bởi nghiên cứu tất cả Thánh điển, xem đọc các loại sách vở, nêu việc xưa, chứng nghiệm việc nay, cộng với việc thấy nghe chính xác mới thấy phần nhiều bốn chúng đều dụng tâm sai khác, kiến giải thiên lệch, tà chính không biết, đúng sai chẳng phân. Than ôi! Sinh nhằm đời mạt pháp, cách Phật rất xa, không hiểu trước mắt vạn duyên sai biệt. Do đó chỉ riêng người thực hành công phu, tuy tham câu thoại đầu khác nhau, nhưng chỗ dụng tâm khởi nghi không khác, tất cả thoại đầu cần nên khởi nghi. Thế nên cổ đức nói: “Không nghi, không ngộ”, trước kia đã chẳng nói như thế sao? Chưa ai không nghi mà thành tựu được việc lớn. Vì thế cần đầy đủ chính tri kiến để chẳng bao giờ rơi vào trong hang ổ chồn hoang, mất đi một đời. Đâu chỉ dừng lại một đời mà đến trăm nghìn vạn đời, chủng tử bồ-đề cũng không nảy nầm. Chúng ta ở địa vị người học không nỡ thấy nghe việc này. Giữa hai đường, nên quyết nghi trừ mê hoặc, trước nên đem những lời cảnh chúng, những cơ duyên thí dụ trong kinh giáo và ngữ lục của Phật, tổ cùng chỗ tôi thực hành công phu đắc lực, mỗi mỗi đều đưa ra cho người học đời sau thấy. Như ngay một lời, tâm địa khai thông; nơi một câu, tánh thiên[27] bừng sáng, mới không phụ chí nguyện tham học một đời. Nếu tâm địa không mở thì tánh thiên không sáng chói, mỗi mỗi nắm chặt đầu dây, rồi như con mèo vọt thẳng. Bỗng nhiên như lại gặp bạn lành chỉ ra nhân trước. Ngay một niệm khế hợp, ngày tiêu muôn lượng vàng ròng. Ngay lúc đó, ba ác đạo đồng chứng Bồ-đề, bốn ân trọng cùng lúc đền đáp.
Trí Triệt tôi cũng chỉ là đồng học, mong các bậc trí quan tâm dìu dắt. Thệ rằng ở đời sau ở chỗ nào cũng đồng là bạn pháp. Kệ rằng:
Xưa nay hiếu kính, lý sự viên dung,
Thể dụng song tu, thầm giúp Vương hóa[28]·
Lời dạy Ta-la[29], tứ chúng đều tuân,
Pháp môn sám hối, hạnh nguyện Bồ-đề
Nhớ xưa xuất trần nhờ huynh răn nhắc
Lại ngăn biếng trễ, dừng cảnh dứt mê
Xưa nay hiếu kính, lý sự viên dung.
Ở trên đã trình bày thứ tự động tịnh của công phu tham thoại đầu, và trình bày chi tiết về sự hoạt động hoặc nghỉ ngơi của tứ chúng mới vào đạo. Dưới đây sẽ trình bày cho người học về căn bản, đầu cuối, nguồn gốc, chỗ đến.
Thế nào là căn bản? Năm giới là căn bản. Thế nào là đầu cuối? Tâm lâu dài không thay đổi là đầu cuối. Thế nào là nguồn gốc? Việc từ kiếp Không trở về trước[30] là nguồn gốc. Thế nào là chỗ đến? Nơi một việc lớn này dừng là chỗ đến. Người học muốn biết rõ nguồn gốc và chỗ đến của một việc lớn này thì nên kiên trì giữ gìn năm giới, tinh cần tu tập mười thiện, ý không dong ruổi ngoại cảnh, tâm không tán loạn, dù động hay tịnh, nhàn rỗi hay bận rộn, luôn luôn giữ chính niệm, mới có chút phần tương ưng với công phu nêu trên. Ở trên đã nói bốn chúng là tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Trước trình bày hai việc của người tại gia:
1/ Đứng đầu là hiếu thuận cha mẹ, kính trọng, lục thân[31] quyến thuộc nội ngoại.
2/ Phải biết thứ bậc cao thấp, quí tiện trong phố phường, hàng xóm; khiêm nhường, nhân từ, trên dưới hòa kính.
Đây là tấm lòng người con hiếu thuận đối với cha mẹ. Người đời thường nói đến hai chữ hiếu thuận này, mà không biết lý đó rất ưu việt, rất rộng lớn. Đối với thân thì cung cấp ăn uống, y phục, giường chiếu, thuốc men, còn đối với tâm thì phải kính trọng, phụng dưỡng, hầu hạ, đó là hiếu. Thuận là tùy thuận nét mặt và ý thích hợp lý của cha mẹ, làm những việc không trái ý cha mẹ. Nếu có tâm hiếu thuận như thế, thì trên dưới hòa kính và cha mẹ an lòng. Đây là đạo hiếu kính tốt đẹp ở thế gian, cũng đâu có khác lẽ trời? Nếu lại thêm trì trai, giữ giới, niệm Phật, tham thiền, cầu pháp Đại thừa để liễu sinh thoát tử, thì thật là đại hiếu, đại thiện, thuộc về đạo xuất thế gian. Bốn ân đã báo đáp, ba cõi đã cứu giúp thì lo gì không báo đáp công ơn cha mẹ một đời sao? Dưới đây giải thích năm giới phối hợp với năm thường. (Ngũ thường của Nho giáo)
1/ Không sát sinh nên gọi là nhân
2/ Không trộm cắp nên gọi là nghĩa
3/ Không tà dâm nên gọi là lễ
4/ Không uống rượu nên gọi là trí
5/ Không vọng ngữ nên gọi là tín.
Bốn chúng đã muốn niệm Phật, tham thiền, nên kiên trì giữ gìn năm giới này. Về giới tà dâm, trong giáo lý của Đức Phật cho rằng hai chúng tại gia không thể giữ gìn trọn vẹn, nên chỉ nói giới tà dâm, để tùy thuận tu hành. Kinh Lăng-nghiêmghi: “Người đời không cầu xuất gia, không thể xả bỏ ân ái đối với thê thiếp, nhưng tâm không nên khởi tà dâm. Nếu tâm lặng trong sáng tỏ, khi mạng chung được sinh về cõi trời Tứ Thiên Vương. Nếu có thể giữ gìn trọn vẹn, không phạm, tinh tấn niệm Phật, khi lâm chung chắc chắn sẽ hóa sinh trong hoa sen ở cõi Cực Lạc, quyết không nghi ngờ”. Giới dâm dục này hai chúng xuất gia không dám trái phạm. Những người xuất gia thoát ly thế tục, đầu tròn áo vuông, nhập thánh siêu phàm, gọi là Tăng bảo. Nói là “bảo”, bởi vì như châu ma-ni trong sáng, khiến người thấy thì mắt thanh tịnh, nghe thì tai thanh tịnh, nói đến thì lưỡi thanh tịnh, chạm đến thì thân thanh tịnh, còn gọi là Phúc· điền tăng. Nếu có người tán thán, cúng dường thì được phúc· báu vô lượng. Thí như một hạt giống gieo xuống ruộng tốt, thì thu hoạch vạn hạt, cho nên Tăng bảo là ruộng phúc tốt cho chúng sinh. Do đó, người xuất gia, khởi tâm động niệm liền gọi là phá giới, kể cả giới tà dâm.
Năm giới đứng đầu là sát sinh, còn năm thường đứng đầu là nhân, cho nên không sát sinh có thể gọi là nhân. Nhân là từ, là nhẫn nại, là bác ái, thích sự sống, ghét sự chết, cho nên nói: “Thấy nó sống không nỡ thấy nó chết, nghe tiếng nó không nỡ ăn thịt nó”. Thế nên bậc quân tử xa rời nhà bếp là chỗ sát sinh. Đây là lời răn về nhân.
Nghĩa là lễ nghi, bình đẳng, đại dụng. Việc thích hợp, nên làm thì làm; vật đáng dùng, nên lấy thì lấy. Việc bất nghĩa thì không làm, vật phi nghĩa thì không lấy, cho nên bậc quân tử thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa. Vào thời của Khổng Tử, người ta đi trên đường không lượm của rơi. Khổng Tử nói: “Bất nghĩa mà giàu, đối với ta như mây trôi”. Đây là lời răn về nghĩa.
Lễ là trung, là noi theo, là đại lễ. Gia Ngữ nói: “Xưa ở nước Lỗ, có một người nam sống độc thân, người góa phụ ở gần cũng sống một mình, vào một đêm gió mưa bão bùng, ngôi nhà người góa phụ sụp đổ, bà ta chạy đến· xin trú nhờ nhà người nam. Người kia đóng cửa không cho vào, người góa phụ oán trách: “Sao ông bất nhân không cho tôi vào?”. Người kia trả lời: “Ta nghe rằng nam nữ chưa tới 60 tuổi không được ở chung, nay cô còn trẻ, ta cũng còn trẻ. Đó là lý do ta không cho vào”. Người góa phụ so sánh: “Sao ông không bằng Liễu Hạ Huệ vậy?”. Người kia nói: “Liễu Hạ Huệ thì được, còn ta thì không được. Ta muốn lấy cái không thể của ta mà học cái có thể của Liễu Hạ Huệ”. Khổng Tử nghe lời đó nói: “Hay thay! Người muốn học theo Liễu Hạ Huệ, chưa có ai giống như vậy”. Thế thì đâu có việc tà dâm! Đây là lời răn về Lễ.
Trí là huệ, là minh, là cao siêu; tri là hiểu biết, giống như mặt trời vậy. Người có hiểu biết, như trên hư không có mặt trời. Dưới chữ tri (知), viết chữ nhật (日) là chữ trí (智). Mặt trời trí huệ trên không, soi sáng tất cả chỗ tối tăm. Vì thế, do uống rượu làm hôn loạn chân tánh thì tâm trí huệ không tỏ. Mây che thì mặt trời trí huệ không sáng. Cho nên, kinh nói: “Uống rượu là phạm 36 trường hợp mất công đức.” Cho nên, trong kinh Thư cũng nghiêm cấm uống rượu. Hi Hòa[32] đam mê rượu, làm nhục thân bại đức, cho nên vua Vũ ghét rượu ngon mà thích nghe điều thiện. Lương Võ Đế, 46 năm không nếm ngũ tân[33] và rượu nồng. Vua cho rằng: “Không uống rượu thì không bị hôn mê làm chướng”. Khổng Tử nói: “Không bị rượu làm khốn đốn”. Tất cả đều cho rượu làm mờ tâm, loạn tánh. Các bậc thánh đều ngăn uống rượu. Đây là lời răn về trí.
Tín là thành, thật, chân. Xưa có hai bậc hiền sĩ họ Phạm và họ Trương, trên đường đi xa nghìn dặm, ước hẹn với nhau nửa năm gặp lại. Họ Phạm nói: “Ngày 15 tháng 9 sẽ đến hầu chuyện”. Họ Trương chuẩn bị tiệc đãi khách. Đúng ngày họ Phạm đến, là bậc quân tử chân thành, nên không nói dối. Đây là lời răn về tín.
Lời răn về năm thường là điều thiện để sửa trị thế gian, thuận theo lẽ trời mà làm, giữ đạo thiện đến chết. Nếu có chút sai lầm thì tán thân mất đức, không có đạo thiện xứng đáng để làm gương cho người đời sau. Huống gì trong giáo pháp của ta, bốn chúng đều niệm Phật, tham thiền, muốn cầu diệu đạo vô thượng! Đó là đại thiện, đại nhân duyên xuất thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đến bờ niết-bàn đại an lạc. Nếu người không tuân thủ năm giới này mà muốn thoát luân hồi đến bờ niết-bàn thì không thể nào được.
17. Thể dụng song tu, âm dực vương hóa (Thể dụng song tu, thầm giúp vua trị quốc)
Đoạn này nói về công đức của mười thiện.
Mười thiện vốn đồng thể với mười ác, chỉ theo duyên nhiễm tịnh mà có tên gọi khác, như nắm tay-xòe tay, chỉ một thể mà tác dụng là ở nơi buông-nắm của con người. Buông là mười ác, nắm là mười thiện. Mười ác gồm ba nghiệp ác thuộc về thân: sát sinh, trộm cắp, dâm dục; bốn nghiệp ác thuộc về khẩu: nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói ác độc; ba nghiệp ác thuộc về ý: tham lam, sân hận, si mê. Dứt mười ác, tức có mười thiện. Năm giới là thể, mười thiện là dụng. Thí như mọi người đều có thân, nhất định dùng tay chân. Nếu thân không có tay chân thì làm sao hoạt động được, tay chân không có thân thì gá vào đâu? Tay chân nương vào thân thể, phát động tác dụng đến muôn pháp, an lập thế giới. Việc này rõ ràng không đáng nghi.
Người học nhất định lấy năm giới làm thể, mười thiện làm dụng. Thể-dụng song hành mới thành tựu Phật sự. Nếu tất cả người đời chuyên trì năm giới, tinh ròng mười thiện, trong các việc nghề nghiệp, kinh doanh, sinh hoạt luôn gìn giữ bản thân, điều tiết sinh hoạt, hiếu dưỡng cha mẹ, thì việc này cảm đến tám bộ[34]: trời, rồng, v.v … xuống Diêm-phù-đề để ủng hộ thế gian, mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, thiên hạ thái bình, muôn dân lạc nghiệp. Nay lấy điều thiện này nguyện cho bậc trị quốc lấy bốn biển làm nhà, lấy nhân dân làm con, để giềng mối quốc gia được chấn hưng mạnh mẽ; các nước đến giao hảo, đạo đức tiếng tăm vang khắp, mười phương quy thuận, không thi hành những hình pháp mà tự nhiên đạt đến thái bình, phúc· thọ vô cùng, non sông một mối; cành vàng xinh đẹp, lá ngọc tỏa thơm; ngọn gió Nghiêu[35] mãi mãi lan xa, mặt trời Thuấn[36] luôn luôn sáng tỏ.
18. Song lâm di giới chúng đẳng tôn y (Lời di huấn ở rừng Ta-la mọi người tuân theo)
Kinh nói: “Không trì năm giới trì thì cắt đứt con đường nhân, thiên”. Năm giới là đầu tiên của các giới, đứng đầu của muôn thiện. Kinh lại nói: “Giống như làm nhà, trước phải xây nền móng kiên cố. Nếu xây nền trên hư không thì không bao giờ thành tựu”. Xưa kia ở Song Lâm, lúc sắp nhập Niết-bàn, Thế Tôn nói với đại chúng trời người: “Sau khi ta diệt độ các ông nên nương vào ba-la-đề-mộc-xoa, đó là thầy của các ông”. Ba-la-đề-mộc-xoa tức là giới này. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn không chỉ nói sự trì giới này cho đại chúng trời người ở hội Niết-bàn nghe mà còn cho cả chúng ta ngày nay nữa. Giới này Phật Phật trao nhận, Tổ Tổ truyền nhau. Người học muốn niệm Phật, tham thiền để thấu tỏ việc lớn, thì cần phải tuân thủ giới này. Nhất thiết không thể nghe bọn tà sư, kẻ tà kiến cho rằng nói dối, uống rượu, ăn thịt không chướng ngại Bồ-đề; trộm cắp, hành dâm không phương hại đến bát-nhã. Họ là tội nhân ở điạ ngục, la-sát, quyến thuộc của ác quỷ, chẳng phải đệ tử Phật, trộm bàn pháp môn, vọng nói bát-nhã, làm bại hoại niềm tin thuần thiện của mọi người, cắt đứt huệ mạng chư Phật, những người đó sẽ đọa địa ngục Vô Gián, vĩnh viễn không có ngày ra.
Người học trong bốn chúng đã vào pháp môn chân chính, cần đầy đủ kiến giải chân chính. Cho nên kinh nói: “Thân người khó được, chính pháp khó gặp.” Ngày nay may mắn được thân người, lại gặp chính pháp, nếu thấy kẻ tà kiến như thế, cần phải có con mắt sáng suốt. Tại sao tôi phải nhọc sức nêu việc này? Vì e rằng người sơ cơ học đạo chưa hoàn toàn có lòng tin chân chính gặp phải những người cho tà pháp là chính, cho chính pháp là tà, sao chép kinh điển thì đoạn trước đặt ra sau, đoạn sau để lên trước, lời nói không chính xác, khiến cho người nghe theo những lời cuồng này, không hiểu, không biết, buông lung thân tâm. Như đổ dầu vào bột mì, thì không thể phân ra được, khiến phải lầm lạc một đời; lại đâu chỉ một đời mà vĩnh viễn trăm kiếp, nghìn đời là con cháu của ma. Thật đáng thương xót thay!
Tôi đã từng thấy bọn người này, họ ngậm miệng, đớ lưỡi, không có lời để thi thố, chỉ chắp tay, xoay người chạy xa. Vì sao? Vì đến chỗ này thì không có cửa để vào, không có nơi để dừng chân, không có chốn để lập thân, không có chỗ để mở miệng. Vì sao? Vì tà không phạm đến chính. Há không nghe Cổ đức nói: “Bản lãnh của các ông có hạn, việc không thể nói của ta thì vô cùng”. Đúng thay lời nói ấy! Trước đã nói về năm giới. Ngăn tà, dừng ác nên gọi là giới.
19. Pháp môn sám hối, hạnh nguyện Bồ-đề
Một ngày sáu thời, người học nên đến trước tượng Phật, Bồ-tát, năm vóc sát đất, đốt nén hương tỏ bày sám hối. Ngay đó thỉnh Tam bảo chứng minh, xưng tên và pháp danh, quỳ dài chấp tay thỉnh cầu:
Qui y tất cả chư Phật trong vi trần cõi nước ở khắp mười phương hư không.
Quy y tất cả tôn pháp trong vi trần cõi nước ở khắp mười phương hư không.
Quy y tất cả hiền thánh tăng trong vi trần cõi nước ở khắp mười phương hư không.
Cúi xin Tam bảo chẳng bỏ lòng từ, xót thương giáng lâm chứng minh sám hối. Con tên ….. từ vô thỉ cho đến ngày nay, nghiệp chướng nhiều đời, tội lỗi nhiều kiếp, ba độc vô minh, mười ác chướng nặng, tạo ra vô lượng vô biên tội ác, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết chuyển[37]. Hôm nay, chúng con gội rửa thân tâm, đối trước mười phương các Đức Phật, các đại bồ-tát, Đại từ bi phụ linh cảm Quán Thế Âm bồ-tát, thánh chúng, năm vóc sát đất, tỏ bày sám hối, một lòng nương tựa, hằng hà sa tội diệt. (hai câu trên đây đọc lại ba lần.) Chỉ xin các Đức Phật, các đại bồ-tát dùng thiên nhãn thấy xa, thiên nhĩ nghe xa, và tha tâm nhanh chóng chiếu soi, gia hộ chúng con tu hành theo thứ tự, tiến đạo không ma chướng, sớm sáng tỏ trí bát-nhã, không lui sụt tâm Bồ-đề, sáu căn thanh tịnh, mọi lo lắng đều tiêu, một niệm vô vi, mười phương quét sạch, siêu việt ba cõi, sớm lên bờ giác, vượt thoát tứ sinh, mau đến Bồ-đề. Nếu đời nay chúng con duyên mỏng, đạo nghiệp chưa thành, thọ mạng ngắn ngũi, khi vô thường đến, nguyện nương theo lực bát-nhã, được chính niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, theo nguyện vãng sinh cõi Phật. Sau đó đảnh lễ Phật, bồ-tát và được các Ngài đích thân dạy bảo, y theo nguyện tu hành, vẫn trở lại thế giới Ta-bà, sinh làm thân nam trong nhà trưởng giả, tu mười điều thiện, giàu có ở đô thị, không quên đời trước, chỉ mong cha mẹ không có tâm lưu luyến, cho con xuất gia. Tuổi nhỏ vào đạo, trí tuệ hơn người, sớm gặp minh sư, tham thiền học đạo, tinh thông giáo điển, thấu suốt kinh Phật, chỉ học Thượng thừa, chuyên ròng yếu chỉ, hoặc ngay một lời mà thấy suốt nhân nhiều kiếp. Hoặc trong một câu mà thấu triệt quả nhiều đời, sáng suốt tỏ rõ, đến đi tự· tại, tùy ý thác sinh cõi Phật, cõi trời, báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi, pháp giới hữu tình đồng thành chủng trí. Xin chư Phật chứng minh, mười phương ba đời tất cả các Đức Phật, các vị bồ-tát ma-ha-tát, Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật.
Tôi nêu những việc thông thường để hướng dẫn hàng sơ cơ, kính nhờ những bậc cao minh trình bày lại cho đàn hậu học. Thẹn vì ngôn từ nhiều mà nghĩa lý còn chưa tỏ, thành thật kính mong các thiện hữu đính chính để người thấy nghe tùy hỉ, đều bước lên thuyền từ bát-nhã, khen ngợi tán dương, cùng chứng Bồ-đề.
20. Ức tích xuất trần thừa huynh cảnh giới (Nhớ xưa xuất trần nhận lời dạy của người anh)
Từ năm Ất Hợi niên hiệu Nguyên Thống thứ ba (1335), Trí Triệt tôi đã thọ năm giới tại gia, đến tháng 5 năm Canh Thìn (1340) vào chùa, mùng 8 tháng 12 xuống tóc làm tăng, đảnh lễ cầu hòa thượng Vân Phong làm thầy. Ngày rời nhà, nhận lời dặn dò ân cần của người anh kế là cư sĩ Lê Thập: “Việc xuất gia chẳng phải là nhân duyên nhỏ, là việc nhập thánh siêu phàm, nối tiếp huệ mạng chư Phật. Đây là việc của bậc đại trượng phu, nên phải gắng sức làm. Nay em đã dám xa lìa cha mẹ anh em, vứt bỏ vợ con gia nghiệp mà lại không nghe Cổ đức nói: “Một người xuất gia, chín đời[38] được sinh thiên” ư? Lời nói này nhất định là thật. Đã là thật mà anh thấy trước mắt biết bao nhiêu người xuất gia, tất cả việc làm của họ đều chỉ mong muốn chín đời sinh thiên thì nhất định không thể được! Em đã xuất gia phải nên lập chí, chớ giống những vị tăng tầm thường, tâm ý dong ruổi, chạy đông, chạy tây, cầu danh trục lợi, luống uổng thời gian; cũng chớ tranh nhân-ngã, bàn luận phải trái, không khen mình chê người. Khi bị đánh thì đương đầu nhẫn chịu, bị nhổ nước bọt lên mặt thì không cần lau chùi (bị sỉ nhục không cần giải bày); chớ buông lung ngủ nghỉ, chớ tham cầu uống ăn, việc đời nhiều thứ không thể kể xiết. Rời khỏi nhà đi bước đầu tiên, nhấc chân, đặt chân, đi, đứng, ngồi, nằm đều phải nhớ kỹ câu thoại đầu. Nếu quên câu thoại đầu thì cô phụ sự che chở của quốc vương, đất nước và cô phụ thí chủ đã cung cấp tứ sự: ăn uống, quần áo, mền chiếu, thuốc men. Giữ thoại đầu này, cùng sống cùng chết với nó, phát chí nguyện lớn, chỉ nên hiểu một đại sự nhân duyên này mới không phụ chí nguyện xuất gia tham học của em. Cho nên kinh nói: ‘Báo đáp hết bốn ân, cứu giúp thảy ba cõi, lo gì không báo đáp ân cha mẹ hiện tại và chín đời?’. Đã ở trong cõi khổ nhiều, vui ít, dù có sở đắc, hoặc không sở đắc, cũng phải giữ gìn thoại đầu. Nếu có chỗ nhập môn an lạc thì nhất định trở về chỉ dạy quyến thuộc”.
Trí Triệt tôi mặc nhiên tiếp thu lời dạy trên. Vừa ra khỏi cửa vài bước thì cư sĩ vẫy tay nói: “Một trở về đâu?”. Tôi quay đầu chắp tay bái tạ, thầm nhận rồi đi. Tôi khắc cốt ghi tâm, đến nay không dám quên. Những lời dặn dò việc đời, răn nhắc công phu, chi tiết từng điều có thứ tự, nếu ghi chép hết lời nhỏ nhặt ra thì rất nhiều. Ở đây, lược ghi vào cuối sách này vậy.
21. Phục trừng giải nọa, chỉ cảnh, tức mê (Lại răn nhắc sự giải đãi, dừng cảnh, dứt mê)
Ở đây tiếp tục nói đến việc đã đề cập ở trên. Trong cuộc đàm đạo vào đêm Tự tứ[39], tại thiền đường ở sơn phòng[40], thủ tọa [41]Độn Cơ thốt lời cảm thương người học: “Gần đây xã hội chuyển biến, lòng người thay đổi rất nhiều, Phật pháp suy vi, chùa chiền hoang phế, thiện tri thức không xuất hiện, nên không thể tìm được người có chính tri kiến khai thị con đường thẳng tắt pháp môn Niệm Phật, Tham thiền cho bốn chúng hiện tiền học Phật”.
Do đó đến thưa với tôi rằng: “Xin hòa thượng ghi lại thứ lớp cảnh giới công phu đắc lực trước đây của mình và lời răn dạy từ người anh ruột trong ngày xuất gia để chỉ bày cho người sơ cơ học đạo, giúp họ thêm tinh tấn. Được vậy thì thật là may mắn !”.
Tôi trả lời: “Từ xưa đến nay có rất nhiều pháp ngữ dạy chúng của bậc tôn túc và thiện tri thức mà chúng sinh còn chưa tin. Huống gì tôi xuất gia muộn màng, hạnh giải nông cạn, luống uổng cửa Không, chẳng giúp ích gì cho giáo pháp! Tuy để tâm lâu ngày trong pháp môn, nhưng chưa đạt đến chỗ tột cùng của lý đạo. Tự thẹn lời lẽ tầm thường, đức hạnh mỏng manh, việc này đâu dám vâng làm!”.
Thủ tọa nói tiếp: “Người học bây giờ, có kẻ thích nghe nhiều, có kẻ căn tánh chậm lụt, xem những lời răn dạy của bậc tôn túc xưa kia mà cho rằng: “Sức trí tuệ của bậc thiện tri thức ấy có gốc rễ sâu dày, mới vào đạo không cần gia công, chỉ vừa nghe liền liễu ngộ. Căn cơ nông cạn như chúng ta không thể làm được. Ngày nay, chúng ta hãy gieo hạt giống bát-nhã, đợi kết quả ở đời sau”. Văn Mẫn tôi thấy rất nhiều người nói như thế, thật đáng thương cho họ đã tự sinh tâm thoái lui. Nếu đem chỗ công phu miên mật trước kia của Hòa thượng trình bày qua một lần cho người thấy nghe, nhất định họ sẽ khai phát tín tâm, rồi như thế mà dụng công, tinh tấn và đạt đến rốt ráo. Nếu như trong tứ chúng ở đời sau, mỗi người có chứng đắc, liễu sinh thoát tử thì ân đó chẳng lớn sao?”. Tuy Thủ tọa hết lòng vì người học, nhưng tôi thật chưa dám gánh vác.
Hôm sau, thời cháo sáng xong, tôi lên phương trượng của hòa thượng Cổ Đạo thăm hỏi. Hòa thượng và tôi đã 17 năm thâm tình. Nhân đó, tôi nêu ra những việc thủ tọa Độn Cơ đã nói. Hòa thượng cũng cho rằng: “Phật pháp đang đứng bên bờ nguy khốn, nên việc này sẽ là khuôn mẫu cho hàng sơ cơ học đạo”.
Tôi liền đáp: “Người tự cứu mình chưa được thì làm sao có thể cứu người khác. Kinh có ghi rõ: Bản thân mình không tinh tấn thì làm sao khuyên người khác tinh tấn được”.
Hòa thượng lại nói: “Trong kinh cũng nói: “Mình chưa độ mà độ người là bồ-tát phát tâm”. Bậc tiên nho cũng nói: “Đâu nỡ ngồi yên nhìn hơn thua, thấy nghiêng mà không giữ, ngã mà không· đỡ”.
Tôi từ chối không được, quay về sơn phòng, khơi thông sáu căn, mở lộ mắt tuệ, tự tại tiêu diêu, không trói, không buộc; bẽ gãy khóa xích tâm viên, mở toang cửa ngăn ý mã, mặc tình đến đi không ngại, từ đây hoàn toàn vui sướng. Thế là không nỡ an nhàn, cho nên đề khởi công án cũ mục đã tham cứu trước kia, náo loạn người học một phen! Nhưng dùng chính nhãn quan sát khắp thì lại là đất bằng mà nổi sóng gió, nắm lấy tay chân người học đánh đập lung tung, khiến cho họ không có chỗ thi thố. Đến đây lại cần phải chấn chỉnh an định cho họ. Chỗ chân thật liền bảo là chân thật. Hãy nói việc chân thật này, làm sao giao phó cho người học? Tỉnh táo nắm ngay việc chân thật. Mỗi mỗi hãy nỗ lực đảm đương và ghi nhớ câu “Vạn pháp trở về một, một trở về đâu?” Bắt đầu hôm nay, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, lên giường xuống giường, ra cửa vào nhà, động tịnh, nhàn rỗi bận rộn đều nên đề cử câu thoại đầu miên mật, không gián đoạn, nói nín tùy ý.
Nếu đến nơi lễ Phật thì buông ngay câu thoại đầu, chí thành phát nguyện sám hối, nguyện xong đến đoạn Ba-la-mật thì tiếp tục đề khởi thoại đầu. Hoặc tụng kinh, khi hết quyển, đến đoạn Ba-la-mật cũng y như trước. Hoặc lúc công việc bận rộn thì tự xem xét bản thân.
Lại nói với người học: Văn tự, lời nói không thể diễn tả hết những cảnh giới khi tham thiền, nên chỉ lược nói ra đây. Nếu bàn luận đến chỗ sinh khởi cảnh duyên thì tất cả đều xuất phát từ tâm, nếu tâm không sinh thì cảnh từ đâu khởi? Nên kinh nói: “Tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sinh”. Lại nói: “Hễ có tướng đều là hư vọng”. Lại nói: “Không bao giờ nên nắm bắt tất cả cảnh giới”.
Tôi thấy đa số người học nghe nói đến cảnh giới là có, thì sinh hoan hỷ, nếu nói cảnh giới hư vọng không thật, liền sinh phiền não. Cảnh giới đều từ hôn trầm, tán loạn khởi lên. Hôn trầm do tâm lười biếng mà có, tán loạn do tâm phóng túng mà sinh. Tâm lười biếng là nguồn của hôn trầm, tâm phóng túng là gốc của tán loạn. Do đó, nếu hôn trầm thì cảnh sai biệt, tán loạn thì thể khác nhau, đều từ vọng tưởng trong khoảnh khắc mà biến hóa vô số. Nếu tâm không vọng động thì đâu như thế? Khi hai tâm này phát sinh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy phấn chấn tinh thần, khiến cho thân tâm thoải mái, đề khởi thoại đầu, dõng mãnh khởi nghi tình thì niệm này liền tiêu mất. Nếu có người không tin lời nói này, họ lại dẫn chứng kinh Lăng-nghiêm, cho là thật có năm mươi loại ấm ma. Há không nghe Thế Tôn nói với ngài A-nan, 50 loại ấm ma này đều là năm uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức do vọng tưởng mà thành. Khách trần che lấp chủ nhân, nếu mê thì khách thừa cơ hội nhảy vào quấy nhiễu
Đến đây quét sạch kiến chấp phàm thánh, quét hết dấu vết cho người học. Hãy nói cái gì là chủ? Đó là “vạn pháp về một, một về đâu?”. Cái gì là khách? Đó là vừa động tâm, phiền não liền dấy khởi. Chỗ này, tuy thể không hai, nhưng dụng chẳng phải một. Hoặc có người tham chữ “không”, hoặc có người tham câu “bản lai diện mục”, hoặc có người tham cứu câu “niệm Phật là ai ?”, công án tuy có khác nhưng chỗ nghi chẳng khác. Cho nên kinh nói: “Trở về nguồn thì tính không hai, nhưng phương tiện có nhiều cửa”. Vì thế, người học gìn giữ câu thoại đầu của mình, dõng mãnh dồn ép, khi đến chỗ không dồn ép nữa thì bỗng nhiên toàn thân thấu suốt, đến thẳng bờ kia, lên cô phong [42]cất am tranh, quở Phật, mắng Tổ. Nếu đạt đến mức độ nầy, nói cảnh giới Phật là cảnh giới ma cũng được, nói cảnh giới ma là cảnh giới Phật cũng được. Cho nên nói: Hành động nghịch, mà giáo hóa thuận, quỷ thần không thể lường được việc làm của người này. Nếu chưa đạt được như thế thì “Rất cấm kỵ, rất cấm kỵ! Muốn không chiêu cảm nghiệp vô gián, chớ nên phỉ báng chính pháp luân”. Người học nên thận trọng !
Nếu công phu có một ít thâm nhập, biết được cái sáng tỏ mầu nhiệm thường hiện trước mắt, chạm nó cũng không tan, quét nó cũng không mất, lại cũng không nên chấp trước. Nếu ông chấp bóng dáng thần thức này là sự thật, thì bị nó dẫn vào trong tình kiến, khởi tâm cống cao, ngã mạn, không thể tiến lên, mở to miệng luôn oang oang nói càn bát-nhã, nói Phật cũng chỉ như thế, tổ cũng chỉ như thế! Lại dẫn kinh nói: Pháp ấy bình đẳng, nhất ấn ấn định”. Rồi nói: “Người đại ngộ không chấp những việc nhỏ nhặt. Đạt đến đây thì không có giới để giữ, cũng không có giới để phá”, rồi cho đó là cảnh giới Đại thừa mà không hiểu, không biết mình đang rơi vào quyến thuộc của ma, tự lầm và làm cho người lầm, không đáng thương xót sao? Kinh nói: “Người như thế dù có nhiều thiền định, trí tuệ nhất định cũng rơi vào ma đạo, thượng phẩm làm ma vương, trung phẩm làm dân ma, hạ phẩm làm ma nữ”. Người học rất kỵ điều này, không thể cho một chút sở ngộ của mình là đủ. Thận trọng, thận trọng!
Trong bốn chúng hậu học, nếu có người tỏ ngộ, xin xem trong Thiền yếu của hòa thượng Cao Phong. Trong đó có đoạn hòa thượng Tuyết Nham hỏi hòa thượng Cao Phong làm chủ được chăng? Hỏi đến lần thứ ba thì cần phải suy xét lại kỹ càng. Nếu không vượt qua chỗ ấy thì hãy buông bỏ chỗ tỏ ngộ ấy đi, rồi đem chỗ nghi của Hòa thượng để mọi người cũng nghi (chỗ này không cần ghi lại, trong Tịnh độ huyền văn đã có ghi chép). Công phu đến đây cần phải giữ gìn. Cho nên nói: “Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không nên tạo nghiệp mới”. Nếu như trời lại ấm áp, vạn loại đều sinh trưởng, ân đức thấm nhuần thì công phu không uổng phí.
Trên đã nói các việc trong lúc thực hành công phu, trộm lấy những điều quan trọng trong kinh giáo và ngữ lục làm chứng cứ cho người học. Những việc này vốn chẳng phải của tôi, tôi chỉ được Thủy mẫu thiền[43], liền cùng với những người đồng đạo nắm tay mà đi, tham cứu con đường xuất thân, vừa có chỗ không tương ưng thì nhất định chẳng dám bỏ qua. Cho nên Tử Cống hỏi về đạo bạn bè, Khổng Tử đáp rằng: “Chân thành khuyên bảo rồi khéo léo chỉ bày cho bạn”. Tôi không tiếc lời với những người bạn chân chính, thôi thúc khiến họ tiến đến trước, không được chần chừ. Nếu người có lòng tin cạn cợt, thật khó ở chung, lại muốn luận bàn về chỗ không thấu hiểu của bậc tiền bối thì hãy truy xét tận cùng gốc rễ. Vì sao? Vì cha mà không có người con thành thật can ngăn thì gia đạo bị suy? Nên tôi ôm nhiều nỗi bất bình cho tăng và tục. Mỗi khi gặp người nói và làm không hợp lẽ đạo, tôi thẳng thừng phân tích cho họ nghe đến chỗ rõ ràng thì mới vừa lòng.
Đến như phần mình, công phu rơi vào chỗ mơ mơ màng màng, đạo lực chưa thành tựu. Bỗng nhiên, thời gian trôi qua nhanh, già bệnh thôi thúc, mới tự gắng công thì ngày chết đã gần. Than ôi! Chỉ xin người đồng học, ai nấy đều mến đạo, mỗi mỗi đạt đến lẽ huyền, tỏ ngộ bản tâm, thề đời đời làm pháp lữ.
TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ
Sa-môn Huệ Hồng ở am Minh Bạch soạn
Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu dạy chúng rằng:
Bậc thánh xưa nói: Một câu có đủ Tam huyền[44], trong mỗi Huyền cần đầy đủ Tam yếu. Thế nào là câu Tam huyền, Tam yếu? Hãy mau chóng lãnh hội, mỗi mỗi tự suy ngẫm đã được thỏa ñaùng hay chưa? Các bậc cổ đức đi hành cước[45], khi nghe một nhân duyên[46] mà chưa tỏ ngộ thì ăn không ngon, ngủ không yên, khẩn cấp giải quyết. Đâu thể cho là việc nhỏ? Vì thế Đức Phật xuất hiện ở thế gian là vì một Đại sự nhân duyên[47]. Xét ra những bậc cổ đức từ xưa đến nay, hành cước không phải để du sơn, ngoạn thủy; không phải để ngắm những cảnh xa hoa ở đô thị; không phải vì miếng cơm, manh áo mà đều vì chưa tỏ ngộ tâm Thánh. Sở dĩ họ dong ruổi hành cước là vì giải quyết những chỗ sâu kín, xiển dương giáo pháp, thưa hỏi bậc tiền bối, gần gũi bậc cao đức; vì giữ gìn đèn Phật tâm, nối tiếp giống Phật tổ, hưng thịnh giòng Thánh, tiếp dẫn người sau, tự lợi lợi người mà không quên hành nghi của chư tổ. Như ngày nay có ai thương lượng chăng? Nếu có, hãy bước ra cùng đại chúng thương lượng!
Vị tăng hỏi: Thế nào là câu tiếp dẫn người sơ cơ?
Đáp: Ông là vị tăng hành cước.
Lại hỏi: Thế nào là câu phân biệt nạp tăng?
Đáp: Mặt trời mọc ở hướng tây vào giờ mão.
Hỏi tiếp: Thế nào là câu Chính lệnh hành[48]?
Đáp: Nghìn dặm mang đến để trình mặt mũi xưa nay.
Hỏi: Thế nào là câu thành lập trời đất?
Đáp: Lúa Bắc-cu-lô châu, người ăn thì không giận cũng không vui.
Sư nói: Chỉ đem bốn chuyển ngữ[49] này mà nghiệm nạp tăng trong thiên hạ. Cho nên, vừa thấy ông đưa ra thì đã biết rồi.
Tăng hỏi: Thế nào là chỗ dụng công của người học?
Đáp: Gia Châu đánh pho tượng lớn.
Hỏi: Thế nào là chỗ chuyển thân của người học?
Đáp: Thiểm Phủ tắm trâu sắt.
Hỏi: Thế nào là chỗ thân thiết của người học?
Đáp: Tây Hà vờn sư tử.
Sư nói: Nếu người nào lãnh hội ba câu này thì đã phân biệt được Tam huyền. Lại còn có Tam yếu, cần phải biết rõ, không nên bỏ qua. Sư tụng kệ:
Tam huyền Tam yếu thật khó phân
Được ý quên lời đạo dễ gần
Một câu thấu suốt trùm vạn tượng
Tiết trùng dương[50]đến cúc tươi nhuần.
Lãnh hội chăng? Nếu lãnh hội được thì không phải là nạp tăng nóng tính. Còn về nhân duyên Tam huyền, Ông lãnh hội được chăng? Chỉ cần lãnh hội được ý chỉ của người xưa thì tự tâm sáng tỏ, lại được biến thông cùng khắp, tự tại thọ dụng vô cùng, đó gọi là tự thọ dụng thân Phật, không cần người khác dạy mà cũng biết kế sống nhà mình[51]. Do đó ngài Nam Tuyền nói: “Vương lão sư[52] hơn 80 tuổi mới hiểu kế sống”
Tăng hỏi tiếp: Người xưa 80 tuổi mới hiểu kế sống, nhưng chưa biết tạo kế sống gì?
Đáp: Hai con trâu đực, hai sừng không cong.
Lại nói: Nếu muốn tỏ ngộ việc này, chỉ cần đạt chỉ thú Tam huyền, lúc ấy thọ dụng tự tại, nhà mình khóai lạc, sung sướng một đời. Bậc đại trượng phu chớ tự cô phụ, gặp việc không thông, không ích lợi gì cho người. Ta nói cho ông và mọi người nghe:
Huyền thứ nhất:
Pháp giới rộng vô biên,
Sum la và vạn tượng
Đều hiện đủ trong gương.
Huyền thứ hai:
Thích-ca hỏi A-nan,
A-nan theo việc đáp,
Bình bát thể vuông tròn.
Huyền thứ ba:
Chỉ hiện trước vua xưa,
Ngoài tứ cú bách phi[53],
Lư Thị [54]hỏi Phong Can[55].
Sư nói: “Đây là bài tụng về Tam huyền. Còn thế nào là ý thú Tam huyền? Dầu cho ông phân biệt rõ ràng đi nữa, cùng chỉ hiểu một cách sai lầm, không căn cứ. Ta từng gần gũi hòa thượng và đã nghe dạy: “Ví như dùng lời hư dối, lừa gạt người khác, có ngày ăn gậy sắt, chớ bảo rằng ta không nói trước”.
Lại nhân việc hái hoa cúc, Sư bảo chúng rằng: “Hoa vàng khắp đất, nhụy ngọc rợp trời, mặt trời trên không, càn khôn sáng rực, mây giăng làm mưa, lộ kết thành sương, không làm tổn vật, hại nghĩa. Thử nói một câu được không? Nếu nói không được, tức trong mắt có bụi, cần phải lấy ra mới được.” Do đó, ngài Phong Huyệt nói: “ Nếu lập một trần, đất nước hưng thịnh, kẻ quê mùa lo buồn. Không lập một trần, đất nước suy vong, kẻ quê mùa an vui”.
Ngay đây tỏ ngộ thì xà-lê không có phần, toàn là phần của lão tăng. Ngay đây mà tỏ ngộ thì· lão tăng chính là xà-lê. Lão tăng với xà-lê cũng có thể khai ngộ người trong thiên hạ, cũng có thể che mắt người trong thiên hạ. Ông muốn biết lão tăng và xà-lê ở đâu chăng? Sư vỗ đùi nói rằng: “Đây là Xà-lê! Đây là lão tăng”. Lại hỏi các Thượng tọa: “Lão tăng và xà-lê giống hay khác. Nếu nói giống thì thượng tọa tự là thượng tọa, lão tăng tự là lão tăng. Nếu nói là khác, thì lão tăng chính là xà-lê”. Nếu ngay đây mà hiểu được thì trong một câu có Tam huyền, Tam yếu, Chủ khách rõ ràng, việc bình sinh giải quyết xong, hoàn tất việc tham cứu. Cho nên, Vĩnh Gia Huyền Giác nói: “Xương tan thịt nát cũng đền, thấu rõ được một câu, vượt tất cả”.
Lại nói hai vị Thủ tọa ở hai nhà tăng, một hôm gặp nhau cùng hét. Vị Tăng hỏi Lâm Tế: “Có chủ, có khách không?” Đáp: “Chủ khách rõ ràng”. Sư làm kệ rằng:
Hai vị Thủ tọa đều tác gia
Trong đây đạo lý có phân ra.
Chủ khách rõ ràng như gương sáng
Tông sư mắt nhặm thấy không hoa[56].
Cư sĩ Vô Tận nói với tôi rằng: “Phần Dương[57] là đích tôn năm đời của Lâm Tế, người học trong thiên hạ đều tôn sùng, xem đề cương thì rất sâu rộng, nhưng chỉ bàn về Tam huyền, Tam yếu. Ngày nay pháp phái này đều cho Tam huyền, Tam yếu là lời lập ra cho một giai đoạn, không có ích cho đạo, nhưng đối với các pháp không sinh dị kiến. Tất cả bình thường, chính là hợp ý tổ xưa nay. Lời ấy đúng chăng?” Tôi nói: “Cư sĩ nghe lời ấy, rõ ràng đã thấu hiểu, sao lại nghi ngờ cương yếu Phần Dương?”
Cư sĩ lại nói: “Tôi vẫn còn nghi mà chưa giải quyết được”.
Tôi bảo: “Đó chính là lý do lập ra Tam huyền Tam yếu. Nói trong một câu có đủ Tam huyền, trong một huyền có đủ Tam yếu. Có Huyền có Yếu chính là pháp tràng thanh lương tịch diệt ở trong biển nhiệt não của tất cả chúng sinh. Dựng pháp tràng này thì như bôi chất độc lên trống rồi đánh thì những người nghe đều chết; người ở xa thì chết sau. Nếu như người không bị nghiệp hoạnh tử[58] thì dù nghe cũng không chết. Lâm Tế lúc còn tại thế, các vị Hưng Hóa Tôn Tưởng, Tam Thánh Huệ Nhiên, Bảo Thọ, thượng tọa Định vừa nghe liền chết. Sau hơn trăm năm có người nghe ngộ ý chỉ ấy, tức là người chết sau. Nhưng các pháp phái cho rằng không ích gì cho đạo, là nói người không bị hoạnh tử. Tông phong của Tổ như vách cao vạn trượng, con cháu sợ, nên thích đi con đường bằng phẳng bình dị. Đó là Phật pháp suy đồi. Như sĩ đại phu tự xưng là học trò của Khổng Tử mà chê phần Hệ từ[59] của kinh Dịch thì đứa bé ba tuổi sẽ cười cho! Lâm Tế chỉ nói trong một câu đủ Tam huyền, trong một Huyền đủ Tam yếu, có Huyền có Yếu mà thôi. Ban đầu thì chưa thấy được Huyền trong câu, Huyền trong ý, Huyền trong thể, nên Tháp chủ lầm lẫn ba câu của Huyền Sa là Tam huyền. Nên chỉ phân Tam huyền mà bỏ sót Tam yếu. Trong tùng lâm [60]vẫn để như thế mà không cho là sai, thật đáng buồn! Huyền Sa nói: “Chơn thường lưu chú là pháp bình đẳng, chỉ là dùng lời bác lời, dùng lý đuổi lý. Vì vậy, rõ trước mà không rõ sau. Bởi lượng phần chứng Pháp thân chưa có câu siêu việt, nên chết dưới câu ấy. Nếu như biết lượng siêu việt thì không bị tâm ma sai sử, nắm chắc trong tay, xoay chuyển tự tại. Đó gọi là thông đại đạo, vượt ra ngoài cái thấy bình thường. Đây là câu thứ nhất, người xưa gọi đó là Huyền trong câu. “Xoay cơ chuyển vị, sinh sát tự tại, nắm buông tự nhiên, vào sinh ra tử, làm lợi ích cho tất cả mọi người, thoát xa cảnh sắc dục, ái kiến”. Đây là câu thứ hai, xưa gọi đó là Huyền trong ý. Rõ suốt được trời đất, trùm khắp pháp giới. Một thể tánh chơn thường diệu dụng hiện tiền, ứng hóa không cùng, toàn dụng mà toàn chẳng dụng, toàn sinh mà toàn chẳng sinh, tạm gọi là cửa Từ định[61]”. Đây là câu thứ ba, người xưa gọi là Huyền trong thể.
Phù Sơn Viễn công cũng nói: “Huyền trong ý chẳng phải là ý của ý thức”. Người xưa thật không đáng nói, Viễn Công cũng còn mê lầm. Tôi không thể không trình bày, cư sĩ Vô Tận gật đầu đồng ý.
Cư sĩ nói: “Có lần tôi thấy sư từ biệt chúng ·nói rằng: ‘Tăng đất Ngô tên Giản Trình có đại tri kiến; Chân Điểm Hung[62]đích thân thấy được Từ Minh; Dương Kỳ và Đạo Ngô khi tiếp người, phần nhiều đều nêu Thập trí đồng chơn’. Xin được nghe thuyết· này!”.
Tôi nói: “Thập trí đồng chơn và Tam huyền, Tam yếu đồng một yếu chỉ”. Ngài Phần Dương nói: “Người thuyết pháp cần đầy đủ Thập trí đồng chân. Nếu không đầy đủ thì không phân biệt được tà chính, không rõ được Thánh phàm, không thể làm con mắt cho trời người để quyết đoán đúng sai, giống như con chim làm sao có thể bay lên bầu trời khi bị gãy cánh; tên làm sao có thể bắn trúng đích khi cung bị đứt dây? Dây chắc, cánh khỏe thì bầu trời và đích đều thấu suốt. Thế nào là Thập trí đồng chân? Ta nêu ra cho các thượng tọa[63] biết: một là Đồng nhất chất trí, hai là Đồng đại sự trí, ba là Tổng đồng tham trí, bốn là Đồng chân trí trí, năm là Đồng biến phổ trí, sáu là Đồng cụ túc trí, bảy là Đồng đắc thất trí, tám là Đồng sinh sát trí, chín là Đồng âm hống trí, mười là Đồng đắc nhập trí”. Lại nói: “ Đồng đắc nhập với ai? Đồng âm hống với người nào? Thế nào là Đồng sinh sát? Vật gì Đồng đắc thất? Cái gì Đồng cụ túc? Cái gì là Đồng biến phổ? Người nào Đồng chân trí? Ai có thể Tổng đồng tham? Cái gì Đồng đại sự? Vật nào Đồng nhất chất?”. Có ai nêu ra được không? Nếu nêu ra được thì ta không tiếc tâm từ bi. Nếu như không nêu ra được thì các ông chưa có con mắt tham học, cần mau chóng đạt được, phải biết đúng sai, thấy được mặt mũi hiện tại.”
Ngày nay, hầu hết các tùng lâm đều sợ pháp môn này, không muốn nghe. Vì sao phải nói đến? Chư phương[64] chỉ thích những kiến giải bình thường, chấp chặt vào đó, không chịu buông, chỉ muốn truyền trao mà không tin có liễu ngộ. Giá như ngài Phần Dương sống lại, đích thân phân tích thì họ cũng cho là sai. Thuở xưa, ngài A-nan kinh hành vào ban đêm, nghe đồng tử tụng bài kệ:
Nếu người sống trăm tuổi
Không thấy được con hạc
Chẳng bằng sống một ngày
Mà được thấy con hạc.
A-nan liền dạy đồng tử nên đọc là: Thấy rõ Phật pháp chớ chẳng phải thấy được con hạc. Đồng tử trở về thưa với thầy của mình. Thầy cười và nói: “A-nan già nên lú lẫn rồi, con phải xem lời ta là đúng”. Nói chỉ thú Tam huyền, Thập trí cho người học bây giờ thì khác gì việc này?
Khi ấy, cư sĩ Vô Tận than rằng: “Như vậy, chỉ thú này há chẳng phải là phương tiện sao?”. Ta liền làm kệ:
Thập trí đồng chân toàn diện mục
Trong đó nhất trí là cội nguồn
Nếu như thấy được Phần Dương lão
Bổ tách Tam huyền trở thành hai.
Lại hỏi: “Bốn tân chủ[65] cũng là pháp môn do Lâm Tế kiến lập ư?”
Tôi đáp: “Đó là phương tiện mà chư Phật trong ba đời và các tổ sư đã dùng để dẹp bỏ những tình kiến[66]phàm thánh, chẳng phải chỉ riêng Lâm Tế sử dụng, như ngài Long Sơn Bản diện kiến Mã Tổ. Một hôm, Thiền sư Động Sơn Lương Giới cùng đi du phương với Mật Sư Bá. Một hôm đi ngang qua Long Sơn ở Trường Sa, thấy suối khe, cây cỏ um tùm , Giới quay lại nhìn núi non chập chùng xanh thẳm, rồi nói với Mật rằng: “Trong đây chắc chắn có ẩn sĩ”, liền men theo suối, đi khoảng mười dặm thì gặp một vị tăng gầy ốm, chắp tay trước trán hỏi: “Nơi đây không có đường, các vị từ đâu đến?”.
Giới nói: Hãy gác lại việc không có đường, Am chủ từ đâu vào?
Đáp: Ta chưa hề du phương.
Giới hỏi: Am chủ ở đây bao lâu rồi?
Đáp: Không can hệ đến ngày tháng.
Giới tiếp: Am chủ trụ ở đây trước hay núi này trụ trước?
Đáp: Không biết.
Giới gạn lại: Vì sao không biết?
Đáp: Ta chẳng từng từ cõi trời người lại.
Giới hỏi: Được đạo lý gì mà trụ núi này?
Đáp: Ta thấy hai con trâu đất chọi nhau rồi chìm xuống biển[67], mãi đến ngày nay không có tin tức.
Mật Sư Bá và Lương Giới đầy đủ oai nghi lễ bái rồi hỏi: Thế nào là khách trong chủ?
Đáp: Núi xanh mây trắng phủ
Lại hỏi: Thế nào là chủ trong chủ?
Đáp: Lâu năm không ra khỏi cửa.
Hỏi tiếp: Chủ khách xa nhau bao lâu?
Đáp: Sóng trên dòng Trường giang.
Lại hỏi: Chủ khách gặp nhau có lời gì?
Đáp: Ban ngày gió mát thổi.
Giới đảnh lễ xin y chỉ. Lão tăng cười và nói:
Xưa nay an trú mái ba gian
Một đạo thần quang[68] muôn cảnh nhàn
Chớ đem thị phi cùng ta nói
Thế gian đàm luận chẳng tương quan.
Ngay đó, Am chủ đốt am rồi đi vào trong núi sâu. Về sau Lương Giới trụ ở núi này.
Giới hỏi vị tăng: Ai là chủ nhân ông của ngươi?
Đáp: Người đang trả lời đó!
Giới ngửa mặt than thở: “Đây gọi là việc của kẻ tôi tớ, vì sao nhận là chính mình? Đây là điềm Phật pháp suy vi. Chủ trong khách còn chưa rõ, huống gì chủ trong chủ?”
Tăng hỏi: Thế nào là chủ trong chủ?
Giới nói: Ngươi tự nói xem!
Đáp: Nói được tức là chủ trong khách. Thế nào là chủ trong chủ?
Giới im lặng một lúc[69]rồi nói: “Không ngại nói cho ngươi nghe, nhưng giữ cho tương tục cũng rất khó. Ta xem ý lão tăng Long Sơn như· Tiêu Hà [70]hiểu Hàn Tín[71], há có pháp ư?” Nhưng lập luận của Giới công như sự lập triều của Hoắc Quang[72], đi đứng cũng có phép tắc. Than ôi! Người sau nhất định không hiểu hết ý người xưa, còn Giới cũng để chủ trong chủ ở trong lòng, thì thật đáng nghi!
Tôi từng đến Lâm Xuyên kết giao với Chu Thế Anh. Một hôm trưởng lão Thượng Lam đến nói với Thế Anh rằng: “Giác Phạm[73] nổi tiếng làm thơ, Nhưng Thiền thì thầy ông ấy vẫn còn sai lầm, huống gì đệ tử?”.
Thế Anh cười, nói: “Sư có thể nghiệm xét việc đó chăng?”
Thượng Lam đáp: Ừ.
Cả hai ở lại một ngày rồi cùng nhau đến Sơ Sơn[74], dùng cơm ở khách xá. Thượng Lam lấy tay vẽ lên bàn và nói với tôi rằng: “Trên gáy kinh nhất định ghi chữ dĩ (以), là nghĩa gì?”. Tôi liền vẽ một vòng tròn và gạch ngang rồi nói: “Là nghĩa này”. Thượng Lam ngạc nhiên. Tôi làm bài kệ:
_ Chữ dĩ (以) không thành, bát (八)· cũng sai [75]
Pháp thân say ngủ, chẳng che ngăn
Nạp tăng đối diện tên không biết
Trăm người trước mắt gọi chẳng hay.
Thượng Lam trở về thuật lại cho Thế Anh, Thế Anh vỗ tay nói: “Ai là thi tăng[76] cũng có thể biết nghĩa của từ ngữ ư ?”. Nhân đó cùng nhau xem bài kệ “ Làm con nghé” của Phần Dương:
Đầu có, sừng không, thật buồn thay!
Trăm năm khó tránh tác gia[77] này
Phàm thánh cũng không sao biết hết
Hiện tiền tướng mạo có mảy may.
Tôi nói với Thế Anh rằng: “Kệ này là giải thích tự nghĩa[78]”.
Thế Anh hỏi tôi: “Kinh Hoa nghiêm chép: “Vị tiên Tì-mục nắm tay Thiện Tài, lập tức Thiện Tài tự thấy thân mình trụ trong thế giới nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, rồi đến chỗ chư Phật nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, thấy cõi Phật và chúng hội ở đó, các Đức Phật có đủ tướng tốt trang nghiêm, như vậy trải qua số kiếp nhiều như vi trần của trăm nghìn ức bất khả thuyết cõi Phật. Đến khi vị tiên buông tay ra thì Thiện Tài lập tức thấy thân mình trở về chỗ cũ”. Ý nghĩa đoạn này giải thích thế nào?”
Tôi đáp: “Đều là biểu tượng. Vừa mới nắm tay tức là lúc nhập vào phép quán, thấy mình và người không cách nhau mảy may, trước sau không lìa đương niệm. Khi buông tay tức là lúc xuất định. Ngài Vĩnh Minh nói: “Cho nên biết, chẳng động bản vị mà các cõi xa gần rõ ràng. Một niệm chẳng rời mà thời gian dài ngắn đã xác thực”. Vì Thế Tôn lấy hoa sen làm thí dụ nên thế gian chẳng có ai biết, chỉ ta nhận biết: Khi hoa mới nở, trong đó đã có hạt, trong hạt đã có tim sen, trong nhân có quả, trong quả có nhân, ba đời đồng thời, hạt phân tán nhưng lại có thứ lớp, liên tục không gián đoạn, mười phương không cách nhau”.
Lại hỏi: Kinh Pháp hoa chép: “Trước Đại chúng, Thế Tôn hiển hiện đại thần lực, xuất tướng lưỡi rộng dài lên đến cõi trời Phạm”, thật khó hiểu! Nhưng có người giải thích rằng: “Âm thinh Phật vi diệu, mọi nơi đều nghe, siêu việt thánh phàm thì tướng lưỡi của Phật rộng dài lên đến cõi trời Phạm Thế”. Lời giải thích này như thế nào ?
Ta đáp: “Đây là hiểu trên ngôn ngữ, chẳng phải là ý của Thế Tôn”. Ngài Quy Sơn nói: “Ý phàm thánh bặt, thể lộ chân thường[79]; lý sự chẳng hai, tức như như[80] Phật”. Người học không thể hiểu ý vị sâu xa lời nói này, tạm chấp nhận theo suy đoán mà thôi. Thí như người mù sờ voi, tùy bộ phận được chạm biết mà cho là voi, cho nên đối với họ, con voi chỉ là đuôi, là chân, là lưng, là ngà mà toàn bộ con voi đã bị ẩn đi. Kinh Bát-nhã ghi: “Vì không hai, không hai phần, không sai biệt, không đoạn tức là chân thường, chẳng phải là chân thường của một vật lặng lẽ siêu việt, không biến hoại”. Tướng lưỡi rộng dài đến cõi trời Phạm, đâu có thể dùng ý thức biết được? Ngài Huyền Tráng đến Tây Trúc gặp luận sư Giới Hiền, lúc đó Giới Hiền đã 106 tuổi, được mọi người kính ngưỡng tôn là Chính Pháp Tạng. Ngài Huyền Tráng cung kính làm lễ, đến bên luận sư, luận sư mời ngồi, rồi hỏi: “Từ đâu đến?” Đáp: “Từ Trung Quốc đến, muốn học các bộ luận như Du-già v.v”…. Lúc đó luận sư rơi lệ gọi đệ tử là Giác Hiền đến và hỏi: “Cơn mộng trước đây của ta như thế nào?”
Vị đệ tử nói với ngài Huyền Tráng rằng: “Ba năm trước, hòa thượng bị cơn bịnh hiểm nghèo, đau đớn như người lấy dao rạch bụng. Hòa thượng định tuyệt thực đến chết. Đêm đó, hòa thượng nằm mộng thấy một người nam, thân màu vàng đến bảo rằng: “Ông chớ chán tấm thân mà xưa ông từng yêu quý. Trước đây, ông thường hại mạng vật, phải nên ăn năn, tự sát có ích gì? Có vị tăng Trung Quốc đến đây học Phật pháp, đang trên đường đi, ba năm nữa sẽ đến, hãy truyền thọ pháp Phật để vị ấy truyền bá thì tội ông tự diệt. Ta là Mạn-thù-thất-lợi, cố ý đến báo cho ông rõ”. Hòa thượng bị bịnh đã ba năm, nay thầy đã đến, mộng trước thật có linh ứng”.
Tôi sống ở đời đã trải qua nhiều gian khổ, đó là do nghiệp xưa vậy. Nay biết rằng nghe lời dạy của ngài Mạn-thù-thất-lợi đem pháp trao cho người thì tội tự diệt. Cho nên, có ý muốn soạn cuốn Phật tổ chỉ quyết chi ý, để truyền trao cho người hầu diệt nghiệp chướng đời trước của mình, chứ chẳng phải cầu việc khác.
-Hết-

[1] Tây Thục: tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
[2] Ngũ dục: năm thứ ham muốn.
A. Ngũ dục còn gọi là ngũ diệu dục, diệu ngũ dục, ngũ diệu sắc: năm thứ ham muốn sinh ra từ sự nhiễm trước năm trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là:
1. Sắc dục: ham muốn sắc đẹp của thế gian.
2. Thinh dục: ham muốn âm thanh.
3. Hương dục: ham muốn· mùi hương thơm.
4. Vị dục: ham muốn những thức ăn ngon.
5. Xúc dục: ham muốn sự xúc chạm.
Trái với ngũ dục thô ở cõi Dục này là năm dục của cõi Sắc và Vô Sắc, được gọi là thanh khiết ngũ dục (năm dục trong sạch).
(Theo kinh Phật di giáo, luận Đại trí độ 17, 37; Ma-ha chỉ quán 4, phần cuối).
B. Ngũ dục: tài dục, sắc dục, ẩm thực dục, danh dục và thùy miên dục.
1. Tài dục: ham muốn của cải.
2. Sắc dục: ham muốn sắc đẹp thế gian.
3. Ẩm thực dục: ham muốn sự ăn uống.
4. Danh dục: ham muốn tiếng tăm.
5. Thụy miên dục: ham muốn sự ngủ nghỉ.
Theo: Hoa nghiêm kinh tùy sở diễn nghĩa sao 27, Đại Minh tam tạng pháp số 24. (Theo TĐPHHQ, tập 3, tr. 2948).
[3] Hòa thượng Vân Phong (1219-1293): pháp hiệu của thiền sư Diệu Cao thuộc phái Đại Huệ, tông Lâm Tế, sống vào đời Nguyên, quê ở Trường Lạc, Phúc Châu. Sư là đệ tử nối pháp của Yển Khê Quảng Văn ở chùa Tịnh Từ, núi Kính Sơn, Hàng Châu. (Theo TĐPHHH, tập 2, tr. 1099)
[4]Địa ngục Vô Gián: địa ngục thứ tám trong tám địa ngục nóng, nằm dưới lòng đất Nam Thiệm-bộ châu, cách· mặt đất 20.000 do-tuần, sâu rộng cũng 20.000 do-tuần. Hễ người nào phạm một trong năm tội nghịch thì khi chết phải đọa vào địa ngục này. Vô gián có năm nghĩa:
1.Thú quả vô gián: sau khi mạng chung thì đọa thẳng vào mà không qua thân trung ấm.
2.Thụ khổ vô gián: thụ khổ liên tục.
3.Thời vô gián: trong thời gian một kiếp tương tục không gián đoạn.
4.Mạng vô gián: thọ mạng không gián đoạn trong một kiếp .
5.Thân hình vô gián: thân hình người tội đầy chật trong ngục, không có khoảng cách. (Theo TĐPHHH, tập 7, tr. 6076)
[5] Bốn ân: gồm nhiều nghĩa:
1.Ân mẹ, cha, Như Lai, pháp sư thuyết pháp. (Theo kinh Chính pháp niệm).
2.Ân cha mẹ, chúng sinh, quốc vương, Tam bảo. (Theo kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán 2).
3.Ân sư trưởng, cha mẹ, quốc vương, thí chủ.
4.Ân thiên hạ, quốc vương, tôn sư, cha mẹ. (Theo TĐPHHQ, tập 7,· tr. 4705).
[6]Bách Gia Chư Tử là các bậc hiền triết Trung Quốc như· ngài Trang Tử, Liệt Tử, Dương Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử, Thận Tử, Hoài Nam Tử, Tuân Tử v.v….
[7] Triệu Châu: thiền sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người ở làng Hách (có thuyết nói là Lâm Tri, Thanh Châu), họ Hác, pháp hiệu Tùng Thẩm. Sư xuất gia tại viện Hộ Tông ở Tào Châu (có thuyết nói viện Long Hưng ở Thanh Châu). Trước khi thụ giới Cụ túc, Sư đã đến Trì Dương tham yết ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, ngài Nam Tuyền cho Sư là bậc pháp khí. Sư đến đàn Lưu Li ở Tung Sơn thụ giới, lại trở về ngài Nam Tuyền, y chỉ 20 năm. Về sau, Sư lần lượt tham học với các thiền sư Hoàng Bá, Bảo Thọ, Diêm Quan, Giáp Sơn, Ngũ Đài. Khi Sư 80 tuổi, đại chúng thỉnh Sư về trụ trì viện Quan Âm ở Thành Đông. Triệu Châu, trong suốt 40 năm, mở rộng thiền phong. Sư tôn kính ngưỡng mộ Tín Tâm Minh của tổ Tăng Xán, lời huyền diệu của Sư vang khắp thiên hạ, các công án vấn đáp, thị chúng của Sư như “Con chó có Phật tính không?”, “ Chí đạo không khó” được mọi người truyền tụng. Sư có tác phẩm: Chân Tế Đại Sư Ngữ Lục 3 quyển. (Theo TĐPHHQ,tập 7,tr. 5815).
[8]Thiên nhiên Di-lặc và Tự nhiên Thích Ca: Đức Phật Thích-ca tự nhiên khai phát thành Phật. Tứ· Giáo Nghi ghi : Hà xứ thiên nhiên Di Lặc, tự nhiên Thích Ca. (Theo PHĐTĐ của Đinh Phúc Bảo).
[9] Hành giả. Còn gọi hành nhân, tu hành nhân, là những người tu hành Phật đạo. Hai mươi lăm hành giả trong kinh Lăng-nghiêm là những vị bồ-tát và a-la-hán, mỗi vị đều có viên thông, tất cả gồm hai mươi lăm viên thông: sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại. Trong đó, nhĩ căn viên thông là tối thượng. (Theo TĐPHHQ, tập 7, tr. 6032).
[10] Khán: gồm nhiều nghĩa:
1. Chuyên tâm xem xét, nghiên cứu tới lui một cơ ngữ nào đó của cổ nhân. Tiết Chân Như Phương Thiền sư trong NĐHN q.12 ghi: “Thiền sư ·Phương ở viện Chân Như thuộc Chân Châu đến tham học nơi ngài Lang Da, chỉ khán công án “Cây bách”.
2. Ra mắt, thăm hỏi. Minh Giác Ngữ Lục q.2 ghi: “Sư ở Minh Châu, có lần ra mắt học sĩ. Đang ngồi, học sĩ hỏi: Ông thương lượng cùng trưởng lão Thanh về công án “Triệu Châu khám phá bà già” quả thật có chỗ khám phá không?”
Tiết Động Sơn hòa thượng trong Tổ Đường Tập q.6 ghi: Tăng hỏi: “Người chẳng bịnh có hỏi thăm hòa thượng không?”. Sư đáp: “Ta hỏi thăm hắn thì có phần đúng hơn. Hắn nào có ngó ngàng gì đến ta?”.
3. Tiếp đãi, khoản đãi. Tiết Đan Hà hòa thượng trong Tổ Đường tập q.4 ghi: “Sư đến Lạc Kinh để tham vấn quốc sư Huệ Trung. Vừa gặp thị giả, Sư liền hỏi: “Hòa thượng có ở nhà không?”. Thị giả đáp : “Có, nhưng chẳng tiếp khách”.
Vân Môn quảng lục q.6 ghi: “Khách đến cần phải tiếp đãi, trộm đến cần phải đuổi đi”.
4. Coi sóc, lo liệu. Tiết Động Sơn hòa thượng trong Tổ Đường tập q.6 ghi: “Nhân có hai vị tăng cùng đi đến Động Sơn. Một người bị bịnh nằm nghỉ ở Niết-bàn đường, người còn lại coi sóc y ta. Một hôm, người bịnh gọi bạn đồng hành, nói: Tôi muốn đi. Khi ấy cả hai cùng ra đi”.
5. Coi chừng, đề phòng, hàm ngữ khí dặn dò, cảnh tỉnh. Tiết Trung Thừa Lô Hàng cư sĩ trong NĐHN q.18 ghi: Cư sĩ Lô Hàng Trung Thừa đang ngồi quanh lò sưởi với ngài Viên Thông. Cư sĩ bảo: “Nhân duyên của các nhà chẳng nhọc đưa ra. Một câu thẳng tắt thỉnh Sư chỉ dạy?”. Sư Thông vái chào và nghiêm giọmg bảo: “Coi chừng lửa”, cư sĩ vội vén áo, chợt đại ngộ.
Tiết Khâm Sơn Văn Thúy Thiền Sư trong Liên đăng hội yếu q.22 ghi: “Đồng An không có tâm tốt, cần phải đề phòng mới được”. (Theo TĐTTHV, tr. 343).
[11] Tứ chúng: Còn gọi là tứ bối, tứ bộ chúng, tứ bộ đệ tử, bốn chúng: tì-kheo, tì-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di hoặc chỉ cho bốn chúng xuất gia: tì-kheo, tì-kheo-ni, sa-di, sa-di-ni. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4727).
[12] Nhập thất: vào thất của thầy để thọ nhận pháp môn mà kế thừa dòng pháp hoặc vào thất để tham học tu tập. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 3177).
[13] Bên kia (na biên): chỉ cảnh giới đạt ngộ, siêu việt thời gian, vượt ngoài 3 cõi. Ngược lại, cảnh giới thế tục gọi là giá biên (bên này). (Theo TĐPHHQ, tập 3, tr. 2761).
[14]Trọng Ni: tên của Khổng Tử. Khổng Tử ·tên Khâu, người nước Lỗ.
[15] Hai chủ Đông Tây: chủ Đông đường và Tây đường hay Đông tự và Tây tự. Đông tự: từ gọi chung các vị tăng thông hiểu các pháp thế gian, giữ các chứa vụ Tri sự, tòa vị được sắp xếp ở phía đông Phật điện Pháp đường. Còn những vị có học vấn và giới đức cao, giữ các chức Đầu thủ, Đầu thủ vị, tòa vị được sắp xếp ở phía tây, nên gọi là Tây tự. (Theo TĐPHHQ, tập 2, tr. 1585)
[16] Tam đức, lục vị: ba tính chất và sáu vị của thức ăn. Ba tính chất: mềm, tinh khiết và đúng pháp; sáu vị: đắng, chua, ngọt, cay, mặn, lạt. Theo phẩm Tự, kinh Đại bát niết-bàn 1 (bản Nam), khi Phật sắp nhập niết-bàn, các ưu-bà-tắc sắm sửa các thứ uống ăn cúng dường Phật và chúng tăng. Các thứ uống ăn này ngon ngọt, có đủ ba tính chất, sáu vị. Về sau ba tính chất, sáu vị trở thành bài kệ được đọc tụng bữa thụ trai hằng ngày trong các tự viện: “Tam đức, lục vị, cúng Phật cập tăng…”. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4096).
[17] Đại sự: việc lãnh ngộ thiền pháp, siêu thoát sinh tử, nhà Thiền cho đây là việc lớn của mỗi người. Tiết Nghệ Ngôn trong Nguyên Hiền quảng lục q.29 ghi: “Tâm tri giải chưa dứt thì thường thường xảo kiến nảy sinh. Đây gọi là cảnh giới của trí thông minh, cũng còn gọi là ma quân dưới cây bồ-đề, phải tận tình trừ sạch. Kế đến, tiến dời có đường thì việc lãnh ngộ thiền pháp mới có hy vọng”. (Theo TĐTTHV, tr.177).
[18] Tông tượng: còn gọi là tông sư, tông sư gia, thiện tri thức tức bậc thầy giỏi chuyên truyền dạy Thiền tông. Đây là bậc cao tăng đã thể hội tông chỉ Thiền tông, khéo dùng phương tiện để tiếp hóa đệ tử, giúp họ tiến đến chứng ngộ một cách đúng đắn”. Thích thị yếu lãm, q.thượng (Đại 54, 260 trung) ghi: “Tông tượng là vị thầy truyền dạy Thiền tông. Hơn nữa, chữ tông có âm là tôn, hàm ý tôn kính, nghĩa là người chuyên dạy về pháp không, được mọi người tôn kính”. (Theo TĐTTHV, tr. 851).
[19] Hoàng Mai: tên huyện, ở phía đông nam tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Huyện Hoàng Mai có Đông sơn và Tây sơn, là nới Tứ tổ Đạo Tín và Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tham thiền đắc đạo. Ngũ tổ lấy huyện này làm căn cứ địa để mở rộng pháp môn Đông sơn. Trong đó, ngài Đạo Tín trụ ở chùa Chính Giác, núi Song Phong (Tây sơn), cách huyện Hoàng Mai 17 km về phía tây bắc. Còn ngài Hoằng Nhẫn thì mở mang giáo hóa ở chùa Chân Huệ, núi Phùng Mậu (Đông sơn), cách huyện Hoàng Mai 17km về phía đông bắc. Lục tổ Huệ Năng kế thừa y bát của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hoằng pháp ở chùa Đông Tiệm thuộc ngoại thành phía tây nam huyện Hoàng Mai. Từ đó về sau, tùng lâm mọc lên khắp nơi và huyện Hoàng Mai trở thành địa danh nổi tiếng của Phật giáo, trong lịch sử gọi là Hoàng Mai Phật giáo. Ở huyện này có chùa Lão Tổ, chùa Tứ Tổ và chùa Ngũ Tổ là ba thiền lâm lớn nhất. Cách huyện Hoàng Mai 13km về phía Tây Bắc có một ngọn núi mọc rất nhiều mai nên gọi là núi Hoàng Mai, Thánh Tổ đời Thanh có ban tấm biển đề là “Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn”. (Theo TĐPHHQ, tập 2, tr. 1900).
[20] Trửu: một khuỷu tay, là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ thời xưa. Có hai loại là thư trửu lượng và quyền trửu lượng. Thư trửu lượng là duỗi thẳng các ngón tay, độ dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay giữa gọi là thư trửu lượng; còn quyền trửu lượng là độ dài tứ cùi chỏ đến cuối nắm tay. Độ dài của một trửu trong các kinh luận đều nói khác nhau, theo luận Câu-xá 12, Đại Đường Tây Vực ký 2 thì bảy hạt lúa (khoán mạch, S: Yaya) là một lóng tay (chỉ tiết, S:Anguliparva), 24 lóng tay là một khuỷu tay, bốn khuỷu tay là một Cung (S:Dhanus). Các từ ngữ khoán mạch, chỉ tiết, cung nói trên đều là tên gọi các đơn vị đo chiều dài đời xưa của Ấn Độ. Còn theo Đà-la-ni tập kinh 12 thì độ dài ngắn của khuỷu tay là tùy theo sự dài ngắn của khuỷu tay vị Chú sư. Có chỗ cho rằng một khuỷu tay là hai gang tay (một gang tay dài khoảng 23cm). Y cứ theo đây ta biết trong tu pháp Mật giáo, hành giả có thể y theo trửu lượng của tự thân mà sử dụng độ dài hẹp rộng khác nhau. (Theo TĐPHHQ, tập 7, tr. 5912).
[21] Tầng trời Ba Mươi Ba: Đao Lợi thiên, tầng trời có ba mươi ba thiên tử, một trong sáu tầng trời cõi Dục. Trong vũ trụ quan của Phật giáo, cõi trời này ở trên đảnh núi Tu-di, thuộc tầng trời thứ hai của cõi Dục, bốn phía mỗi phía đều rộng 80000 do-tuần, bốn góc trên đảnh núi đều có một ngọn núi cao 500 do-tuần, thần Kim Cang Thủ Dược-xoa thủ hộ cõi trời này. Cung điện (thành Thiện Kiến) ở trung ương là trú xứ của trời Đế Thích, chung quanh phía ngoài thành có bốn khu vườn, là nơi các thiên chúng vui chơi. Phía đông bắc của thành có cây Viên sinh, hoa nở hương thơm bay rất xa. Phía tây nam thành có Thiện Pháp đường, các thiên chúng nhóm họp ở đây, bình luận pháp lý. Bốn phương, mỗi phương đều có tám thành, thêm một thành ở trung ương là ba mươi ba thiên thành. Theo kinh Chính pháp niệm 25, sau khi Phật Mẫu Ma-da mạng chung thì sinh lên cõi trời này, Đức Phật có lên cõi trời này nói pháp trong ba tháng để độ thoát cho mẹ. Tín ngưỡng về Tam Thập Tam thiên và Diệm-ma thiên đã sớm thịnh hành vào thời đại Phệ-đà ở Ấn Độ. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4205).
[22] Tầng trời thứ mười tám: tầng trời Sắc Cứu Cánh, tầng trời cao nhất trong chín tầng trời Tứ Thiền. (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5185).
[23] Tứ không thiên: Tứ Vô sắc, bốn Không xứ của cõi Vô Sắc: Không Vô Biên xứ, Thức Vô Biên xứ, Vô Sở Hữu xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4797).
[24] Bách pháp: một trăm pháp hữu vi, vô vi theo chủ trương của tông Duy thức.
1.Tâm pháp có tám.
2.Tâm sở hữu pháp có năm mươi mốt pháp gồm: năm biến hành, năm biệt cảnh, mười một thiện, sáu phiền não, hai mươi tùy phiền não, bốn bất định.
3.Sắc pháp có mười một.
4.Bất tương ưng hành pháp có hai mươi bốn.
5.Vô vi pháp có sáu.
(Theo TĐPHHQ, tập 1, tr. 221).
[25] Thập huyền: mười môn huyền biểu thị tướng của sự sự vô ngại pháp giới, xuất xứ từ bộ Hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao của ngài Trừng Quán. Nếu thông đạt nghĩa này có thể nhập vào biển vi diệu của kinh Hoa nghiêm, nên gọi là Huyền môn; mười môn này làm duyên cho nhau sinh khởi, nên gọi là duyên khởi. Mười môn tương tức tương nhập, tác dụng lẫn nhau mà không chướng ngại, nên gọi là vô ngại. Gồm:
1.Đồng thời cụ túc tương ưng môn.
2.Quảng hiệp tự tại vô ngại môn.
3.Nhất đa tương dung bất đồng môn.
4.Chư pháp tương tức tự tại môn.
5.Ẩn mật hiển liễu câu thành môn.
6.Vi tế tương dung an lập môn.
7.Nhân-đà-la võng pháp giới môn.
8.Thác sự hiển pháp sinh giải môn.
9.Thập thế cách pháp dị thành môn.
10. Chủ bạn viên minh cụ đức môn. (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5229).
[26] Thập tín: mười tâm mà mười giai vị đầu tiên trong năm mươi hai giai vị bồ-tát tu hành; mười tâm này thuộc về Tín vị, có công năng giúp cho hành giả thành tựu tín hạnh. Phẩm hiền thánh danh tự, kinh Bồ-tát anh lạc bản nghiệp, quyển thượng ghi mười tâm là: tín tâm, niệm tâm, tinh tấn tâm, định tâm, huệ tâm, giới tâm, hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm, nguyện tâm. (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5321).
[27] Tánh thiên: tâm tánh, bản tánh, Phật tánh vốn có nơi mỗi chúng sinh.
[28] Vương hóa: sự giáo hóa của thiên tử. (Theo HNĐTĐ, quyển 4, tr. 456)
[29]Ta-la (tên khoa học: shorea robusta)· gọi tắt của Ta-la song thọ, nơi Đức Phật diệt độ. (Theo PHĐTĐ của Đinh Phúc Bảo)
[30] Kiếp Không trở về trước: biểu thị lúc trời đất chưa có, khi cha mẹ chưa sinh; hay diễn tả trạng thái khi tất cả tình thức phân biệt đối đãi chưa hình thành. Đây là thí dụ chỉ bản lai diện mục, Phật tánh thanh tịnh sẵn có của chúng sinh. (Theo TĐPHHQ, tập 3, tr. 2147).
[31] Lục thân: sáu hàng thân thuộc: cha, mẹ, anh, em, vợ, con.
[32]Hi Hòa: tên gọi chung cho hai họ Hi và Hòa. Theo truyền thuyết, vua Nghiêu từng sai Hi Trọng, Hi Thúc, Hòa Trọng, Hòa Thúc trụ ở bốn phương để tạo lịch pháp.· (Theo HNĐTĐ, quyển 9, tr. 192).
[33] Ngũ tân: ngũ huân, năm loại rau có vị cay nồng. Theo kinh Đại Phật thủ lăng-nghiêm 8, năm thứ cay nồng nếu ăn chín thì sinh tâm dâm, ăn sống thì tăng thêm tâm sân hận, nên những người cầu giác ngộ không nên ăn năm thứ rau này. Về ngũ tân có nhiều thuyết khác nhau, nhưng có thể rút gọn thành hai thuyết:
1.··· Theo kinh Phạm võng quyển hạ, năm thứ cay nồng: hành, hẹ, nén, tỏi, hưng cừ.
2.··· Theo Bồ-tát giới nghĩa sớ quyển hạ, năm thứ cay nồng: tỏi, hành, nén, hẹ và kiệu. (Theo TĐPHHH, tập 3, tr. 3007).
[34] Tám bộ: tám bộ quỷ thần, các vị thần bảo hộ Phật pháp là: thiên, long, dạ-xoa, càn-thác-bà, hương thần (nhạc thần), a-tu-la, ca-lầu-la, kim sí điểu, khẩn-na-la (phi nhân, ca nhân), ma-hầu-la-già (đại mãng thần). Đức Phật dùng oai đức cảm hóa tám bộ chúng khiến tất cả đều quy y và trở thành quyến thuộc của Phật, trụ ở cõi thụ dụng của chư Phật, hộ trì Phật pháp. Hơn nữa, bát bộ chỉ quỷ chúng do Tứ thiên vương thống lĩnh là: càn-thác-bà, tỳ-xá-xà, cưu-bàn-trà, bệ-lệ-đa, long, phú-đơn-na, dạ-xoa, la-sát. Trong kinh điển tùy theo chỗ, có khi nói là: thiên, long, v.v.. và có khi nói bát bộ là: càn-thác-bà, tỳ-xá-xà,v.v… Trung Quốc từ xưa đã có ghi chép về sự tạo lập hình tượng của tám bộ chúng này. (Theo TĐPHHH, tập 1, tr. 370).
[35] Nghiêu: con của Đế Khốc, họ Y Kì, tên Phóng Huân, hiệu Đào Đường Thị, một trong năm vị đế vương (ngũ đế) trong truyền thuyết thời thượng cổ: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. Hệ từ hạ, kinh Dịch ghi: “Thần Nông mất, Huỳnh Đế, Nghiêu, Thuấn nối ngôi”. (Theo HNĐTĐ, quyển 2, tr. 1142).
[36] Thuấn: một trong ngũ đế, họ Diêu, tên Trùng Hoa, sử gọi là Ngu Thuấn hoặc Thuấn, về sau truyền ngôi cho họ Vũ, chết ở Thương Ngô. (Theo HNĐTĐ, quyển 6, tr. 1113).
[37] Bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết chuyển: Số lượng cực đại, một trong mười số cực đại được dùng trong Phật giáo.
[38] Chín đời: cao tổ phụ, tằng tổ phụ, tổ phụ, phụ mẫu, bản thân, con, cháu nội, cháu cố, chắt.
[39] Tự tứ: ngày cuối cùng của hạ an cư, mỗi vị tì-kheo nêu lên các tội mình đã phạm trong ba việc thấy, nghe, nghi đối trước các tì-kheo khác mà sám hối, sám hối thì được thanh tịnh, sinh vui mừng nên gọi là Tự tứ. Ngày này được gọi là Tăng tự tứ nhật, Tăng thụ tuế nhật. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4955).
[40] Sơn phòng: phòng xá, hoặc chùa, hoặc phòng đọc sách trên núi. (Theo HNĐTĐ, quyển 3, tr. 777).
[41] Thủ tọa: thượng tọa, thủ chúng, vị tăng đứng đầu trong tăng đường. Đây là người gương mẫu trong tùng lâm, làm con mắt trí tuệ soi sáng cho trời người. (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5634).
[42] Cô phong: một ngọn núi cao vút đứng độc lập. (Theo HNĐTĐ, quyển 4, tr. 221).
[43] Thủy mẫu thiền: loại thiền không có hoạt dụng.
[44] Tam huyền, Tam yếu: ba huyền môn và ba yếu tố dùng để tiếp dẫn người học của thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, nhằm kích thích hành giả phát khởi nghi tình.
Tam huyền là:
a. Thể trung huyền: câu nói hoàn toàn không trau chuốt, là câu nói được biểu hiện y cứ vào chân tướng và đạo lý của tất cả sự vật.
b. Cú trung huyền: lời nói chân thật, không dính dáng đến tình thức phân biệt, tức không câu nệ nơi lời nói mà ngộ được chỗ huyền áo của nó.
c. Huyền trung huyền (Dụng trung huyền): câu nói huyền diệu, lìa tất cả những sự trói buộc, đối đãi về luận lý và ngữ cú.
Tam yếu là: trong lời nói không có phân biệt tạo tác, nghìn thánh vào chỗ huyền áo, đường ngôn ngữ dứt. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4111).
[45] Hành cước: còn gọi là du phương, du hành, vân thủy. Nghĩa là tăng lữ không có chỗ ở nhất định, hoặc vì tìm kiếm danh sư hoặc vì tự mình tu trì, hoặc vì giáo hóa kẻ khác, mà đi chu du bốn phương. tăng du phương gọi là hành cước tăng.· (Theo TĐTTHV, tr. 269).
[46] Nhân duyên: có hai nghĩa:
a. Thiền tông cho cơ ngữ hoặc hành vi động tác thị cơ, ứng cơ là nhân duyên, ý nghĩa giống như công án.
b. Giáo môn cho rằng những tư tưởng ngôn hạnh có thể dẫn đến quả báo là nhân duyên, tức là nhân trong nhân quả báo ứng. (Theo TĐTTHV, tr. 507).
[47] Đại sự nhân duyên: cảm ứng một việc lớn. Tam tạng pháp số ghi: “Nhất tức là nhất thật tướng, vì thể tính của nhất thật tướng rộng lớn nên gọi là “đại”; nghi thức mà Như Lai xuất thế độ sinh gọi là “sự”. Chúng sinh vốn có nhất thật tướng này mà khéo thành cơ cảm Phật, nên gọi là “nhân”. Như Lai đã chứng nhất thật tướng này mà khởi ứng độ sinh nên gọi là “duyên”. Tất cả Như Lai xuất hiện ở đời đều vì khai thị thật tướng vốn có của chúng sinh, khiến tất cả được ngộ nhập tri kiến Phật. Lìa việc này thì chẳng phải là bản hoài xuất thế của Như Lai. Một việc lớn (Nhất đại sự), chỉ việc chuyển mê khai ngộ”. Luận theo các kinh thì đại sự trong kinh Pháp hoa là tri kiến Phật, kinh Niết-bàn là Phật tính, kinh Vô Lượng Thọ là vãng sinh Cực lạc. Phẩm Phương tiện, kinh Pháp hoa, ghi: “Chư Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời ” (Theo TĐPHHQ, tập 2, tr. 1307).
[48] Chính lệnh hành: đạo Phật tổ lưu hành ở đời. Tắc 63, Bích nham lục (Đại 48, 194 hạ) ghi: “Lấy một câu chính lệnh đương hành, thập phương tọa đoạn để chỉ cho ngoài việc đánh hét chẳng lập một pháp nào khác mới là tông chỉ Giáo ngoại biệt truyền”. (Theo TĐTTHV, tr. 103).
[49] Tứ chuyển ngữ: lời lẽ sắc bén tự tại tùy cơ nghi chuyển biến. Khi người học Thiền còn mờ mịt chưa liễu ngộ, trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì thiền sư liền xoay chuyển cơ phong, hạ chuyển ngữ, để cho người học khai ngộ. (TheoTĐPHHQ, tập 1, tr. 989).
[50] Tiết trùng dương nhằm ngày 9 tháng 9.
[51] Kế sống (hoạt kế):
a. Nghề nghiệp mưu sinh, công việc. Trong các trước tác Thiền tông, phần nhiều dùng từ này để dụ cho thiền pháp hoặc hành vi cơ dụng. Mật am ngữ lụcghi: “Vuông tròn không dùng đến cơ mưu, dài vắn chớ đem nói nín tìm. Một chiếc búa cũng là nghề nghiệp chân chính, suy nghĩ· chi làm phí thời gian”.
b. Công cụ, gia sản sinh sống. Chương Khuông Ngộ thiền sư trong CĐTĐL q.17 ghi: “Hỏi: Thế nào là đóng cửa tạo xe? Sư đáp: Gia sản không có gì cả”. (Theo TĐTTHV, tr. 298).
[52]Vương lão sư: thiền sư Phổ Nguyện ở Nam Tuyền Trì Châu, họ Vương, thừa pháp ngài Mã Tổ , hoằng đạo ở Nam Tuyền, thường được xưng là Vương lão sư.· (Theo PHĐTĐ của Đinh Phúc Bảo).
[53]Tứ cú bách phi: bốn câu và trăm phủ định thường dùng trong Phật giáo. Bốn câu: hữu, vô, vừa hữu vừa vô, chẳng phải hữu chẳng phải vô”; hoặc chỉ cho bốn câu: khẳng định, phủ định, một phần khẳng định một phần phủ định, cả hai đều phủ định; để làm hình thức phán đoán các luận nghị. Trong Thiền tông cũng thường chỉ cho Tứ liệu giản của ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền: 1. Đoạt nhân bất đoạt cảnh. 2. Đoạt cảnh bất đoạt nhân. ·3. Nhân cảnh câu đoạt. ·4. Nhân cảnh câu bất đoạt. Ngoài ra, Duy-ma Kinh Huyền Sớ cho rằng có hơn 10 thuyết khác nhau về Tứ cú.
Bách phi chỉ cho sự phủ định hoàn toàn, như ·kinh Đại Bát niết-bàn 21 (Bản Bắc) nói niết-bàn của Như Lai là: phi hữu, phi vô, phi hữu vi, phi vô vi, phi hữu lậu, phi vô lậu, cho đến phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại….., cho nên biết tứ cú bách phi đều là những khái niệm giả danh được thiết lập y cứ vào lập trường của tất cả sự phán đoán và luận nghị, nhưng tông chỉ cứu cánh của Phật giáo là vượt ngoài những khái niệm giả danh này và đạt đến cảnh giới dứt bặt nói năng, suy nghĩ. Cho nên trong Thiền lâm lưu truyền rộng rãi danh ngôn “Ly tứ cú tuyệt bách phi”. Thiền tông có rất nhiều công án về tứ cú bách phi, là kim chỉ nam cho người tham thiền học đạo. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 4721).
[54] Lư Thị: tức ông Lư Khâu Dận.
[55] Phong Can: thiền sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, không rõ năm sinh và mất. Ban đầu, Sư trụ chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, ngày giã gạo, đêm ngâm vịnh, lời nói không nhất định, phần nhiều giống như những lời dự ký. Nếu có người hỏi thì Sư đáp hai chữ “tùy thời”, chứ không nói gì khác. Khoảng năm 712-713, Sư hành hóa đến Kinh Triệu (Trường An), trị bệnh cho Lư Khâu Dẫn. (Theo TĐPHHQ, tập 4, tr. 3703).
[56] Không hoa: hoa đốm trong hư không. Trong hư không không có hoa, nhưng vì người mắt bệnh nhặm nên vọng thấy có hoa đốm huyễn hiện. Phật thường dùng từ ngữ này để dụ cho cảnh giới vốn không thật thể, vì hiểu biết sai lầm nên thấy có một cái ngã thường trụ, hoặc có thật thể, gọi là không hoa. (Theo TĐPHHQ, tập 3, tr. 2312).
[57]Phần Dương: ngài Thiện Chiêu, thiền sư Trung Quốc, dòng Lâm Tế, đời Tống, họ Du, người ở Thái Nguyên (nay là tỉnh Sơn Tây). Thuở nhỏ Sư thông minh, tự nhiên thông hiểu văn tự. Mười bốn tuổi cha mẹ qua đời, Sư xuất gia, thọ giới Cụ túc, đi tham phỏng 71 vị thạc đức tôn túc, đến Thủ Sơn ở Nhữ Châu tham phỏng thiền sư Tỉnh Niệm được đại ngộ và được nối pháp. Sau, Sư đến Hành Tương, Tương Miện, quan Quận thủ mời Sư về trụ trì các chùa nổi tiếng, nhưng Sư không nhận. Khi ngài Tỉnh Niệm thị tịch, Sư mới nhận lời thỉnh của tăng tục ở Tây Hà đến trụ viện Thái Tử ở Phần Dương, giảng rộng về tông yếu, dùng các cơ dụng như tam cú, tứ cú, tam quyết, thập bát xướng… để tiếp hóa người học, nổi tiếng một thời. Ba mươi năm, Sư không ra khỏi cửa, tăng tục gọi ngài là Phần Dương. Sư thị tịch năm 1024 đời Tống, hưởng thọ 78 tuổi. Thụy hiệu là Vô Đức Thiền Sư.· (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5547).
[58] Hoạnh tử: chết bất ngờ do găp tai họa. Có chín thứ: bệnh mà không có thầy thuốc phải chết, bị luật vua xử tử, phi nhân đoạt tinh khí, lửa cháy, nước nhận chìm, ác thú ăn thịt, té từ cao xuống, bị thuốc độc, bùa chú trù ếm, đói khát. (Theo TĐPHHQ, tập 2, tr. 1905).
[59] Hệ từ: Kinh Dịch có 7 loại: Thoán, tượng, văn ngôn, hệ từ, thuyết quái, tự quái, tạp quái. Thoán, tượng, hệ từ, mỗi loại chia ra 2 thiên. Như vậy có 10 thiên. Người đời Hán gọi là Thập dực (Theo Ngữ Văn Hán Nôm tập hai, Ngũ Kinh, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, tr 507).
[60] Tùng lâm: giới Phật giáo, tự vịên, thiền tự, từ mà chư tăng dùng để gọi các thiền sư. (Theo TĐTTHV, tr. 906).
[61]Từ định: ở trong thiền định, khi hành giả muốn chúng sinh được an lạc thì trong tâm số pháp sinh định, gọi là từ định. (Theo Pháp Giới Thứ ·Đệ Sơ Môn).
[62]Chân Điểm Hung: tức thiền sư· Thúy Nham Khả Chân. Sư đắc pháp nơi Thạch Sương Sở Viên.
[63] Thượng tọa: trưởng lão, thượng lạp, thủ tọa, trụ vị. Vị tăng hay vị ni có tuổi hạ cao và ở địa vị trên, một trong tam cang. Kinh Tì-ni-mẫu 6 y cứ vào tuổi hạ cao. (TĐPHHQ, tập 6, trg 5730).
[64] Chư phương: thiền sư ở các nơi hoặc chỉ cho thiền viện. (Theo TĐTTHV, tr. 110).
[65] Tứ tân chủ: bốn câu này để đo lường cơ phong, tiếp dẫn người học của thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Trong đó, tân là vị khách đến tham vấn, chủ là vị thầy. Tứ tân chủ gồm có:
a- Tân khán chủ: người khách xem xét thấy rõ ông chủ, như tiếng hét của người học chân chính là đưa ra cái chậu đựng keo. Thiện tri thức chẳng biết là cảnh bèn dính mắc cảnh đó mà làm dáng làm điệu, liền bị người học hét thêm tiếng nữa, thiện tri thức chẳng chịu buông xuống. Ấy là bệnh tuyệt vọng chẳng thể trị.
b- Chủ khán tân: người chủ nhìn tường tận được khách, như thiện tri thức chẳng đưa ra vật gì, tùy chỗ hỏi của người học liền đoạt, người học bị đoạt thà chết chẳng chịu buông.
c- Chủ khán chủ: người chủ nhìn lại mình, như có người học đưa một cảnh thanh tịnh ra trước mắt thiện tri thức, thiện tri thức biết là cảnh, liền quăng vào hầm sâu. Người học nói: “Tốt lắm thiện tri thức”. Thiện tri thức liền nói: “Ngốc thay! Chẳng biết tốt xấu”. Người học bèn lễ bái.
d- Tân khán tân: người khách nhìn rõ về họ, như có người học bị còng tay còng cổ ra trước mắt thiện tri thức. Thiện tri thức lại còng thêm một lớp, người học hoan hỷ, hai bên đều chẳng biết. (Theo TĐTTHV, tr. 923).
[66] Tình kiến: tục tình vọng kiến. Bích nham lục q.1 ghi: “Tuyết Đậu sợ người ta chạy theo tình kiến. Vì thế rút hẳn chốt cửa, bày kiến giải của mình, nói: “Thôi nhớ nhau, gió mát khắp nơi bao giờ ngưng”. (Theo TĐTTHV, tr. 814).
[67] Nê ngưu nhập hải: con trâu đất chìm xuống biển. Dụ cho mất dấu vết, không tin tức; có nghĩa là một đi không trở lại. Nê ngưu (trâu đất) dụ cho tác dụng suy tư phân biệt. Hải (biển): pháp tính bình đẳng. Thiền tông dùng cụm từ này để chỉ cảnh giới của người khai ngộ, vọng tình hòa tan vào chân tâm. (Theo TĐTTHV, tr. 475).
[68] Nhất đạo thần quang: một luồng ánh sáng thần diệu, tức ánh sáng sẵn có của chính mình, là tâm sáng suốt linh diệu không mờ mịt. Tắc 31, Thung dung lục (Đại 48, 248 thượng) ghi: “Một luồng ánh sáng thần diệu, từ trước đến nay chẳng hề che giấu”. (Theo TĐTTHV, tr. 814).
[69] Lương cửu: lặng lẽ hoặc thản nhiên một hồi. Nguyên ý là thời gian hơi lâu. Thiền tông dùng từ này chỉ cho trạng thái vô ngôn vô ngữ. Lúc vị thầy tiếp dẫn người học, người học đưa ra nghi vấn, hoặc trình bày kiến giải của mình, hoặc trả lời câu hỏi của thầy, thầy thường dùng thái độ lặng lẽ một hồi để biểu thị sự đồng ý hoặc phản đối. (Theo TĐTTHV, tr. 428).
[70] Tiêu Hà: Thừa tướng của Hán vương Lưu Bang.
[71] Hàn Tín: Đại tướng của Hán vương Lưu Bang. Nhờ Tiêu Hà và Hàn Tín mà Lưu Bang diệt Hạng Vũ và lên ngôi Hoàng đế, tức Hán Cao Tổ (206 BC). Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương được gọi là “Hán sơ tam kiệt”, nghĩa là ba người hào kiệt đầu đời Hán. (Theo Lịch Sử Trung Quốc 4000 năm, tập 1, tr. 277-294).
[72] Hoắc Quang: Đại tướng 3 đời: Hán Vũ Đế, Hán Chiêu Đế và Hán Tuyên Đế. Ông nắm đại quyền triều chính khi Hán Vũ Đế băng. Lúc đó, Hán Chiêu Đế lên ngôi mới 8 tuổi. (Theo Lịch Sử Trung Quốc 4000 năm, tập 1, tr. 369-373).
[73] Giác Phạm: thiền sư Bảo Giác ở chùa Thanh Lương, đất Đoan Châu đời Tống, tên Đức Hồng, tự Giác Phạm, ban đầu tên Huệ Hồng, ngộ đạo nơi thiền sư Chơn Thanh Khắc Văn, trước tác bộ Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện, 30 quyển và Lâm Gian Lục. Sư thị tịch tháng 5 niên hiệu Kiến Viêm đời Cao Tông, thọ 58 tuổi, được vua ban tặng hiệu Bảo Giác Viên Minh. (Theo PHĐTĐ của Đinh Phúc Bảo).
[74] Sơ Sơn: núi thuộc huyện Kim Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, nằm cách trung tâm huyện 29km về hướng tây bắc. Trong núi có chùa Sơ Sơn. Núi này vốn là chỗ đọc sách của ẩn sĩ Hà Tiên Đan đời Đường, nên có khi gọi là Thư Sơn. Khoảng niên hiệu Trung Hoa (881-884) đời Đường, thiền sư Khuông Nhân, tông Tào Động đến núi này cất chùa, Vua ban bảng hiệu là Bạch Vân. Vào đời Nam Đường, đổi tên là Sơ Sơn. Đời Minh có thiền tăng Tự Tính trụ trì. (Theo TĐTTHV, tr. 639).
[75]Chữ dĩ (以) không thành, bát (八)· cũng sai: Chữ “dĩ’ chỉ cho chữ “· ”· viết trên đầu lá bùa hộ mạng, ấy là biến hình của chữ “· ”· trong các chữ tất-đàm. Tuy nhiên, nếu nhìn theo chữ Trung Quốc thì chẳng phải là chữ “dĩ” cũng chẳng phải chữ “bát”. Thiền tông căn cứ vào việc trên để chỉ cho bản lai diện mục rất khó diễn đạt, dù bằng bất cứ phương tiện nào. (Theo TĐPHHQ, tập 2, tr. 1060).
[76] Thi tăng còn gọi là văn tăng. Vị tăng giỏi thơ văn. Đặc biệt chỉ cho các vị thi tăng ở Giang Tả, sống vào đời Đường, Trung Quốc. (Theo TĐPHHQ, tập 6, tr. 5421).
[77] Tác gia còn gọi là Tác giả: bậc tu hành tài giỏi có cơ dụng vượt hơn người. (Theo TĐTTHV, tr. 652).
[78] Tự nghĩa: ý nghĩa từ ngữ.
[79] Thể lộ chân thường: vật thể hoàn toàn hiển bày tướng trạng chân thật, vĩnh hằng, là điều mà nhà Phật gọi là chơn như. Đây là cảnh giới của người ngộ Thiền. Tiết Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư trong NĐHN q.3 ghi: “Linh quang sáng tỏ, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng mắc văn tự. Tâm tính không nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật”. (Theo TĐTTHV, tr. 719).
[80] Như như: chân thật tướng của vạn sự vạn vật bình đẳng không hai, gọi là như như. Đoạn tế tâm yếu ghi: “Vô tâm là không có tất cả tâm. Thể như như bên trong như gỗ đá không lay không động; bên ngoài như hư không không bít không ngại, không năng sở không chỗ nơi, không tướng mạo không được mất”. (Theo TĐTTHV, tr. 541).
(theo thuvienhoasen.org)
EmailEmail InPrint PDF.
Tin tức khác

Tự Truyện Osho

đỗ tư nghĩa

AUTOBIOGRAPHY OF A

SPIRITUALLY  INCORRECT   MYSTIC

Tự Truyện Osho

Biên dịch : 

Đỗ Tư Nghĩa

~~000~~

PHẦN I :


CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
LỊCH SỬ ĐẰNG SAU TRUYỀN THUYẾT

    1931 – 1939 :  KUCHWADA, MADHYA PRADESH, ẤN ĐỘ

     1939 – 1951 : GADARWADA, MADHYA PRADESH, ẤN ĐỘ.

    1953 – 1956 : SINH VIÊN ĐẠI HỌC

    1957 – 1966 : GIÁO SƯ ĐẠI HỌC

VII. DIỄN ĐẠT CÁI BẤT KHẢ DIỄN ĐẠT:
NHỮNG KHOẢNG IM LẶNG GIỮA LỜI NÓI.

PHẦN II: 

NHỮNG PHẢN CHIẾU TRONG MỘT TẤM GƯƠNG SOI TRỐNG RỖNG: NHIỀU KHUÔN MẶT CỦA MỘT KẺ CHƯA BAO GIỜ TỒN TẠI.


XIV. ĐẠO SƯ ROLLS-ROYCE
        1978:    PUNE, ẤN ĐỘ.
1981 – 1985: OREGON


PHẦN III:

DI SẢN

XVII. THIỀN ĐỊNH CHO THẾ KỶ 21
1972: TRẠI THIỀN, MT. ABU, RAJASTHAN, ẤN ĐỘ.

         ( THE WHOLE HUMAN BEING).

APPENDIX (PHỤ LỤC):
NHỮNG NÉT LỚN VỀ CUỘC ĐỜI &
SỰ NGHIỆP CỦA OSHO
.

PHẦN 1 :
+ 11 Tháng 12. 1931.
* 1932 – 1939: Kuchuwada.
* 1938 – 1951: Gadarwara.
+ 21 tháng 3. 1953: Chứng ngộ.
* 1951 – 1956: Sinh viên đại học.
* 1957 – 1970 : Giáo sư đại học & diễn giả.
* 1970 – 1974: Bombay.
* 1974 – 1981: “ Pune I”.


* 1981 – 1985: Đại nông trại Bùn Lầy.
* 1985 – 1986: Chuyến du hành vòng quanh thế giới.
* 1987: “Pune II”.

up

DUY LỰC NGỮ LỤC – QUYỂN HẠ

x

cHòa Thượng Thích Duy Lực
DUY LỰC NGỮ LỤC
QUYỂN HẠ (TỪ NĂM 1992-1999)
Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh Thực Hiện 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội P.L.2546 – D.L. 2002

MỤC LỤCLời nói đầu
Tiểu sử của Hòa thượng Thích Duy Lực
[01] Thiền thất 26/10/92–01/11/92 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Sau khi chết, tánh thấy ở đâu 
Phật với chúng sanh, ai chủ ai khách? 
Tham thoại đầu có nhất thiết phải dùng một câu không?
Tập khí nhiều, làm sao mới dứt được? 
Chuyến đi thăm Chùa Cao Mân, Trung Quốc 04/08/1992 
Thường tự thấy lỗi mình, chớ nên thấy lỗi người 
Con người sau khi chết có linh hồn không? 
Cõi trời nhập định sao không được giải thoát? 
Mới tập tham, hay ngủ gục, phải làm saỏ 
Vua Khang Hy bị đánh hương bảng 
Hành giả tham thiền phải tu làm sao để thấu tam quan? 
Bốn điều kiện khẩn, thiết, miên mật, dung hoát của Bác Sơn 
Giải ngộ và chứng ngộ 
Thuyết tự nhiên và cái “Sẵn có” của Đức Phật giống nhau không 
Cách nhìn thoại đầu của ngài Nguyệt Khê 
Còn nhục thân chưa hẵn là đắc đạo 
Tin tự tâm 100%, sao con tin không nỗỉ 
Bản thể tự tánh sau khi chết thế nào ? 
Linh tri tịch chiếu 
Thiền sư Nam Tuyền chém mèo, có tội không? 
Vừa tham thiền vừa trì chú, được không? 
Tại sao Tổ Triệu Châu niệm Phật một tiếng, súc miệng ba ngàỷ 
Bốn bè nguy hiểm, người tham thiền làm sao thấu quả 
Nghi tình phát khởi, cùng lý pháp thân tương ưng 
Thế nào làm cho thân Phật chảy máủ 
Làm sao phân biệt tà chánh? 
Nhìn thoại đầu như mèo rình bắt chuột 
[02] 29/11/92–05/12/92 tại Chùa Từ Ân, Quận 1
Dâm tánh là nhân của tịnh tánh 
Tại sao ăn chay có thể dùng trứng gà? 
Kiến tánh triệt để rồi các tội đều tiêủ 
Có sở biết. chẳng phải nghi tình 
Trước kia tạo ác, nay đi tu có hết tội không? 
Sự tu của Hòa thượng Thích Hoằng Tu ở chùa Dũng Tuyền 
Mạng căn chưa dứt 
Thường Bất Khinh Bồ tát lễ lạy mọi người, mọi người có tổn phước không? 
Chơn không, diệu hữu là cái gì? 
Các pháp có cao thấp không? 
Người tham thiền đến lúc lâm chung, nghi lễ thế nàỏ 
Phương tiện chẳng trí huệ thì bị phương tiện trói buộc 
Phiền não từ đâu rả 
Kinh Duy Ma Cật phá chấp của bậc Bồ tát, A La Hán 
[03] 28/03/93–03/04/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Cách khởi nghi tình: Khán thoại đầu, chẳng phải tham câu thoại 
Kinh Nikaya thuộc Tiểu thừa, chẳng phải Đại thừạ 
Khoa học đem lại tai họa cho loài người 
Nghiệp chướng: Con đường gai gốc cức sình 
Công đức và phước đức 
Thiền tông ngày nay như sợi tóc treo ngàn cân 
Làm sao biết được sự tu tập đến giai đoạn thành công? 
Tham thiền dùng tâm hay dùng bộ não để tham? 
Tánh giới và giá giới 
Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên 
Tây Phương Tịnh độ, Dược Sư Tịnh độ, Đâu Suất Tịnh đô. 
Tại sao Duy Ma Cật nói tham sân si là giải thoát? 
Ngoài nghi tình ra, tất cả đều không biết 
Bồ đề chẳng cấu tịnh 
Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp 
[04] 27/04/93–03/05/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào là tủ 
Nhất niệm vô minh và vô thỉ vô minh 
Có thể niệm một câu thoại lần một hạt chuỗi ? 
Tu sĩ không tin tự tâm, không tin Phật là Nhất-xiển-đề 
Tụng kinh, bái sám chẳng phải việc cần của Tu sĩ 
Thoại đầu đề không khởi 
Tham thiền có phải vọng tưởng không? 
Thế nào “Thế giới rộng một trượng thì gương xưa rộng một trượng? 
Bát nhã vô tri 
Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch 
Phát chơn nghi 
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức tâm tức Phật 
Bổn lai vốn chẳng vô nhất vật 
Bắt đầu tham thiền là nhập Hạ, đến khi kiến tánh mới giải Hạ. 
Các Phật sự cứ làm, chỉ đừng quên tham thoại đầu 
Kiến tánh rồi đi về đâủ 
Sao người kiến tánh chỉ gọi là Tổ, không gọi là Phật? 
Tham thiền có cần tụng giới không? 
Tội Ba La Di bằng tội tử hình của thế gian 
Tánh giới và giá giới: Tội nhân quả chẳng thể sám hối diệt tội 
Thiền tông tại sao chú trọng chuyển ngữ? 
Ngôi học còn dính bụi 
Tịnh khẩu có lợi ích gì? 
Giới luật: Người chưa thọ giới không được cử tội người phạm giới Ba-la-di 
Tự tánh tùy dụng lập danh 
Sự dụng của chư Phật với chúng sanh chẳng khác 
Dùng hương bảng đánh người có tội không? 
[05] 20/10/93–26/10/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Ngồi tham thiền nhắm mắt hay mở mắt? 
Tham thiền có tâm đợi ngộ, được không? 
Làm thế nào tránh tẩu hỏa nhập mả 
Chưa ăn chay trường tham thiền được không? 
Tham Tổ sư thiền có thể ngồi thiền 2-3 giờ ? Có lỗi gì không? 
Nếu chỉ tu một pháp môn, làm sao giáo hóa chúng sanh? 
Nhất Phật thừa bao gồm tất cả pháp 
Dụng của tự tánh, tùy nghi thuyết pháp, chẳng phải do học 
Tham thiền đủ thứ cảnh giới đều do vọng tưởng 
Thế nào “Một hớp nuốt hết nước Tây giang?” 
Thế nào là thiền bệnh? 
Tổ Huỳnh Bá và Tướng quốc Bùi Hưu 
Địa ngục ở đâủ 
Vô thượng sư chỉ có chư Phật 
Niệm sau không cướp đoạt niệm trước 
Thời gian một đại kiếp 
[06] 19/11/93–25/11/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào là thoại đầủ Hỏi và nhìn song song 
Quyết định đời này phải thấy Phật tánh? 
Tham khảo kinh sách chỉ để tăng trưởng lòng tin 
Nếu còn kiến giải thì chưa kiến tánh 
Giáo lý của Phật giáo không thừa nhận linh hồn 
Công đức tùy hỷ 
Tổ sư kiến tánh vẫn đói ăn mệt nghĩ, đâu khác người thường? 
Sau khi Phật nhập Niết bàn bao lâu thì kinh điển được kết tập? 
Sức kỳ diệu của tâm 
Cái biết bộ não không biết được cái biết của Phật tánh 
Trí tri cách vật 
Tự tánh không có đạo lực, nghiệp lực 
Làm sao thoát khỏi nghiệp nhân quả đã tạỏ 
Vô tâm lấy gì để biết? 
Bốn bệnh tác, chỉ, nhậm, diệt 
Hôn trầm và tán loạn 
Địa ngục ở cảnh giới nàỏ 
Nhất xiển đề có thể thành Phật không? 
Ngủ là tham dục 
Người nữ không nên xuất gia 
Lúc kiến tánh, nếu không gặp thiện tri thức ấn chứng, phải làm saỏ 
Người kiến tánh có thể tự biết mình kiến tánh triệt để không? 
Công phu sau khi phá sơ quan, trung quan như thế nàỏ 
Nước trong lặng chẳng thể dụ cho bản thể Phật tánh 
Tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ 
[07] Khai thị tại Thủ Đức
Trung quan còn giữ cảnh giới ngộ chưa tan rã 
Thế nào sanh tử tự dỏ 
Thiền luận của ông Suzuki là giải thích công án 
[08] 18/12/93–24/12/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Chưa chứng nói chứng là đại vọng ngữ 
Hạt châu của Long nữ từ đâu có? 
Tại sao các chùa thờ Tổ Đạt Ma ? 
Phật tánh bất sanh bất diệt, tại sao có đời mạt pháp? 
Nếu có “Cho là”là pháp sanh diệt của bộ não 
Bố thí có thể giúp cho bớt nghiệp không? 
Năm đầu sơ tham, năm sau lão tham, năm thứ ba chẳng tham 
Câu chuyện gia đình Bành Long Uẩn 
Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Đem thử thâm tâm phụng trần sát 
Do giác minh thành lỗi lầm 
Nghĩa rốt ráo cần phải ngộ 
Hữu tâm thì thánh chúng sanh, ly tâm tức thành chư Phật 
Làm sao phá ngã chấp? 
Thế nào thiện nhân chiêu ác quả? 
Con ve không biết đến bốn mùa 
Tuổi già sức yếu, tham thiền chưa kiến tánh, chết đi về đâủ 
Sự kiến tánh của ngài Nguyệt khê 
Làm thế nào bỏ được tâm chấp thật?Con rùa giếng và rùa biển 
Giới luật: Sự khác biệt giữa giới Thanh văn và giới Bồ tát? 
Ba cấp trì giới 
Bổn phận của giám sát viên thiền đường 
Tại sao cổ nhân lại quở hai chữ Bồ đề là thằng chết? 
Tại sao Tăng độ ni chúng lại có lỗỉ 
Vô phương sở, vô năng sở, vô đắc thất, vô tướng mạo 
Phật giáo Tiểu thừa không cho nữ giới thọ Tỳ-kheo 
Thế nào cùng đạo tương ưng, cùng tình tương ưng? 
Lúc không có Sư phụ, chúng con nương ai để tủ 
Sa-di chê Tỳ-kheo tụng kinh như chó sủa, đọa thân chó năm trăm kiếp 
Nhân quả rõ ràng 
Tương đối chẳng thể dụ cho tuyệt đối 
Canh tác khó tránh sát sanh 
Đại thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm của ngoại đạo, chẳng phải của Mã Minh 
Ngũ nhãn 
Đã không chứng đắc, đâu cần thọ ký? 
Phật tử thọ giới Bồ tát, khi phạm giới cần sám hối với aỉ 
Câu Phật hiệu có diệt được tội sát sanh không ? 
[09] 14/07/94–20/07/94 tại Chùa Từ Ân , Quận 11
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 
Chọn ngày xuất gia ? 
Tâm vốn trong sạch, làm sao ham dính bụỉ 
Phiền não từ đâu đến? 
Phát Bồ đề tâm 
Tham thiền không biết đến đúng sai 
Tà đến phiền não đến, chánh đến phiền não trừ 
Thế nào là Vô môn quan? 
Vô ký không 
Phật pháp tức thế gian pháp 
Bát phong thổi chẳng động 
Tông Thiên Thai : Tam chỉ tam quán 
Tự tâm hiện lượng 
Tất cả do tâm tạo 
Giới Bồ tát cấm nuôi mèo 
Chơn ngôn biến thực 
Nhân quả và nghiệp lực 
Vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh 
Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí 
Vấn đề trì ngọ 
Thế nào làm cho thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, giết A xà lể 
Vấn đề tu phước, tu huệ 
Công phu cực lạ, cực quên, và phi phàm phi thánh 
Vừa tham thiền vừa xem kinh, được không? 
Tại sao ở nơi vô thỉ vô minh lại sanh nhất niệm vô minh? 
Tập khí từ đâu rả 
Người tham thiền có được chư thiên hộ trì không? 
Thiền Luận của Suzuki Nhật Bản 
Công đức hồi hướng, phóng sanh 
[10] 12/08/94–18/08/94 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Phật tánh là sanh hay chẳng sanh? 
Thiền thất là trường thi 
Tánh không 
Tự tánh chơn không, phiền não từ đâu tớỉ 
Không tu Tổ sư Thiền, tạo tội địa ngục? 
Lập đạo tràng không cho người tu chánh pháp, là tội địa ngục
Đức Phật bốn thứ đáp 
Bát thức tâm vương 
Nhân sinh quan và vũ trụ quan 
Đã thọ Bồ tát giới, làm sao giữ được giới dâm? 
Người tham câu “Niệm Phật là aỉ” không khởi được nghi tình 
Hữu tình vô tình đều do diệu tâm biến hiện 
Thế nào là Hòa thượng Duy Lực? 
Các bậc cổ đức ngộ đạo rồi nương vào cái gì để an thân lập hạnh? 
Hư không làm sao bị chướng? 
Kinh Viên Giác: Dùng ngôn ngữ chẳng thể nhập tri kiến Phật 
Tri huyển tức ly, ly huyển tức giác 
Thế nào vi thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh? 
Chẳng có Phật Niết bàn, chẳng có Niết bàn Phật 
Thế nào chuyển thức thành trí? 
Ăn chay đủ dinh dưỡng không? 
Quá trình xuất gia của Pháp sư Đàm Hư 
Ngũ phần hương 
Chớ nói vô niệm tức là đạo, vô niệm còn cách núi muôn trùng 
Vô sư trí 
Tu phước và tu huệ 
[11] 11/09/94–17/09/94 tại Chùa Từ Ân , Quận 11
Ngũ giới của cư sĩ tại gia 
Khi nào mới có thể thọ Giới Bồ tát tại giả 
Lúc ngủ có nghi tình 
Nhân duyên kiếp trước giữa Đức Phật và Kiều Trần Như 
Tác, chỉ, nhậm, diệt 
Sư phụ kiến tánh chưả 
Thế nào là pháp, pháp giớỉ 
Trừ tập khí là trừ cái gì? 
Bổn lai vô nhất vật, làm sao có chơn tâm? 
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 
Thế nào viên giác diệu tâm? 
Động lực của vũ trụ 
Tánh thấy khắp không gian thời gian 
Vấn đề ăn chay, sát sanh và nhân quả 
Tỷ phú Trung Quốc độ bà mẹ ăn chay 
Đã qui y nơi khác, có thể qui y thêm một lần? 
Cảnh giới lúc lâm chung 
Thế nào là chuyển ngữ? 
[12] 10/10/94-16/10/94 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Làm thế nào nhìn vào chỗ hầm sâu đen tốỉ 
Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục 
Ăn cơm mặc áo là tủ 
Tu sĩ nuôi dưỡng cha mẹ, nhân quả thế nàỏ 
Tham câu “Niệm Phật là aỉ” không có nghi tình 
Tại sao Phật giáo nguyên thủy ăn mặn? 
Tam thân 
Thế nào là nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáỏ 
Diệt tận định 
Từ mở mắt chiêm bao thức tỉnh rồi, có trở lại chiêm bao không?
Sau khi kiến tánh mọi việc vẫn y như cũ 
Thế nào bất trụ hữu vi, bất tận vô vỉ 
Công đức tùy hỷ 
Súc sinh nghiệp báo chẳng biết tu hành 
Sao gọi Giới tự động? 
Nhập định chẳng phải giải thoát 
Giới Bồ tát tại gia: 6 điều trọng, 28 điều khinh 
Định huệ với nghi tình là đồng hay khác? 
Vô tham là chơn tham 
Vọng chơn là hai vọng 
[13] 06/01/95–12/01/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na 
Máy đo hoạt động của bộ não 
Nhân quả ai làm nấy chịu 
Lý do hoằng pháp của Sư phụ 
Thiền sư Thần Tán sau khi kiến tánh, trở về độ cho thầy 
Nhìn chỗ đen tối 
Phá chấp về cái biết 
Người kiến tánh có phải là thánh nhân? 
Cách tu Tịnh độ 
Thuần tưởng thì lên, thuần tình thì đọả 
Đọc thần chú đè nén vọng tưởng 
Kiếp trước của Ngũ Tổ 
Tại sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy một chiếc giàỷ 
Khai, giá, trì, phạm trong luật tứ phần 
Tỳ-kheo có thể hiếp đáp tỳ-kheo-nỉ 
Tham sân si là giải thoát 
Tán tâm – Đa tâm – Thiểu tâm – nhất tâm – vô tâm – liễu tâm 
Ngũ ấm ma 
Hành ấm biến hóa chẳng dừng 
Buôn bán Như Lai 
Câu chuyện nhân quả của hai ông bà ăn xin hồi thời Phật 
Tham thiền là dùng ý thức 
Hòa thượng Hư Vân và ông tăng sửa đường 
[14] 15/02/95–21/02/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Tại sao nhà khoa học phải dùng ngũ giác quan? 
Vật lý sinh mạng công trình học & Triết lý sinh mạng công trình học 
Không gian bốn chiều và làn sóng ánh sáng 
Tốc độ siêu ánh sáng 
Quả cầu thời gian 
Vũ trụ khoa học toàn diện quán 
Cách thức đi khất thực 
Có thể dùng quán tưởng để sửa lại nhân quả? 
Mật mã tin tức của sinh mạng 
Người chẳng biết tông chỉ Tịnh độ, chẳng biết thiền mà phỉ báng pháp thiền 
Thuyết tái sinh 
Thái hậu và hạt châu 
Những kinh điển của Phật có phải chơn lý không? 
Vua Trần Nhân Tông va Tuệ Trung Thượng sĩ là người kiến tánh 
Sự tích Kim Bích Phong 
Phật tánh hiện tiền, mọi thứ y như cũ 
Tâm như họa sĩ khéo, hay vẽ các hình tượng 
Mạng căn đứt tức trở về không? 
Dùng sức tâm để ảnh hưởng người thân 
[15] 06/03/95–12/03/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Lúc buồn ngủ đừng ráng tham thiền 
Cuộc sống của dân tộc Cogi theo tinh thần giới luật nhà Phật 
Làm sao phát khởi nghi tình? 
Người kiến tánh có thể nhìn thấy hào quang? 
Thế nào là bổn tham? 
Kẻ vác bảng 
Chưa kiến tánh như mất mẹ cha 
Khi nào nhìn được thoại đầu thì khỏi cần hỏi câu thoại cũng được 
Hình thể và cơ nhân 
Làm sao chứng minh sự tồn tại của tâm linh? 
Câu chuyện ngài Hư Vân nhập định ở núi Chung Nam 
Tâm thanh tịnh là vô thỉ vô minh 
Sao chư Phật chư Tổ chỉ truyền tâm ấn cho một ngườỉ 
Tham thiền và Niệm Phật tu lẫn lộn 
Không biết tức là quên? 
Do ghi nhớ nên công phu bị chướng ngại 
Nhất niệm vô minh & vô thỉ vô minh 
Các hạnh vô thường, là pháp sanh diệt 
Chùa Cao Mân kiết hạ, mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ đồng hồ 
Pháp thiền vô trụ, pháp thiền vô sanh 
Năm thứ chủng tánh 
Sao khi ngộ, làm sao bảo nhiệm? 
Thường ứng chư căn dụng 
Thiền sư Liễu Quán 
Qui củ tòng lâm: Một ngày không làm, một ngày không ăn 
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 
Tiểu tử tiểu hoạt, đại tử đại hoạt 
Niệm Phật thành phiến, có thể tham câu ”Niệm Phật là aỉ” 
Làm sao hóa giải oán thù? 
[16] 05/04/95–11/04/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Trì ngọ & bát quan trai 
Thế nào “Nhìn vào chỗ tối tăm mịt mù”? 
Phá chấp “Tự tánh khắp trời khắp đất” 
Năm thứ chủng tánh 
62 kiến chấp 
Làm sao chuyển câu niệm Phật thành tham thiền? 
Tẩu hỏa nhập ma 
Đàm Không Đình 
Phá chấp Phi tưởng phi phi tưởng định 
Sự học với sự tu đi song song 
Phân biệt giữa định và hôn trầm 
Trình công phu 
Người khảo công phu có phải người kiến tánh? 
Tại sao Đức Phật đã thành Phật còn bị quả báỏ 
Bồ tát thị hiện thân con heo 
A-đà-la thức 
Châu Kim Cang 
Hễ tin nhân quả, không cần lo cho tương lai 
Chơn tu & duyên tu 
[17] 15/05/95–21/05/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác? 
Cảnh giới thập thiện 
Xin xuất gia chuyên tu 
Niệm Phật tam muội 
Quên là điều tốt? 
Thế nào chơn tâm và vọng tâm? 
Nhân chi sơ, tánh bổn thiện 
Văn tự, suy nghĩ, lời nói, ba là một 
Thực tế chẳng thể thí dụ 
Khi có người thân lâm chung, bên Tổ sư thiền phải làm saỏ 
Y báo, chánh báo 
Đến chơn tham như thế nàỏ 
Nhịn ăn chẳng phải Phật pháp 
Tâm linh là chủ sinh mạng 
Thế nào trái ngược hiện nghiệp? 
Ngồi kiết già 
Sát sanh theo luật nhân quả 
Tu ở trong chúng khiến tâm lực mạnh 
Ngộ rồi đồng như chưa ngộ 
[18] 03/06/95–09/06/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Lượm của đánh rơi, có tội không? 
Bát nhã Tâm Kinh 
Cư sĩ tại gia có được làm lễ qui y, truyền tam qui ngũ giới không?
Tam tạng mười hai phần giáo 
Tứ liệu giản 
Nhục thân & Pháp thân 
Tu sĩ tùy thuận tình cảm thế gian, tạo tội địa ngục 
Giới luật là hàng rào ngăn chặn 
Sao Ma Đăng Già nhiếp được A Nan? 
Thế nào công phu ít phí sức? 
Ngay sao khi thọ giới Sa di, có thể thọ luôn giới Bồ Tát? 
Cư sĩ có thể thọ giới Bồ tát xuất gia không? 
Thế nào “Thân y nghĩa lập, độ y thể luận”? 
Ở Tòng lâm, mọi người đều làm chủ 
Làm ruộng xịt thuốc, nhân quả thế nàỏ 
Tu sĩ lãnh con nuôi, nhân quả thế nàỏ 
Suy nghĩ cái chẳng thể suy nghĩ 
Người biết “Thật tướng vô tướng” đó là aỉ 
[19] 27/01/96–02/02/96 tại Trường Cơ Bản Phật Học Đại Tòng Lâm
Sổ tức quán – Ngũ đình tâm quán 
Tất cả cảnh giới đều là hư vọng 
Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, Huệ Năng một lỹ lưỡng 
Dục trừ phiền não trùng tăng bệnh 
Hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả 
Vốn không trói buộc, đâu cần giải thoát? 
Đâu là hạt minh châu của Sư phụ? 
Cái độc đáo của Tổ sư thiền là gì? 
Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác & Đối cảnh tâm cứ khở 
Chánh niệm & Chánh định 
Tham đến thoại đầu, tức nhất tâm bất loạn? 
Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp 
Người chẳng chơn tu, chỉ bắt chước lời Tổ, làm sao đối trị? 
Xuất gia chưa thể quên ơn nghĩa cha mẹ 
Luật sư Hoằng Nhất chỉ giữ đủ ngũ giới của cư sĩ 
Trong lục đạo chỉ có cõi người biết tu thành Phật 
Người tiểu căn tiểu khí có thể tham Tổ sư Thiền không? 
Thị pháp trụ pháp vị, tức vô sở trụ 
Tất cả vật chất đều tồn tại vĩnh viễn, chưa bao giờ mất 
Phật Thích Ca đã thành Phật bao nhiêu kiếp? 
Tịnh độ 
Thiện ác chẳng thể bù trừ 
[20] 24/05/96–30/05/96 tại Trường Cơ Bản Phật Học Đại Tòng Lâm
Lục nhập vốn vô sanh 
Chư Tổ buông xã cái gì? 
Pháp sư Đạo An sáng lập hai thời khóa tụng 
Hoàng Bá lạy Phật, Lâm Tế chẳng lạy Phật cũng chẳng lạy Tổ 
Đại ngộ là ngộ cái gì? 
Phật với pháp, cái nào có trước? 
Lễ cử hỏa bên Thiền tông 
Chủng tử hiện hành 
Bạch tịnh thức 
Thường trụ Tam Bảo 
Vạn pháp duy tâm, tự tâm tự cứu 
Đem sự cúng dường của mười phương cúng dường mẹ, phải trả nợ thí chu? 
Sự truyền giới ở Trung Quốc 
Khai thị học tăng: Học phật phải hiểu căn bản của Phật pháp 
Đoạn hiện tại, vi lai hữu lậu 
Niết bàn vô danh 
Tín, giải, hành, chứng 
Đại nhân bất nhân 
Tỳ-kheo-ni đã chứng quả không đãnh lễ Tỳ-kheỏ 
[21] 25/05/97–28/05/97 tại Chùa Pháp Thành, Quận 6
Tánh ướt của nước dụ cho Chơn nhử 
Làm thế nào lìa tứ cú? 
Công phu phí sức chẳng lâu bèn 
Thế nào gọi là truyền đăng? 
Làm sao phát khởi nghi tình không gián đoạn? 
Bạch tịnh thức là thức thứ chín? 
Tại sao vô minh thật tánh tức Phật tánh? 
Vài nét tu hành của Luật sư Hoằng Nhất 
Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách 
Vạn pháp tề quán, qui phục tự nhiên 
Sư phụ đã chọn người kế thừa chưả 
Vô vi mà vô sở bất vi 
Bốn thứ đáp 
Bát nhã vô tri 
Thế nào nghĩa Lục căn khó thâu
Lục mở nhất tiêu 
Trạm nhập hợp trạm 
Vô dục vô y 
[22] 16/05/97–20/05/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Là cái gì? 
Làm sao xả giớỉ 
Sự truyền thừa của Tổ sư thiền 
Thế nào là tự tứ? 
Muốn trốn nhà đi tu, được không? 
Phản văn văn tự tánh 
A Nan và Ma Đăng Già 
Xá lợi và nhục thân 
Làm sao ngủ vẫn tham thiền được? 
Phật mẫu là aỉ 
Ngộ pháp vô sanh thấy sát na 
Quá trình tu tiến công phu của Sư phụ như thế nàỏ 
Thế nào hàng phụ tâm, an trụ tâm? 
Thế nào là chánh pháp nhãn tạng? 
Công phu: Tham lâu thành niệm? 
Làm sao biết là tiểu ngộ hay đại ngộ? 
[23] 14/06/97–20/06/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc 
Thế nào là hỏa tam muộỉ 
Lời tác bạch của Thầy Trụ trì Chùa Tam Bảo 
Chết rồi, thiêu xong, Phật tánh ở đâủ 
Chư Tổ để lại ngữ lục, Sư phụ để lại cái gì? 
Kiến tánh rồi mới biết chẳng có Phật để thành 
Tìm hiểu thoại đầu là sai 
Thế nào là người trí, người ngủ 
Thế nào là phương tiện? 
Phân biệt tất cả pháp, nơi đệ nhất nghĩa chẳng động 
Tập khí vi tế 
Vô minh là chỗ đắc đạo của chư Phật 
[24] 14/07/97–20/07/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Thế nào là cội nguồn chơn thật của tự tánh? 
Tại sao chẳng cho đem tâm đợi ngộ? 
Hoạt cú & Chuyển ngữ 
Tôn giáo khác học Tổ sư Thiền, có bỏ đạo bội sư không? 
Tác ý & tạo tác 
Làm sao dứt trừ tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết? 
Bắc-câu-lô-châu không biết Phật pháp 
Nghe lời khai thị nhưng chưa bằng lòng 
Nói “nhìn” mà không mục tiêu thì nhìn chỗ nàỏ 
Lai Quả Thiền sư không cho buông ý niệm? 
Tham thiền phạm qui củ, bị đuổi thì saỏ 
Công phu miên mật 
[25] 14/08/97–20/08/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồỉ 
Tham thiền học đạo lầm dụng tâm 
Hữu học & vô học 
Chú thích bài “Hư Không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật” 
[26] 19/03/99–25/03/99 tại Chùa Hưng Phước, Quận 3
Giới thiệu tác phẩm “Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21” 
Nguồn gốc của Phật pháp 
Khí công & Tham thiền 
Trung Quán Luận: Phẩm phá Hành 
Tập trung tinh thần tham thiền là sai lầm 
Nhìn chổ sơn cùng thủy tận 
Tại sao phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ? 
Công phu không nghĩ gì hết, có phải nghi tình không? 
Có thể đổi câu thoại để tham? 
Có phải Ngài Ca Diếp ở núi Kê Túc chờ Phật Di Lặc ra đờỉ 
Sám hối có thể diệt tội không? 
Cúng sao có phải chánh pháp không? 
Minh tâm kiến tánh, lấy gì để minh? 
Tại sao Bồ tát Quán Thế Âm không nhận xâu chuổi cúng dường? Hòa thượng Cửu Chỉ và thị giả 
Phôi thai khoa học hợp nhân quả không? 
Lúc chưa tạo thiên lập địa, mọi người ở đâủ 
Phật tánh siêu việt logic 
Nghi sự là gì? 
Tự tánh vốn sẵn có, tại sao bộ não xen vàỏ 
Thiền đường Trung Quốc chẳng thờ gì cả 
Tham thiền chẳng vì việc sanh tử, dễ sanh tâm thối chuyển 
Ngũ pháp 
Nhận thức thần 
[27] 15/05/99–21/05/99 tại Chùa Hưng Phước, Quận 3
Tâm viên ý mã 
Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng 
Chuyển bát thức thành tứ trí 
Người tham thiền có vượt qua 50 thứ ma ngũ ấm không? 
Dòng phái của Hòa thượng Hư Vân 
Tam pháp ấn 
Làm sao khiến công phu miên mật? 
Thiền là gì? 
Duy tuệ thị nghiệp 
[28] 1995–1999 Khai thị tại Mỹ Quốc 
Do đời sống vật chất khiến sự tu lui sụt? 
Sức tâm xoay chuyển 
Thể xác là xe chở sinh mạng 
Lý do Sư phụ xuất giả 
Chưa chứng ngộ làm sao giải đáp? 
Vài nét về Pháp sư Nguyệt Khê 
Phật Thích Ca chẳng kiến lập chơn lý 
Phật tánh làm chủ 
Thế nào là tâm bình thường? 
Tại sao Ngũ Tổ truyền y bát cho Lục Tổ? 
Thế nào là đạỏ 
Trà Triệu Châu 
Thoại đầu dù muôn ngàn, chỉ một cái “không biết” 
Người kiến tánh còn sanh tử không? 
Có thể gấp rút đề câu thoại đầu để thúc đẩy nghi tình? 
Thế nào là Phật giáo, Phật pháp, Phật học? 
Tại sao Phật nói nhiềi kinh? 
Ngũ thời bát giáo là gì? 
Phiền não là gì? 
Thuyết pháp đại khai viên giải 
Đốn, tiệm, biệt, viên 
Phật giáo Tiểu thừa không nhìn nhận Đại thừa 
Pháp tu của Trung Thừa 
Kinh nói 84000 pháp môn, sao Sư phụ chỉ dạy một pháp môn 
Thiên Thai Giáo Quán Tông 
Công án Hòa thượng Thủy Lão gặp Mã Tổ, cô Trịnh mười ba 
Bảy ngàn Tổ ngộ đạo, ai ấn chứng? 
Câu chuyện tu hành của Thiền sư Diệu Cao 
Giải thích Trung Phong Pháp ngữ 
Sự sai biệt giữa Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa 
Thiền tông không tin kinh điển? 
Ngài Nam Tuyền chém mèo có phải lậu tận không? 
Xã hội thời nay khó tu Tổ sư thiền? 
Bỏ nhiễm duyên lấy tịnh duyên 
Thần thức đi đầu thai là thế nàỏ 
Sự khai ngộ của Ngài Đại Huệ 
Tại sao học Phật pháp có thể thành ngoại đạỏ 
Bổn lai vô nhất vật, lấy cái gì lìa cái gì? 
Có phải tùy theo xá lợi có thể đánh giá sự tu của người đó? 
Thế nào hành đúng theo chánh pháp? 
Ta nghe như vậy 
Hễ khởi niệm là lọt vào tương đốỉ 
Cách giải thích” Sắc không bất dị” 
Câu chuyện Thiền sư Văn Ích phái Pháp Nhãn Tông đi tham học 
Tại sao phải đọc cuốn 50 thứ ma ngũ ấm? 
Thế nào giải ngộ và chứng ngộ? 
Làm thế nào chấm dứt cái biết? 

DUY LỰC NGỮ LỤC – QUYỂN THƯỢNG


DUY LỰC NGỮ LỤC
QUYỂN THƯỢNG (TỪ NĂM 1983 – 1989)
Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh Thực Hiện
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội P.L.2545 – D.L. 2001
LỜI NÓI ĐẦU

Quyển NGỮ LỤC này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư DUY LỰC trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời. Cứ hằng tháng Ngài cho mở một khóa tu bảy ngày ở mỗi Thiền Đường cho các hành giả tu Thiền, gọi là “đả Thiền Thất” để hướng dẫn đại chúng chuyên sâu trong sự nghiệp tu hành. Những lời dạy trước sau đều được đồ đệ ghi âm lại để làm tài liệu tham khảo. 
Bởi là những giải đáp từ các câu hỏi trực tiếp nên có tính thực tiễn, giải tỏa được những gút mắc của người tham thiền. 
Sau khi Ngài thị tịch, nhiều Tăng, Ni, Phật tử yêu cầu, khuyến khích chúng tôi ghi chép lại những lời khai thị trên để in thành sách. 
Thuở sinh tiền, có người hỏi Thiền Sư : “Sau khi Sư phụ đi vắng , nếu có thắc mắc gì chúng con biết hỏi ai ?: 
Ngài đáp : ” Có thắc mắc thì gom lại viết thư để tôi trả lời; hoặc xem kinh sách, Ngữ Lục tôi đã dịch thuật, hoặc nghe băng rồi ghi lại lời giải đáp mấy năm qua, theo đó mà tu”. 
Nhận thấy đây là những lời di huấn vô cùng quý báu và cần thiết cho những hành giả tham thiền, nên chúng tôi không ngại sự nông cạn của mình, nguyện cố gắng thực hiện Ngữ Lục này hầu làm tài liệu cho người hiện tại và đời sau tham khảo. 
Trong quá trình sao lục, chúng tôi vẫn trân trọng giữ trung thực những lời dạy của Người, chỉ xin mạn phép lược qua những phần trùng lặp, tránh đi đôi điều không cần thiết. Mặc dù hết sức cố gắng, tuy nhiên chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong chư hành, đọc giả từ bi chỉ giáo. 
Vì lời dạy của chư Phật, chư Tổ xưa nay vừa nói liền phá, chỉ là phương tiện tạm thời để trị bệnh chấp của chúng sanh, nay đem dây dưa bày ra, mong đọc giả được ý quên lời, nếu chấp lời nghịch ý, thì tội của những người thực hiện đã đáng ba mươi gậy !
  

Đại diện Nhóm thực hiện 
MAI THẮNG NGHĨA

TIỂU SỬ
Thiền Sư Thích Duy Lực
Tọa Chủ Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ

THỜI THƠ ẤU 
Sư hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI, thế danh LA DU sanh ngày 05 tháng 05 năm 1923, là người làng Long Yên, huyện Phong Thuận phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cha tên là La Xương và mẹ tên là Lưu Thị, làm nghề nông. Sau khi tốt nghiệp phổ thông cấp 1, thì Sư phải nghỉ học, theo cha sang Việt Nam sinh sống, lúc đó Sư được 16 tuổi (1938). Trú tại tỉnh Cần Thơ, Sư thường tranh thủ tự học trong lúc rảnh rỗi. Đến năm 26 tuổi (1948), thi đậu bằng giáo viên Hoa Văn và được mời dạy ở các trường tiểu học tỉnh Tà Keo Cao Miên (nay là Campuchia), và trường Khải Trí ở Cần Thơ, Trường Cái Vồn ở Vĩnh Long, Việt Nam trải qua 10 năm. Năm 1958, sau khi lấy bằng Đông Y Sĩ cấp 1, Sư được mời làm đông y sĩ cho tiệm thuốc Tế Ngươn Đường Cà Mâu và Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm tỉnh Cần Thơ để khám bệnh miễn phí cho dân trong thời gian 8 năm. 
Trong tủ sách của Cư Sĩ Lâm có bộ Kinh Tục Tạng gồm 150 quyển, lúc đầu Sư định đọc hết toàn bộ, nhưng trải qua một năm chỉ xem được 7 quyển, sau quyết định chỉ xem phần Thiền Tông. Lúc đó Sư theo Pháp sư DIỆU DUYÊN tham học Tổ Sư Thiền (Pháp Sư Diệu Duyên đã nhiều năm thân cận Lai Quả Thiền Sư và Hư Vân Thiền Sư, và ngài tịch vào năm 1976 tại Chùa Thảo Đường Việt Nam). 
THỜI KỲ XUẤT GIA HỌC ĐẠO 
Vào mùng 08 tháng 02 năm 1973, Sư được Hòa Thượng, thượng Hoằng hạ Tu cho xuất gia tu học tại chùa Từ Aân Quận 11 Chợ Lớn. Tháng 05 năm 1974, Sư thọ giới Tam Đàn Cụ Túc tại Chùa Cực Lạc Malaysia. 
Từ đó Sư chuyên tham câu thoại đầu “Khi chưa có trời đất ta là cái gì” trải qua nhiều năm, một hôm do đọc quyển “Trung Quán Luận” đến câu “Do có nghĩa KHÔNG nên thành tựu tất cả pháp” đốn ngộ ý chỉ “TỪ KHÔNG HIỂN DỤNG”, lại tỏ ngộ câu KHÔNG sanh nơi đại giác, như biển nổi non bọt, vô số nước hữu lậu, đều từ KHÔNG sanh khởi trong Kinh Lăng Nghiêm, với câu “Lấy VÔ TRỤ làm gốc” của Ngài Lục Tổ; “Từ gốc VÔ TRỤ lập tất cả pháp” của Ngài Duy Ma Cật vốn cùng một ý chỉ, VÔ TRỤ tức TÁNH KHÔNG, thể Chơn Như vốn KHÔNG mà tự hiển bày sự dụng; thể và dụng của Chư Phật với chúng sanh vốn chẳng hai chẳng khác, cùng khắp không gian thời gian, nơi thánh chẳng thêm, nơi phàm chẳng bớt, dù là phàm phu mà sức dụng của Phật tánh chẳng kém hơn Phật, cũng chẳng từng gián đoạn, chỉ vì chúng sinh ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết. 
THỜI KỲ HOẰNGPHÁP 
Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1977 Sư thừa lệnh ân sư (Hòa Thượng Hoằng Tu) ra hoằng pháp Tổ Sư Thiền tại chùa Từ Aân đường Hùng Vương Quận 11 TP HCM. Hai năm sau, tứ chúng phật tử qui tụ ngày càng đông, Phật tử người Việt theo tu học pháp Tổ Sư Thiền hơn 4000 người, mỗi lần tham dự thiền thất đều vượt trên 300 người. 
Tháng 02 năm 1989, Sư di cư đến tiểu bang California nước Hoa Kỳ và sáng lập Từ Ân Thiền Đường tại Orange County. Đến thiền đường học đạo có người Tây Phương và người Á Châu, trong đó người Việt Nam đông nhất. Những năm gần đây, Sư thường được thỉnh đến các nước như Chùa Chánh Giác ở Toronto, Canada, Chùa Quan Aâm ở Brisbane Australia, Hồng Kông, Tịnh Xá Đại Bi ở Đài Loan để hoằng pháp và các thiền đường ở Mỹ để giảng dạy pháp Tổ sư Thiền. 
Riêng ở Việt nam, bất cứ nơi nào mời, Sư đều tùy duyên giảng dạy, như đả Thiền Thất tại chùa Từ Aân Quận 11, chùa Hưng Phước đường Cách Mạng Tháng 8 quận 3, Chùa Pháp Thành Quận 6, Chùa Sùng Đức Quận 6, Chùa Huệ Quang Quận Tân Bình, , Đại Tòng Lâm, Ni Viện Thiện Hòa Bà Rịa Vũng Tầu, và tại các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh Khánh Hòa, Bình Định.. 
Năm 1996 Sư lập một nông thiền trồng rau sạch không dùng phân bón và thuốc sát trùng tại Củ Chi, Sai Gòn. 
Đến năm 1998, Sư đã được Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mời thỉnh vào Ban Hoằng Pháp Trung Ương, với cương vị Uûy Viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Sư đã được Giáo Hội phân thỉnh giảng tại các Khóa Bồi Dưỡng Hoằng Pháp ngắn hạn cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại Bình định, cho các tỉnh Miền Đông, TP Saigon và Miền Nam tại Văn Phòng 2 Trung Ương Giáo Hội. 
Đến năm 1999 Sư thành lập phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai cũng nhằm tùy duyên hóa độ chúng sinh, trong hoàn cảnh khó khăn của sự phát triển tôn giáo tại Việt Nam. 
DỊCH THUẬT CÁC KINH SÁCH VÀ TRƯỚC TÁC 
Ngoài ra Sư còn truớc tác, dịch thuật và chú giải từ tiếng Hán sang tiếng Việt các kinh điển và ngữ lục của Tổ sư hơn 20 loại, lượng sách phát hành tại Việt nam trên mấy mươi ngàn quyển. Các kinh sách tiếng Việt và một số bằng tiếng Hoa được phát hành bao gồm: 
DỊCH THUẬT và CHÚ GIẢI

 • Kinh Lăng Nghiêm
 • Kinh Lăng Già
 • Kinh Pháp Bảo Đàn
 • Kinh Viên Giác
 • Kinh Duy Ma Cật
 • Đại Huệ Ngữ Lục
 • Tham Thiền Cảnh Ngữ (tác giả: Hòa Thượng Bác Sơn)
 • Thiền Thất Khai Thị Lục (tác giả: Lai Quả Thiền Sư)
 • Bá Trượng Quảng Lục và Ngữ Lục
 • Truyền Tâm Pháp Yếu
 • Trung Phong Pháp Ngữ
 • Cội Nguồn truyền Thừa
 • Chư Kinh Tập Yếu
 • Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

TRƯỚC TÁC:

 • Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền
 • Công Aùn Của Phật Thích Ca & Tổ Đạt Ma
 • Phật pháp với Thiền Tông
 • Đường Lối Tham Tổ Sư Thiền
 • Danh Từ Thiền Học
 • Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21
 • Yếu Chỉ Trung Quán Luận
 • Yếu Chỉ Phật Pháp…

VIÊN TỊCH 
Sư biện tài vô ngại, tùy duyên hóa độ và tận tụy với hoằng pháp lợi sanh, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Người xưa có nói “Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài”, (Bồ Tát luôn luôn vì lợi ích chúng sanh mà cứu giúp) thật khế hợp với Sư biết bao. 

Hóa duyên kỳ tắc, Sư thị tịch vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07-1-2000 tại California Hoa Kỳ,tức ngày mùng 01 tháng 12 năm Kỷ Mão, nhằm lúc 01 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày 02tháng 12 năm Kỷ Mão (tức ngày 08 tháng Giêng năm 2000).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Tiểu sử của Hòa Thượng Thích Duy Lực 

Thế nào là CHƠN KHÔNG DIỆU HỮU ?
Thế nào là nghĩa ba câu trong Kinh Kim Cang ?
Làm sao hàng phục tâm ?
Thế nào là “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” ?
Thiền tông lấy câu “Niệm Phật là ai” để tham, Tịnh độ niệm Phật lấy câu “A Di Đà Phật” vậy sự thù thắng như thế nào để đạt đạo ?
Đời mạt pháp nên tu pháp môn nào thích hợp ?
Tham Thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu ?
Nhiều người nghĩ rằng “Niệm Phật nếu mình vẫn còn nghiệp chướng , khi vãng sanh tiếp tục nhờ tha lực tiếp dẫn”, còn Thiền tông phải tự lực, hễ tự lực yếu thì kiếp sau dẫu được làm người, làm quan, có địa vị nhưng mê muội, phải lăn lóc trong dòng đời thì bao nhiêu công sức của kiếp trước bỏ hết sao ?
Thế nào là đuổi theo lời nói ?
Vĩnh Gia Đại sư nói là phá ngã chấp và pháp chấp, vậy phàm phu cũng phá ngã chấp và pháp chấp, tại sao không được kiến tánh ?
Làm sao phân biệt Chơn nghi và hồ nghi?
Việc “Truy cứu ba lớp” của Lai Quả Thiền sư như thế nào ?
Thế nào là khi kiến tánh thì hư không tan rã ?
Sự thấy của Phật và sự thấy của chúng sanh khác nhau như thế nào ?
Sư phụ nói “Quét trống được bao nhiêu thì sự dụng hiện ra được bấy nhiêu, quét đến cực điểm thì thành Phật, quét từ từ sự dụng hiện ra từ từ”, vậy có giống bên Giáo môn không 
Vấn đề HÔN TRẦM làm sao đối trị ?
Xin Sư phụ nói qua VẤN ĐỀ BỐ TÁT.
Xin Sư Phụ giảng về CÁCH THỰC HÀNH THAM TỒ SƯ THIỀN. 01-2
Thế nào là thiền Mặc Chiếu ? Thiền Mặc Chiếu có ở trong năm tông phái thiền không? Nguồn gốc từ đâu ?
Thế nào là Tiểu thừa thiền, Trung thừa thiền, Đại thừa thiền và Tổ Sư Thiền ?
Sư nói tham thiền có tình trạng nhức đầu là tốt, nhưng có người lại sợ bị đau thần kinh 
Sư Bà Vĩnh Bữu : Kính bạch Sư Phụ, trong chiêm bao con đang ngồi tham thiền khởi lên nghi tình, nhưng ma đến quấy nhiễu , con không sợ, còn dạy họ tham Thiền để thoát khỏi nghiệp ma. Cứ ba lần như thế, sau đó lại có con rắn đến quấn lấy thân con, trong khi con vừa tham thiền, vừa lấy cây gươm chém đầu con rắn, vậy có mắc phải tội sát sanh không ?
Trong Kinh Viên Giác có câu ” Tri huyển tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệc vô tiệm thứ”, vậy có trùng hợp với ý Tổ sư Thiền không ?
Ngài Khuê Phong Tông Mật Thiền sư nói “Vô tâm là đạo, biết vọng là tu” như thế nào ?
Ngài Đại An thiền sư ở cuốn Châu Nguyên Cảnh Sách rằng “Ở lại Qui Sơn ba mươi năm, chăn con trâu đen thành trâu trắng, sờ sờ đuổi chẳng đi”, vậy pháp đó có phải thiền Mặc chiếu không ?
Tu Thiền càng không biết càng tốt, không được kiến giải, chỉ khởi nghi tình để tham thiền. Vậy một người chưa biết gì về đạo Phật có thể tu thiền được không ? Cần học căn bản giáo lý nhà Phật hay không ? Đã biết khá nhiều về Phật pháp có khó cho tu thiền không ?
Thế nào là đạt được tiểu ngộ? Đạt được đại ngộ ? Khi đạt được chỉ có người tham thiền biết hay người xung quanh cũng có thể biết ?
Ngài Lai Quả nói về Nghi tình thành khối như thế nào?
Khi tham thiền có thể làm việc bằng tay chân hoặc bằng trí óc, vậy có thể xem kinh được không ?
Căn bản của thiền Mặc chiếu và khán thoại đầu có giống nhau không ?
Tham thiền cần tụng kinh bái sám không ?
Trong kinh nào nói “Đại nghi đại ngộ”?
Tiểu ngộ rồi phải ra sao ? Vẫn tham câu thoại đầu cũ hoặc phải đổi qua câu thoại đầu mới để khởi nghi tình ?
Tham thiền mỗi ngày phải sám hối không ?
Làm thế nào khỏi lọt vào vô ký không ?
Về tư thế tham Thiền như thế nào ?
Khi ngồi thiền thấy đủ thứ cảnh giới phải làm sao ?
Vì sao lịch đại Tổ sư, chư hộ pháp long thiên phải bận rộn khi đả thiền thất ?
Thật tướng của các pháp là gì ? Tại sao kiến tánh rồi lại tiêu diệt thân tâm thế giới ?
Phú Lâu Na hỏi Phật : Thân tâm thanh tịnh bổn nhiên, sao lại thình lình sanh khởi sơn hà đại địa ?
Tất cả Phật, Tổ, Thiền sư đều kiến tánh bởi pháp môn tham Thiền khởi nghi tình, phải không ? Nếu phải, tại sao Phật lại thuyết nhiều kinh điển làm chi ?
Sao Sư phụ nói không có nhân quả ? 01-3
Thế nào là một câu đủ ba câu của ngài Vân Môn ? Thế nào là Tam huyền Tam yếu ? Thế nào là Ngũ vị quân thần của Tổ Động Sơn ?
Khi tham đến đầu sào trăm thước như thế nào ?
Đến chỗ đó thoại đầu cũng hết, vọng tưởng cũng hết, nhưng vì Lai Quả Thiền sư nói là người công phu đến chỗ này rồi còn phải lôi cái ổ đem ra đập tan Mạt-Na-thức và A-lại-da thức ?
Công án và thoại đầu khác nhau như thế nào ?
Tham thiền và Thiền có khác nhau không ?
Thế nào là nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao ?
Thế nào là độc-ảnh-cảnh và đới-chất-cảnh ?
Tham thiền có chướng ngại việc làm không?
Khi dự Thiền thất, phải tuân thủ quy củ của Thiền đường như thế nào ?
Tham thoại đầu làm sao biết là mình tinh tấn ?
Thiền thoại đầu bắt đầu từ đâu ?
Thiền Mặc Chiếu có phải thuộc Tông Tào Động không ?
Làm thế nào để phân biệt Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền ?
Tại sao không có nhân quả là Tà kiến ?
Có được cái dụng của Tự tánh có phải là kiến tánh không ?
Thầy nói không được lấy vọng đè nén vọng, thế thì biết được đó là vọng mà mình không theo nó, có được không ?
TRI VỌNG có phải là chánh niệm không ?
TRI HUYỂN TỨC LY như thế nào ?
Tại sao ngài Lục Tổ dạy người dùng ba mươi sáu pháp đối khi có người hỏi pháp ?
Sư phụ nói đến ba thứ tri vọng, tri tịch và tự tri; tri vọng và tri tịch dễ dẹp, còn tự tri thì đối trị như thế nào ?
Người tham Thiền cần lấy nghi lễ giới luật để tu không ?
Tham Thiền như từ lớp một nhảy vọt lên lớp mười hai thì căn bản làm sao vững được ?
Thế nào là kiến tánh ?
Vì sao nói là “Đợi thời tiết nhân duyên để ngộ” ?
Tham thiền có bị năm mươi thứ ngũ ấm ma quấy phá không ?
Ngài Trí Giả Đại Sư nói ” ba thứ ngoại đạo ” như thế nào ? 01-4
Thế nào là TỨ Y ?
Tánh chúng sanh như thế nào ?
Có pháp nào Phật chỉ dạy cho mau kiến tánh không ?
Thế nào là “Tịnh địa hà tu tảo, không môn bất dụng quan “?
Tham Thiền chưa kiến tánh, rồi chết đi về đâu ?
Người ở trong giải thoát cũng không ra ngoài giải thoát như thế nào ?
Thế nào là chánh pháp và mạt pháp ?
Trích giảng về KINH PHÁP BẢO ĐÀN
Thiền tông cần có nghi tình, tại sao trong Kinh Pháp Bảo Đàn ngài Lục Tổ chẳng dạy người phát khởi nghi tình ?”
Chỉ nhờ câu thoại đầu có đạt đến lý chơn không chăng ?
Vừa rồi Sư Phụ nói “Thiền Tông phải có niệm”, ấy là niệm gì?
Dùng ba thứ quán chiếu để quán vọng quán huyễn của thế gian có phải là”Quán chiếu Bát Nhã” không? Có phải là trì kinh Bát Nhã không?
Có người cho rằng phải sử dụng quán chiếu Bát Nhã, sanh ra trí huệ để rãi công đức đến chỗ cùng cực thì thấy được vọng niệm khởi lên và rơi xuống, ấy tức ngộ đạo, phải không ? 
Vậy thì đến giai đoạn nào mới gọi là Bát Nhã và khởi dụng Bát Nhã để tu ?
Thế thì pháp quán chiếu của Giáo môn làm sao đạt đến thể tánh ?
Như thế bên Giáo môn dùng pháp quán chiếu thì chẳng được ngộ ư ?
Cái “Biết vọng” của ngài Khuê Phong như thế nào ?
Thấy tâm tán loạn có thể niệm câu “Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát” được không ?
Có người nói “hết vọng tưởng tức kiến tánh”, nhưng Sư lại nói :” hết vọng tưởng chưa phải kiến tánh, mong Sư giảng lại chỗ này ?
Câu ” Tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt tức Phật” trong Kinh Pháp Bảo Đàn như thế nào ?
Trong cuốn “Thiền Đạo Tu Tập” của ông Trương Trừng Cơ nói rằng Phái Tào Động là Mặc chiếu, phải không ?
Thế nào là Năm tông bảy phái ?
Chẳng có vọng tưởng cũng chẳng chấp không, có phải là ý của ” Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” không ? 01-5
Thế nào là “Nhập lưu vong sở”?
Thế nào là “Hàn lu trục khối, sư tử gião nhơn “?
Có người giảng về câu “Phản văn văn tự tánh”, là khi lỗ tai mình chạy theo âm thanh thì liền cắt đứt dòng chạy theo mà trở về Tự tánh, vậy có đúng không? Không những là nhĩ căn, cho đến nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý, lục căn chạy theo lục trần mà ngay đó trở về Tự tánh, ứng dụng như thế để trở về tự tánh, như Kinh Viên Giác dạy ” Tri huyển tức lìa, chẳng cần phương tiện. Lìa huyễn tức giác, không có thứ lớp”, vậy có đúng không ?
Có một vị dạy người “Chú tâm vào một việc”, ví như khi mặc áo thì biết là áo, ăn cơm biết là cơm, trì chú biết là chú v.v. Theo phương pháp này có thể ứng dụng để tu hành và đi đến giác ngộ không ?
Vậy có thể nhập Như Lai Thiền không?
Đời nhà Minh có ngài Liên Trì Đại sư sưu tập những Luận tiểu : Luật Tỳ Nì, Sa Di, Oai Nghi, Sa Di Cảnh Sách, sau đó ngài Hoằng Tán có sớ giải bộ luật trên, vậy có lợi ích không? Có sai lầm không ?
Đắc quả A La Hán có phải kiến tánh không? Có phải đại tử đại hoạt không?
Tham Thiền đến đầu sào trăm thước đã lìa ý thức chưa ?
Có người dẫn lời của Tổ Sư nói “Một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác tức Phật”, lại, ” Chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm”, cho rằng hễ vọng niệm khởi lên liền giác là Phật, giác liên tục là Phật, còn giác được một lúc thì làm Phật được một lúc, phải không ?
Thế thì chẳng thể dùng cái Giác để tu đến kiến tánh ?
Kính bạch Sư Phụ, ở trong nhà lửa thì làm sao lấy kiến giải phá kiến giải ?
Xin Sư giảng lại câu “Sơ, trung, hậu thiện dương”.
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu “Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tham Thiền” như thế nào ?
Thế nào là tông chỉ của Tịnh Độ ?
Ban ngày nghe giảng pháp, tối nằm chiêm bao cũng nghe giảng pháp, vậy là đồng thời ý thức biến hiện hay độc đầu ý thức biến hiện ?
Tại sao mặc chiếu lại là tà thiền ?
Chỗ ngộ của Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền cao thấp ra sao ?
Ý nghĩa của Qui y Tam Bảo như thế nào ?
Có phải sau khi ngài Vĩnh Gia Huyền Giác ngộ đạo rồi, phải nhờ ngài Lục Tổ ấn chứng mới ra hoằng pháp ?
Tại sao nói “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”?
Nếu chẳng có một nhân lành nào thì làm sao Phật thọ ký ?
Ý của con là Sự thọ ký do hành trì các pháp Ba La Mật của chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay, công hành đầy đủ thành tựu mới được thọ ký ?
Ấy là bởi căn lành của mỗi người mỗi khác, nếu không thì làm sao tất cả căn lành đều đi đến chỗ Phật đã dạy ? Nếu chẳng phải do căn lành vô lượng vô biên thì làm sao chỉ nhờ một công án mà thành Phật được ?
Thế nào là ngũ căn, ngũ thức và bát thức ?
Qui củ của Thiền đường như thế nào ?
Kinh nói “Vạn pháp do nhân duyên sanh”, tất nhiên vũ trụ cũng do nhân duyên sanh, ắt có chỗ bắt đầu và đoạn diệt, có thỉ có chung . Nhưng tại sao Kinh lại nói “Vô thỉ vô chung”?
Trồng bí được bí, trồng đậu được đậu, đã gieo trồng thiện nhân thì sau này ắt được phước quả. Nhưng người tham Thiền chẳng gieo trồng phước nhân gì thì làm sao gặt được phước quả ?
” Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” có đồng nghĩa với câu “Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng” không ?
Câu ” Pháp môn vô lượng thệ nguyện học” trong tứ hoằng thệ nguyện có áp dụng trong Thiền môn không?
Vọng từ đâu sanh khởi ?
Làm thế nào phân biệt tham thoại đầu và niệm Phật ?
Khi đề khởi câu thoại đầu, vẫn khởi niệm nhưng không phát khởi được nghi tình thì phải làm sao ?
Có một bài kệ của Tuệ Trung Thượng sĩ , có người dịch rằng ” Trì giới kiêm nhẫn nhục, được tội chẳng được phước, muốn biết chẳng tội phước, đừng trì giới nhẫn nhục” , Sư thấy thế nào?

Xin Sư phụ kể qua vấn đề dịch Kinh như thế nào ? 
Thầy giảng những cái đó còn nằm trong ngũ ấm hay đã ra ngoài ngũ ấm ?
02-03-Cái biết mà mình không khởi niệm, không tác ý phân biệt để biết, đó có phải là tri tịch không ?
Cái “tri” ấy đã là bất đắc dĩ mà nói, nói cái trạng thái đó là “biết” cũng không được ư ?
Vì sao không được tiếp tục ngồi khi trên thân khó chịu ?
Thế nào là nghi tình phát khởi được và nghi tình phát chẳng khởi ?
Khi ngủ mê làm sao biết có tham thiền ?
Phát khởi chơn nghi đã phá được sơ quan chưa ?
Chúng ta đang sống trong vọng thức thì làm sao y trí bất y thức ?
Ý nghĩa của Qui y Tam Bảo như thế nào ?
Thiền sư Nham Đầu là một vị đã kiến tánh, sao còn bị bọn cướp giết ? Nếu nói là túc nghiệp phải trả, thì trong Chứng Đạo Ca, ngài Vĩnh Gia Đại sư nói “Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không”, vị liểu ưng tu hoàn túc trái”. Lại, trong Kinh Kim Cang có câu :” Người nào thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang mà bị người khinh miệt thì tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa tam ác đạo, do đời nay bị người khinh miệt nên tội chướng được tiêu, và đắc Chánh đẳng Chánh giác”. Ấy thì giải thích thế nào về cái chết của Thiền Sư Nham Đầu cho hợp lý ?
Có người chẳng có qui y Tam bảo, chỉ ở nhà xem qua kinh Phật hoặc nghe được câu thoại đầu mà ở nhà tự tu, vậy có kiến tánh hoặc ngộ đạo không ?
Nếu như người ấy do quá nghèo mà không có phương tiện qui y ?
Con phát nguyện trong 49 ngày phải kiến tánh, như thế đúng không ?
Khi nghi tình thành khối sẽ như thế nào và làm sao đập bể ?
Trong năm câu hỏi để tham Thiền, nếu như tự tìm ra giải đáp cho câu hỏi có được không 
Tướng của nghi tình thế nào ? Muốn phá vỡ nghi tình bằng cách nào ?
Trong lúc tham Thiền, giữa tình trạng không phải thức cũng không phải ngủ, thường thấy những cảnh giới khác nhau, vậy có phải là nghiệp không ?
Sư phụ dạy “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ”, nhưng Phật tử đa số là mong cầu giải thoát, vậy có phải là sở cầu không ?
Một người không xem sách vì sợ kiến giải mà chỉ một mực chú tâm tham thiền, với một người vừa tham thiền vừa nghiên cứu sách, cái nào tốt hơn ?
Đối với người biết tham thoại đầu lại chưa có lòng tin thì sao ?
Núi Tu-di là chỉ cho pháp thân và hạt cải là chỉ cho tứ đại, phải không ?
Trong thời mạt pháp này, áp dụng pháp tu nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ tát, có được kiến tánh không ?
Cái biết của lục căn trước khi dấy niệm phân biệt là chơn hay vọng ?
Ngồi Thiền mà niệm danh hiệu Phật, có được coi là tham thoại đầu không ?
Xin Sư Phụ giảng lại sự tích về ngài Văn Thù không thể làm cho cô gái xuất định .
Xin hỏi trong đạo tràng này có ai không kẹt vào chấp lời nghịch ý hay không ?
Ai tạo ra vũ trụ này ?
Vạn pháp duy thức như thế nào ?
Trong Kinh Kim Cang có nói “Tu Đà Hoàn còn biết mình chứng quả Tu Đà Hoàn thì chẳng phải Tu Đà Hoàn”, như vậy, trong kinh Phật còn thừa nhận có quả vị để chứng đắc, thế có trái với tinh thần Thiền tông không ?
Theo Thiền tông, chưa phá được Sơ quan mà khối nghi đã bùng vỡ, thì làm sao nghi tiếp để tiến đến Trùng quan ?
A La Hán có kiến tánh không? Nếu không, làm sao xuất luân hồi? Vì còn căn bản vô minh. Nếu có,Tiểu thừa không có nghi tình, làm sao kiến tánh? Vì như lời thầy nói “Có nghi mới có ngộ, không nghi thì không ngộ”.
Theo Bát Nhã Tâm Kinh, quét tri kiến Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Phật. Vậy nếu đã vào hàng Thanh Văn, đã vào hàng Thánh , sao chưa đạt đến trí huệ Bát Nhã mà còn kẹt vào tri kiến ?
Bài kệ của ngài Trung Phong Thiền sư tặng cho Thái tử nước Hàn như thế nào ?
Khi tham thiền, vọng tưởng nổi nhiều phải làm sao ?
Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn” ?
Thế nào là “Tức tâm là Phật “?
Ngoài bặt các duyên, tâm như tường vách”, có phải là công phu không?
Xin Sư Phụ giải thích những việc thông thường trong Thiền thất.
Xin thầy cho biết con người không sanh tử như thế nào ?
Cách thức trong khi dụng công tham thiền như thế nào ?
Sao tham thiền hay quên những việc ở ngoài ?
Khi tham thiền quên hết, gặp việc thì thế nào ?
Sao câu thoại đầu có lúc đề lên rõ ràng và có lúc không rõ ràng ?
02-2
Tại sao chúng sanh tạp dụng tâm ?
Sao gọi “câu thoại đầu của mình” và “Câu thoại đầu của người ta”?
Thế nào là chánh tín ?
Thiền tông giảng kinh có lọt vào kiến giải như Giáo môn không ?
Sự minh tâm kiến tánh của người tu và học thuyết khác nhau ở chỗ nào ?
Tham thiền có cần cố ý khởi nghi tình không ?
Làm thế nào để tin tự tâm là Phật ?
Khi nào chư Tổ dùng “khẩu đầu thiền” để khiến người khai ngộ ?
Theo lẽ thường, Sa di theo thầy học đạo 15 năm, khi thầy xét thấy vị Sa di đó có giữ giới, có đạo hạnh, thì thầy mới dạy Thiền. Nếu theo lời Sư phụ dạy , có phải thi phần nào không
Khi tham, câu thoại đầu bị lạc qua câu khác, có được không ?
Thế nào là hữu tình, vô tình thuyết pháp?
Thế nào là thấy bản lai diện mục ?
Làm sao phá bỏ năng tri và sở tri ?
Tham thiền có cần kiến giải không ?
Tu thiền một thời gian được phát huệ, sau đó lại trở nên khờ khạo, vậy có mâu thuẫn không ?
Học thuyết của Lão Trang có giống tông chỉ pháp môn Tổ Sư Thiền không ?
Mình nhờ người khác cứu độ được không ?
Thế nào là ác kiến ngoại đạo?
Thiền tông lấy tâm truyền tâm, tại sao lại có truyền y bát ?
Tham thiền đến đầu sào trăm thước thế nào ?
Tu hành đến một lúc nào đó sẽ có thần thông, phải không ?
Thế nào là “Bọt nước hư không trong biển giác” ?
Kiến tánh rồi có thành Phật không ? Như vậy là có sở cầu, có sở đắc không ?
Trước kia đề lên câu thoại đầu khó khởi nghi tình, nay tham được dễ dàng rồi lại khởi vọng niệm muốn giúp cho người này, người kia, ấy là thế nào ?
Dụng công cách nào khi thân thể có bệnh ?
Phạm tứ trọng giới, tu lại có thành Phật không ?
Tham thiền đến khi phát khởi chơn nghi, sự khai ngộ có bằng với chư Tổ không ?
Khi tu pháp môn Tổ Sư Thiền, kiến tánh rồi có còn tiếp tục tu nữa không ?
Ơn cha mẹ lớn hay ơn Phật lớn ?
Làm thế nào để đền ơn cha mẹ ?
Phật Quan Âm có ngàn tay, ngàn mắt nghĩa như thế nào ?
Tham thiền có chướng ngại việc làm không ?
Cầu siêu cho cha mẹ bằng cách nào tốt hơn ?
Kiếp này chết rồi, kiếp sau làm sao biết có nhân duyên hay không ?
Người tham Thiền đối với tình cảm vợ chồng như thế nào ?
Về công án ” Động Sơn qua cầu, Huyền Sa qua núi” như thế nào ?
Tham câu thoại đầu đề lên câu hỏi, khoảng cách giữa câu hỏi lần thứ nhất với lần thứ nhì có sự kéo dài, vậy đúng không ?
Con học Phật cứ quên hoài, vậy có phải là cái nghiệp không ?
Sư phụ giảng về đại ý PHỒ MÔN (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa )
02-3
Về Vấn đề Vật Bất Thiên trong Triệu Luận, nay tham Thiền dùng câu thoại đầu có thể biết được vật bất thiên không ?
Sư bà Pháp Thành : Nay con đã phát tâm tham Tổ Sư Thiền, nguyện sau này có vãng sanh cũng tiếp tục tu theo pháp môn này chẳng bỏ.
Con thì theo pháp môn tham Thiền, đến khi lâm chung, nếu những người xung quanh niệm Phật phải làm sao ?
Trang 12 của phần “Vật Bất Thiên” trong Triệu Luận có nói ” Bất sanh bất diệt là thường”, nhưng trong Kinh Duy Ma Cật lại nói ” Bất sanh bất diệt nghĩa là vô thường”, vậy là như thế nào ?
Đã tham thiền rồi còn đi tụng giới sám hối không ?
Lai Quả Thiền Sư nói : Từ Chùa Kim Sơn đến ở Chùa Cao Mân cảm thấy mới, ở Chùa Cao Mân được ba mươi năm thì Chùa Kim Sơn trở nên lạ” như thế nào ?
Thế nào là Mật tông ?
Tu Tịnh Độ là phải trải qua mấy A Tăng Kỳ kiếp mới được vãng sanh, phải không ?
Người tham thiền nếu còn biết đến kiếp trước hoặc nhiều kiếp thì vẫn còn bị hạn chế bởi thời gian, mà hành giả tham thiền nếu ôm chặt câu thoại đầu, trở về với Bát Nhã, không còn khái niệm thời gian, thời gian chỉ là vọng tưởng sai lầm của chúng sanh từ lâu. Như Kinh Kim Cang nói “Tâm quá khứ , hiện tại , vị lai đều bất khả đắc”, thế thì hành giả tham thiền cũng chẳng cần biết đến một kiếp hay hai kiếp, một năm hay hai năm, chỉ biết là ôm chặt câu thoại đầu thì chắc chắn trở về nhà được, không nên bị lệ thuộc bởi thời gian, chướng ngại cho sự tu, có phải vậy không ?
Thế nào là “Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan; ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết “?
Hồi xưa khi đi học giáo lý, Thầy có dạy ” Tụng kinh giả minh Phật chi lý, niệm Phật giả cảm Phật chi ơn, trì chú giả phát Phật chi huệ, tọa Thiền giả kiến Phật chi tánh”, cho nên chúng con sắp giờ tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tọa thiền, làm hết ! vậy có đúng không ?
Xin Sư phụ giải thích hai chữ “Giáo lý”.
Trong Kinh Địa Tạng nói :” Công đức tụng kinh cho người chết, người chết hưởng một phần , người sống được sáu phần, vậy có đúng không ?
Khi có người chết, bên Tịnh Độ thì trợ niệm, còn Thiền tông phải làm gì ? Có cần người nhắc nhở câu thoại đầu cho người lâm chung ?
Tại sao có kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa ?
Trước khi biết tu pháp môn tham Thiền, hàng tháng chúng con vẫn đến chùa sám hối,
Bửa củi, gánh nước dễ tham, nhưng khi lên chánh điện, được cử làm Duy na dẫn chúng, hễ làm tròn nhiệm vụ thì đánh mất câu thoại, hễ lo tham thoại đầu thì e không làm tròn nhiệm vụ, vậy phải làm sao ?
Nếu Phật tử quy y vị tăng không chơn chánh hành pháp, tức như Sư phụ nói là học Phật pháp thành ngoại đạo, nếu cứ theo ủng hộ thì có tội không ? Nếu không ủng hộ, có phản thầy không 
Con nghĩ rằng , hàng Phật tử chúng con, người nào quyết tâm cầu giải thoát thì tất cả những gì chướng ngại cho sự giải thoát của mình , phải tự mình san bằng, chẳng ai có thể san bằng giùm chính mình được. Nếu xét thấy điều đó có chướng ngại cho sự tu, dù có lợi về vật chất cũng dẹp bỏ, chẳng màng đến lời khen chê của thế gian, khen mà có hại thì không cần, chê mà có lợi cho sự giải thoát cũng hoan hỉ chấp nhận,ï phải tu đến kiến tánh mới có thể đền ơn tứ ân, có phải vậy không ?
Nếu đi theo một pháp môn khác, có phải phản thầy không ?
Sự khác nhau giữa Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền như thế nào ?
Sau khi kiến tánh thành Phật, có thể biết được sự bắt đầu của vạn vật chăng ?
Xưa nay số lượng chúng sanh thành Phật có bao nhiêu ?
Tại sao Phật ở Kinh này nói khác, ở kinh kia lại nói khác ?
Thế nào là thân trung ấm ?
Về vấn đề tu Thiền nhờ tự lực, và Tịnh Độ nhờ tha lực như thế nào ?
Tác giả bài “Tứ Liệu Giản” có phải của ngài Vĩnh Minh không ?
Thiền tông nếu chẳng thấy được Phật thì tu để làm gì ?
Nếu nói ngộ là Phật, Phật là ngộ thì thử hỏi ai là người ngộ , cái gì ngộ ? Nếu không thì e rằng sẽ đi vào cái ngoan không !
Làm sao phân biệt chánh niệm và tà niệm ?

Tham thoại đầu phải trụ tâm vào đâu ?
Thế nào là Kiến hoặc và Tư hoặc ?
Làm thế nào để nhìn vào hầm sâu đen tối ?
Thế nào là ban đầu thấy núi sông là núi sông, tu một thời gian rồi thấy núi sông chẳng phải núi sông, sau khi kiến tánh rồi thấy núi sông vẫn là núi sông ?
Thế nào là”Một niệm muôn năm, muôn năm một niệm” ?
Tham Thiền để làm gì ?
Ngay trong giây phút này, con thấy tâm được tự tại, chẳng biết sự tự tại này là do tâm ý thức gạt hay con đã thức tỉnh từ chiêm bao ?
Quá khứ đã tạo bao nhiêu tội lỗi thì làm sao nhờ tham Thiền có thể thành Phật được ?
Tham thoại đầu không cho sử dụng thần thông, trong Kinh Pháp Bảo Đàn, lúc ngài Lục Tổ trải tọa cụ ra, rõ ràng là Ngài sử dụng phép thần thông, vậy có trái với tông chỉ của Thiền tông không ?
Phật Thích Ca thành đạo cách đây 2519 năm hay từ vô lượng kiếp ? cái nào đúng ?
Làm sao dứt được tập khí từ lâu đời ?
Thế nào là thân tại gia, tâm xuất gia và thân xuất gia, tâm tại gia ?
Tại sao Tôn Giả Sư Tử đã kiến tánh rồi còn phải trả nghiệp ?
Nghi tình của câu thoại đầu và cái nghi của tham sân si mạn , có khác nhau không ?
Dùng câu ” Thế nào là đại ý Phật pháp” của Tổ Lâm Tế để tham, có được không ?
Tham Thiền có vượt ra ngoài nhân quả không ?
Nếu không nhập thất ngồi tham, với cái tâm như người thế gian thì hằng ngày làm sao tu? Đến khi nào mới ngộ ?
Thế nào là biệt niệm ? Khi nào mới hết biệt niệm? Có phương tiện nào không ?
Thế nào là tham thiền tức trì kinh? Tụng kinh và trì kinh khác nhau ở chỗ nào ?
Sư phụ không thừa nhận là bậc Thiền sư, mà chỉ là một vị lão tham, nhưng sự giảng dạy của Ngài rõ ràng đã vượt ra ngoài sự tham. Xin hỏi Ngài đã chứng quả hay chưa ?
Trong lúc đang tham thấy các cảnh giới an ổn, song làm mất câu thoại đầu , vậy có phải thiền bệnh không ?
Trong lúc tham, câu thoại bị gián đoạn lúc nào chẳng hay, hoặc tự khởi lên lúc nào cũng chẳng hay, vậy có sao không ?
Có phải trong Thiền tông tự mình tìm kiếm tri kiến Phật ?
Hiện nay phát sinh nhiều loại thiền, đều nói là tu theo Phật pháp, vậy loại nào đúng loại nào sai ? Mười tông phái ở Trung Quốc nay chỉ nghe có bốn tông, sáu tông kia còn tồn tại không ?
Khi tỉnh giác rồi, cái thân vẫn còn, có phải gọi là Hữu dư Niết bàn ? Và sau khi chết gọi là Vô dư Niết bàn ?
Về việc tìm Tổ ấn chứng như thế nào ?
Có biện pháp nào giải quyết tình trạng cho giải ngộ là chứng ngộ ?
Trong Chứng Đạo Ca có câu “Sát na diệt khước A Tỳ nghiệp”, thế thì các Tổ sư như Tôn giả Sư Tử ở An Độ, Nhị Tổ Huệ Khả, Tổ Nham Đầu và gần đây có ngài Hư Vân Thiền sư, các vị ấy đã kiến tánh sao lại còn bị gia hình ?
Trong kinh tại sao hay nói bảy đời cha mẹ mà không phải tám đời, chín đời ?
Tại sao Thiền sư Minh Bổn trong Trung Phong Pháp Ngữ nói là “Hãy cúng dường chính mình”?
Lúc tham Thiền hay bị ngoại cảnh lôi kéo, phải làm sao ?
Tự tánh là gì ? Làm sao nắm chắc ?
Vậy ngộ ngã chấp như thế nào ?
Câu chuyện Tổ Đức Sơn và ông tăng người nước Hàn như thế nào ?
03-2
Thế nào là hồi hướng ?
Tham Thiền tại sao chỉ chọn cách đi và ngồi trong tứ oai nghi ?
Có một bà lão bị đau rồi bà nói rằng “ngày mai bà sẽ chết”, nhưng có một anh thanh niên lại nói với bà rằng :” Ngày mai bà không chết, nhưng sẽ chết sau b a hôm”. Anh đó nói là do anh tham thiền nên biết trước điều đó, vậy sự thấy của anh ta có đúng với đường lối tham thiền không ?
Trong “Thiền Thất Khai Thị Lục” có đoạn dạy rằng : Công phu lúc còn sống không dùng được sau khi chết, vì thế lúc còn sống phải tích cực công phu. Công phu lúc còn sống không thẳng qua sau khi chết”, vậy xin Sư Phụ giảng rõ nghĩa này, để hành giả lớn tuổi như chúng con tự tu tự độ, không mong đợi lúc lâm chung nhờ người khác tụng kinh hoặc tham thiền làm trợ lực.
Khi ngồi tham, thấy đầu và thân phát ra ánh sáng, nhưng lúc đó nghi tình và thoại đầu vẫn còn, vậy có đúng không ?
Tham thiền đề khởi câu thoại đầu, cứ nhìn vào chỗ hầm sâu đen tối đó, lâu ngày có trở thành ngu si không ?
Khi ngồi thiền cơ thể và đầu tự quay, và hiện ra hình ảnh của Đức Phật, như vậy có sao không ?
Tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết”, vậy thế nào là sanh tử thiết ?
Thế nào là tứ tướng ?
Bố thí thế nào không nắm lấy tướng ?
Sau một thời gian tham thiền, con giảm bớt được phần nào về danh lợi thế gian, nhưng còn tâm trạng buồn và hay xúc động khi gặp phải cảnh khổ của người khác. Xin Sư phụ chỉ dạy thêm, làm sao quét sạch những tâm trạng đó ?
Trong lúc tham Thiền nghi tình nặng, câu thoại đầu trở thành ánh sáng đơm đớm hư không và một số cảnh giới khác, vậy có đúng không ?
Thưa Sư phụ, dù đang giao tiếp với bạn bè , hay đang thỉnh hỏi với ngài, câu thoại đầu tôi tham lúc nào cũng làm cho tôi muốn bể tung cái đầu , chẳng biết trạng thái này là tốt hay xấu ? Lại, câu thoại đầu lúc nào cũng theo xác tôi, muốn bỏ cũng không được, nhưng trong giấc ngủ thì không có. Kính mong Sư phụ chỉ dạy về sự sai quấy trong quá trình tu học bao nhiêu năm của tôi.
Tham thiền làm sao biết miên mật ?
Theo như con biết, thiền Mặc Chiếu thuộc tông Tào Động, sao Hòa Thượng gọi là tà thiền ?
Trong phương pháp tu của Mặc chiếu cũng dần dần đi vào không năng sở, ví như thấy hình tướng bên ngoài của Hòa thượng, mặc là lặng mà chẳng có tướng lặng, chiếu mà chẳng có tướng chiếu, ấy là không có năng sở.
Tăng hỏi : Trong Kinh Lăng Nghiêm nói :”Bản tánh vốn thanh tịnh, do một niệm bất giác khởi vọng thành có sở minh”, nếu kịp thời quán chiếu phản văn vọng tưởng, liền thấy được cội gốc của nó.
Tăng hỏi : Nay con cũng công nhận lời Hòa Thượng nói về giai đoạn đầu của thiền Mặc chiếu là có năng sở, ấy là phương tiện, cũng như tham thoại đầu, lúc mới đề khởi câu thoại là có năng sở, đến khi nào thành khối, khối nghi bùng nổ , tan vỡ rồi mới đạt được đại ngộ. Phải có phương tiện ban đầu đạt đến sự ngộ.
Tăng hỏi : Ấy là qua văn tự, nếu thật sự thể nghiệm qua bản tánh thanh tịnh hằng liễu tri thì đó chẳng khác với tri kiến Phật , nếu nói tri kiến Phật chẳng thể chấp nhận, cho là tà thiền thì là thế nào ?
Như Thầy vừa nói về thiền Mặc chiếu, rằng mặc chẳng khác với định, chiếu chẳng khác với huệ, trong đó chẳng có sở chiếu nên năng chiếu thường hằng; có cái tri thường hằng mà chẳng có sở tri. Nhưng con nghĩ : Nói về MẶC thì mình có biết cái mặc đó không ? có biết đến cái chiếu đó không ? về cái tri cũng thế. Nếu có, thìø ai biết ?
Trong Kinh có nói :” Nhất nhơn tu đạo, cửu huyền siêu thăng “, còn Sư phụ thì nói là “ai tu nấy chứng”, vậy có mâu thuẫn không ?
Người tu pháp môn Tổ Sư Thiền, nhờ có pháp tu nên ít thấy phiền não, nhưng cũng thường khi hoặc vô tình, hoặc cố ý gây nên phiền não cho người khác, vậy họ có mắc vào nhân quả không ?

Khi gặp cảnh khổ của chúng sanh , con không khỏi xúc động và nổi lòng từ bi, đúng hay sai ?
Hành giả tham thiền gặp duyên làm việc bố thí, chẳng nghĩ thiện cũng chẳng nghỉ ác, như thế được không ?
Trường hợp trong nhà cần sử dụng thuốc ngừa mối mọt , nhưng rủi nó bị chết có mang tội không ?
Con đang tham câu “Niệm Phật là ai”, nay muốn đổi qua câu khác, được không ?
Tham thiền đến lúc mãnh liệt rồi phải làm sao ? Đúng hay sai ?
Đang tham thoại đầu xen vào “Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ”, được không ?
Con người sống để làm gì ?
Thế nào là niệm mà chẳng niệm ?
Thế nào là niệm trước chẳng sanh,niệm sau chẳng diệt ?
Sư phụ nói cần phải có sự ngộ nhập để làm chủ cái thân ngũ uẩn này, vậy ngộ nhập cái gì ?
Nay con biết tất cả đều giả tạo, không theo nó, vậy có đúng không ?
Muốn lìa pháp đối đãi phải làm sao ?
Trí Bát nhã của con ở tại nơi con hay ở tại Đa Bảo Tháp ?
Để cho nghi tình vỡ, có cần gặp thiện tri thức không ?
Sanh diệt đã diệt, tịch diệt làm vui
Trong Kinh Pháp Bảo Đàn nói :” Một niệm trí huệ thì Bát nhã sanh, một niệm ngu muội Bát nhã diệt”, làm sao biết là một niệm trí huệ hay một niệm ngu muội ?
Bài Vô Tướng Tụng trong Kinh Pháp Bảo Đàn nói :” Muốn ngộ Đại thừa thấy tự tánh, kính lễ tri thức chí tâm cầu”, Sư phụ giải thích là “cầu nơi chẳng cầu gọi là chí tâm cầu”. Vậy thế nào là cầu nơi chẳng cầu ?
Đối với pháp tham thiền và việc làm hàng ngày, làm thế nào tâm vô sở đắc ?
Trong bài Vô Tướng Tụng nói :” Nếu người thật chơn tu, chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi . Nếu bỏ tâm chấp quấy, phiền não đều tan rã”. Vậy làm sao bỏ được tâm chấp quấy ? Ấy là do tự tu mà được hay do học được ?
Tại sao Lục Tổ đã tự ngộ, còn phải gặp Ngũ Tổ giảng đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” rồi ngộ thêm một lần nữa ?
Thế nào là đắc Bồ đề tâm ?
Tại sao nói giáo điển là việc hôm nay ?
Người hạ căn làm sao khỏi bị trận mưa lớn, mới tiến dần lên trung căn, thượng căn ?
Con người từ đâu đến ? Chết đi về đâu ? Tu kiếp này chưa giải thoát, sau khi chết quên hết rồi, kiếp sau làm sao tiếp tục ?
Người tham Thiền chúng con, đa số sai phạm vào đường lối thực hành tham Tổ Sư Thiền, vậy xin Sư phụ từ bi chỉ dạy thêm .
Tại sao tham thiền có một thời gian rất buồn ngủ, không thể cưỡng lại được. Mà trong Đường lối tham thiền thì nói là không đuợc đè nén vọng tưởng, vậy phải làm sao ?
Trong quá trình tập tham, con thường có những nỗi lo âu và thắc mắc, nhưng không biết đó là gì ? Xin Sư phụ từ bi chỉ dạy.
Lúc trước con bắt đầu công phu từ ba giờ khuya, nhưng gần đây mới chỉ mười hai giờ hoặc một giờ khuya là con đã thức giấc rồi, vậy có sao không ?
Tạo tất cả tội, làm sao được kiến tánh ?
Nếu pháp đã không thì ai cần tu đạo ?
Tín tâm bất nhị, nếu tự tánh chẳng xứ sở thì dựa vào đâu ? Làm sao phát khởi tín tâm 
Phạm vi ngã chấp rất rộng, làm sao lấy chín chữ ” Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” để phá ?
Thiền sư Minh Bổn trong cuốn Trung Phong Pháp Ngữ có dạy :” Ngoài thoại đầu ra không riêng có sanh tử, ngoài sanh tử ra không riêng có thoại đầu” là thế nào ?
Có một hành giả đang công phu đắc lực, được mọi người khen ngợi, khiến ngã chấp nổi lên, phiền não ập đến, đánh mất công phu, lại đổ lỗi cho mọi người xung quanh chướng ngại công phu của mình. Ghét luôn cả chính mình, muốn trốn đi một nơi hẻo lánh để bỏ thân xác này. Nhân sự việc kể trên, xin Sư phụ khai thị thêm cho chúng con.
Làm sao “hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo “?
Hư Vân Thiền sư có nói :” Thiền và Tịnh là một; tham thiền cũng là câu thoại đầu, niệm Phật cũng là câu thoại đầu”, nghĩa là thế nào ?
Thế nào là nghi tình tức tự tánh, tự tánh tức nghi tình ?
Làm thế nào khiến nơi nào cũng thiền đường, ở đâu cũng thiền thất, để công phu được đắc lực ?
Có thể biết thêm kinh nghiệm của chư Tổ để tăng trưởng lòng tin ?
Tại sao Kinh nói “Vô tướng mới thấy tánh, vô niệm mới thấy tâm”?
Một vị tăng trình lên công phu của mình và hỏi : . Sau một thời gian công phu, khi có người hỏi về điều gì, tự nhiên tuôn trào những thơ kệ, rồi có lúc tham đến không biết giờ ăn giờ ngủ. Mấy lần đem công phu trình hỏi Sư phụ, Sư phụ không trả lời cũng không gật đầu. Lúc đầu con nghi đó là thủ đoạn của Sư phụ, nhưng đến nay thì hết nghi. Đối với những kinh kệ và ngữ lục của chư Tổ , bây giờ phát sáng lên, và biết đó là tự tánh saün có, khi vô minh phai mờ thì con được tự tại. Đối với sự chẳng hứa khả của Sư phụ, con lĩnh hội rằng :” Kiến sắc phi chơn sắc, văn thinh phi thị thinh”, vậy có đúng không ?
Tăng nói : Nay con đã bỏ hết tất cả những thơ kệ trong khi tiếp chuyện, con trình công phu là để thể hiện do công phu nên đối với những cảnh nghịch duyên, lăng mạ của người khác, con chẳng những không sanh tâm sân hận, trái lại rất tự tại và thấy thương cho họ. 04-2
Tại sao phải tham thiền ? Mục đích tham thiền là gì ?
Thế nào là ngũ đình tâm quán ?
Tu hành là muốn kiến tánh thành Phật, vậy có phải là có sở cầu, có sở đắc không ?
Đức Phật thường nói là “lời nói chơn thật”, tức muốn chỉ cho người kiến tánh là phải qua tướng. Còn Sư phụ thì nói là lời Phật không chơn thật, vậy có phải Đức Phật lừa gạt người ta ?
Nói “Tâm không” thì Không đó về đâu ?
Cái gì đã chướng ngại cho sự vào đạo ? Làm sao khắc phục ?
Thế nào là “Lấy vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể, vô niệm làm tông” ?
Pháp môn Tổ Sư Thiền nên tu xuất gia hay tại gia ?
Hòa Thượng Bác Sơn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ nói đến ba thứ bệnh :” Chấp thành bệnh, trước thành ma, kế thành ngoại đạo” là như thế nào ?
Thế nào là hiện tại chẳng trụ ?
Thế nào thâm tín tự tâm ?
Thế nào là KHÔNG và CÓ ?
Tại sao càng hiểu thiền hiểu đạo thì ngã chấp càng cao ? lại, tham thiền lúc nào cũng cảm thấy sắp kiến tánh đến nơi, làm sao phá được ngã chấp đó ?Con thiết nghĩ, khi hành giả đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình là phá ngã chấp, sở dĩ ngã chấp còn tồn tại là do công phu tham thiền chưa miên mật. Bởi một khi có ai nói câu gì khiến mình nổi tâm sân, liền tự hỏi ngay câu ” Khi chưa có trời đất ta là cái gì ?” Cảm thấy còn không hiểu mình là cái gì thì lấy gì để sân ? Có sân giận là còn chấp cái thân , tâm này là ta. Nên khi đề câu thoại đầu lên là giúp được hành giả phá ngã chấp, chứ chẳng phải tìm cầu cái gì hơn. Hiểu như vậy có đúng hay sai ?
Tại sao Triệu Châu nói “Lão tăng ba mươi năm chẳng tạp dụng tâm, mặc áo ăn cơm là tạp dụng tâm “?
Mặc dù cảm thấy sự tham thiền là quý, nhưng tâm chúng con vẫn thích đi cúng dường hoặc làm đồ cúng dường, khi cúng dường xong con lại cảm thấy tác ý quá mức, nên cũng dẹp bớt phần nào, vậy có đúng không ?
Phước duyên đại chúng hội tụ để được nghe pháp như thế không thể có mãi, nhưng Ngài Lục Tổ nói :” Mọi loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau”, làm sao có thể tiến tu không bị ngoại cảnh chướng ngại, một ngày nào đó không còn được nghe pháp âm của Sư phụ ?
Thế nào là ngũ chu lục tướng trong kinh Hoa Nghiêm ?
Có một hành giả tham thiền, khi bỏ hết tất cả tìm đến chỗ vắng lặng để tham thì dâm tánh nổi lên, vậy phải làm sao ?
Nhiều người lấy lời dạy của ngài Bá Trượng nói ” Một ngày không làm, một ngày không ăn ” để làm phương châm, nhưng con thiết nghĩ, đạo chẳng ở chỗ làm hay không làm, như Thiền sư Trung Phong nói :” Nếu người tham thiền bỏ công phu của mình, dầu cho làm trăm việc, đều là bên bờ sanh tử “, vậy phải làm sao ?
Tham Thoại đầu có phải việc của ngày hôm nay ?
Bửu Tạng Luận nói :” trong trời đất có một bảo vật”, hành giả tham thiền cứ nhìn vào chỗ hầm sâu đen tối ấy, một ngày nào đó có thể đạt được bảo vật đó không? Lấy gì để làm chắc ?
Làm sao mới thấy được bản tâm bản tánh của mình ?
Thế nào là pháp thân thường trụ mà chẳng trụ ?
Kinh Kim Cang nói “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc”, vậy tín tâm là tin cái gì ?
Tại sao tham thiền không được tìm hiểu ?
Đức Phật đã nói “thuyết pháp 49 năm chưa từng nói một chữ”, vậy câu thoại đầu thì sao ?
Ngài Vĩnh Gia nói ” Đang khi dụng tâm mà không có tâm để dùng” là thế nào ?
Có người thân lâm chung, hành giả tham thiền phải làm gì để hổ trợ ?
Phật pháp không phá hoại pháp thế gian, hành giả tham thiền một niệm cũng chẳng khởi, rất nghịch với pháp thế gian, vậy phải làm sao mới không phá hoại pháp thế gian ?
Có người cho là “để tâm bình thường trong hiện tại, không chạy theo ngoại cảnh , cho niệm hiện tiền đó là chánh niệm”, đúng hay sai ?
Một số hành giả hay nói là công phu rất đắc lực, nghi tình nổi lên ùng ùng. vậy có phải đã đến thoại đầu ?
Thế nào là trên đầu một chữ Như ?
Kinh Lăng Nghiêm nói “Luân hồi sanh tử cũng do lục căn, giải thoát tự tại cũng do lục căn”, vậy tham thiền khởi nghi tình có thu nhiếp lục căn không ? bằng cách nào ?
Thế nào là “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” ?
Mục đích của hai thời công phu là gì ?
Khi xưa con nghe giảng kinh Pháp Hoa, đến phẩm Đa Bảo Tháp, theo sự hiểu biết của con, Đa Bảo Tháp là danh từ dụ cho tự tánh, do một niệm bất giác, chúng con xa lìa căn nhà tự tánh, nay muốn trở về, nên con hỏi vị thầy giảng : “Làm sao trở về Đa Bảo Tháp? Trên đường trở về, thế nào cũng gặp nhiều chướng ngại, con có phải cầm sẳn trong tay cây gươm trí huệ mới quay về được ?
Thiền sư Trung Phong nói ” Phải lấy việc sanh tử làm mối nghi”, vậy việc nghi sanh tử và nghi thoại đầu là một hay là hai ? Có phải chính vì mối nghi sanh tử nên phải tham câu thoại đầu ?
Thế nào là chiếu soi tự tánh ?
Tu mà không cầu thì tu để làm gì ? Phải cầu giải thoát đến chỗ không chấp thật. Nhưng Sư phụ lại dạy là “vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ”, vậy là thế nào ?
Câu chuyện Tề Hoằng Công và thợ đẽo bánh xe như thế nào ?
Vậy xem kinh học Phật để làm gì ?
Tham thế nào để khỏi phỉ báng Phật pháp ?
Đề Bà Đạt Đa có mật hạnh gì ?
Tại sao ngài Lai Quả nói ” một nén hương tiêu được đấu vàng “?
Đề câu thoại đầu khởi nghi tình không cầu không đắc, vậy có ảnh hưởng đến vong linh những người quá cố không ?
Thế nào là mua bán Như Lai ?
Vậy thì chúng con phải làm gì khi gia đình có người chết ?
Nhiều người cho là nhờ có đám tụng làm nhân duyên, khiến mọi người biết đến chùa lạy Phật, đúng hay sai ?
Nếu không cho đọc Kinh sách, thì những bộ kinh để làm gì ?
Thượng Tọa ngồi đây thuyết pháp là có trụ và có cầu không ?
Các pháp môn khác đều có khẩu quyết tương truyền, còn Tổ Sư Thiền thì sao ?
Người đời thường nói ” Tâm tịnh thì Phật độ tịnh”, thế mà Lục Tổ lại nói “Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chẳng phải thiền”. Vậy làm thế nào cho tâm được tịnh mà không phải bệnh ?

Tu đến đầu sào trăm thước, bước qua một bước là kiến tánh. Kiến tánh không còn đối đãi thì sự tu chứng đó ai biết ?
Nếu không diễn tả được, có thể chỉ ra được không ?
Vậy là có chỗ đến rồi ?
Lời nói của Phật có nghĩa thật cũng có nghĩa giả; nghĩa giả là có đối đãi, còn nghĩa thật thì không đối đãi. Nếu chẳng có thật có giả, tu để làm gì ?
Vậy sao Duy Ma Cật nói ” lời nói cũng là giải thoát” ?
Có thể dùng âm thanh lời nói để tỏ bày tự tánh không ?
Ngay từ đầu con đã hỏi Thượng tọa “người vượt qua đầu sào trăm thước đó là ai”, rất tiếc Thượng Tọa không vượt khỏi.
Sau những giờ ngồi hương đi hương , khi dùng cơm hoặc sau giờ đó, hành giả tham thiền có thể được trò chuyện nhiều hay không ? phải làm thế nào cho thời gian vào sự tu được nhiều lợi lạc cho tự mình ? Cũng như Sư phụ nói phải tha thiết sanh tử của chính mình ?
Trong Bửu Tạng Luận nói ” LY là dung, VI là dùng, dung thì bao gồm tất cả cấu bẩn, dùng cho nên diệu dụng vô cùng”. Tự tánh vốn trong sạch, tại sao lại bao gồm tất cả cấu bẩn ?
Lục Tổ nói :” Ly đạo biệt mích đạo, chung thân bất kiến đạo, ba ba độ nhứt sanh, đáo đầu huờn tự não”,vậy thế nào là ly đạo và nhập đạo ?
Chữ ĐẠO đây có phải biệt danh của tự tánh không ?
Tổ Sư nào sáng lập ra chín chữ “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ ” ?
Làm thế nào dứt được chữ “ÁI” của thế gian để giải thoát ?
Tại sao trong Bửu Tạng Luận nói :” Quyền trí và thật trí đều là tà “?
Thế nào là đủ duyên không hành là bệnh, và không đủ duyên mà hành cũng là bệnh ?
Biết như thế nào là chơn chánh ? Và thế nào là vọng tưởng ?
Làm sao phân biệt chánh tông và tà tông ?
Trong Kinh Viên Giác nói :” Chúng sanh bản lai là Phật, chỉ vì vọng tưởng điên đảo nên trở thành chúng sanh” , phải vậy không ?
Nếu nói như thế là vô cùng tận, nhưng vì con nghĩ luận cứ trong đó có phần không đồng nhất ?
Vừa tham thiền vừa đi cúng dường có đúng với chánh pháp không ?
Lục Tổ nói :” Đối trước cảnh thiện ác, tâm niệm chẳng khởi là tọa, trong thấy tự tánh bất động là thiền”. Vậy đối với hành giả tham thiền, thế nào là niệm khởi và niệm chẳng khởi ?
Hành giả tham thiền nên đối phó với ngoại cảnh như thế nào để đi đúng tông chỉ ?
Vô niệm của niệm Phật và vô niệm của tham thiền có đồng nghĩa không ?
Kiến tánh đến mạt hậu Lao quan có thần thông không ?
Tại sao Tổ Bác Sơn nói “Tham thiền sợ nhất sự thông minh lanh lợi “?
Hành giả tham thiền nên đối xử với mọi người như thế nào ?
Sự trì giới của Hoằng Nhất Luật Sư như thế nào ?
Chẳng cùng với vạn pháp làm bạn là người gì ?
Vậy Hòa Thượng có thể lìa bốn câu đáp đó, cho một lời nói vô vị không ?
Con thấy dù là ngoại đạo hay chánh đạo cũng có thể tham thiền được ? 05-2
Hành giả tham thiền có cần trường chay và cấm dục hẳn không ?
Để hàng phục vọng tâm, có thể dùng câu thoại đầu, câu niệm Phật hoặc câu chú để cho an tâm không ?
Sư phụ nói đa số hành giả tham thiền tu không đúng tông chỉ, vậy tu thế nào mới đúng tông chỉ ?
Tại sao nổi lên lòng từ bi là vọng ?
Tự tánh vô hình tướng, tại sao nhiều tên gọi ?
Thiền thất và Phật thất có khác nhau không ?
Đối với các học tăng học ni còn nhỏ tuổi, để học biết nhiều rồi mới tham thiền , được không ?
Hàng xuất gia nếu không học kinh điển thì lấy gì trả lời câu hỏi của Phật tử ?
Hành giả tham thiền, nếu có người đến hỏi về pháp tu, phải trả lời ra sao ?
Cúng cô hồn có phải là của Phật giáo không ?
Trong Triệu Luận về phần “Niết Bàn vô danh”, con hiểu được về Hữu dư Niết bàn và vô dư Niết bàn, còn thế nào là Tự tánh Niết bàn và Vô trụ Niết bàn?
Tại sao Đức Phật nói ” Nếu người nữ theo pháp của ta thì chánh pháp mau hoại” ?
Trong cuốn Trung Phong Pháp Ngữ có nói đến bốn điều dể vào bốn điều khó là thế nào 
Có phải Đức Phật có hai người con là La Hầu La và Bồ tát Thiện Tinh?
Nhân duyên gì Tổ sư lập ra tam quan ?
Vậy người thấu được một quan hoặc hai quan rồi, còn kẹt nơi sanh tử luân hồi không ?
Người phá sơ quan rồi còn tạo nghiệp không ?
Chúng sanh tạo nghiệp gì đọa vào Cõi A Tu La ?
Thế nào là vật bất thiên ?
Tham thiền khởi nghi tình rồi không bao lâu sẽ phát huệ, phải không ?
Người ở phương xa, không có thầy bên cạnh, có thể hành theo pháp Tổ Sư Thiền không
Muốn sám hối tụng kinh để tiêu nghiệp rồi mới tham thiền được không ?
Tại sao Kinh Pháp Hoa nói “Phỉ báng Như lai tội còn nhẹ, phỉ báng Kinh Pháp Hoa tội nặng hơn ” ?
Công phu trong lúc sống thũng thẳng qua, sau khi chết như thế nào?
Ngày đưa cô Diệu Thuật đi hỏa táng, Sư phụ có nói bốn câu kệ : ” Diệu Thuật Ưu bà di, tham thiền cần phải nghi, phải nhờ câu thoại đầu, đi đến chánh Biến Tri”. Bốn câu kệ này có ngụ ý gì? Xin Sư phụ từ bi giải thuyết. 

Vô thỉ vô minh là Chơn như Phật tánh, phải không ? 
Sư phụ đã nói biết cũng là bệnh, không biết cũng là bệnh, mà sao gặp Sư phụ cứ muốn hỏi hoài ?
Đã làm đủ điều lầm lỗi , có chướng ngại cho việc nhận lại tự tánh saün có của mình không ?
Sư Phụ cho biết sự truyền thừa của ngài về pháp Tổ Sư Thiền từ ai ?
Tại sao Sư phụ Pháp phái được truyền từ Tào Động, mà Thế pháp lại là dòng Lâm Tế ?
Khi vắng Sư phụ, chúng con công phu gặp trở ngại, biết hỏi ai ?
Theo sự hiểu biết của con, mười hai bộ kinh của chư Phật và lời của chư Tổ đều chưa qua khỏi vô thỉ vô minh ?
Sư phụ nói các pháp môn khác chỉ có chứng quả chứ chưa kiến tánh, vậy giữa kiến tánh và chứng quả khác nhau như thế nào ?
Sư phụ nói Phật giáo không kiến lập chơn lý, vậy Tam tạng giáo điển của Phật chẳng phải chơn lý sao ?
Thế thì người tu đạo Phật không có chơn lý sao ?
Như vậy thế nào là chơn lý của Đạo Phật ?
Chúng con có thể tự độ được không ?
Trong Cội Nguồn Truyền Thừa, ngài Nguyệt Khê nói đến Tự tánh Bát nhã: “Thật tướng Bát nhã là pháp thân, phương tiện Bát nhã là kiến văn giác tri, dùng phương tiện Bát nhã để phá vô thỉ vô minh, sẽ chứng được Thật tướng Bát nhã “. Vậy dùng kiến văn giác tri chuyển thức thành trí rồi trở thành Bát nhã, phải không ?
Hỏi : Bất nhị là gì ?
Nếu tất cả mọi người đều tham thoại đầu, không dùng lời nói văn tự, người đời sau làm sao biết đến Phật pháp ?
Tụng Kinh Pháp Hoa và tu Tổ Sư Thiền, phước đức như thế nào ?
Thế thì Phật tử đến chùa tụng kinh gieo nhân gì ?
Nếu người tụng kinh hiểu được lời kinh, thực hành theo kinh thì được lợi ích, phải không ?
Xin Sư phụ ban pháp âm cho vấn đề Thiền thất, khi Sư phụ đi vắng ?
Quy củ tối thiểu khi đến dự Thiền thất ?
Thuốc “tham thoại đầu” là để chữa “bệnh sanh tử”, chúng con tham thoại đầu cũng cầu mong được chữa khỏi bệnh sanh tử, vậy làm cách nào tôn trọng 3 chữ “Vô sở cầu”?
Người tham thiền ham chỗ “Ổ” lên một tiếng đập tan vô thỉ vô minh, nên lọt vào có sở cầu ?
Khi vắng Sư phụ, chúng con gặp chướng ngại thì sao ?
Tại sao trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói “khi nghi tình thành khối phải nổi vọng tưởng” ?
Làm thế nào làm thiện không lọt vào nơi thiện ?
Nay cũng có nhiều người nói “làm mà không chấp”, “làm mà chẳng trụ”. Đó có phải ngụy biện không ?
Thế nào là ” Thường ứng chư căn dùng, mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng” trong kinh Pháp Bảo Đàn ?
Sư phụ dạy “lấy cái không biết để chấm dứt tất cả biết”, tức dùng cái không biết đối trị cái biết, nhưng cái “không biết” lấy gì đối trị ?
Tại sao ngài Nguyệt Khê nói “Vạn pháp duy tâm tạo” là không đúng ?
Sau khi vắng mặt Sư phụ, có thể cho nghe lại những đoạn băng vấn đáp từ những năm trước đây trong buổi chiều mỗi cuối kỳ Thiền thất ?
Ngài Nguyệt Khê nói “Phật tánh chẳng dính dáng đến vô minh”, vậy tại sao Chứng Đạo Ca lại nói “Thật tánh vô minh tức Phật tánh “?
Tham thoại đầu có phải cứu xét tự tánh không ?
Hành giả tham thiền gặp người vấn nạn phải làm sao ?
Có người hỏi con :” Tham thiền tại sao không tụng kinh?” , con nên trả lời thế nào ?
Kinh Phạm Võng nói phải phát thệ nguyện, nếu không thì phạm giới. Chúng con nay tham Tổ Sư Thiền, đối với những thệ nguyện đã phát trước kia, phải làm sao ?
Thấy nghi tình mãnh liệt, muốn ra sức dụng công trong bảy ngày, việc ấy ra sao ?
Lời giải đáp thắc mắc của Sư phụ đã khiến chúng con tăng trưởng lòng tin tự tâm, . Vậy sau khi Sư phụ đi vắng, xin phép cho chúng con ghi nhận lại tất cả lời vấn đáp của Sư phụ từ trước đến nay, thành một cuốn pháp ngữ để tham khảo ? Được không ?
Chúng con rất sợ vọng tưởng mà không sợ không được ! Vừa ngồi xuống tham thiền, nghi tình chưa khởi là vọng tưởng đã ập tới, làm phiền muộn suốt đời chúng con, vậy phải làm sao ?
Cứ tham thoại đầu suốt ngày đêm, có bận rộn không ?
Tại sao câu trả lời của các vị Thiền sư thường chẳng có ý nghĩa ?
Tại sao Pháp sư Nguyệt Khê nói tác giả của Đại Thừa Khởi Tín Luận chẳng phải là ngài Mã Minh ?
Vậy tại sao trong Triệu Luận, ngài Tăng Triệu lại dẫn chứng Đại Thừa Khởi Tín Luận ?
Có phải thực hiện được vô ngã là ngộ đạo ?
Xin Sư phụ khai thị một phương tiện thẳng tắt, để có niềm tin tuyệt đối tiếp tục tu tập khi Sư phụ đi vắng?
06-2
Trước tu Tịnh Độ, nay chuyển qua tham Tổ Sư Thiền được không ?
Vậy Có tông chỉ của Tịnh Độ không ?
Thiền tông và Tịnh độ một thể, phải không ?
Trong kinh Duy Ma Cật, lúc ngài Duy Ma Cật bệnh, tại sao hàng đệ tử của Phật không ai dám đi thăm bệnh ?
Con trùng đứt làm hai thì tánh nó ra sao ?
Tham thiền vô ngôn thuyết, lấy gì để dạy người ?
Trước khi tắt thở, chúng con phải làm gì ?
Khi liệm có cần mang y theo không ?
Đến một ngày nào, niệm chẳng còn sanh diệt, đó là cảnh giới như thế nào ?
Thế nào là sự thấy của người trí và kẻ ngu ?
Vậy thế nào là pháp xuất thế gian ?
Pháp môn Tổ Sư Thiền là Tối Thượng Thừa, nhưng nếu hành giả tham thiền có ý cho pháp của mình tu là cao hơn thì không đúng, phải không ?
Ý nghĩa xuất gia như thế nào ?
Trong các kinh Đại thừa liễu nghĩa, đều có một vị đại diện đương cơ để hỏi Phật. Riêng trong kinh Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật là một cư sĩ tại gia, lại dám phê bình các vị đại Thánh Tăng về khuyết điểm này, khuyết điểm kia v.v. Vậy ngài là ai ? Chắc chắn là chẳng phải tâm phàm phu chúng con có thể biết được ?
Trong Kinh Duy Ma Cật có nói đến pháp cúng dường, vậy chúng con phải cúng dường như thế nào mới đúng pháp ?
Công phu thành khối không còn biệt niệm, sao lại còn các thứ bệnh ?
Tham đến chơn nghi rồi, có khi nào bị thoái chuyển không ?
Có chí quyết định nhưng chưa đến thoại đầu, có bị thoái chuyển không ?
Người tham Thiền hay bị lạc vào các lối tẻ, gặp những trường hợp đó, làm sao biết được ?
Người tham thiền có rơi vào sự chướng và lý chướng không ?
Trong Triệu Luận nói “Bát nhã quán không” và “Phương tiện quán hữu” như thế nào ?
Tại sao Thiên nữ trong Kinh Duy Ma Cật lại có thần thông biến hóa ?
Ý chánh Kinh Duy Ma Cật như thế nào ?
Tại sao Thiên nữ lại biến Xá Lợi Phất thành người nữ ? Là để phá chấp gì ?
Thế nào là “dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết” ?
Thế nào là khảo công phu sau mỗi kỳ Thiền thất ?
Tới cảnh giới yên tịnh là thế nào ?
Trong Cội Nguồn Truyền Thừa có đoạn ” Tánh Thiền không trụ, lìa trụ nơi Thiền định; tánh Thiền vô sanh, lìa sanh có Thiền tưởng” . Thế nào là lìa sanh có thiền tưởng ?
Làm sao tháo gỡ tam độc tham sân si ?
Con theo Sư phụ đã lâu, đến nay vẫn chưa được cái gì, ấy cũng do chấp tâm của con, nên Sư phụ cho một bài kệ :” Thấy gió động là tự tâm thổi cây, biết mây sanh là Tự tánh nổi trần. Nếu biết rõ việc hôm nay, thì che khuất mặt bản lai”. Nhưng sao cho đến nay con vẫn thấy cây còn động ?
Dụng công thế nào mới được thâm nhập công phu ?
Có phải Đức Phật là người đầu tiên được giác ngộ ?
Chúng con có thể tự giác ngộ, hoặc lý bắt buộc phải có thầy ?
Tại sao có những sách giác ngộ, tác giả nói “Nếu có sơ sót, xin hãy chỉ giáo cho” ? Đã là sách giác ngộ, tại sao còn sơ sót ?
Con đồng ý là ngôn ngữ có giới hạn, nhưng sự giác ngộ làm sao có sơ sót ?
Giới Thanh Văn như Ngũ giới, mười giới, Sa di giới, Tỳ Kheo v.v. đều chỉ là tận hình thọ, vậy Bồ Tát giới thì sao ?
Trong Trung Phong Pháp Ngữ có bài ca Liền Thôi ( Tức Hưu Ca ), chữ THÔI này là thôi cái gì ? Có phải thôi cái vô thỉ vô minh ?
Con nghe nói Tịnh độ niệm Phật một câu tiêu tám muôn ức kiếp tội, nay tham thiền thì sao? Được mau tiêu tội không ?
Tất cả cảnh giới đều chẳng thật, tại sao kinh nói “Bát nhã vô biên nên ngũ uẩn vô biên”?
Vì sao Kinh Kim Cang có hai phần giống nhau : Đức Phật đã thuyết ở phần trước, phần sau lại thuyết thêm một lần nữa ? Ví dụ Phật thuyết : ” chẳng phải có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp ” ?
Có phải khi tham đến nghi tình thành khối mới thật sự chấm dứt cái biết ?
Ngài Tăng triệu nói “huyền đạo ở nơi tuyệt xứ, nên không biết mà biết”. Không có xứ sở làm sao biết ?
Thế nào là “tham là chánh tri, nghi là chánh hạnh” của Lai Quả Thiền sư ?
Một vị tăng trình công phu: Gần đây, công phu của con có những hiện tượng như là : làm việc thì làm, đi đứng nằm ngồi tựa như vô ký nhưng không phải vô ký. Có khoảng độ nửa giờ, con không biết mình là cái gì, rồi thấy tối hết cả bầu trời , rồi bù đầu bù óc, lỗ tai nghe một tiếng bừng, nhường như bể tung cả đầu hoặc điếc cả lỗ tai. Trải qua ba-bốn ngày như thế. rồi con tự nói “Mặt mũi của ta không phải như thế này!” vậy nên như thế nào và không nên như thế nào ?
Xin Sư phụ khai thị về ý chỉ những công án trên ?
Xin Sư phụ chỉ cho cách buông bỏ ?
Thế nào là “con chó nhảy qua tường” và “con chuột qua sừng trâu” trong Thiền Thất Khai Thị Lục ?
Làm sao biết là khai tiểu ngộ ?
Chúng con đi dự đám tang, có thể mang theo chuông báo hiệu không ?
Việc đốt liều trên thân như thế nào ?
Thế nào “không trụ tướng bố thí” ?
Bố thí tất cả tri kiến có phải còn trụ nơi Hữu Dư Niết Bàn ?
Trong Triệu Luận nói :” Đại tượng vô hình, không thấy mà thấy”, là thấy thế nào ?
Thế nào là tri chẳng có hai người, pháp chẳng có hai thứ ?
Vậy cái tri của bộ não có phải là cái bóng của Chánh biến tri ?
Sư phụ nói “pháp chẳng hai thứ”, nhưng tại sao Đức Phật dạy vô lượng pháp môn ?
Ngài Bảo Phương dạy “Sau khi ngộ lấy vô tâm làm chánh dụng”, ngài Lai Quả nói “Sau khi ngộ khởi vọng tưởng cho nhiều”, hai điều trên có chống đối nhau không ?
Ngài Nguyệt Khê đã ngộ, sao còn đi bác sĩ chữa bệnh ?
Nghiên cứu Thiền Đạo Tu Tập của Trương Trừng Cơ và Thiền Luận của Suzuki có lợi ích gì ?
Ra sức tham Thiền có ảnh hưởng gì không ?
Sau khi Sư phụ ra đi, đối với những người phát tâm tham thiền thì sao ?
Chân thành cảm ơn cư sĩ Tâm Diệu đã gởi tặng bản điện tử của tập sách

Mục Lục | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6