Chuyên mục lưu trữ: Diễn Đàn Phật Pháp Online

bongsen2

Phật Pháp là Bất Nhị pháp.

latuan 

Phật Pháp là Bất Nhị pháp.

Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh.

Vô, danh thiên địa chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu.

Cố thường vô dục dĩ quan kì diệu; Thường hữu dục dĩ quan kì kiếu.

Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn.

Đạo được gọi là đạo thì cái gọi là đạo đó không phải là tên gọi bất biến của đạo. Cũng như tên gọi của mọi sự vật hiện tượng đều không phải là cách gọi không thể thay đổi ở các sự vật hiện tượng. Không là gốc khởi nguồn của sum la vạn tượng; Có là tạm gọi là mẹ của vạn vật.

Hãy tthường tựa nơi không để nhận diện cái thể vi diệu, nhiệm mầu của đạo; Thường tựa nơi có để xét cái dụng uyên áo, trùm khắp không cùng của đạo.

Cả không và có xuất phát cùng một gốc nhưng có công dụng sai biệt. Cả hai đều rất mầu nhiệm, huyền diệu. Huyền diệu lại càng thêm huyền diệu do sự biến hóa không ngừng. Không và có là cội nguồn của mọi sự biến hóa tạo ra vạn vật, muôn loài; Đạo là cánh cửa mở ra sự sống.

Latuan xin được hỏi các bậc thiện tri thức và quý đạo hữu “Đoạn trích dẫn bên trên có phải là Phật pháp không?”.

Kính!

trừng hải 

   Kính trí giả latuan


Đoạn văn kinh trên không phải là Phật Pháp, chỉ là một thước nước lậm xưng là in trời vậy, hề hề

Kính trừng hải Nguyên Chiếu

    Con chào Bác Trừng Hải,

Con thì chưa hiểu đoạn văn của đạo hữu Latuan viết lắm. Nếu đoạn văn trên không phải là của Phật Pháp thì Ng chiếu xin Bác vì tất cả đạo hữu ở đây mà chỉ ra chỗ không phải để mọi người được tường tận ạ .

Kính

trừng hải

       Chào đạo hữu Nguyên Chiếu

Kinh văn(dụng) nguyên là do ngôn ngữ hay tướng (tên gọi) vận hành, am tường chỗ vận hành ắt sẽ hiểu rõ tánh là cái chi chi. Xin hãy chờ trí giả latuan chỉ chỗ hành hoạt của đoan “trích dẫn” trên rồi trừng hải sẽ trao đổi cái gọi là “một thước nước in trời” hay ao tù nước đọng mà lậm xưng hàm tàng cả trời cao vô ngại.

Mến, Trừng Hải

latuan

Kính trưởng bối Trừng Hải! Theo chỗ nhận của latuan thì đoạn kinh văn ấy lại là Phật pháp, biết vậy nhưng nói ra sẽ thành Đoạn nên latuan đã rửa tai chờ trưởng bối khai thị chỗ không là Phật pháp ở đoạn Đạo Đức kinh do Lão Tử thuyết.

Kính!

trừng hải

      Kính trí giả latuan

Vạn vật sanh thành ở trong hai biên hữu-vô đều là hữu pháp; lấy Vô hay Hữu làm làm chỗ trụ vị thì làm sao thấy cái ngoài hữu pháp, hề hề, ở giữa hai biên làm sao biết chỗ VÔ BIÊN được.

Thấy rõ cái mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp vậy.

Có phải vậy chăng???

Kính, Trừng Hải

vienquang6

    ” Gửi bởi trừng hải 

Kính trí giả latuan

Vạn vật sanh thành ở trong hai biên hữu-vô đều là hữu pháp; lấy Vô hay Hữu làm làm chỗ trụ vị thì làm sao thấy cái ngoài hữu pháp, hề hề, ở giữa hai biên làm sao biết chỗ VÔ BIÊN được.

Thấy rõ cái mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp vậy.

Có phải vậy chăng???

Kính, Trừng Hải “

… Cung kính cúng dường ngài

latuan

      Kính bác Trừng Hải! Vì mãi trông chỗ Phật pháp của đoạn kinh văn trên nên latuan chỉ tựa nơi có để nhìn cái thể vi diệu của pháp, tựa nơi không để nhận diện cái dụng trùm khắp của đạo. Sau rốt latuan nhận ra chỗ cao minh của gã cùng tử Lão Tử, vị đại thiện tri thức này cũng đã nhìn thấy rõ chỗ diệu dụng của sắc không nơi đạo Phật. Tiếc là vị tiền bối này chỉ trụ nơi pháp hữu vi mà không thâm nhập được chánh pháp nhãn tạng Như Lai nên chỉ tùy thuận bảo nhậm chỗ hiểu biết thông tuệ.

Nay latuan được bác nhắc nhỡ chỗ mâu thuẫn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp bất giác latuan lại không nhận ra điều đó. Hóa ra bấy lâu latuan đã hồ đồ ư?

Hai lẽ hữu vô là hữu pháp, ở giữa trông hai lẽ hữu vô cũng là hữu pháp, nếu không trông càng không thể rõ vô biên. Thôi bỏ ta đi, hữu vô đâu từng đoạn, vô biên – hữu biên… mặc nhiên bày. Tất cả các pháp đều là Phật pháp.

Kính!


vienquang6

       Ồ ! Trí Giả Latuan nói rất hay:

Hai lẽ hữu, vô là hữu pháp, ở giữa trông hai lẽ hữu vô cũng là hữu pháp, nếu không thông càng không thể rõ vô biên.

Hữu vô đâu từng đoạn, vô biên – hữu biên… mặc nhiên bày. 

Quả thật vậy. – Tận cùng chân lý các pháp đều KHÔNG, nên “Hữu” cũng là Không, ” Vô ” cũng là Không. Vì vậy Hữu- Vô BẤT NHỊ, vì Bất Nhị nên là Nhất Chơn Như.- Vì Nhất Như nên Tất cả các pháp đều là Phật pháp.

Thật là Bất khả tư nghì đó.

Xin cung kính cúng dường.

Kính.

trừng hải 

      Kính trí giả latuan


Ở nơi hữu pháp có am tường tận cùng hữu pháp thì cũng chỉ là hữu pháp mà thôi, làm sao thông đạt vô pháp được???

Thế giới đại đồng nhỉ!!! Mọi con đường đều trở về la mã mà, hề hề, chúa cũng được mà mahomed cũng xong, nhưng chúa thì đi ngủ trưa, mà mahomed bận giữ cửa thiên đàng; đường nào đi cũng được (đường làm ra để mà đi mà, hề hề) nhưng bạn muốn về nước chúa hay ngụ ở thiên đường, nơi rượu chảy như suối, mật ong với bánh mì vô thiên lủng và thiên nữ là gối tựa đầu ru giấc mộng…nguyên sơ, hề hề.

Kính, Trừng Hải

nguoidienhocphat1

        Người có công phu thiền định khi thấy được tự tánh luôn viên mãn tròn đầy, nơi ấy không có niệm sinh diệt, sẽ thấy ta và chúng sanh đồng 1 bản tánh chân như, cái chơn như này bao trùm cả không gian thời gian và van vật, tiến dần đến chổ vô sanh thì người ấy sẽ không thấy có sự phân biệt và dính mắc gì cả. Sẽ chỉ thấy tất cả pháp là như huyễn, tùy duyên mà sanh ra hữu duyên mà mất đi. Vậy thì không khởi niệm phân biệt thì lấy gì có sự dính mắc vào sự phân biệt. A di đà Phật!

vienquang6

       Hữu pháp.

Thế nào là ” Hữu pháp” ?

Thế nào là ” Vô pháp” ?

* Hữu pháp là pháp có .

– Pháp có đối đãi là Hữu pháp.

– Pháp có sanh, trụ, dị, diệt là hữu pháp.

– Pháp có suy nghĩ luận bàn được, là hữu pháp

Tất cả pháp hữu Vi, tức là pháp do nhiều nhơn duyên giả hợp mà hình thành đều là pháp có hai, đều là hữu pháp. Tức là chúng đều là như huyễn, là không thật, là vô minh sanh.

* Vô Pháp là Vô vi, là Niết Bàn.

* Nhưng do đối đãi với hữu pháp mà nói có Vô pháp nên kinh dạy:

“Hữu” và “Vô” đều là hữu pháp. 

Vì đều do đối đãi mà có ra.

Cho nên Thật sự là “Vô pháp”, thì vô ngôn, tuyệt lự, bất khả tư nghì vậy.

Đức Phật dạy về Pháp này, là để cho chúng sanh, nhận ra Thật tướng các Pháp (là pháp chẳng hai, là Vô pháp, là Bất Nhị pháp), mà thoát khỏi Vô minh, chứng đắc Trí huệ Tánh không Bát Nhã Ba- la- mật vậy.

Mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp vậy.

Thưa Các Bạn. Chúng ta thử phân tích bài viết của Bác Trừng Hải xem:

  Gửi bởi trừng hải 

Kính trí giả latuan

Vạn vật sanh thành ở trong hai biên hữu-vô đều là hữu pháp; lấy Vô hay Hữu làm làm chỗ trụ vị thì làm sao thấy cái ngoài hữu pháp, hề hề, ở giữa hai biên làm sao biết chỗ VÔ BIÊN được.

Thấy rõ cái mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp vậy.

Có phải vậy chăng???

Kính, Trừng Hải

Vạn vật sanh thành ở trong hai biên hữu-vô đều là hữu pháp

tức là tất cả những cái được sanh ra từ “Nhị biên” (có hoặc không) đều là Hữu pháp, tức là chúng đều là như huyễn, là không thật, là vô minh sanh.

Lấy Vô hay Hữu làm làm chỗ trụ vị thì làm sao thấy cái ngoài hữu pháp, hề hề, ở giữa hai biên làm sao biết chỗ VÔ BIÊN được.

Ý Bác ấy nói “Lão tử” đã nhận lầm, ngài ấy lấy “Vô hay Hữu làm làm chỗ trụ vị ” .- Vì do câu nói này của Lão tử:

Không là gốc khởi nguồn của sum la vạn tượng;  là tạm gọi là mẹ của vạn vật.

Hãy tthường tựa nơi không để nhận diện cái thể vi diệu, nhiệm mầu của đạo; Thường tựa nơi có để xét cái dụng uyên áo, trùm khắp không cùng của đạo.

Cả không và có xuất phát cùng một gốc nhưng có công dụng sai biệt. Cả hai đều rất mầu nhiệm, huyền diệu. Huyền diệu lại càng thêm huyền diệu do sự biến hóa không ngừng. Không và có là cội nguồn của mọi sự biến hóa tạo ra vạn vật, muôn loài; Đạo là cánh cửa mở ra sự sống.

Bác Trừng Hải chê Lão tử, đã còn ở Nhị biên, nên chưa thể là lời của Phật Pháp được.

* Mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành mới là Phật Pháp vậy

Là ý nghĩa ra sao ?

* Tháng 9.2010, nhà vật lý học lừng danh Stephen Hawking luận giải một cách chung cuộc rằng vũ trụ xuất phát từ chân không, vũ trụ phát sinh không cần đến một đấng sáng tạo.- Đó là ” Mâu thuẩn nội tại ‘…. Hawking chứng minh vũ trụ xuất phát từ cái “Không”, ông bác bỏ sự cần thiết của một Thượng đế nhưng có lẽ ông không biết “Không” là gì. Là một nhà vật lý, ông khó có thể biết hơn. Phật và các vị Tổ Phật giáo biết “Không” là gì bằng trực quan nhưng không miêu tả nhận biết của mình.Tính Không thuộc về một lĩnh vực mà ngôn ngữ không diễn bày được. Nhà vật lý tin rằng có một vụ “nổ ban đầu” (Big Bang) cách đây khoảng 14 tỉ năm để sinh ra vũ trụ vật lý. Thiền giả thấy có một sự “bùng nổ” trong tâm xảy ra trong từng sát-na. Đó là cách nói gọn nhất về sự khác biệt giữa Phật giáo và khoa học.

Trích từ:

http://www.daophatngaynay.com/vn/pg-…-dieu-huu.html

Những ý này là : Mâu thuẩn nội tại của vạn pháp sanh thành để sanh ra vạn pháp vậy.

Như vậy lời Bác Trừng Hải là lời có tư duy, có y theo kinh Phật, đáng tán thán khen ngợi lắm.


vienquang6

Vô Biên là gì ?

* Vô biên là không có đầu mối không có chung cuộc, không có bến bờ.

Như vậy.- Vô biên là chỉ cho chơn Như.

Như bài kinh sau:

Vậy Chơn Như là gì ?


KINH BÁT NHÃ dạy:
……. Muốn biết rõ pháp như, pháp tướng và thật tế vô sanh của các pháp trong 3 đời, phải tu tập Bát Nhã ba- la- mật.

LUẬN:

……. Hỏi: Thế nào gọi là như ? Thế nào gọi là 3 đời đều như ?

……. Đáp: Nói Vô Sanh là nói Thật Tế. Nói 3 đời đều Như là nói hết thảy pháp tướng đều như, chẳng có sai khác.
Như có 2 nghĩa. Đó là:

– Thế gian Như.
– Xuất thế gian Như.

……. Các pháp trong 3 đời đều chỉ là một tướng (nhất tướng). Do các nhân duyên quả báo, nên phân biệt có các tướng sai khác: Có biệt tướng, có tổng tướng. Do sự phân biệt các tướng như vậy mà hình thành pháp tướng thế gian.

……. Nếu lấy trí huệ Bát nhã quán chiếu, thì sẽ thấy rõ các pháp tướng trong cả 3 đời đều là Như, là Vô Sanh, là Thật Tế Vô Sanh vậy.

……. Bởi nhân duyên vậy, nên nói các pháp thế gian và xuất thế gian ở cả 3 đời đều Như.

……. Hỏi: Như pháp tướng cũng là Vô Sanh tướng, phá hết thảy các tướng, chẳng còn có phân biệt nữa. Như vậy vì sao còn nói đến thật tế vô sanh của các pháp trong 3 đời ?

……. Đáp: Nhằm phá tướng sanh của các pháp, phá chấp có ba đời mà nói các pháp trong ba đời chỉ là một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng). Các pháp chẳng có sanh nên là Vô Sanh. Tướng Vô Sanh là tướng Niết bàn, là bất sanh bất diệt vậy.

……. Tướng của hết thảy các pháp cũng là tướng Niết bàn, nên Phật thường dạy :”Hết thảy các pháp đều là thật tế vô sanh”.Hết thảy Pháp Tướng đều NHƯ.- Đó là Chơn Như.

* Vậy chúng ta hãy phân tách bài viết của ngài Latuan xem:

Gửi bởi latuan

Hai lẽ hữu vô là hữu pháp, ở giữa trông hai lẽ hữu vô cũng là hữu pháp, nếu không thông càng không thể rõ vô biên. Thôi bỏ ta đi, hữu vô đâu từng đoạn, vô biên – hữu biên… mặc nhiên bày. Tất cả các pháp đều là Phật pháp.

Kính!

Hữu vô đâu từng đoạn, vô biên – hữu biên… mặc nhiên bày. 

Đây là nói về Như Tánh đó.- Bởi vì Trong Như thì vốn vô sanh, vô diệt (kinh dạy: “Hết thảy các pháp đều là thật tế vô sanh”.)

Tất cả các pháp đều là Phật pháp.

Vì tất cả pháp đều NHƯ, nên tất cả các pháp đều là Phật pháp.

Như vậy bài viết của Ngài Latuan là có tư duy, là đúng chánh Pháp Phật đó. Do vậy nên đáng tán thán khen ngợi.

   latuan

Gửi bởi trừng hải

“Kính trí giả latuan

Ở nơi hữu pháp có am tường tận cùng hữu pháp thì cũng chỉ là hữu pháp mà thôi, làm sao thông đạt vô pháp được???

Thế giới đại đồng nhỉ!!! Mọi con đường đều trở về la mã mà, hề hề, chúa cũng được mà mahomed cũng xong, nhưng chúa thì đi ngủ trưa, mà mahomed bận giữ cửa thiên đàng; đường nào đi cũng được (đường làm ra để mà đi mà, hề hề) nhưng bạn muốn về nước chúa hay ngụ ở thiên đường, nơi rượu chảy như suối, mật ong với bánh mì vô thiên lủng và thiên nữ là gối tựa đầu ru giấc mộng…nguyên sơ, hề hề.

Kính, Trừng Hải”

Theo chỗ mạt học latuan biết thì xưa Phật Thích Ca dùng lời chỉ bày chỗ cùng tận của hữu vô, sau ngài Duy ma cật dùng vô ngôn để hiển bày Phật pháp bất nhị bất khả tư nghị. Chỗ nói nín của các bậc giác giả latuan chỉ biết nín lặng.

Về thiên đàng hay uống rượu suốt mùa hạ cuối hay gối đầu lên chân của thiên nữ má môi kề? Nghe chừng thật cám dỗ, thật sảng khoái. Song đã rõ là mộng rồi, latuan sẽ không vọng hỏi cầu chén trà Tào Khê.

Kính!

Kính trưởng bối minh định cùng quý đạo hữu! Ở topic Học gì ở Phật latuan có trình bày rằng latuan học tham sân si mạn nghi từ Phật, biết rồi liền thôi. Nay nhân việc trưởng bối minh định có ý trách người đương thời nói lời cao siêu nên latuan trình chỗ thô vụng của latuan.

Latuan vốn không có bề dày tham cứu kinh điển như số đông quý vị đạo hữu ở diễn đàn. Thậm chí có lúc latuan còn mặc định “Con người chết là hết”. Sau có chút duyên latuan chán ngán nẻo đời vào chùa náu thân. Có lẽ do chỗ vọng chấp “Chết là hết” của latuan khiến chúng sinh nẻo không thân cười ngạo sự u mê của latuan. Thế là họ hiện thân dọa latuan một phen. Cũng may khi ấy latuan đang chán đời, chết còn không sợ thì đâu có lý lại sợ đến chết khiếp trước chúng sinh vô minh. Sau đó, latuan sinh lòng tham giống Phật muốn giải thoát hoàn toàn. Còn sân thì khỏi phải nói rồi, trước khi Toàn giác Phật cũng là con người nên cũng lắm lúc sân. Si thì đã là chúng sinh nơi tam giới hẳn là ai cũng có phần. Mạn = kiêu mạn, khi chưa xuất gia tầm đạo thì người tài hoa như Thái tử Tất đạt đa hẳn lắm lúc có điều tự hào. Vậy nên tham sân si mạn latuan cũng đều nương Phật lẫn tâm tánh chúng sinh của mình mà có.

Nghi, đúng vậy latuan cũng là người hoài nghi những điều không rõ cả hai nẻo đạo đời. Điều gì chưa rõ mà quan yếu với tâm tư latuan thì latuan sẽ tùy thời xét lại cho rõ, cũng không quá gượng ép, tùy duyên mà dần biết những điều cần biết. Khoan hẳn nói đúng sai, hay dở chỉ là thỏa mãn sự hiểu của latuan ở một thời điểm nào đó, sau latuan lại thấy sự hiểu đó không chống trái với chánh pháp. Và bằng sự khách quan latuan nhận ra Phật cũng đã từng hoài nghi những điều không rõ và sau rốt khi chứng ngộ vạn pháp thì mọi lẽ đều thông.

Rõ biết vậy nên latuan gượng nói là đã học Phật ở sự tham sân si mạn nghi nhưng dừng tâm mình ở trung đạo, không rơi vào trạng thái cực đoan, quá khích, cục bộ, chủ quan.

Việc đúng sai, hay dở, hơn thua… Tự thân đâu thể xác quyết đành đón chờ búa rìu dư luận, chỉ biết việc làm không trụ ở tư tâm.

Kính!

   trừng hải 

 Kính đa tạ Thầy Viên Quang đã bỏ thời gian quý báu diễn đạt thay trừng hải.

_ Kính đa tạ trí giả latuan đã cùng trao đổi với kẻ còn chăn trâu nơi cô thôn biên địa là trừng hải vậy.

Cầu cho chúng sanh thường an lạc, đắc giải thoát đáo Niết Bàn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trừng Hải

latuan 

Kính bác Trừng Hải! Thú tiêu dao khi chiều về ngắm trăng, thổi sáo, chăn trâu của trưởng bối. Thật đáng ngưỡng mộ.

Latuan chỉ là gã du ca ngoài biên địa đôi khi thèm lắm được chăn bò trên đồi sim chín hoặc mông lung thả mình trên con sóng xô bờ.

Song gã du ca miền biên địa đâu chọn bến đây là điểm dừng nhàn nhã. Latuan chỉ đến và đi như một thoáng mây bay.

Đền ơn Phật là việc nên làm. Đó không là điều ràng buộc, cũng không là niềm dính mắc.

Kính!

Chiếu Thanh

Con bò là con trâu (cũng là , như là, giống như là) vì nó có hai sừng và ăn cỏ. !

Cây lúa như cây cỏ vì nó củng nẩy chồi và trổ bông.
————————

Này, nên nhớ rằng tất cả phép so sánh cùng tỉ dụ là đều sai, nếu chấp vào nó (Phép so sánh, tỉ dụ), chỉ có Thực thấy, Thực biết, liễu tri, mới là thực.

Này, các bạn đồng Tu, Pháp của Phật_Phật Pháp, là Bất khả Tư (ngoài (vượt khỏi) khả năng suy nghỉ), Bất khả nghì (vượt khỏi khả năng suy lường cân đong đo đếm), bất khả thuyết (vượt khỏi khả năng trình bày, diển đạt) chỉ có cách duy nhất là : Uông tự biết nóng lạnh.

Đừng tin .., đừng tin … đừng tin.

(Nếu viên quang đúng thì viên quang đã là Thánh rồi, nhưng vq không phải…)

Các bạn hảy mĩm cười và dừng lại.

Vì thế, tôi đóng chủ đề trước.

   

Phật Pháp là nhị pháp !

Vì có hai Pháp cùng tồn tại, 1/Phật Pháp , 2/Không phải Phật Pháp. Có cái “Không Phải” mới thấy được cái “Phải” , và nếu là duy nhất thì không có tên “Phật Pháp” cũng không có tên nào cả _ Vô danh.

Phật Pháp là “hằng hà sa số” (cát sông hằng) Pháp.

Có Pháp nào không phải “Phật Pháp”!… ? 

Cả cái pháp không phải cũng là “Pháp Phật”.

Tào lao sanh chuyện tào lao.

Nếu không có “Mẹ” làm sao có mầy.!

Ồ mảnh đất này tôi không mấy khi được vào, nhưng lần này cũng dám bạo gan một lần để biết .

Nếu như lời Chiếu Thanh là bất khả tư nghì, thì lời đã nói ra cũng đâu còn giá trị nữa.

lại nữa tam tạng kinh điển là lời Phật Tổ nói, liệu cũng nằm gọn trong cái hiểu biết của Chiếu Thanh chăng?

Nếu vậy ngàn ngàn người đọc kinh Phật , lời Tổ mà vẫn tỏ ngộ cái chân lý bất khả thuyết mà Chiếu Thanh nêu ra chắc hẳn là hư dối. vậy Thanh Văn biết đạo là lầm chăng? các sư ngày nay nói pháp như Lai hẳn cũng là tự dối mình dối người chăng? bởi chẳng ai có thể chứng minh mình ngộ đạo ngoài ngôn từ, lời nói cả. vậy người câm là ngộ đạo chăng, cỏ cây là thánh chăng.

Gió ,Mây, Sông Nước cũng tự mình trôi bay mà thể hiện cái chân thừờng… lẽ nào con người, chúng sinh hữu tình không có cái cách để thể hiện như Gió, Mây nếu không dùng ngôn ngữ.

Hay là dùng cử chỉ như những người khiếm khuyết mới thực sự là người ngộ đạo

Cũng như ở đây có nhiều người cứ hay nói đến hai từ Chân Như, mà nào đâu đã biết Chân Như là cái gì , nó thế nào, nó đứng yên chăng , nó động chăng?

Tạm là như thế mong rằng cái quyền tắt đèn nơi công cộng cũng phải có qui tắc. chớ có mà tự cho mình là ông xóm trưởng rồi tắt đèn không đúng thì có khi con cháu mình vấp ngã cũng không chừng

vienquang6

Thành viên Chiếu Thanh đã bị “Tẩu hỏa nhập ma” rồi. VQ tạm thời không mời Chiếu Thanh tham gia nữa.

Bình Đẳng Giác

Gửi bởi Chiếu Thanh “Phật Pháp là nhị pháp !

Vì có hai Pháp cùng tồn tại, 1/Phật Pháp , 2/Không phải Phật Pháp. Có cái “Không Phải” mới thấy được cái “Phải” , và nếu là duy nhất thì không có tên “Phật Pháp” cũng không có tên nào cả _ Vô danh.

Phật Pháp là “hằng hà sa số” (cát sông hằng) Pháp.
Có Pháp nào không phải “Phật Pháp”!… ?
Cả cái pháp không phải cũng là “Pháp Phật”.

Tào lao sanh chuyện tào lao.

Nếu không có “Mẹ” làm sao có mầy.!”

Chỗ này chú bị nhãn giỗi sinh nông nổi rồi.sám hối đi

trừng hải 

Kính quý đạo hữu

_ Phàm việc tu học, tu hành (chữ tu này xin hiểu theo Lời Phật Đà Dạy) thì có nhiều giai vị tùy tông phái Bắc-Nam (nhưng đại dồng mà tiểu dị đối với Phật tử hay chỉ là một VỊ theo như lời Phật Đà dạy), như Thiền tông gọi là Khai, Thị, Ngộ-Nhập. Ngộ-Nhập thì bất khả tử nghị nơi thế gian xứ, nên nói gì thì cũng sai vì vậy năm xưa Lâm Tế cũng bất khả làm gì chỉ tùy nghi mời: uống trà đi, uống trà đi (hề hề, tổ Lâm Tế cũng chưa phải là bậc thượng thừa diệu thủ nhỉ???), Nhưng ở vị Khai, Thị thì không dùng lời làm sao biết đường đi, lối vào (nên trong Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị trong Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, đầu thì có lời của chư vị Đại Bồ Đề Tát Đóa sau rốt ngài Duy Ma Cật mới lặng thinh; nhưng cái lặng thình này cũng không phải là bất khả tư nghì bởi Đại Bồ Tát Văn Thù thay mặt chúng sanh mà tán thán).

_ Vì vậy việc dùng ngôn ngữ văn từ chưa hẳn là vô dụng, lời nói uống nước tự biết nóng lạnh chỉ ở giai vị ngộ nhập thì còn miễn cưỡng nhưng rõ ràng kiến giải về chủ đề (cảnh sở quán) ở vị Khai, Thị thì có gì mà phải lậm xưng hai chữ VÔ NGÔN, hề hề.

_ Cũng đồng ý trên, theo văn tự nghĩa thì Pháp vốn được chia tùy theo tông phái bắc, nam, tiểu, đại, nhưng PHÁP giúp người mắt sáng ắt phải ở chỗ đồng cầu vì chỉ là MỘT VỊ y theo Lời Đức Phật Dạy. Có phải chăng đây mới là chỗ ĐỒNG HÒA KIẾN GIẢI. Nên lời kiến giải chỉ đưa đến sự chia rẽ, ai về nhà nấy, hề hề, thì ắt không phải là tu học, tu hành theo gương PHẬT ĐẠO vậy?

Một buổi sáng đẹp trời
Kính, Trừng Hải

nguoidienhocphat1

Khi viết một bài này trong diễn đàn này, muốn viết được sẽ đánh những câu phật học, mình nhớ câu: Tu là sửa lỗi mình. Và thấy 84 vạn pháp môn các kinh điển đều cùng chung mục đích này giúp chúng sanh tu tâm sửa tánh. Các lời dạy của đức Phật đều hướng chúng sanh thay đổi tâm tánh xấu ác để trí tuệ khai mở mà giải thoát hiện tiền.
Các vị đừng có biến đạo Phật thành một đạo xa rời thực tế, muồn đạo phật đi vào thực tế thì mỗi chúng sanh phải hành, hành ở đây không phải là học thuộc bao nhiêu bộ kinh biết bao nhiêu luận điển, hoặc thiền định ngộ nhập cảnh giới nào. Hành ở đây là tu sửa cái tâm tánh của mình, lục lọi các ngõ ngách trong tâm mình nó xấu ác chổ nào mà kien quyết sửa, sửa ngay từ gốc bứng cái gốc rể tham sân si mạn nghi mà do nghiep lực sâu dày nhiều đời nhiều kiếp nó bám rể sâu chắc, cái rể này vừa sâu vừa rộng bám sâu tận ngóc ngách trong tâm ta. Hãy tu sửa như vậy từ từ quý vị sẽ thấy mình tu tập tiến bộ. Cái kết quả thực tế của việc tu tập tiến bộ mà ai cũng thấy nó hiện bày ra trước mắt:
Đó là ai cũng thấy mình an lạc, ai cũng thấy mình nhẹ nhàng thanh thoát không khởi lên tham sân si khi có nghịch duyên đưa đến, ai cũng yêu quý và có chuyện gì cũng nhờ mình giúp đỡ. Ai có phiền não đều đến gặp mình và sau khi gặp mình xong thì họ an lạc vui vẻ phấn chấn. Cái kết quả thực tế tu tập nó thể hiện qua đạo hạnh người tu.
Chứ bây giờ ta nói thao thao bất tuyệt về giáo lý phật pháp mà hành thì ta ko chịu hành thì lời nói của ta nó không có trọng lực, vì lời nói và hành động của ta nó trớt quớt mà, rồi ta quay qua ta sân si vì sao có người không đồng tình với ta phản đối ta như vậy, ta đâu có nói sai lời nói ta là ở trong kinh mà, lời nói ta là của các vi tổ, rồi ta tâm sân si phiền não khi không được ai đó đồng tình kính trọng. Cứ như vậy vô minh cứ nối tiếp vô minh, vô minh lại chồng chất vô minh biết bao giờ ta mới thấy tự tánh của chính ta, biết bao giờ ta mới thấy an lạc.
Mình thấy đức Phật hay các vi tổ hay bây giờ các thầy thuyết pháp trên mạng đều dùng những ngôn từ bình dân dễ hiểu cốt sao truyền tải tri thức phật pháp cho mọi người hiểu và hành theo. Còn ta thì cứ dùng ngôn ngữ trên mây trên mưa xa rời thực tiển để chứng tỏ học thuật của ta công phu tu tập của ta là sôi kinh nấu đển thông thạo tam tạng kinh điển. Như vậy ta có sai lầm lạc đường chăng. Ta lại đi ngược lại con đường bao nhiêu thề hệ đi trước, phụ lòng bao nhiêu chúng sanh, bao nhieu người thân quen.
Mình tu mà không mang an lạc cho chính mình và những người hữu duyên với mình, có nghĩa là đường tu của mình có chướng ngại vật cần nhìn lại và khắc phục sửa chữa nó.
A di đà Phật!

   

Vô Ưu

Kính thưa Bạn nguoidienhocphat1 

Thấy bạn có tâm đắc với ngôn từ bình dân, Vô Ưu rất mừng đó vậy.

Nhưng thưa Bạn, người xưa có câu:

Li tịch phương ngôn tịch diệt khứ,
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh.
Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành.

nghĩa:

Thoát kiếp rồi bàn câu tịch diệt
Không sinh hãy nói chuyện siêu sinh
Tài trai có chí xông trời thẳm
Giẫm vết Như Lai luống nhọc mình

Ý là, mỗi người riêng có sở trường và sở đoản của mình.

Con chim thì ưa hót, con chó lại ưa sủa, người thì học ít, kẻ lại học nhiều, làm sao mà cào bằng cho được !

Bởi vậy cách tu của mỗi người mỗi khác, do vậy khi tham gia diễn đàn, chúng ta thích phong cách nào thì thảo luận phong cách ấy, không thích thì không thèm xem, đâu có ai ép nài ai ?

Xem ra Bạn có một phong thái riêng biệt là “Bình dân”, vậy thì bạn cứ diễn thuyết theo kiểu bình dân càng thêm phong phú cho diễn đàn.- Đây là điều đáng quý.

Mong Bạn cố gắng phát huy.

Kính mến.


latuan

Phật pháp vô biên. Nhìn người mà xét mình. Nhận ra mình còn phiền não, sân si mới hay mình vẫn còn đang là người học Phật. Giận dỗi vu vơ khi cùng báo đền ơn Phật mới hay rằng mình đang là chúng sinh, thật chẳng phải thánh cùng chưa đắc bồ đề. Có được vậy mới tinh tấn hành trì thực tu, thực chứng chứ không mãi hoài tựa nơi tri kiến lập tri vô vị.

Kính! Đến đi cho đến khi nhận ra rằng không từng có sự đến đi vậy.

trừng hải

Chào các quý hữu

Bất Nhị Pháp là Pháp Giới Thậm Thâm Vi Diệu, nên trừng hải chỉ có thể cung kính tán thán mà niệm tưởng vị tằng hữu sự là sự phi thường phi phi thường, nhưng đường đi lối vào bất nhị pháp, thì kinh điển kết tập với duyên khởi là Như Thị Ngã Văn là đạo lộ đưa người vào cửa vô môn, nên là Chánh Pháp đến bờ kia, thì sao phải lặng im???

Hữu pháp bao hàm hai pháp Có – Không; mà Hữu Pháp đồng là Vô Pháp, chính cái thấy của người mắt sáng nhìn rõ cửa vào Bất Nhị.

Ví như: Thọ và bất thọ là hai. Nhưng bất thọ thì bất khả đắc. Bất khả đắc thì bất thủ, xã, tác, hành (Lời thật giản đơn, nhưng là cái giản đơn của sự thông đạt tận cùng mạt vi li ti hiện tượng giới, biết rằng núi là núi, sông là sông, chớ không phải là cái giản đơn ngô nghê của kẻ không biết đến trời cao dù hàng ngày vẫn thấy trời cao và gọi là trời cao, nhưng ngoài hai chữ trời cao thì không tìm thấy gì để tri kiến trời cao, hề hề).

Bất Thọ vốn là Không (thọ), do đối đãi với Thọ tức Có (thọ) mà sanh thành, cũng chỉ là pháp nhị nguyên tức Hữu Pháp, sao kinh văn gọi Bất Thọ là cửa vào bất nhị???

Trừng Hải

Nguyên Chiếu

Nguyên chiếu chào Bác Trừng Hải,

Bất Nhị Pháp thì Nguyên chiếu chưa hiểu lắm, Nguyên chiếu có ví dụ này không biết có đúng không.

Ví dụ:một người làm ác, ta nhìn vào thấy ác, trong ta có cái thiện nên mới thấy cái ác, và thấy cái ác nên thấy trong ta có cái thiện==> suy ra đó là đó là cái thấy Nhị biên, nhưng suy ra tận cùng chỗ thấu thì hai cái do tâm ta phân biệt mà sinh ra cái thiện ác, nó chẳng vốn có nếu ta không sinh tâm phân biệt thì chính là Bất nhị pháp.

Mong bác và các đạo hữu chia sẻ.

Kính.

   

vienquang6

Bất Nhị Pháp.

Kính Đạo hữu Nguyên Chiếu.

Bất Nhị Pháp, là pháp không hai. Nhưng cũng không phải một.

Có và không là hai; phải và trái là hai’ đúng và sai là hai v.v… Đó là pháp có hai. nghĩa là có 2 biên đối đãi. Pháp có 2 biên bờ đối đãi là thế gian pháp do Ý thức ức tưởng sanh.

Bất Nhị Pháp là pháp nói về Thật Tướng, Thật Tướng là Vô Tướng, là không có Tướng.- Không Tướng là tướng chung của vạn pháp, tướng đó là NHƯ. Nên Như là Bất Nhị Pháp.

Như không phải là một, cũng không phải hai.- Vì còn suy lường, phân biệt là rơi vào vọng thức, không thể khế hợp với Như.

Muốn đến được Bất Nhị Pháp, phải tu tập Thiền định, phải giải trừ Ý thức, phải chuyển thức thành trí. Khi được Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. sẽ khế hợp đó.

Kính chúc bạn mau khế hợp Bất nhị Pháp.

   

dieuduc

Chào bạn Nguyên Chiếu, 

Theo chỗ d/đ hiểu thì Bất Nhị Pháp là pháp giảng cho người trí – nên khi còn trong giai đoạn diệt mê lầm thì chỉ nghe để có một khái niệm về Phật Pháp. Vì người trí là người đã hết mê lầm – mà thuyết của đạo Phật thì vì chúng ta mê lầm nên mới bị sanh tử luân hồi – nên người trí hiểu theo nghĩa của đạo Phật là người đã thoát sanh tử, chấm dứt luân hồi. 

Đối với chúng ta thì lời Phật giảng về Bất Nhị Pháp – chỉ là ngón tay chỉ trăng – giúp chúng ta nhận ra người trí để nương theo. Nếu là người trí thì chỗ hiểu phải giống như lời Phật giảng về Bất Nhị Pháp. 

Còn pháp đức Phật dạy cho chúng ta là pháp tu diệt mê lầm để kiến tánh. Khi kiến tánh rồi thì chỗ hiểu của chúng ta sẽ là Bất Nhị Pháp. Bất Nhị Pháp là nói về quả của sự tu học Phật đạo – chớ không phải pháp tu _ dạy cách diệt mê lầm (tham, sân, si…). Do đó, Bạn đừng quan tâm đến việc Bạn có hiểu về Bất Nhị Pháp hay không. Khi nào Bạn bạn tu sữa tâm xong, kiến tánh rồi thì tự nhiên Bạn sẽ hiểu 

Thân 

vienquang6

Kính ĐH Diệu Đức.

Pháp có hai là pháp sanh tử luân hồi.

Pháp Không hai là pháp thoát sanh tử luân hồi.

Sao ĐH lại khuyên người đắm chìm trong sanh tử thế ?

trừng hải 

Gửi bởi Chiếu Thanh 

Hảy hỏi tại sao con trùng con ốc lại im lặng.

Nó nói là nó chết liền.

Im lặng mà hỏi “Vì sao”

Là biển lặng còn có sóng.

Không “thọ” không phải không “khả đắc”.

(Không nhận lảnh, không phải không có)

Không khả đắc lại chính thực có “thọ”.

Chào đạo hữu Chiếu Thanh

Lời văn “Thọ và bất thọ là hai. Bất thọ thì bất khả đắc. Bất khả đắc thì bất thủ, xả, tác hành” vốn là lượt trích lời kinh văn trong phẩm Pháp Môn Bất Nhị, DUY MA CẬT SỞ THUYẾT KINH, nguyên văn như sau

Bồ tát Bất Huyến nói: “Thọ và bất thọ là hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc. Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả, không tác, không hành. Đó là vào cửa pháp bất nhị.” (bản dịch của Thầy Tuệ Sĩ)

Thọ nghĩa là cảm giác tức nhận biết. Theo sinh lý học hiện đại thì cảm giác tức nhận biết là do năm giác quan, mắt, tai, mũi lưỡi, và xúc. Phật giáo gọi đó là năng tri, ngoài năng tri còn có thêm sở tri tức nhận biết do Ý (gồm lục quan năng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý)

Do vậy bất thọ nghĩa là không nhận biết. Như trong nhà vốn có hạt ngọc quý, nhưng do không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không biết nhờ ngửi bằng mũi và không sờ chạm thấy, lẫn không có bản đồ chỉ dẫn hạt ngọc nằm ở đâu đâu nên không nhận ra trong nhà có ngọc (gọi là bất khả đắc vậy). Do không biết trong nhà có ngọc nên không để tâm tìm kiếm (bất thủ), không vì việc kiếm tìm mà phiền não (do không tìm ra goi là bất xả), không thôi thúc tầm cầu tìm kiếm (không tác) lẫn không lập kế hoạch tìm kiếm (không hành). Vậy do không nhận biết nên không thể nào tìm ra được tức bất khả đắc, vậy bất khả đắc chính là KHÔNG vậy (nếu THỌ tức biết trong nhà có ngọc, thì sẽ nhọc công đi tìm nhưng tìm không ra, rồi vì tìm không ra mà sanh sầu, thường dằn vặt vì tìm không ra và khổ công lập kế hoạch tìm kiếm).

Nhưng trên chỉ là nghĩa chữ mà thôi. Chỗ công phu tu hành của hai chữ BẤT THỌ là cái chi chi để ngộ-nhập Bất Nhị Pháp mới là đề mục mà Trừng Hải trao đổi vậy, hề hề

Trừng Hải

 Gửi bởi Nguyên Chiếu 

Nguyên chiếu chào Bác Trừng Hải,

Bất Nhị Pháp thì Nguyên chiếu chưa hiểu lắm, Nguyên chiếu có ví dụ này không biết có đúng không.

Ví dụ:một người làm ác, ta nhìn vào thấy ác, trong ta có cái thiện nên mới thấy cái ác, và thấy cái ác nên thấy trong ta có cái thiện==> suy ra đó là đó là cái thấy Nhị biên, nhưng suy ra tận cùng chỗ thấu thì hai cái do tâm ta phân biệt mà sinh ra cái thiện ác, nó chẳng vốn có nếu ta không sinh tâm phân biệt thì chính là Bất nhị pháp.

Mong bác và các đạo hữu chia sẻ.

Kính.

Chào đạo hữu Nguyên Chiếu

Có nhiều ý kiến trái chiều
Vốn là kẻ ngoài hai chữ trời cao không tìm thấy cái chi chi để tri kiến trời cao chỉ biết suốt ngày gọi đó là trời cao lẫn chạy theo thế giới hiện tượng nên thường lấy kết quả làm chỗ an tâm, mà vô tri kết quả vốn là pháp bất tương hành.

Bây giờ Nguyên Chiếu có còn muốn “ấn chứng” chỗ hiểu của mình nữa không, hề hề

Mến, Trừng Hải

vienquang6 

Quả báo như bóng theo hình.

Kính nhị vị.

Thôi thì đầu ai chí nấy.

VQ cố khuyên mà không được thì đành vậy.

Sẳn đây VQ xin cung cấp một ít tài liệu về việc cản trở người nghe pháp, để cho vị nào còn muốn tiến tu thì xem thêm vậy.

Kinh Bồ Tát giới có ghi:

6.- GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG THỈNH PHÁP
Nếu Phật tử, thấy có vị Pháp sư đại thừa, hay những bậc đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa, từ trăm dặm, nghìn dặm đến nơi tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước vào, đua đi, lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba thời cúng dường , trăm thức uống ăn, giường ghế, thuốc men, tất cả đồ cần dùng giá đáng ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư. Mỗi ngày : sáng, trưa và chiều, thường thỉnh Pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có lòng sân hận buồn rầu. Luôn thỉnh pháp không mõi nhàm, chỉ trọng pháp chứ không kể thân. Nếu Phật tử không như thế thời phạm « khinh cấu tội ».

7.- GIỚI KHÔNG ÐI NGHE PHÁP
Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phàm nơi nào chốn nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh, luật đến chỗ Pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, trong vườn cậy, chùa, nhà v.v… tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm « khinh cấu tội ».

8.- GIỚI CÓ TÂM TRÁI BỎ ÐẠI THỪA
Nếu Phật tử, có quan niệm trái bỏ kinh luật Ðại thừa thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của Thanh Văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến. Phật tử nầy phạm « khinh cấu tội ».

Lại có câu chuyện về cản người học pháp như sau:

Lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể nói cả đời đều dùng để giảng kinh thuyết pháp, ngài thuyết pháp hết 49 năm. Lúc đó khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, cách xa nơi Phật thuyết pháp thì không thể nghe pháp, vì vậy cơ hội nghe pháp thiệt là rất hiếm hoi. Cho nên Thế Tôn thường phái những đệ tử xuất gia và tại gia biết giảng kinh thuyết pháp đi khắp nơi để thay thế Phật hoằng pháp lợi sanh. Có thể nói là những vị này trong lớp học của Phật dạy đã tốt nghiệp ra trường. Họ có thể giảng kinh, biết phương pháp tu hành, cũng tu được rất tốt, cho nên được phái đi khắp nơi để giảng kinh thuyết pháp.

Trí huệ và phước đức của đức Phật đều viên mãn đương nhiên sẽ được tất cả mọi người cung kính. Những học trò của đức Phật được phái đi giảng kinh đa số cũng được quần chúng tôn kính, nhưng cũng có một số ít không được như vậy, mà còn bị người ta khinh khi và phỉ báng nữa.

Chúng ta biết phiền não tập khí của chúng sanh trong lục đạo rất nặng. Những thứ phiền não như tham, sân, si, mạn, đố kỵ không cần học cũng có vì những thứ này đều là phiền não tích lũy từ nhiều đời trước; khi thấy người khác xuất sắc hơn mình, trong tâm liền không phục, từ đó liền kiếm mọi cách đi phá hoại. Những chuyện như vậy trong đời mạt pháp hiện nay còn nhiều hơn hồi trước rất nhiều, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể thấy được.

Hoằng pháp lợi sanh là chuyện tốt. Tuy nhiên chuyện tốt thì sẽ gặp nhiều ma chướng. Ma chướng là những chuyện rắc rối, tuy là làm chuyện tốt nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện cản trở, chuyện rắc rối xảy ra. Phật nói thời bấy giờ có hai vị tỳ kheo được Phật phái đi thuyết pháp. Nếu pháp sư có đức hạnh, có biện tài, có thiện xảo, tự nhiên sẽ được tín chúng ưa chuộng. Pháp duyên của hai vị pháp sư này rất thù thắng, tín chúng rất đông, đương nhiên cúng dường cũng rất nhiều. Những vị pháp sư khác nhìn thấy thì trong tâm không mấy gì vui, sanh tâm đố kỵ và tìm đủ mọi cách để gây chướng ngại cho hai vị này. Cho nên họ mới bịa chuyện nói là hai vị đó phá giới, nói họ chỉ biết nói mà không biết làm, nói họ đã phạm bốn trọng giới (bốn giới chính là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, và nói dối).

Có người đi dèm pha bịa chuyện rồi nói cho người khác nghe; có người phỉ báng, đi nói xấu hai vị này khiến cho người nghe sanh tâm hoài nghi, mất lòng tin đối với pháp sư. Từ đó pháp duyên của hai vị này dần dần giảm bớt, người nghe cũng bớt đi không ít. Những người đố kỵ đã đạt được mục đích, đã thành công trong việc phá hoại và gây chướng ngại cho hai vị pháp sư kể trên.

Tuy nhiên Phật nói ác nghiệp của người đố kỵ, phỉ báng, phá hoại hai vị pháp sư kể trên quá nặng, quả báo của người đó là đọa địa ngục A Tỳ sáu triệu năm, sáu triệu năm này là dùng thời gian của chúng ta mà tính. Người Trung Quốc có 5000 năm lịch sử, các vị thử nghĩ xem 5000 năm chỉ là một nửa của một vạn năm. Thời gian đọa địa ngục của người đó là gấp 1200 lần nhiều hơn 5000 năm của lịch sử Trung Quốc.

Sau sáu triệu năm trong địa ngục A Tỳ hết rồi, tội của người đó cũng chưa tiêu hết, tội nặng báo hết nhưng còn tội nhẹ còn lại, cho nên chuyển đến địa ngục Ðẳng Hoạt chịu tội thêm 4 triệu năm nữa. Sau đó sanh đến địa ngục Hắc Thằng chịu 2 triệu năm. Tiếp theo lại chuyển đến địa ngục Thiêu Nhiệt (sự trừng phạt ở đây nhẹ hơn) chịu thêm 6 triệu năm. Tổng cộng là 18 triệu năm. Câu chuyện này là do Phật thuật lại. 

   

Nguyên Chiếu

Cám ơn lời chỉ giáo của thầy Viên quang, Bác Trừng Hải, Cô Diệu Đức.

Sau khi nghe những lời trên thật sự Nguyên Chiếu vẫn chưa hiểu lắm, thôi thì tùy duyên Ng chiếu sẽ hiểu tiếp.

Nay Ng chiếu có câu hỏi này mong quý Thầy và các đạo hữu chia sẻ:

Lý Bất Nhị và giáo Lý Bát Nhã có giống nhau không ? Nếu không thì vì sao lại không ? 

Kính hỏi .

latuan

 Gửi bởi dieuduc 

Chào bạn Nguyên Chiếu, 

Theo chỗ d/đ hiểu thì Bất Nhị Pháp là pháp giảng cho người trí – nên khi còn trong giai đoạn diệt mê lầm thì chỉ nghe để có một khái niệm về Phật Pháp. Vì người trí là người đã hết mê lầm – mà thuyết của đạo Phật thì vì chúng ta mê lầm nên mới bị sanh tử luân hồi – nên người trí hiểu theo nghĩa của đạo Phật là người đã thoát sanh tử, chấm dứt luân hồi. 

Đối với chúng ta thì lời Phật giảng về Bất Nhị Pháp – chỉ là ngón tay chỉ trăng – giúp chúng ta nhận ra người trí để nương theo. Nếu là người trí thì chỗ hiểu phải giống như lời Phật giảng về Bất Nhị Pháp. 

Còn pháp đức Phật dạy cho chúng ta là pháp tu diệt mê lầm để kiến tánh. Khi kiến tánh rồi thì chỗ hiểu của chúng ta sẽ là Bất Nhị Pháp. Bất Nhị Pháp là nói về quả của sự tu học Phật đạo – chớ không phải pháp tu _ dạy cách diệt mê lầm (tham, sân, si…). Do đó, Bạn đừng quan tâm đến việc Bạn có hiểu về Bất Nhị Pháp hay không. Khi nào Bạn bạn tu sữa tâm xong, kiến tánh rồi thì tự nhiên Bạn sẽ hiểu 

Thân 

Kính đính chính chỗ nhận định có chút điên đảo sai lầm ở trưởng bối Diệu Đức.

Pháp bất nhị là lời Phật thuyết cho người trí, người trí là người hết mê lầm, là người đã thoát khỏi luân hồi. Đây là nhìn nhận sai với chánh pháp Như Lai. Vì sao? Vì lời Phật thuyết từ cổ chí kim đều là lời của người ngộ mở lối cho người mê. Thật không có việc người ngộ thuyết pháp cho người ngộ nghe vì việc làm đó là không đúng chánh pháp, là việc lạm bàn, hý luận. Những việc làm không đúng chánh pháp như thế đương nhiên người ngộ sẽ không làm.

Lại nữa, nếu không thâm nhập, thông đạt pháp bất nhị mà nói giải thoát thì đó là việc nằm mơ nói mộng. Nếu không rõ pháp bất nhị mà hành thì công phu sẽ tựa nơi hỗn độn vô minh. Công phu dựa nơi vô minh, tri kiến mê lầm thì làm sao nắm bắt được giềng mối thoát ra sinh tử? Vậy nói sẽ giải thoát thì không phải là việc lừa người dối mình sao? Đó chính là tình cảnh rùa mù tìm bọng cây giữa đại dương xanh thẫm. Phải chăng nếu đúng như thế thì thật quá mong manh biết đến khi nào có cơ may thoát khỏi luân hồi?

Muốn nắm bắt được chánh pháp, giềng mối sự giải thoát nhất thiết phải thông đạt pháp bất nhị. Xưa nay người đắc pháp vô sanh, liễu thoát sinh tử đều do khai mở trí tuệ bát nhã, thông đạt pháp bất nhị mà thành tựu. Người không sáng rõ pháp bất nhị sẽ không chứng ngộ được pháp vô sanh.

Nay mạt học hậu tiến latuan kính cáo cho đại chúng cùng các vị trưởng bối được rõ.

Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Về bất nhị pháp latuan sẽ nương theo ví dụ của trưởng bối mà diễn nói. Sau khi xem trưởng bối hãy tham chiếu lại chỗ nhìn nhận của mình về pháp bất nhị.

Ví dụ của trưởng bối có liên quan đến người làm việc ác, cái ác. Để đơn giản latuan sẽ dùng cụm từ cái ác để dẫn dắt vào pháp bất nhị.

Khi nói cái ác thì cái ác thuộc về biên kiến. Và theo sự đối đãi định kiến bao đời thì khi nói biên kiến cái ác thì sẽ mở ra biên kiến cái thiện. Cái ác, cái thiện đều là biên kiến hai bên nên khi nói cả hai cái thiện, cái ác thì nó dừng lại ở nhị nguyên. Phật diễn giải pháp bất nhị là muốn ta thâm nhập vào tự tánh bất nhị của vạn pháp để không rơi vào sự phân biệt dính mắc nơi biên kiến lẫn nhị nguyên mà vướng vào điều ràng buộc thủ xả. Vì ta trói vào định kiến cái này là ác nên mới bày ra cái kia là thiện nhưng tự tánh của thiện ác không phải là định kiến thiện ác mà là duyên sinh duyên diệt. Cụ thể là con gà mổ mầm cải non, con mèo ăn con chuột ta không thể nói con gà, con mèo ác. Con gà ăn chay, con mèo ăn mặn. Việc chay mặn, thiện ác là do chúng ta dính mắc phân biệt theo sự nhìn nhận chủ quan mà ra. Lợi với ta thì ta nói tốt, không có lợi với ta thì ta nói xấu nhưng nhận định chủ quan như thế không đúng với thực tướng khách quan của vạn pháp. Song chúng sinh nơi 3 cõi lại hạn cuộc mình trong những định kiến chủ quan rồi dính mắc, ràng buộc, thủ xả và kết quả là trôi lăn theo nhân quả, nghiệp báo trả vay. Phật rõ biết vậy nên mới thuyết pháp bất nhị để người học Phật nhìn rõ thực tướng vạn pháp, không còn trói mình trong nhận thức vô minh sai lầm. Vậy nên chỉ khi người học Phật thông đạt pháp bất nhị thì mới có thể buông bỏ hoàn toàn sự hiểu biết sai lạc chứng ngộ pháp vô sanh.

Tử là biên kiến, sinh là biên kiến. Sinh tử là nhị nguyên. Nhận ra không sinh không tử là pháp bất nhị. Thâm nhập vào lý không sinh không tử là chứng ngộ pháp vô sanh. Hiểu là một chuyện; Thâm nhập, thật sống là cả một công phu hành trì. Tùy căn tánh mỗi người mà có nhanh, có chậm, có thuần thục hay chỉ là kẻ giữ kho cho người.

Phật là biên kiến, chúng sinh là biên kiến. Thấy không có chúng sinh để độ, không có Phật để thành là vào pháp bất nhị. Lúc bấy giờ không có ngã, ngã sở, chúng sinh, thọ giả… Liền ngộ chỗ bất tư nghị giải thoát. Sau phát khởi từ bi tâm để hành bát nhã ba la mật. Vì sáng rõ chánh pháp, hành Bồ tát đạo, phát tâm đại thừa hộ trì người học Phật còn trong lưới vô minh.

Vì sao đã nhận ra không có chúng sinh, thọ giả, ngã, Phật… mà vẫn hành bồ tát đạo? Là vì sự hiểu đó chỉ còn trên lý nên phải hành để xả bỏ mọi điều ràng buộc. Nếu hành theo hạnh tiểu thừa là còn chấp ngã, tấm lòng hẹp hòi, đố kị thì trí tuệ khó thể khai mở. Còn với pháp khí đại thừa hành nhân dễ chạm đến trí tuệ bát nhã thường sống với thực tướng vạn pháp, không còn ràng buộc, cột trói thì đâu cần phải giải thoát, phải có Phật quả để thành. Là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chân tâm tự hiện tiền đâu cần diệt vọng trong chiêm bao.

Pháp bất nhị và lý bát nhã cũng giống cũng khác, là tánh không hai của vạn pháp. Trong đó lý bát nhã thể hiện chỗ dụng của vạn pháp còn pháp bất nhị là thể, là thực tướng của vạn pháp. Song nếu nói lý bát nhã, pháp bất nhị cũng là biên kiến. Chỉ khi thâm nhập lý bát nhã, pháp bất nhị là không hai thì mới vào cửa pháp môn không hai. Khi thông đạt thì không còn ràng buộc về lý bát nhã, pháp bất nhị nữa. Về sau nếu có người muốn được nghe thì tùy nghi diễn nói.

Kính!Gửi bởi Bình Đẳng Giác 

Đã nói không đi cùng ngài nữa,nay lại phải chạy theo, như chỗ ngài nói tôi thật chẳng giám nghĩ bàn,nay xin hỏi ngài đây là nói cho người mê hay đây là nói cho người ngộ vì tôi tin rất nhiều người nghe mà không hiểu ngài nói gì.nếu người ta đã hiểu thì đã chẳng cần ngài nói,nếu đã chẳng thể hiểu e chỉ khiến nghi ngờ.vậy nói ở đây để làm gì ạ đây có phải là phương tiện khéo mà Phật từng bảo không,hay đơn giản lỡ người có duyên gặp được sẽ được chỗ đại ngộ.còn bao nhiêu hữu tình khác gặp được nhưng không có duyên lại thêm khổ não.

Kính ngài

Hi! Quý hữu Bình Đẳng Giác lại lao tâm.

Nếu người đã ngộ thì latuan đâu cần nói vì khi ấy hóa ra latuan đã hý luận, lạm bàn.

Xem ra ngài cũng nhiều vọng chấp. Nhiều người nghe không thể hiểu, điều đó có nghĩa là vẫn có hy vọng việc có người nhờ được nghe mà sáng rõ chỗ nghi tình. Hơn nữa, latuan có từng nói nếu còn chỉ một người muốn được nghe thì latuan cũng sẽ không nín lặng. Vậy nên nếu quý hữu có thể gánh vác việc đại diện cho tất cả bảo rằng latuan đang làm việc vô ích, nói lời thừa và nếu tất cả mọi người đều im lặng đồng thuận thì latuan sẽ không cưỡng cầu gượng nói.

Người gặp duyên đại ngộ, người không phải duyên sẽ khổ não. Người không hiểu sẽ nghi ngờ? Tâm nghi hay khổ não nơi mỗi người đâu phải do latuan mới có. Vậy nên không nhất thiết phải trói latuan vào việc khổ não, hoài nghi của mọi người. Hơn nữa, nếu có nghi mới có ngộ, không nghi thì khó thể thâm nhập trí tuệ Phật. Quý hữu đã quên “Phiền não tức bồ đề” chăng?

Mến!


vienquang6

Ngài Latuan nói đúng.

Trong kinh Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận có dạy:

Cũng được đầy đủ 11 Trí là: Thế trí, Pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí, tận trí, vô sanh trí, như thật trí.

10- Vô Sanh Trí là trí biết rõ ràng 4 Đế, chứng được lý Vô Sanh niệm Vô Lậu Trí Huệ. Đây là Lý Bất Nhị

Luận dạy:

Do Vô Sanh Trí mà biết rõ các pháp là chẳng có thật, chẳng có sanh diệt, là tự tánh không, nên vào được Như Thật Trí.
……. Như Thật TRí là trí như thật biết hết thảy biệt tướng và tổng tướng của hết thảy các pháp, như thật biết 10 trí đều có tướng, có duyên mỗi mỗi sai khác.

……. Ở nơi 10 trí mà có Pháp Nhãn và Huệ Nhãn mới là Như Thật Trí. Chỉ có Phật mới đầy đủ Như Thật Trí.

Như vậy theo kinh và Luận dạy, thì:

* Trí Bát Nhã là Như Thật Trí, chỉ có Phật mới đầy đủ.

* Vô Sanh Trí (hoặc lý Bất Nhị) là trí của chư vị Bồ tát, hoặc bồ tát sơ phát tâm dùng đó đề vào được Như Thật Trí.

Kính.Bình Đẳng Giác

phiền não tức bồ đề là đối với ai kia ?.còn phiền não tức thuốc độc là đối với ai kia? Đạo hữu lại chơi bài bất nhị đánh đồng ai cũng như ai rồi.nè nếu coi tôi là cái gì đó nay cùng nhau xét lỗi lầm tôi vào đây mới được 2tháng cũng từ không biết nhờ vào đây mà biết chút Phật pháp,nhớ hồi mới vào thấy bạn tung hoành bốn biển có viết thư xin chỉ cho chút bản lĩnh.thầy cho con hỏi làm thế nào để được đá văn,bạn có bảo tôi chớ có xưng con.muốn được đa văn thì đọc kinh luận nhiều vào hì hì nghĩ lại cũng vui mới qua 2tháng mà ngỡ đã quá lâu rồi.Nay tôi xin được chỉ trích bạn đôi điều mong bạn tùy hỷ.

Bạn quá lắm lời không biết điểm dừng,không biết được cái gì cần nói cái gì không lên nói,không biết lựa đúng thời mà nói.tôi mới vào diễn đàn ko được bao lâu cũng ko lắm rõ được tại sao bạn lại tống tiễn được nhiều người đi như thế,bây giờ lại sắp sửa rồi đấy.chuyện xưa tôi biết bạn còn chưa buông xuống được,mà chuyện nay lại sắp ập tới như vậy là sao?.có bao giờ bạn tự vấn lòng sao mình giải mưa pháp mà nhà thì cháy,người thì chết ko?.ví dụ hôm nay tôi uất quá cũng đi mất ,bạn có buồn không?.hay bạn thấy tất cả là huyễn lên trong mắt không có người rồi?.nay khuyên bạn hãy bình tâm tĩnh trí đừng để chúng kế ma vương thì mọi chuyện khác sáng tỏ.hãy đem cái thông minh,cái nhanh trí,cái hiểu biết của mình để dìu dắt những người còn non kém hơn chứ đừng độp,độp,độp vậy là song ,công việc này cần phải kiên trì dìu dắt chứ ko phải là ném 1phát lên đỉnh.pháp có thể cứu người nhưng cũng có thể hại người nếu dùng ko đúng cách.đôi lời khó nghe mong bạn đừng chấp

Tặng 2 câu nè: Dìn lời giữ ý thân không phạm.chớ gây phiền não chúng hữu tình.

Đừng có chúng kế ma vương nha


 latuan

Tự xét lại đi bạn Bình Đẳng Giác ạ! Bạn còn nhớ chuyện cũ vậy bạn còn nhớ chăng tôi đã chia sẻ cùng bạn học Phật vốn không để đa văn mà là để thoát khổ, và giải thoát.

Latuan lắm lời hay do lòng bạn có sự lao xao. Latuan dừng lại đã lâu. Đến với diễn đàn là do nơi người hỏi nên latuan mới đáp. Nói latuan tung hoành bốn biển phải chăng là bạn đã cưỡng từ?

Còn việc đến đi của mỗi người là duyên và thật sự cũng đâu có mấy ai thật sự đến đi. Thiết nghĩ latuan không đoạn pháp và thật sự cũng không thể đoạn pháp. Latuan vẫn đang chia sẻ cái biết của mình một cách khách quan chứ không phải là việc tranh hơn luận thắng.

Lẽ nào biết sai nói đúng, biết rõ nói không. Trốn tránh việc đền ơn Phật. Đó là điều mà bạn muốn latuan làm. Sao lại có việc phải giấu diếm những điều đúng mực với chánh pháp? Bạn nói cho đại chúng được rõ xem.

Latuan đã dừng lại nên tâm bình, trí tĩnh. Cảm ơn bạn đã quan hoài. Lời của bạn cũng không hẳn khó nghe.

Cũng đừng lo latuan trúng kế ma vương. Bạn hãy tự mình nên bảo nhậm.

Nếu không có phiền não thì đừng nói giải thoát. Vậy nên…

Latuan không gây ra phiền não cho chúng hữu tình thế nên bạn đừng gắp lửa bỏ tay người.

Hãy nhìn lại xem có phải latuan trả lời do có người muốn biết. Vậy nên bạn hãy nên khách quan một chút, đó là tự lợi, lợi tha.

Trân trọng!

   

Bình Đẳng Giác

Vâng thưa bạn latuan đúng là mình có vọng có sai rồi.xét cho cùng cũng chỉ là mình hoài nghĩ,nghĩ sẽ có nhiều người băn khoăn như mình nhưng thực chất có ai băn khoăn đâu,đúng là cả nghĩ,nghĩ cho cả thiên hạ đúng là lực cười,không ít người đã bảo bình đẳng giác trước hãy tự lo cho mình đi thế sự hãy kệ nó liễu sanh thoát tử phải làm như vậy thế mà lâu nay tôi có làm được đâu đúng là khổ.hì hì nhìn lại thì cái nhà này mà bị cháy là do mình châm ngòi chứ chẳng phải ai mình mới đúng là ma Vương nay khuyên mọi người đừng như mình nhé,đạo Phật là đạo tùy duyên.tùy duyên tiêu nghiệp cũ đừng sanh thêm nghiệp mới chớ đừng phan duyên như mình.nay trước mặt toàn thể diễn đàn Bình Đẳng Giác xin được nói lời xin lỗi đạo hữu latuan

Tôi xin đóng góp 1câu bất nhị pháp

Nhị biên là làm khổ mình và làm khổ người chúng ta có bất nhị hay trung đạo là vừa làm khổ mình vừa làm khổ người

. lợi mình và lợi người, trung đạo là lợi người lợi mình

Cái nào tốt thì ta theo cái nào xấu thì ta bỏ nhưng có 1cái khác cao hơn gọi là chẳng lấy chẳng bỏ( đây là tùy duyên tiêu nghiệp cũ,cũng không gậy nghiệp mới gọi là vô vi pháp là những bước đầu của con đường giải thoát)

Nếu lấy thiện chấp thiện tìm thiện thì sẽ khổ đến thân chưa kể thiện cũng có thể tạo nghiệp,nhưng nếu bỏ thiện duyên đến không làm thì lại là lỗi

Nếu lấy ác chấp ác chuyên làm việc ác thì khỏi phải nghĩ bàn rồi.còn nếu bỏ ác,ác đến không lấy thiện độ thì lại là ác với ác 1đôi.

Nên duyên đến thì làm,hết duyên thì thôi chẳng tìm chẳng cầu, chẳng nghĩ chẳng nhớ chẳng để trong lòng tất cả đều quên ấy là tự tại

Gió thổi thì mây khác tan,mặt trời lại chiếu sáng

Bổ xung 1tí nói như vậy lại cứ ngồi ở nhà thì chết.thường ngày phải làm lợi cho người cho cả mình,như tôi chánh mạng nuôi thân là đi thu gom rác chẳng hạn,lợi ích cả đôi bên vv…tùy ứng dụng

Viết này thì thiếu nhiều nhưng thôi chia sẻ phần nào cho các bạn sơ cơ

Nguyên Chiếu

Cám ơn đạo hữu Latuan đã chia sẻ, 

Nếu như một người thông Lý Bất Nhị, thấu Lý Bát Nhã, nhưng các giới luật chưa giữ trọn thì có thể thoát khỏi sanh tử không ?

Mong đạo hữu chia sẻ.

Kính.

latuan

Kính trưởng bối Nguyên Chiếu được rõ.

Người đã thâm nhập trí tuệ bát nhã, chứng ngộ pháp bất nhị thì đâu còn giới để phạm, chỉ là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Nếu được vậy thì hết kiếp, mạng chung đâu còn bị việc luân hồi quản thúc, đương nhiên liễu thoát sinh tử.

Kính!

Bình Đẳng Giác

Tôi hay nghe người ta nói là muốn thành Phật phải trừ 2cái ngu là vi tế sở tri ngu và cực vi tế sở tri ngu nay tôi nghe mà không hiểu nghĩa và làm cách nào để trừ nay xin bạn vì tôi mà rộng nói.xin cám ơn

À nếu có thể xin đạo hữu cho tôi xin thêm 2 ví dụ về 2cái dạng này nữa nhé

   

Nguyên Chiếu

Nếu Nguyên Chiếu đã hiểu trí tuệ bát nhã, pháp bất nhị mà Nguyên Chiếu vẫn chưa giữ giới luật thì Nguyên Chiếu vẫn thì Ng chiếu có thể chứng pháp vô sanh được không ?

Kính.


latuan

Trình quý hữu Bình Đẳng Giác! Thật không có Phật để thành, nói thành Phật chỉ là gượng nói. Nên chăng chỉ nói muốn được giải thoát hoàn toàn là trừ hai cái ngu là vi tế sở tri ngu và cực vi tế sở tri ngu.

Người học Phật nhiều vọng chấp nên đôi khi dùng từ ngu diễn nói lại khiến người nghe cho rằng là lời bất nhã, thô kệch. Vậy nên latuan thường mượn dùng hai chữ vô minh cho hợp lẽ chánh pháp.

Trừ hai cái ngu – vi tế sở tri ngu và cực vi tế sở tri ngu chính là giải thoát tri kiến và giải thoát tri kiến giải thoát.

Mến!

Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Trí tuệ bát nhã, pháp bất nhị có thể dùng việc học hỏi mà hiểu được nhưng nếu chỉ dùng cách hiểu đơn thuần đó mà cho rằng triệt ngộ thì lại thành hư vọng. Vì sao? Vì cái hiểu dựa trên lý thuyết đó chỉ là tri kiến lập tri, đó là sự ràng buộc tri kiến chứ không phải là sự giải thoát. Chỉ khi hiểu được lý tùy thuận thọ trì, tùy duyên tiêu nghiệp cũ cho đến khi lý hay thành sự, thật sự thâm nhập, thường sống với chánh pháp thì mới chạm đến sự giải thoát sinh tử. Khi thọ trì, tùy hành theo lý bát nhã thì hành nhân đã dần thoát ra tri kiến có giới để giữ. Cho đến lúc hoàn toàn thoát ra tri kiến có giới để giữ thì xem như đã thâm nhập vào trí tuệ bát nhã và Pháp bất nhị.

Vì sao hành nhân hành bát nhã ba la mật lại dần thoát khỏi tri kiến có giới để giữ? Vì hành nhân hành thâm bát nhã ba la mật đâu còn phạm giới nên đâu chấp thủ tri kiến có giới để giữ.

Kính!  

trừng hải

 Gửi bởi Nguyên Chiếu 

“Cám ơn lời chỉ giáo của thầy Viên quang, Bác Trừng Hải, Cô Diệu Đức.

Sau khi nghe những lời trên thật sự Nguyên Chiếu vẫn chưa hiểu lắm, thôi thì tùy duyên Ng chiếu sẽ hiểu tiếp.

Nay Ng chiếu có câu hỏi này mong quý Thầy và các đạo hữu chia sẻ:

Lý Bất Nhị và giáo Lý Bát Nhã có giống nhau không ? Nếu không thì vì sao lại không ? ”

Kính hỏi . 

Ôi đáng tiếc thật là đáng tiếc. Bỏ đi câu hỏi vốn là trú xứ không hai xuất sanh diệu âm 108 tiếng đại hồng chung đánh thức hữu tình rời con mộng bé; để cầm một cành con hỏi bao nhiêu lá chỉ để biết giả tướng sanh thành di diệt mà thôi.

Bất Nhị là không hai, Bát Nhã là trí huệ, chỉ là những tiếng vọng giữa thanh không vô trú xứ; bảo rằng tiếng đó là có thì nó đã thành hư không vô (thể) dụng làm kẻ tầm cầu bất khả đắc; bảo rằng âm đó là không thì vạn vật muôn hình che mất nguồn tâm làm kẻ lưu lạc không nhà. Ừ thì thôi vậy, cũng có cũng không- phi có phi không như con hạc già lặng lẽ quá quan, ôm giấc thụy du chờ tâm hương đáo, làm kẻ quên đi lời hẹn thề xưa của ngày xưa nọ, bồ đề tát bà ha.

Trừng Hải


Bình Đẳng Giác

HahahaNguyên Chiếu

Cám ơn Bác Trừng Hải đã chia sẻ,

Như lời trên của bác , Nguyên Chiếu hiểu rằng :

Bất Nhị Pháp tự hiển khi Vô minh đã diệt , khi Vô minh diệt Trí tuệ và Từ Bi sẽ lập , sau đó phải lập Chí Nguyện để đạt đến cảnh giới Vô Thượng Bồ Đề.

Mong bác và các đạo hữu chia sẻ.

Kính.


trừng hải

Bạn Nguyên Chiếu mến

_ Trên chỉ là lời cảm thán của riêng Trừng Hải đối với câu hỏi đầu tiên của Nguyên Chiếu về trí phân biệt Thiện-Ác là TRÍ VÔ PHÂN BIỆN chỉ rõ đạo lộ đáo niết bàn; nhưng tiếc thay khi lập lại Nguyên Chiếu lại xoay qua một câu hỏi thuần văn tự (mà chỉ cần chút công phu tìm kiếm trong kinh luận cũng có thể giải trình).

_ Còn Vô Minh vốn đồng là Tam Diệu Minh của Phật Đà Chánh Đẳng Giác, là Đại Từ Bi, Đại Trí Huệ, Đại Thế Chí đưa cả tam thiên đại thiên thế giới đến bờ kia nên là Hồng Phước Vô Biên thường bình đẳng nơi chúng sanh phàm phu lẫn bồ đề hữu tình trong mười phương thế giới.
Mến, Trừng Hải 


Bình Đẳng Giác

Như cháu ko tìm,không cầu không đọc kinh,luận chỉ đọc mỗi kinh Pháp Bảo Đàn duyên đến thì nhận ra chỉ là từ những câu rời rạc,những đoạn kinh ngắn như là duyên định,cháu cảm giác chỉ là đang từng bước nhận lại bao kiếp tu hành cái gì đến rồi nó khác đến khi nó đến thì lại nhận ra.tìm kiếm chỉ thêm dối dắm,phải chăng đó là tự kỷ ?.1đường đi lên khộng dừng lại,khộng giữ lại ngoại đạo nhận ra trung đạo bước vào tiểu thừa,tiểu thừa đi vào trung thừa,trung thừa bước lên đại thừa,đại thừa nhập vào tối Thượng thừa(chắc kiếp trước dừng lại ở đây hì)cho đến ngày toàn giác .đi theo như thế có đúng ko bác cháu chỉ cảm nhận từ đâu đó trong cháu nên đi như vậy thôi

Thưa nguyên chiếu chỉ là nhận ra mà thôi,ví dụ nếu người biết bất nhị nhìn vào câu chả lời của bác trừng Hải thì sẽ có câu chả lời là trí hụê không hai.nguyên chiếu nên để tâm đến vấn đề bất nhị này nó chính là cây đuốc cho hành giả tự soi đường.nếu bạn nắm rõ được trung đạo tức là lúc này đuốc đã được đốt nên một tia sáng diệt ngàn năm tăm tối

trừng hải

Chào đạo hữu Bình Đẳng Giác

_ Tâm không tầm cầu là vô công dụng hạnh vậy. Tâm không tầm cầu vì vốn am tường cái tầm cầu là bất khả đắc vì chỉ là giả tướng của ảo ảnh không hoa (huyễn hữu). Là chí cao thượng của người tầm cầu đạo lộ vậy, chúc mừng đạo hữu

_ Việc tu học, tu hành cũng phải có giai vị (cũng như việc học hành có cấp I, cấp II…) từ thấp đến cao. Thiền tông hay lấy ngài Angullimala làm hình tượng đốn ngộ, đồ tể buông đao lập địa thành Phật; nhưng với những ai đã từng nghiên cứu kinh văn, kinh luận thì sẽ thấy rằng ngài vốn đã có duyên với Bồ Đề Tát Đóa, tiền thân của Phật Đà Thích Ca Mâu Ni từ những kiếp xa xưa lâu, lâu lắm rồi (trong Jataka, Bodhisattha Bodhipitaka, Lalitavistara…). Nên lời bạn đúng lắm vậy.

Mến, Trừng Hải 

   

      

   

                                                           

canh-dong-hoa-sen10

Học gì ở Phật

latuan
Học gì ở Phật?
Kính các bậc thiện tri thức!
Latuan xin được hỏi đặng rõ người học Phật tìm đến đạo Phật là những mong học được gì từ Phật?
Kính!

Lovingthesilenttears

Mình không rõ mọi người mong học được gì từ Phật, nhưng xin kể trải nghiệm của bản thân

Lúc đầu mới bước chân vào Phật Pháp, mình không biết gì cả, chỉ thấy được bảo đây là đạo giải thoát. Mình tìm hiểu thế nào là giải thoát. Thì thấy bảo có tham, sân, si, rồi bát chánh đạo… bắt đầu tiếp cận được đến nhiều khái niệm của nhà Phật hơn.

Những gì mình muốn học được từ Phật lúc đó thuần túy lại là những gì kinh sách của Phật dạy.
Mà việc đó không khác gì khi nhìn một chiếc Iphone, thấy các tính năng của Iphone rất hay (nhưng không hề biết có Andriod, Bphone..) Rồi được bạn hỏi là mình muốn tính năng gì nhất của Iphone.

Rõ ràng là nếu không biết đến Đạo Phật, thì cũng không rõ mình muốn gì ở Phật
Nhưng biết đến Đạo Phật rồi, thì trong đầu đã phủ đầy kiến thức của Đạo Phật rồi, mà các kiến thức đó đã đầy thôi thúc việc tu tập rồi, nhận ra điều gì bản thân thực sự muốn hay chỉ là do sách vở đưa vào đầu là hoàn toàn bất khả thi, trừ khi bỏ hết kinh sách đi, sống 1 cuộc sống bình thường đã rồi vài chục năm sau nhìn lại xem mình muốn gì.

Do vậy câu trả lời có 2 dạng:
Một là: Vì sách viết thế này, và tôi thấy cũng hợp lý nên tôi cho rằng tôi muốn học điều abcxyz từ Phật
Hai là: Bỏ qua hết sách vở viết gì đi, tôi không quan tâm đến bất kỳ khái niệm nào hết, tôi muốn học điều abcxyz từ Phật nhất!

Bạn muốn nghe câu trả lời thứ nhất hay thứ hai từ mình?

Bình Đẳng Giác
Tôi không mong được gì tôi học Phật,hành theo Phật để tìm ra kẻ làm nhà

nguoidienhocphat1
nguoidienhocphat de tu sua tam tanh xau ác của mình.

latuan
Chào Bình Đẳng Giác! Bạn tìm kẻ làm nhà ư? Đã tìm thấy chưa?
Mến!

latuan

Ồ! Trưởng bối nguoidienhocphat tu để sửa tâm tánh xấu ác! Rất nên lắm vậy!

latuan
Ồ! Bạn Lovingtheilenttears! Latuan được nghe cả hai rồi. Cách nào cũng đúng cách nào cũng hay. Học biết rồi buông, quán chiếu quay về nơi tự kỷ.

Mến!

nguoidienhocphat1
Còn quý hữu latuan thì sao?

Vô Ưu
Kính thưa các vị trưởng bối.

Theo Vô Ưu người học Phật tìm đến đạo Phật là những mong học được 2 điều:

1/. Đức hạnh của Phật.

2/. Trí Tuệ của Phật.

Cho nên mới có câu nói:

TỪ BI CHÁNH SỰ – TRÍ TUỆ THỊ NGHIỆP

Chiếu Thanh
Như một người nghèo, nay bổng gặp một kho báu, vàng bạc lưu ly trân châu mạ nảo, kim cương, … thì lấy gi?
Như một người hành khất (ăn xin), nay bổng gặp nhà hàng khuyến mãi suốt đời, thì biết ăn món nào?
Cũng vậy, ta như người nghèo như hành khuất được thấy Đạo, được gặp (biết) Đấng Pháp Vương Vô Thượng như người nghèo gặp kho báu hành khuất gặp nhà hàng khuyến mãi suốt đời, lấy muốn nào ta thích, ăn món nào cũng được. Nhưng phải lấy mới có, phải ăn mới no và nhớ là đừng lấy quá sức đừng ăn quá no! lấy quá sức như chuyện Ăn khế trả vàng may túi ba gang, ăn quá no coi chừng bội thực.

Biết được Phật, Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Trượng Phu, cần phải thấy Pháp của Phật, như người gặp kho báu, nếu không biết Pháp thì như trẻ con Châu Phi lượm kim cương ném qua ném lại chơi.
Lại nửa, Pháp của Phật rất thậm thâm vi diệu, phù hợp nhiều căn cơ, trí giải, thượng trung hạ. Trẻ nhỏ thì uống sửa, lớn chút nửa ăn dặm, lớn nửa ăn cháo, lón nửa ăn cơm, cho đến lớn biết đi, biết chạy, biết nhảy và đến khi đủ sức thì tự đi mà … vượt thoát !

Quan trọng là có chịu ăn hay không ? Hay thích đứng nhìn người ta ăn rồi hỏi “Nãy giờ anh ăn món nào ?” Tôi ăn thì tôi biết, mắc mớ gì đến ông, nói ra biết ông có thích món của tôi ăn không !

latuan
Kính trưởng bối nguoidienhocphat! Latuan học tham sân si mạn nghi từ Phật. Biết rồi liền thôi.

latuan
Chào quý hữu Vô Ưu! Theo quý hữu là nên hành từ bi trước hay học trí tuệ trước hay cả hai từ bi, trí tuệ đều đồng thời? Latuan thì được biết muốn cởi trói cho người trước phải tự cởi trói cho mình, lại chẳng rõ tâm hạnh như thế có phải là tiểu thừa, là hẹp kém lắm không?

latuan
Ồ! Trưởng bối Chiếu Thanh! Xem người đã chọn được món ăn hợp khẩu vị và dường như cũng đã có sự no đủ. Như vậy cũng tốt. Vị chung của nước biển là vị mặn, vị của đạo giác ngộ là giải thoát. Việc giải thoát được mặc định là cần trải qua rất nhiều đời. Đành vậy nhẫn nại nếm trải luân hồi thôi.
Kính!

Nguyên Chiếu
Chào đạo hữu Latuan,
Lâu lắm đh mới ghé đến đây, vậy đạo hữu có thể giải nghi cho Ng Chiếu câu hỏi này được không ạ : Là người Cư sĩ tại gia, để được giải thoát luân hồi trong một đời thì phải làm như thế nào ?
Mong đạo hữu chia sẻ.
Kính.

latuan
Cảm ơn câu hỏi rất hay của trưởng bối Nguyên Chiếu! Thời may câu hỏi này latuan trả lời được.
Trưởng bối đã nói hẳn ra là cư sĩ tại gia đã xác quyết thoát luân hồi trong một đời. Đây là bậc có pháp khí đại thừa. Xác định mục tiêu rõ ràng, điều này rất quan trọng đối với người học Phật.
Nếu muốn thoát khỏi luân hồi trong một đời thì trí tuệ cần phải cởi mở, khách quan, sáng suốt.
Trước bỏ gánh nặng tri kiến lập tri ở Tam Tạng kinh vì đó là gánh nặng, là ràng buộc, chẳng phải là sự giải thoát.
Bỏ xuống pho Tam Tạng kinh, bỏ hạnh nguyện, bỏ từ bi tâm,… sẽ thấy, nhẹ nhàng, thong dong. Tạm nói đã giải thoát một nửa rồi.
Nhìn chiếc lá vàng rơi, nhìn đám mây bay, dòng nước chảy… Chúng cũng thật thong dong, tự tại, giải thoát. Chúng không cần biết từ đâu chúng sinh ra, khi nào chúng diệt, chúng không đau khổ với được mất, hơn thua, có duyên thời đến, không duyên thời tan,… Ở nơi đó chúng có đầy đủ vô thường, vô ngã, không. Ta hơn chúng chăng? Vì ta biết yêu thương, hận ghét, khổ não, phân biệt dính mắc luân hồi… Đó là ta hơn hay kém? Có đáng tự hào sự hơn hẳn, vượt trội ấy không? Việc tự hào hãy gác lại. Vì đâu có sự khác biệt đó? Vì lá rơi, mây bay, nước chảy vô ngã còn ta chấp ngã vậy.
Nếu chấp ngã sẽ trôi lăn trong luân hồi, khổ não. Nếu không chấp ngã thì thong dong, dửng dưng; Chuyện luân hồi không đoạn mà đoạn, không vô thường, không thường, bặt dấu ý niệm, đầu mối ngã, ngã sở, năng sở. Khi ấy sẽ biết rằng giải thoát, lối đi hậu kiếp của tôi và chúng ta.
Vô thường, khổ, không, vô ngã là ý của Tam Tạng kinh?
Chấp Thường, chấp Đoạn mà chi? Không có Tam Tạng kinh thì vô thường, khổ, không, vô ngã vẫn hiện tồn đấy thôi. Chỉ do ta chẳng thông nên ràng buộc hãy y kinh mà tu chứng. Chiếc lá, đám mây, hạt cát, cơn gió nhẹ… Ko tu vẫn chứng đấy thôi. Trở về vô ngã là thông suốt vạn pháp, khi đã tự cởi trói cho mình thì tùy duyên cởi trói cho người, tạm gọi là báo đền ơn Phật.
Khi xưa nhờ Tam Tạng kinh mà biết vô thường, khổ, không, vô ngã, luân hồi, giải thoát; Đó chỉ là sự hiểu trên lý thuyết, là tri kiến lập tri; Giờ đặt tri kiến lập tri xuống quán chiếu cùng tận một pháp trong muôn pháp, thâm nhập kho tàng trí tuệ Như Lai vô sở đắc để một lần thật sống như là chiếc lá, đám mây, hạt cát, dòng nước trôi… Đó là ta sống thật với chánh pháp vô thượng. Mai này, khi vô thường gọi ta trở về với đất, ai rồi cũng sẽ có một lần.
Nếu không dùng trí tuệ để tháo gỡ xiềng xích vô minh thì giữ giới, tụng kinh, trì giới, niệm Phật… chỉ nuôi lớn bản ngã. Đến khi gần đất xa trời giới muốn không giữ cũng chẳng được vậy. Việc giữ giới chỉ là sự ngăn ngừa tham đắm, si mê. Giữ giới để tăng trưởng tham đắm, si mê pháp hành hơn người đâu thể là cứu cánh của đạo giải thoát. Song việc giữ giới là rất nên vì giữ giới ngăn ngừa ác pháp.
Kính!

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan đã chia sẻ. Vậy với một người như đh Latuan đã phá chấp ngã, phá thường kiến, đoạn kiến…. là việc rất dễ dàng. Với những người còn vô minh, còn tham sân si thì họ không thấy được sự Vô thường, Vô ngã , Không .Vậy với vị thế là người Phật tử, gặp những người như vậy đạo hữu sẽ làm như thế nào cho họ hiểu ? làm thế nào cho họ tu học Phật pháp để được giải thoát ?
Mong đạo hữu chia sẻ.
Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Việc phá gì gì của latuan tạm gác lại kẻo không lại gây điều thị phi.
Về người vô minh tạm chia làm hai dạng.
– Dạng thứ nhất là chưa biết gì về đạo Phật. Đây là người chưa bị cái hiểu tri kiến lập tri như vô thường, khổ, không, vô ngã, luân hồi, giải thoát… ràng buộc. Dạng vô minh này có phần dễ cởi trói hơn. Với những người này phần nhiều tìm đến nhằm mong muốn thoát khổ. Khi họ tìm đến thì lắng nghe họ trút hết nỗi lòng, khi nắm được rõ giềng mối thì tùy nghi khuyên giải cho họ rõ biết sự khổ, nguyên nhân khổ, cách diệt khổ và chấm dứt khổ. Sau đó, lại lấy hình ảnh đám mây, hạt cát, dòng nước trôi,… bảo họ so sánh giữa họ và chúng. Hãy trực nhận sự sai khác đó để hòa vào sự đồng điệu của vạn pháp. Hiển nhiên là họ sẽ chẳng thể giải thoát được ngay nhưng trước mắt khổ não của họ đã tạm vơi vì họ đã xả thí phần nào. Về sau nếu gần thiện tri thức, gặp nhiều chướng duyên và kham nhẫn tư duy thì họ có nhiều cơ may là đám mây, hạt cát, chiếc lá…
– Dạng vô minh thứ hai là người đã tham cứu Tam Tạng kinh, đây là dạng vô minh chồng lấp vô minh nên nhiều dính mắc, ràng buộc. Nếu gặp người cống cao, ngã mạn, không chịu lắng nghe thì đành thôi để họ an nhiên đón nhận lý vô thường. Gặp người còn chịu lắng nghe thì bảo họ tranh hơn, luận thắng để làm gì nếu tự thân chưa chứng ngộ? Nếu họ vẫn kham nhẫn lắng nghe thì bảo họ đặt xuống những tri kiến lập tri ở cả hai nẻo đạo đời. Bảo họ kiệm lời, giữ lòng hư tĩnh, rỗng lặng. Nếu họ nhất nhất hành trì theo tự khắc họ sẽ thâm nhập, thật sống với lý vô thường khổ không vô ngã, luân hồi, giải thoát. Khi sáng rõ rồi thì họ sẽ tự biết nên hành thế nào. Nếu gặp người ít hiểu biết nên chẳng thể rõ vô thường khổ không vô ngã thì cùng dẫn dắt họ ngắm mây bay để lĩnh hội vô thường,… Nếu gặp người tâm tính loạn động thì bảo họ hãy niệm Phật đi… Nếu gặp người thượng trí thì chỉ dẫn rồi buông xả, cứ để họ tự hành. Gặp người chậm lụt thì phải lân cận dìu dắt, không trói, chẳng buộc… Có như thế thì mới giúp được người thâm nhập chánh pháp Như Lai tạng. Đạo giác ngộ chú trọng pháp hay không trói buộc người. Việc giải thoát một đời cũng tốt, nhiều đời cũng ổn. Có không ít người vì tâm hạnh bồ tát mà vào ra luân hồi như ngài Đạt lai lạt ma. Sau rốt cũng không được việc hẳn rồi cũng sẽ buông.
Kính!
Khi sáng rõ vạn sự rồi thì không còn hạn cuộc ở sự đúng sai, hay dở… Chỉ tùy tâm người mà trình bày cái thấy thô vụng.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan chia sẻ,
Như lời đạo hữu ở trên thì chúng ta dẫn họ một cách tùy duyên, tùy căn cơ ( tạm gọi là phương pháp A, B, C) . Vậy khi một người được hướng dẫn phương pháp A, họ thực hành theo A thì gặp người B đến nói hành theo A là sai,hãy hành theo B mới đúng ? Theo đh thì trong trường hợp này đạo hữu sẽ giải quyết như thế nào ?
Với hạnh nguyện Bồ tát của Ngài Đạt lai lạt ma, Ngài luôn luôn sống vì chúng sanh, Tự lợi – Lợi Tha, không vị kỷ . Vậy theo Nguyên Chiếu thì hạnh nguyện như vậy rất tốt , còn đạo hữu thì sao ?
Kính.

Vô Ưu
Kính thưa Trưởng Bối Latuan. Khi bắt đầu học đạo. Vô Ưu đã được Thầy dạy :

“Ngủ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngủ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền”

Nghĩa là: 5 hạ trước chuyên trì giới luật (học đức hạnh). 5 hạ về sau mới nghe giáo, tham thiền (học trí huệ).

Ở thế gian có câu: ” Tiên học lễ, hậu học văn “.

Bởi vậy theo Vô Ưu, thì nên học đức hạnh trước. có hạnh kiểm rồi mới học trí huệ sau ạ.

nguoidienhocphat1
Mình thấy nhiều người cứ tách bạch từ bi và trí tuệ. đó chỉ là lúc đầu khi mới bước vào cửa đạo phân biệt như vậy cho ta de hiểu. Khi tu lâu rồi nó chỉ là 1 và song hành với nhau và hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm từ bi hạn hẹp thì sao trí tuệ khai mở được, và chẳng bao giờ có trí tuệ khai mở được khi cái tâm mình còn nhiều dính chấp phiền não sân si. Và một người có trí tuệ kèm thì sao có được tâm từ bi rộng mở được. Từ bi = từ + bi = tình thương + cứu độ, nếu trí tuệ kém thì sao mà cứu độ được chúng sanh và độ cho chính mình.
Trí tuệ sẽ khai mở khi tâm mình an tĩnh, muốn tâm an tĩnh thì phải tu sửa những tâm xấu ác tiêu trừ đi tham sân si mạn nghi. Tâm mình còn nghĩ mình giỏi còn hơn người xem thường chúng sanh thì trí tuệ làm sao khai mở được. Tâm mình không xem nỗi đau chúng sanh là nỗi đau của mình tìm cách giúp họ khai thoát khỏi khổ đau thì sao từ bi được.
Đôi điều chia sẻ. A di đà Phật!

latuan
À! Thưa quý hữu Vô Ưu! Phần nhiều người học Phật cho rằng có nhiều pháp môn tu học hay nói cách khác là có nhiều đường tu. Vậy nên trước trau dồi đức hạnh, sau vun bồi trí tuệ, pháp tu như thế đâu dễ nói sai. Thường nhớ đến vị giải thoát của đạo giác ngộ là đủ vậy.
Mến!

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Ở cả đời và đạo đều đâu có việc gì là tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai. Latuan cũng đã nói chánh pháp tựa nơi pháp hay chẳng trói buộc người, do được vậy mà trường cữu.
Người đang ra sức dìu dắt người khác bằng phương cách A liệu có phù hợp với đương cơ hay không? Nếu không tương hợp chẳng phải sẽ làm luống uổng tâm hạnh của người. Người mở ra thêm phương cách B đâu hẳn là ác tri thức, chỉ là mở rộng thêm lối cho người tùy chỗ thuận duyên mà vào đạo Lớn thôi.
Kinh Duy ma cật sở thuyết, phẩm Đệ tử có đoạn do ngài Phú lâu na trình bày, kinh viết:
– Thưa Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm ngài ấy. Vì sao? Nhớ lại trước kia, ở nơi rừng lớn, dưới gốc cây con nói pháp cho các Tỳ kheo mới học Phật, lúc đó cư sĩ Duy ma cật đến nói “Thưa ngài Phú lâu na! Ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu, phải biết rõ tâm niệm của các vị Tỳ kheo này, chớ ngộ nhận ngọc lưu ly là thủy tinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ, những người kia tự không có tì vết, chớ làm cho họ có tì vết, họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho rằng ánh sáng mặt trời đồng với ánh sáng loài đom đóm. Ngài Phú lâu na! Những vị Tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao ngài lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dắt họ? Phải chăng khả năng quán chiếu của trí tuệ tiểu thừa ở giới Thanh văn học Phật nông cạn như chỗ thấy của người mù, do vậy không thể phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sinh. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy ma cật liền nhập chánh định giúp cho những vị Tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở 500 đức Phật vun trồng các cội đức, hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, liền đó họ thấu suốt mà nhận lại bản tâm đại thừa.
Việc đưa ra phương án B đâu thể nói ngài Duy ma cật làm sai.

Latuan đã nói qua về ý chẳng có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. Tâm của ngài Đạt lai lạt ma tốt thật đấy nhưng đâu hẳn đã thông pháp. Ngài ấy đâu thể llường được việc trải qua 14 lần tái sinh mà việc cần làm vẫn không thể làm xong và có vẻ như sự việc đã vượt tầm kiểm soát của Ngài ấy.
Vì sao Ngài ấy bị vướng víu trong rừng tà kiến không thể giúp người Tây Tạng thoát ra? Vì Ngài ấy chấp có chúng sinh để độ chăng?
Tâm của latuan so với ngài Đạt lai lạt ma? Latuan thật không dám vọng cầu. Latuan chỉ báo đền ơn Phật. Việc làm xong liền thôi.
Kính!

Chiếu Thanh
Kính thưa quý vị !

Quý vị đã lao tâm lao lực cho chủ đề này quá nhiều , xem như đủ.

Mời quý vị chén trà (Triệu Châu) và dùng cái bánh (Vân Môn).

Đêm đã khuya trăng đã lặng .

Kính chư vị.

(không tiển).

auduongphong
Tại sao lại khóa chủ đề Học gì ở Phật khi mà mọi người đang thảo luận sôi nổi. Có Phải Chiếu Thanh ?
Xin đừng tự ngã quá lớn vậy, Hoc Phật phải tìm cho ra cái Phật muốn nói với chúng sanh, chính những điều Latuan nói mới đáng để lắng nghe và học hỏi. người khóa chủ đề hẳn đã thông chăng. cho dù thế thì những người khác thì sao. Nguyên Chiếu cùng Latuan đang làm tròn cái bổn phận , trách nhiệm của thành viên, đang cùng đưa mọi người vào chánh vị của người muốn giải thoát luân hồi.
Sao lại cắt ngang lời người đầy tâm từ và trí tuệ cùng người muốn lắng nghe.
Nếu không phải Chiếu Thanh thì cũng xin người nào có cái quyền to như thế , cũng đem cất đi, không nên dùng, vì nó chỉ tỏ cho cái vốn liếng và hẹp hòi nơi tâm người học Phật.
Nhân đây mượn lời Latuan, để trả lời với Bình Đẳng Giác gửi qua tin nhắn cho tôi.
” kính đạo hữu
Thì ra đạo hữu là muathularung thật là đắc tội không chả lời đạo hữu trong chủ đề cơ duyên ngộ đạo của bác Chiếu thanh.bác nói luận về Phật và Tổ đều là những người ác khẩu nay tôi xin chả lời bác.bác đâu phải là Phật là tổ khi nào đạo đức của bác như Phật như Tổ bác hãy làm như thế,hơn nữa Phật và tổ cũng chỉ là nói với đệ tử của mình chứ chả ai như bác,bác nên nhớ dù là bố quở mắng con cũng chẳng nên điếm nhục nó.phải tùy lúc,tùy thời,tùy người.bác nói với người mà chẳng chuyển được người thì hãy trách mình chẳng có phượng tiện khéo,chớ trách người.phần chả lời bác đến đây tôi xin dừng chẳng muốn tiếp tục nữa.

Ta dừng pháp đây thôi
ĐỪNG phát sanh thêm nữa
Cứ biến chuyển không ngừng
Sau cùng tự áo não.

Tặng bác chúc bác luôn an lạc và tinh tấn”
Tôi xưa nay không hề có úp mở, ưa nói lời trực diện, đúng sai cứ thẳng thừng. không bao giờ sợ xấu hổ, nếu mọi người cứ nói đúng cái sai quấy nơi tôi, thì tôi sẵn lòng lắng nghe và đa tạ cám ơn sự chân thành mà tự mình rút ra bài học.
Nay nhân nơi bài viết của Latuan, tôi xin nói thẳng rằng:
Câu luận về chánh pháp thì Phật Tổ cũng là người ác khẩu. điều này không cần được như Phật Tổ , mà bất cứ ai hiểu được chánh pháp ( cốt tủy lời Phật Tổ ) dạy đều có thể nói như thế được.
Tôi trích lời này của chư cổ đức là muốn nói rằng, người ngay thẳng, nói cái chân lý rốt ráo mà Chư Phật thường hành , thường dạy, thì không thể nói những lời như dỗ con nít được, mà nếu dỗ không xong thì phải dùng roi…
như bài viết của Latuan, trích đoạn Ngài Duy Ma Cật mắng người chỉ chuyên dùng pháp tiểu thừa, dẫn người đi con đường nhỏ…
Như vậy lời nói thẳng thừng thì có gì là lỗi, chỉ tại cái tâm lượng hẹp hòi, không rộng mở mà nghe lời chân thật thì sinh ra phiền não, chứ người nói xong rồi thôi đâu cần chi mà phải phiền não
Nếu người học Phật biết rõ cái bộ mặt của mình là cái bộ mặt thúi chứ có ý nghĩa gì đâu, thì việc người ta nói làm sao lại nghĩ nhục hay không nhục.
Ngài Lai Quả có nói rằng , chỉ vì các vị cứ lo giữ cái bộ mặt thúi như…nên mới suốt ngày sống trong nhân , ngã , thị, phi rồi chìm trong vọng tưởng trôi nổi trong tứ sinh lục đạo đó…
Đạo hữu Bình Đẳng giác là người hiểu mà có phải thế ?
Vậy từ nay nếu có gì thì cứ thẳng thừng mà nói trước ba quân, chết trước ba quân mà biết mình đã có sai lầm thì cũng là điều tốt đẹp có sao đâu.
Chúc cả nhà an vui

nguoidienhocphat1
Như phần trước nguoidien có nói nguoidienhocphat de tua sửa cái tâm tánh xấu ác, nhưng mục đích tu sửa như vậy để làm gì? Để mang đến an lạc cho chính mình và cho người khác.
Nếu mình không mang đến sự an lạc cho người thì mình có an lạc không? Đó là sai lầm của người điên này bấy lâu nay, hôm nay ngồi thiền người điên mới ngộ ra.
Xin sám hối cùng admin, vienquang6, muathularung, latuan… những người mà lúc trước người điên cứ nghĩ mình dùng phương tiện trực chỉ nhân tâm để mà giúp họ tỉnh ngộ, nếu bây giờ họ không hiểu thì mai sau họ vấp phải cái gì đó họ sẽ nhớ lời mình. Thật là sai lầm nguoidien xin sám hối.
Vì sao vậy? Một người sân si ngã mạn mình làm như vậy khác nào đem dầu đổ vào lửa, việc mình làm là an tâm họ, tưới nước cam lồ vào ngọn lửa đó, giúp họ giảm đi phiền não. Nhưng ngược lại mình làm cho đốm lửa bùng phát. Có rất nhiều phương tiện để mà giúp chúng sanh chứ, khéo léo sử dụng phương tiện sao cho mang đến sự an lạc cho mình và cho chúng sanh. Điều này rất khó nhưng phải cố gắng hướng đến thôi.
Vì việc làm của Chư Phật chư tổ là an tâm chúng sanh, giúp chúng sanh khổ đau phiền não nhưng người điên này lại làm trái ngược. Thật đáng sám hối.
Người điên này thành tâm sám hối tội lỗi mình gây ra và cố gắng không tái phạm sai lầm này nữa.
Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát!
A di đà Phật!
phapchieu xin sám hối trước mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và chư thiện tri thức trong diễn đàn này.

Nguyên Chiếu
Chào đh Latuan,

Như đoạn Kinh trên thì Ngài Duy Ma Cật là người có trí tuệ, nhập định để thấy được các vị Tỳ kheo đã phát tâm Bồ đề Đaị Thừa. Nhưng với Cư sĩ tại gia,trí tuệ chưa sáng lắm, thiền định chưa cao thì làm sao áp dụng được những đoạn Kinh mà đạo hữu đã trích dẫn. Vậy trong trường hợp là Cư sĩ thì đạo hữu có cách nào để áp dụng phương pháp tùy duyên không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Theo thiển ý của latuan thì chỗ nhập định của chư bồ tát chính là sự lắng nghe và dùng trí tuệ xét lại những điều đã nghe được ngõ hầu nói thẳng, chỉ rõ giúp người mê nhận ra bờ giác.
Thế nên latuan nghĩ điều quan trọng ở người hoằng pháp không ở việc nói gì mà là ở việc đã lắng nghe như thế nào?
Nếu đã nghe mà vẫn không rõ căn tánh, tâm hạnh người cầu pháp và đến lúc phải nói thì chú trọng tánh bình đẳng của các pháp cũng như dựa trên nền tảng pháp hay không trói buộc người. Nói về các pháp môn Thiền Tịnh Mật của Phật pháp thì tùy chỗ rõ biết mà nói, không nên gượng nói điều không rõ biết. Thật không nên dùng thiên kiến cá nhân mà chọn pháp môn học Phật ở người, không ràng buộc người theo y pháp môn mình đang theo đuổi dù rằng pháp môn đó mang lại cho mình sự lợi lạc, bình an. Các pháp vốn bình đẳng, các pháp vốn không có điều ràng buộc. Thế nên nếu ràng buộc tức là ràng buộc, đã ràng buộc thì chẳng thể là giải thoát vậy.
Căn tánh người học Phật xưa nay vốn không đồng. Người đến với đạo Phật trước không hẳn sẽ giải thoát trước. Người đến với đạo Phật sau không nhất thiết phải tu học thêm nhiều đời. Bởi vậy ngài Văn Thù mới nói “Đừng khinh người chưa học”, câu nói đủ để làm ngài Duy ma cật nín lặng.
Kính!

nguoidienhocphat1
Đúng thật vậy latuan

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan đã chia sẻ, dẫu biết rằng học Phật Pháp là tự giác, không ràng buộc ===> và luôn luôn giữ tâm thanh tịnh đó chính là người Phật tử. Nhưng với căn tánh chúng sanh không đồng đều, tâm tánh luôn luôn dao động bởi tham sân si. Vậy nếu không đưa chúng sanh vào một quy tắc nào đó ( hay gọi là phương pháp tu ) thì liệu chúng sanh đó có tịnh tâm được không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Nếu gặp người học Phật tâm tính loạn động, chẳng thể trụ tâm thì hãy khuyên họ niệm Phật đi. Niệm Phật A Di Đà nếu họ chẳng trụ, niệm Phật Dược sư Lưu Ly Quang nếu họ có bệnh và nhắc nhỡ họ rằng là niệm Phật là để nhất tâm quán tịnh chứ không phải niệm Phật để vọng cầu phước báo, công đức Đông Tây. Nếu học Phật là thoát khổ thì hãy truy tầm cội gốc của khổ, nếu học Phật cầu giải thoát thì chí ít phải nhận chân mình muốn thoát khỏi điều gì? Nếu học Phật chỉ cầu phước báu thì chỉ cần niệm Phật gieo duyên, thế thôi cũng là đủ.
Kính!
Vậy nên khi đối diện người cầu pháp thì hãy nhận diện đích đến của họ. Khi rõ được chỗ người học Phật tìm cầu thì sẽ rõ pháp tương ưng. Lúc ấy, hẳn trưởng bối sẽ rõ mình nên làm gì.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu đã chia sẻ. Vậy đạo hữu có thể nói rõ câu trích dẫn trên được không ?

Kính.

latuan
Ồ! Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Bất chợt câu hỏi chừng như giản đơn này trở thành câu hỏi khó cho latuan.
Xưa nay latuan chỉ biết học Phật là để thoát khổ, thoát khỏi luân hồi. Còn ở người tìm đến đạo Phật với căn tánh, sở cầu sai biệt thì thật lòng là latuan không dám võ đoán. Nhưng theo chỗ biết của latuan thì người tìm đến đạo Phật với hai đích đến như trên thì tạm gọi là chánh kiến còn bằng tìm đến đạo Phật mà ngoài hai mục đích trên ví như là vọng cầu phước báu, che giấu việc làm mờ ám, hay vọng cầu đời sau… thì đó thuộc về tà kiến, là ngoại đạo. Biết là vậy nhưng người hoằng dương chánh pháp đúng mực cũng không sanh tâm phân biệt, tùy duyên mà thuyết pháp hợp đương cơ. Bởi rõ biết chúng sinh căn tánh chẳng đồng nên lấy bi tâm mà làm cầu đò ngõ hầu giữ gìn giềng mối chánh pháp. Nên biết chúng ngoại đạo đều là bồ tát của đạo tràng Phật pháp. Vậy nên cần lấy lễ tiếp người.
Phật giáo Nam Tông vì hẹp lượng nên chẳng thể dung chứa kinh điển đại thừa, Phật giáo Nam Tông trở nên tiểu thừa hẳn cũng vì lẽ đó.
Kính!

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan, đạo hữu có thể chia sẻ câu hỏi này :

Theo Ng chiếu thì Bồ tát là có trí tuệ và từ bi, là người tùy thuận nhân duyên đưa chúng sanh từ vô minh về với Phật Pháp, vậy với câu trích dẫn trên đạo hữu có thể nói rõ vì sao: chúng ngoại đạo đều là bồ tát của đạo tràng Phật pháp ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Latuan xin tạm hoãn câu trả lời của latuan trước câu hỏi của trưởng bối và latuan xin hỏi trưởng bối bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp nhờ ai mà duy trì? Là người thấu hiểu, thông suốt và thật sống đúng mực với chánh pháp Như Lai chăng?
Latuan vọng nghĩ trưởng bối đang đi đúng hướng, là đối mặt với sự hiểu biết của chính mình, không nương tựa vào bất cứ điều gì hư vọng. Vậy nên hy vọng trưởng bối hãy trân trọng như lòng latuan trân trọng!
Kính!

Nguyên Chiếu

Cám ơn đạo hữu Latuan thương tình mà khuyến tấn Nguyên Chiếu, Nguyên Chiếu thảo luận với Latuan hay các đạo hữu khác không vì mục đích nào khác ngoài sự tự lợi và lợi tha. Nguyên Chiếu luôn luôn trân trọng những ai mà thật lòng hướng về đạo pháp, một lòng vì chánh pháp, cho dù họ với Nguyên Chiếu trước đây không phải lòng nhau. Ng chiếu luôn trân trọng Latuan vì Latuan là người có tâm Bồ Tát, một lòng sẵn sàng trả lời những thắc mắc của ngừoi hỏi cho dù câu hỏi rất tầm thường hay gai góc.

Với câu hỏi của đh Latuan thì Nguyên Chiếu nghĩ rằng đạo tràng Phật Pháp duy trì là vì chúng sanh vô minh, vì muốn hướng những chúng sanh còn tham sân si nghi mạn thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau rồi từ đó quay về với Phật Pháp, tu học tìm đường giải thoát . Phải chăng dụng ý của đh là lấy chúng ngoại đạo để thử trí tuệ Bồ tát, tâm từ bi, nhẫn nại của đạo tràng Phật Pháp thêm kiên định,làm thước đo cho sự tu học vậy ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Latuan rất trân trọng tinh thần tự lợi, lợi tha của trưởng bối.
Còn câu trả lời trưởng bối đã tự giải đáp rồi. Thật đúng như lời trưởng bối nói bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp được duy trì là nhờ vào chúng sinh vô minh là chính. Chúng sinh vô minh thì đương nhiên là ngoại đạo dù rằng vị đó là người học Phật ở hình thức cư si tại gia hay Tăng bảo xuất gia. Vì sao? Vì còn là người học Phật, còn vô minh thì đều là người tìm đường vào sự giải thoát. Muốn tìm vào, thâm nhập vô trong thì hiển nhiên là người đó phải còn ở bên ngoài của sự giác ngộ giải thoát, còn ở bên ngoài con đường giải thoát nên tạm gọi là ngoại đạo chứ không thể khẳng định người tìm đến đạo Phật là người thuộc Phật đạo được, những vị đó còn ở ngoại biên của đạo Phật. Còn người đã thấu suốt con đường chánh pháp thì đâu còn sự trong ngoài nên gượng nói ngoại đạo hay nội đạo đều là lời vụng.
Và trưởng bối vẫn thấy đấy đạo Phật duy trì và lan truyền rộng khắp từ xưa đến nay đều do rất nhiều công sức của chúng sinh vô minh. Những bậc giác giả với sức người có hạn, số lượng lại chẳng nhiều nên thật không đủ sức duy trì đạo tràng Phật pháp, họ chỉ tùy thời làm sáng tỏ ngọn đuốc chánh pháp mà Phật Thích Ca trao truyền bằng cách khều chiếc tim đèn.
Vậy nên nói đạo tràng Phật pháp bấy lâu nay do chúng ngoại đạo duy trì là cách nhìn nhận đúng mực của người học Phật có tư duy tu. Thế nên mới có việc các bậc cổ đức xưa từng gượng nói đến bồ tát cũng là ác tri thức. Lời các bậc trưởng thượng, tôn túc xưa vốn không dễ phạm sai lầm.
Kính trưởng bối cùng quý đạo hữu được rõ.

Bình Đẳng Giác
kính thầy latúân
Ở phần học gì ở Phật lần trước tôi có chả lời thầy tôi học và hành theo Phật để tìm kẻ làm nhà.thầy có hỏi lại tôi đã tìm được chưa,nay tôi xin chả lời thầy.tôi đã tìm được rồi,tôi sẽ như Phật khiến cho cột kèo đều gãy đổ.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đh đã chia sẻ, Nguyên Chiếu học Phật pháp thì biết Bồ Tát là người có trí tuệ và từ bi, sống vì chúng sanh không vi kỷ. Nay nghe đh nói rằng : bậc cổ đức xưa từng gượng nói đến bồ tát cũng là ác tri thức.

Nguyên chiếu có hai thắc mắc:
– Câu nói có ý nghĩa gì ?
-Vậy với câu nói này thì Nguyên chiếu lấy gì làm tin, khi đức Phật dạy chúng ta chớ vội tin ?
Gửi bởi latuan
“………… Thật đúng như lời trưởng bối nói bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp được duy trì là nhờ vào chúng sinh vô minh là chính. Chúng sinh vô minh thì đương nhiên là ngoại đạo dù rằng vị đó là người học Phật ở hình thức cư si tại gia hay Tăng bảo xuất gia. Vì sao? Vì còn là người học Phật, còn vô minh thì đều là người tìm đường vào sự giải thoát. Muốn tìm vào, thâm nhập vô trong thì hiển nhiên là người đó phải còn ở bên ngoài của sự giác ngộ giải thoát, còn ở bên ngoài con đường giải thoát nên tạm gọi là ngoại đạo chứ không thể khẳng định người tìm đến đạo Phật là người thuộc Phật đạo được, những vị đó còn ở ngoại biên của đạo Phật. Còn người đã thấu suốt con đường chánh pháp thì đâu còn sự trong ngoài nên gượng nói ngoại đạo hay nội đạo đều là lời vụng.
Và trưởng bối vẫn thấy đấy đạo Phật duy trì và lan truyền rộng khắp từ xưa đến nay đều do rất nhiều công sức của chúng sinh vô minh. Những bậc giác giả với sức người có hạn, số lượng lại chẳng nhiều nên thật không đủ sức duy trì đạo tràng Phật pháp, họ chỉ tùy thời làm sáng tỏ ngọn đuốc chánh pháp mà Phật Thích Ca trao truyền bằng cách khều chiếc tim đèn.
Vậy nên nói đạo tràng Phật pháp bấy lâu nay do chúng ngoại đạo duy trì là cách nhìn nhận đúng mực của người học Phật có tư duy tu.”
Nguyên Chiếu được biết rằng đạo hữu là người thông lý Bất nhị, vậy với câu trả lời của đạo hữu liệu nó có mâu thuẫn không. Mong đạo hữu chia sẻ.

Kính.

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Muốn làm gì cũng được song chớ nên tổn hại mình lẫn người. Vì sao? Vì khi rõ được kẻ làm nhà thì không cần phải phá nhà thêm lần nữa. Không ta thì đừng hỏi “Người ở đâu?”. Vạn sự tùy duyên.

Bình Đẳng Giác
kính đạo hữu nguyên chiếu
Thầy latuan chả lời nhiều e cũng có phần mệt mỏi,nay tôi xin mạn phép chả lời thay thầy ấy 1 lần xin đạo hữu cùng mọi người tùy hỷ

Bồ tát cũng là ác tri thức hay ác tri thức cũng là Bồ Tát,trở đi thì nặng trở lại thì nhẹ âu cũng chỉ là cách nói và cách nhận thức của mỗi người thôi.
Vâng ở đây chúng ta có pháp đối Bồ tát đối ác tri thức hay thiện đối ác,và cái thiện ác này không thể biết đến hay không tồn tại nếu thiếu bên thứ 3(thứ 3này cũng chỉ là gượng nói)tức là người biết thiện và biết ác nếu biết đó là thiện mà theo,biết ác mà bỏ,biết chẳng lấy chẳng bỏ mà nói mà làm thì chẳng có gì để bàn nữa.nay thiện thì chắc ai cũng có nhận thức rồi nay tôi chỉ nói thêm về người ác hay cái ác.khi mà 1người ác đến với chúng ta nói lời ác với chúng ta làm điều ác với chúng ta nếu chúng ta vẫn ở ngoài đạo không chịu vào lẽ tất nhiên chúng ta sẽ chấp vào đó mà sinh ra phản kháng dẫn đến tạo nghiệp (đây gọi là người không biết ác) nếu biết ác mà không sinh hành đối đãi(gọi là người biết ác) người biết ác này sẽ thấy cái người mà đem các ác này đến với ta thật đáng thương,thật đáng quý chỉ vì muốn ta nhận ra cái ác,chỉ vì rèn tâm dưỡng tánh cho ta,chỉ vì muốn ta bỏ lẻo tà về lẻo chánh dầu có mang nghiệp chướng cũng cam,chẳng cần báo đáp.ôi Bồ Tát của tôi ơi con cám ơn người.đấy là thế đó các bạn ạ

Phật ở nơi dụng nếu hiện ở đời thì có mấy nơi như sau.tại thai làm thân,ở đời làm người,tại suy nghĩ,tại tướng nói năng,tại tay cầm nắm vv… Nếu mà người biết thì gọi đó là Phật kẻ không biết thì gọi đó là ma hay ác tri thức cũng thế

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Phật bảo chớ vội tin. Thật rất nên vậy. Trưởng bối đừng vội cả tin về những điều latuan hay bất kì ai trình bày về chánh pháp. Hãy thong thả cho đến khi trưởng bối tự nhận chân. Cũng không quá lâu khi trưởng bối có tư duy tu và khao khát niềm giác ngộ.
Vấn đề trưởng bối đặt ra cho latuan không hề hạn hẹp, điều đó đủ rộng và bây giờ ta thử đi sâu vào. Theo chỗ hiểu của trưởng bối thì Bồ tát là những người có trí tuệ, có tâm từ bi rộng khắp. Sống vì mọi chúng sinh và không vị kỷ. Latuan mong được trưởng bối chia sẻ có mấy dạng bồ tát (tùy chỗ biết của trưởng bối) mà trình bày.
Latuan, người thông lý Bất nhị, điều này latuan không từng lạm xưng. Song latuan thừa nhận lời latuan không có sự mâu thuẫn, có chăng là ít nhiều có sự khế cơ.
Khi xưa Lục tổ Huệ Năng nói Phật tánh vô thường, tánh chúng sanh là thường lời này không y kinh nhưng đâu từng sai với chánh pháp. Khi người đến tham học lắng nghe thì hẳn trưởng bối đã rõ Lục tổ đâu từng nói lời mâu thuẫn, chống trái chánh pháp. Chỉ là tùy chỗ ràng buộc mà mở mối gút đấy thôi.
Kính!

latuan
Hi! Quý hữu Bình Đẳng Giác! Với câu trả lời của quý hữu latuan không nói rằng sai song chưa đủ để latuan vô ngôn. Latuan đành trông chờ câu trả lời của trưởng bối Nguyên Chiếu!
Kính!

Vô Ưu
Kính ngài Latuan, xin cho Vô Ưu được đóng góp:

Có 2 hạng Bồ tát:

1./ Bất thối chuyển Bồ tát.

2/. Thối chuyển Bồ tát.

Lại cũng có 2 hạng Bồ tát;

1/. Bại hoại Bồ tát. Là hạng Bồ tát do thọ 5 dục lạc mà chẳng còn giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng còn được Thánh thiện như trước nữa.

2/. Thành tựu Bồ tát. Là hạng Bồ tát đời trước bần cùng hạ tiện, mà nay được nghe pháp, phát Bồ Đề tâm, tại gia tu trì 5 giới, hoặc xuất gia thọ đại giới Tỳ kheo v.v… Những hạng người như vậy được gọi là Bồ tát thành tựu.

Lại có hạng Bồ tát vốn là yêu tinh, quỷ quái, nhưng bổng nhiên buông đao thành Phật, như trong truyện Tây Du ký ạ !

Kính.

latuan
Kính Vô Ưu, trưởng bối Nguyên Chiếu cũng như quý đạo hữu! Với những câu hỏi mộc của latuan mong rằng mọi người kham nhẫn đặt tri kiến lập tri có ở pho Tam Tạng kinh xuống và tùy chỗ hiểu mà trình bày. Thật lòng latuan không muốn làm khó mọi người mà chỉ mong được gần gũi chia sẻ cùng mọi người như những người bạn cùng khổ song rất chân thành, sẵn sàng sống chết vì nhau.
Kính Vô Ưu! Câu trả lời của quý hữu đúng y kinh nhưng lại khiến latuan không rõ chỗ biết thật của quý hữu.
Rất xin lỗi nếu latuan gây ra cho bạn điều bất như ý.

Nguyên Chiếu
Thưa đạo hữu Latuan, theo chỗ hiểu của Ng chiếu thì có vô lượng Bồ tát, nếu trong tam giới có vô lượng ức chúng sanh đau khổ thì sẽ có vô lượng Bồ tát hiện hữu tại đó.

Kính.

latuan
Ồ! Trưởng bối Nguyên Chiếu nói thật đúng. Có bao nhiêu chúng sinh đau khổ là có bấy nhiêu bồ tát hiện hữu. Vậy nên bồ tát cũng đồng thời là ác tri thức, là chúng sinh vô minh. Vì sao? Vì muôn ức bồ tát ứng với muôn ức chúng sinh vô minh. Đó là tánh không hai của vạn pháp. Chúng sinh vô minh chính là bồ tát, chúng sinh vô minh nên gượng nói là ác tri thức vậy. Vì sao chúng sinh vô minh lại là bồ tát? Vì mỗi chúng sinh vô minh hiện diện đều có một giá trị nhất định nào đó. Mỗi chúng sinh vô minh đều mang một ích lợi nhất định tối thiểu cho một ai đó, có thể là chính họ. Là người mang lại lợi ích, đó là bồ tát.
Tuy nhiên, để vấn đề thêm sáng rõ latuan sẽ tạm chia bồ tát ra làm hai dạng chính:
– Dạng thứ nhất là bồ tát còn trong lưới vô minh chưa thực chứng ngộ pháp vô sanh. Ngài Thích Quảng Đức và gần như tất cả chúng sinh nơi tam giới đều là bồ tát dạng này. Vì sao nói ngài Quảng Đức là bồ tát dạng này? Vì nếu ngài Quảng Đức thông suốt chánh pháp sẽ không đấu tranh hộ trì Tam bảo bằng phương pháp tự thiêu gìn pháp. Nói là vậy nhưng hành động của ngài Quảng Đức thật sự rất đáng trọng. Ngài Đạt lai lạt ma cũng là một vị bồ tát đáng kính còn trong lưới vô minh vì còn chấp có việc phải làm, có chúng sinh để độ.
– Dạng bồ tát thứ hai là ai? Là người đã chứng ngộ pháp vô sanh, sau phát khởi tâm bi mẫn mà ra sức phổ truyền chánh pháp cứu khổ, giải thoát cho muôn loài chúng sinh. Vì rõ biết, thông đạt chánh pháp nên vị bồ tát này liễu nghĩa không Phật, không chúng sinh, không thọ giả nên sau khi trao truyền chánh pháp, hết kiếp mạng chung thì rời khỏi lưới mộng luân hồi. Việc trải từ bi tâm thông đạt như thế gượng nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ.
Phật Thích Ca chính là hạng bồ tát này. Chứng ngộ pháp vô sanh rồi tận lực trao truyền chánh pháp, xong việc liền thôi. Tại sao Phật Thích Ca không tiếp tục tái sinh để hành bồ tát đạo? Vì khi thông đạt chánh pháp và chánh pháp đã được trao truyền thì người chứng ngộ pháp vô sanh không cần thiết phải tái sinh để tranh việc với người ở lại.
Xưa nay hạng chứng ngộ pháp vô sanh, triệt liễu vạn pháp hành bồ tát đạo thực sự vốn không nhiều.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu nói tóm tắt quá trình học Phật theo trình tự tiến đến giải thoát như vậy có đúng không xin đạo hữu Latuan chia sẻ:

Phàm phu -> Cư sĩ -> Tu sĩ -> Alahan -> Bồ Tát -> Phật

Kính.

vienquang6
Ngài nói hay vô cùng.

Xin tán thán, tán thán…

Bình Đẳng Giác
kính ngài latuan
chớ nên nói chuyện dông dài đừng đi quá xa.chỗ này ngài đã đi quá xa rồi,đối với những chuyện thế này đừng dùng ý thức mà lãnh hội.

latuan
Cũng đồng thuận với lời của trưởng bối nguoidienhocphat latuan rất cảm ơn ngài vienquang6 đã cởi mở những rào cản hộ trì Tam bảo không thật đúng để mọi người có thể khách quan chia sẻ tri kiến Phật.
Kính!

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Có một sự thật là nói dài không hẳn đã dư thừa, nói ít không hẳn là thiếu. Song với người có lòng lắng nghe thì người nói thật không nên che giấu những điều rõ biết. Nếu còn có một người còn kham nhẫn lắng nghe thì latuan cũng không thể tùy tiện nín lặng.
Việc học Phật có nhiều pháp môn. Chẳng thể lấy vô ngôn, kiệm lời làm chỗ trụ. Vì lý thông thì sự mới thành. Hơn 2550 trước Phật pháp chỉ cần pho kinh nguyên thủy là đủ. Sau đó 400 – 500 thì việc ra đời kinh đại thừa là điều tất yếu vì đấy là tính khế cơ, hợp thời nên tri thức, giáo lý Phật pháp cần phải bổ sung. Dù vậy vẫn chưa đủ sau phải cần đến những bộ Luận của các Tổ. Chỉ đến khi việc học Phật rơi vào điên đảo hý luận, lạm bàn thì các Tổ thiền tông mới dùng đến tiếng hét và gậy.
Vì sao sau vài trăm năm thì giáo lý đạo Phật có sự canh tân, bổ khuyết và ngày càng đồ sộ?
Sự canh tân, bổ khuyết ấy phải chăng đều thừa thải? Quý hữu tự xét lại xem phải chăng là cũng do tích lũy những chỗ bổ khuyết về sau mà sự hiểu biết của quý hữu dần hoàn thiện hơn. Vậy nên kiệm lời đâu hẳn đã đúng mực.
Thêm nữa, quý hữu có tự tin rằng với những điều học Phật đã biết sẽ đủ để quý hữu thông suốt, sáng rõ chánh pháp?
Theo chỗ biết của latuan thì những lời lạm bàn, hý luận thì dù ít hay nhiều đều chứa sự vô vị, còn những lời hỏi đáp chia sẻ khách quan lợi mình, ích người sẽ hiếm khi trợ trở nên thừa vì người học Phật xưa nay căn tánh vốn không đồng vậy.
Mến!

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Trưởng bối có biết ngôi trường Phật học nào đào tạo người học Phật thành Phật chưa? Xưa nay không có Phật thứ lớp vậy nên trình tự tu học của trưởng bối đã không thể chuẩn được. Trung cấp, cao đẳng, đại học Phật học nhẫn đến việc đào tạo ra Tiến sĩ Phật học thì cũng chỉ là đào tạo ra những học giả học Phật với một khối tri kiến lập tri ràng buộc. Phật Thích Ca không được đào tạo theo lối đó mà chỉ tự thân vận động với niềm mong mỏi thoát khỏi luân hồi. Và cái để Phật Thích Ca khao khát sự thoát khỏi luân hồi chính là vì kinh sợ khổ não, Thái tử Tất đạt đa là người rất nhạy cảm với khổ não. Trí tuệ khách quan chính là chìa khóa để Phật Thích Ca liễu ngộ vạn pháp. Trí tuệ khách quan chính là Phật tánh mà mọi chúng sinh đều có. Khi nương theo ngón tay chỉ mặt trăng và hành trì một cách đúng mực thì cơ may để người học Phật ngày nay thông đạt sự giải thoát sẽ dễ dàng hơn việc lần dò, tìm kiếm con đường giải thoát ở Phật Thích Ca rất nhiều lần.
Kính!

Bình Đẳng Giác
xem ra thống khổ hận khó bàn
Báo cho tương lai người học đạo chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm

latuan
Đã đến thế rồi sao, quý hữu Bình Đẳng Giác?

Nguyên Chiếu
Ý của Nguyên Chiếu là: Khi một người vô minh, có căn lành với Phật Pháp, phát tâm thọ tam quy ngũ giới, sau đó xuất gia tu học, hành thập nghiệp thiện, diệt tham sân si mạn nghi, phá chấp ngã, thấu hiểu tánh Không, hành Bồ tát đạo, hoằng dương chánh pháp, dẫn dắt chúng sanh theo chánh pháp, tự giác giác tha viên mãn, thành đạo Bồ đề Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. ( tức Phật )

Không biết Ng chiếu hiểu như vậy có đúng không ? Mong đạo hữu chia sẻ.

Kính.

Bình Đẳng Giác
Vâng tôi thấy chúng ta đi quá xa thôi tôi chỉ cố đem mọi chuyện quay về như nó vốn là,tôi thấy kinh điển tiểu thừa,đại thừa hay tối Thượng thừa đều lấy bát chánh đạo làm tông chỉ nên chỉ khuyên mọi người theo đó mà học,mà hành cái gì cần biết rồi sẽ biết tự mình biết thì mới thông,người biết hộ thì không thông được.ngài thấy không có chúng sanh,ngài thấy mình đã có thể xét người khác nhưng vẫn còn có người thấy có chúng sanh vẫn còn có người còn đang phải tự xét mình vậy có nên chăng hãy nghĩ đến cảm xúc của họ (người đó là tôi chẳng hạn) vậy thay vì nói khiến người động tâm,nói mà khiến người nghi ngờ,nói mà khiến người càng rơi vào lưới mê cái cũ còn chưa kịp thông cái mới đã ập tới .thì nói có nên chăng,nên thay vì nói chuyện không mang lại lợi ích cho họ ta hãy nói hãy học đi,hãy hành đi biết nhiều không có ích về sau.còn với tôi ngài có thế nào cũng là bồ tát

Thôi tôi không có đi típ nữa dùng miệng luận bàn dùng tâm suy lường cái trí của ngài là tôi đã mắc lỗi rồi tôi càng đi xa với đạo.hì

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Nếu theo thứ lớp thì gượng nói như thế nhưng nếu đã chứng ngộ rồi thì nói chứng ngộ bồ đề vô thượng, thành Phật lại là bệnh.

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Đúng vậy Phật pháp lấy bát chánh đạo để giải thoát nhưng nếu không trao đổi, chia sẻ thì biết cái nào là bát chánh đạo hay tà đạo? Chỉ là nếu không thấy trói thì đâu cần phải thoát.
Hãy tu đi, hãy hành đi. Nhưng tu gì, hành gì để có được chánh kiến đây? Là trụ tâm quán tịnh chăng? Nếu lý không thông thì hành pháp gì cũng lầm lỗi cả.
Nói ra không phải để tranh luận với quý hữu mà là latuan thấy thật không nên che đậy những điều mình rõ biết. Và biết đâu chỗ chia sẻ của quý hữu và latuan có hợp duyên với một khách nhân nào đó thường qua lại nơi diễn đàn.
Nếu quý hữu đã có lập trường và pháp hành sáng rõ thì latuan chúc quý hữu chóng viên thành bồ đề quả.
Mến!

latuan

” Gửi bởi dieuduc
Chào bạn Latuan,

Bạn đã hiểu lầm ý của d/đ. Vì không riêng gì d/đ mà cả diễn đàn này đều biết Bạn không phải Tỳ Kheo nên ý của d/đ là – không biết Bạn có phải Bạn đang nói, đang phổ biến lời của Tỳ kheo ác mà đức Phật đã nói trong đoạn kinh d/d trích dẫn.

Còn nếu Bạn nói : “chấp kinh là chấp tướng” thì việc Bạn “không chấp kinh” có phải là Bạn cũng đã nghe theo lời đức Phật dạy. Vì điều này đức Phật có giảng nói trong các kinh. Nếu đúng là Bạn cũng do nghe lời Phật dạy mà “không chấp kinh” thì Bạn cũng đã “chấp kinh” rồi. Nên chấp lời kinh nào, không chấp lời kinh nào là do chỗ hiểu của riêng mỗi chúng ta. Còn nếu cho rằng chấp kinh là chấp tướng thì d/đ nghĩ sẽ không phải chỉ riêng có Bạn và d/đ – mà tất cả người tu học Phật đạo – không ai là không vướng phải lỗi “chấp tướng”.

Còn nếu như Bạn không phải do nghe lời Phật dạy mà tự nghĩ ra pháp tu (Bạn đang chia sẻ với mọi người) thì pháp tu đó không thể gọi là Phật Pháp hay pháp của Phật. d/đ hiểu như vậy, còn Bạn hiểu sao xin chia sẻ.

Còn Bạn nói : “latuan rõ biết cả kinh điển nguyên thủy lẫn đại thừa cũng đều có tồn tại ngụy thư, tư tưởng ngoại đạo xen tạp vào” thì d/đ cũng rõ hiểu như Bạn. Nhưng không có nghĩa là lời giảng nào khác với chỗ hiểu của mình _ thì là ngụy tạo. Muốn biết có phải ngụy tạo hay không thì chúng ta phải lắng nghe lời Phật giảng – để thấy được, hiểu được lời giảng nào – đúng với pháp nào (sanh tử hay thoát sanh tử) và nếu sai thì sai ở chỗ nào. Vì mê lầm là hiểu sai mà cho là hiểu đúng – còn hiểu đúng thì lại cho là hiểu sai ; chớ không phải là dốt – không biết gì. Do đó, Bạn đừng tự tiện cho rằng lời kinh Bạn dẫn chứng (kinh Duy Ma Cật) là chánh kinh, còn lời d/đ dẫn chứng (kinh Đại Bát Niết Bàn) là ngụy kinh.

Còn Bạn nói : “Kho tàng Như Lai tạng vốn không có tạng bí mật” thì d/đ trích dẫn thêm phần trên của đoạn kinh để Bạn suy ngẫm.”
Thân
Chào cô Diệu Đức! Hôm nay latuan sẽ thẳng thắn nói ra một lỗi cố hữu ở cô, đó là lỗi cô tự nhận mình đang bơi nhưng luôn nghĩ người khác cũng dính ướt. Lẽ nào hễ nếu cô không còn đủ sức bơi thì người khác nhất thiết phải chết chìm?
Hễ có chấp là còn tướng vậy nên cô tự thừa nhận mình chấp kinh tức là còn chấp tướng, điều này thiết nghĩ không cần phải lạm bàn.
Latuan đâu từng nói có chấp kinh hay không chấp kinh vậy nên cô đâu cần ép latuan phải cùng chết chìm.
Latuan cũng đâu từng nói mình đang truyền Phật pháp.
Xem ra cô Diệu Đức không được khách quan cho lắm. Latuan đâu từng nói kinh Duy ma cật là chánh kinh. Nếu cô có lòng tìm hiểu thì sẽ rõ latuan từng khẳng định kinh đại thừa (nói chung) không do Phật Thích Ca tuyên thuyết.
Dựa vào Phật giảng để nhận biết pháp không thoát sinh tử? Làm sao nghe lời Phật thuyết đây? Sao cô lại dùng lập luận dựa trên điều không tưởng?
Cô tự xét lại xem đoạn kinh trên cô trích dẫn có pháp thoát khỏi sinh tử không? Nếu không có yếu tố giải thoát sinh tử thì đó là ngoại biên của chánh kinh, lấy điều ngụy kinh để phản biện ý kho tàng Như Lai tạng không có tạng bí mật thì chẳng phải là việc hư vọng sao?
Kinh do Phật thuyết, lời đã nói ra thì đâu còn là mật. Bí mật là do người nghe không lĩnh hội thông suốt mà ra.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu có thắc mắc:

Vì sao phải gượng nói ?

Vì sao gọi là bệnh ?

Nếu nói theo lý Bất nhị thì câu trả lời của đạo hữu có còn đúng không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Gượng nói là vì thực tế việc học Phật đạt đến sự chứng ngộ pháp vô sanh không có trình tự, thứ lớp như thế. Còn nếu người đã chứng ngộ rồi thì thì đâu còn dính mắc việc đắc vô thượng bồ đề, thành Phật. Đó chỉ là bệnh chấp của người vô minh. Đắc bồ đề vô thượng, thành Phật – Ai đắc bồ đề vô thượng? Ai thành Phật? Đó là chấp ngã. Người chứng ngộ đâu còn ràng buộc bởi ngã nên đâu còn bệnh vọng tưởng đắc vô thượng bồ đề.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu được biết kinh điển đại thừa là kinh điển đốn ngộ, nếu hành giả sau khi thọ trì thấy được thật tướng, thấy được con đường giải thoát thì họ sẽ tiến đến con đường giải thoát, dẫu biết rằng căn tánh chúng sanh vốn không đồng đều, nếu mà hành giả không biết tùy duyên, không có tâm Bồ tát giáo hóa chúng sanh thì vô tình đẩy họ xa với pháp Phật và người không biết tùy duyên cũng gọi là ác trí thức (hay là ngoại đạo )

Nguyên chiếu nghĩ vậy , còn ý đạo hữu thế nào ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Xin đính chính điều trưởng bối một chút. Kinh điển đại thừa cũng không phải là kinh đốn ngộ. Latuan cũng không do nhờ kinh điển đại thừa hay việc đốn ngộ mà thâm nhập kho tàng Như Lai tạng.
Trưởng bối có xem qua ý bồ tát vẫn là người ác do latuan trích dẫn chứ? Và cả ý người ác chính là đại bồ tát kham nhẫn hành bồ tát nghịch hạnh vì chúng sinh vô minh mà chịu điều tiếng xấu xa.
Theo chỗ latuan biết thì tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi.
Trưởng bối nghĩ sao và sẽ làm gì nếu thấy người khác đang vô ý dìu dắt nhau đi trên lối tiến vào vực sâu trăm trượng?
Cứ lặng im nhìn để cho tất cả nhóm người đó rơi vào cái giá phải trả là ngàn muôn ức kiếp luân hồi chịu nhiều khổ não chăng?
Phật Thích Ca vì không nỡ nhìn thấy chúng sinh vô minh rơi vào vực sâu trăm trượng mà dấn thân lao nhọc trao truyền chánh pháp vào trong nhân loại. Nếu Phật Thích Ca chọn lựa sự im lặng thì chúng sinh vô minh cũng đã an tâm với những hệ thống tôn giáo Đa thần hay Nhất thần giáo rồi.
Nếu lập luận theo cách trưởng bối thì chính Phật Thích Ca đã làm rối trí về con đường tâm linh?
Lại nữa, thưa trưởng bối! Liệu trưởng bối có vì những lời được cho là cao siêu, xa vời, không đúng y kinh mà từ bỏ đạo Phật không? Latuan cả nghĩ câu trả lời sẽ là không vậy. Trưởng bối đã thế người khác cũng sẽ thế nên sẽ không có ai thoái thất bồ đề tâm đâu. Thêm nữa, việc học Phật đến giải thoát được số đông cho là cần nhiều đời thì đâu phải là điều đáng lo nghĩ.
Thật lòng nói cho trưởng bối rõ nếu không vì đền ơn Phật thì latuan đã không đến đi nơi diễn đàn mở lời mà được cho rằng là khó nghe. Nhưng xin trưởng bối nhớ cho lời Lục Tổ Huệ Năng nói “Lời trái tai ắt hẳn trung ngôn”.
Lời latuan có trung ngôn hay không thì sẽ có lúc trưởng bối sẽ rõ.
Việc latuan hiện làm là vì nhìn thấy nhiều người đang đi vội vả đi thẳng vào hướng vực sâu trăm trượng nên lên tiếng cảnh báo. Mọi người nghe cũng được, nghe rồi nghi ngờ và mắng latuan cũng được nhưng latuan hy vọng và tin rằng sẽ có người nhân nghe tiếng hô hoán của latuan mà chú tâm hơn trong từng bước đi và kịp thời cảnh báo về vực sâu trăm trượng cho đại chúng cùng biết.
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Ở trên là ý của latuan về cách thức báo đền ơn Phật ở người hành giả thông đạt chánh pháp.

user-offline

Sao Trời Nguyên Bất Động ( Đối thoại bên Diễn đàn Phatphaponline )

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực

Mặc định Sao trời nguyên bất động

Sau một trận Hoa
Sơn luận kiếm, có không ít người nhận định rằng trận luận kiếm vô nghĩa vì gây
ra sự mất mát, chia ly. Đã có nhiều nick thành viên lâu năm bị khóa vì dùng
nhiều nick, nhiều hóa thân để thao túng, lũng đoạn diễn đàn. Nhưng có lẽ những
người đưa ra những nhận định nuối tiếc về sự mất đi nhiều nhân vật chủ chốt,
cộm cán, đáng kính ở diễn đàn đã vội vả quên rằng vốn dĩ chỉ là việc mất đi một
vài người đã thực hiện việc hóa thân ra nhiều nhân cách khác nhau nhằm phục vụ
cho cái bản ngã cá nhân thêm lớn mạnh và dính mắc vào sự thể hiện bản ngã không
sống thật với chân tâm trạm nhiên, tịch tịnh.
Ở một lăng kính khác, việc sống với lòng tự phụ hiểu biết hơn người, biến hóa
ra nhiều nhân cách sẽ là nhân khiến người đó trở nên là một chúng sinh đa nhân
cách ở kiếp lai sinh.
Vì sao lại như vậy?
Vì sự biến hóa nhằm bộc lộ ra hai hay nhiều tính cách sai khác, đối lập nhau
khiến người đó dụng công không ít, điều này sẽ tổn hao nguyên khí, tinh thần,
khiến thần kinh phải làm việc quá sức dễ dẫn đến hư tổn. Nếu việc biến hóa đa
nhân cách được một bồ tát liễu đạo ra sức thì vấn đề còn có thể cứu vãn vì vị
bồ tát liễu đạo làm mà không làm, tự tánh thường buông xả nên mai hậu không
phải là vấn nạn đáng lo. Ngược lại, nếu người thực hiện nhiều hóa thân lại
không hành trì việc buông xả hợp thời, đúng lúc thì sự dính mắc, cửa quyền sẽ
khiến người đó tâm trí mệt nhoài, khí hư, thần bại… thời gian không ngừng trôi,
theo lý vô thường họ sẽ sớm rơi vào căng thẳng, già lẩn khi bóng xế, chiều tà.
Khi con người rơi vào già lẩn thì lối đi nơi mai hậu đã không còn có thể tự
chủ, những tập tính không tốt một khi đã huân tập sâu dày rồi sẽ sớm bộc lộ ở
đời sau. Latuan lời vụng đã trình bày chỉ mong người đọc sẽ lĩnh hội được, nên
chăng về sau ra sức hành trì việc dừng lại, buông xả, tự cứu lấy mình, đừng
tiếp tục dấn thân vào vòng thị phi điên đảo mới.

Lại có nhận định cho rằng diễn đàn rồi sẽ hoang vu, chỉ còn là sự độc thoại của
một vài người.
Điều này có thể không?
E rằng là không thể, không dễ. Những người đã từng tâm huyết với diễn đàn này
sẽ không dễ dàng từ bỏ, rời đi. Có thể sẽ có một cuộc lôi kéo rủ nhau rời khỏi
diễn đàn với số lượng lớn nhưng người đi rồi cũng sẽ trở về, có thể sự trở về
đó chỉ nhằm vào việc xem diễn đàn đã tàn lụi ra sao, có thể sự trở về nhằm
chứng minh rằng tôi đã đúng, có tôi diễn đàn mới có thể tồn tại và phát triển…
Vậy nên diễn đàn sẽ mãi không là cuộc độc thoại riêng lẻ của một nhóm người.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta liệu có ai không từng sai. Hẳn là không ít thì
nhiều, nhưng biết sai rồi ra sức sửa sai mới là điều đáng trọng, đáng quý.
Tất nhiên là dù có cố gắng hết sức nhưng tin rằng sẽ không có một ai đủ khả
năng làm thỏa mãn lòng mong muốn của tất cả mọi người. Vậy nên hãy làm vì sự
đúng sai của chính tâm hồn cởi mở, khách quan, đúng mực, hãy ra sức vì chánh
pháp chí ít là chánh pháp trong lòng mình.
Việc đúng sai riêng lòng mình biết, còn việc luận đúng sai đành để cho người
đời và ngày mai phán quyết vậy.
Nếu làm đúng theo chánh pháp thì đừng sợ rằng mình sẽ cô độc, bơ vơ. Đồng thanh
tương ứng, đồng khí tương cầu rồi sẽ có nhiều bàn tay nắm lấy một bàn tay. Điều
quan trọng nhất là chánh pháp cần phải sáng tỏ không có điều khuất tất, mờ mịt.
Diễn đàn này đã từng trải qua bao sóng gió, người đến rồi đi, người đi rồi đến.
Mỗi ngày có vài người cũ rời đi, vài người mới lại đến. Chuyện của ngày hôm nay
rồi chỉ còn là ký ức của một vài người, ngày mai bình minh nắng sẽ lại lên. Mọi
việc sẽ vô thường theo đúng nghĩa của tự tánh vô thường vạn pháp.
Vài mươi năm sau, nếu diễn đàn này đi đúng con đường chánh pháp thì dù thế hệ
tạo dựng diễn đàn ngày hôm nay không còn nữa thì cũng sẽ có một thế hệ ưu tú
khác kế thừa ngõ hầu tiếp nối, giữ gìn ngọn đuốc chánh pháp. Vậy nên hãy xây
dựng diễn đàn bằng cái tâm của chính mình, hãy vì Phật tánh thường còn ở mọi
chúng sinh nơi 3 cõi mà gìn giữ.
Hãy để:
Sao trời nguyên bất động
Mây lành tự đến đi

Thành Viên đóng góp bài

Chào đạo hữu latuan

Hoa Sơn vẫn thanh tịnh bổn lai sơ nhưng mặc lệ sầu bi là do bởi yên hà lam sương chướng khí vần vũ khởi từ xa xôi bất khả từ nghì đồng hiện tồn đến chỗ vô chung vì chưa bao giờ tuyệt tích. Sao vội cho rằng từ đốm tro bụi hoang tàn sẽ hồi sanh phụng hoàng chí hỏa???

Người chưa đến, cuộc luận chưa bày. Sao lại gọi rằng kiếm ấy là chi vương???!!!.

Thiên y vô phùng
Càn khôn thiên biến.

Mến, Trừng Hải

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực
Hoa Sơn thanh tịnh bởi ưng vô sở trụ, song nơi hữu trụ có động lay. Phụng hoàng vụt bay không tựa nơi tro tàn năm cũ, chí hòa sẽ chí hóa thôi bởi động nhiều khắc tịnh, ngay nơi động tịnh phụng hoàng gáy vang bằng vô thanh, vô dạng. Luận Hoa Sơn chưa dừng lại nhưng kiếm chi vương đản sinh đã hơn hai ngàn năm trăm năm từng vung và xếp hoạt kiếm tự lâu rồi.
Càn khôn thiên biến tựa như như
Thiên Y bách hiện tùng vô ảnh.
Kính, trưởng bối Trừng hải!

Thành Viên đóng góp bài

Kính Sư latuan

Sanh hữu thường biến đổi là lý hạo nhiên sao lại là “sao trời nguyên bất động”???

Vô sở trụ là tự tịnh, rủ sạch nhiễm ô bởi vô ô nhiễm (hư không bất kiên cố) nên làm gì có việc mây lành tự đến đi???

Phụng hoàng không đến không đi thường hằng hữu nhưng với kẻ ở giữa hai biên động-tịnh thì làm sao chiêm ngưỡng vẽ huyền vi theo dấu phượng hoàng nơi trời cao vô ngại???

Chí tối thượng nhất thừa, ban nhược kiếm dụng chỗ suy mao chặt đứt tri chướng chỉ là con đò nhỏ đưa người sang sông e rằng khó vượt trùng dương sanh tử???

VẤN khởi từ lòng hồn nhiên phi cấu xảo?
Chốn hồng trần phi pháp VÔ VI!

Kính, Trừng Hải

Điều Hành Viên

 Kính bác Trừng Hải!
muathularung học được câu nói của người xưa: đi đường gặp người có đạo chớ nói chuyện về đạo.
cho nên muathularung chỉ biết cúi chào bác. chỉ biết kính chúc bác cùng gia quyến an khang.
Nếu bác có lòng thương xót đến người mộ đạo mà còn kém cỏi như muathularung. thì xin bác mở lòng bao dung từ ái, nặng nhẹ nỗi lòng mà ghé qua nhà muathularung vui chơi trò chuyện cùng dạy bảo.
Kính chúc bác mạnh khỏe

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực

Gửi bởi trừng hải Xem bài viết
Kính Sư latuan

Sanh hữu thường biến đổi là lý hạo nhiên sao lại là “sao trời nguyên bất động”???

Vô sở trụ là tự tịnh, rủ sạch nhiễm ô bởi vô ô nhiễm (hư không bất kiên cố) nên làm gì có việc mây lành tự đến đi???

Phụng hoàng không đến không đi thường hằng hữu nhưng với kẻ ở giữa hai biên động-tịnh thì làm sao chiêm ngưỡng vẽ huyền vi theo dấu phượng hoàng nơi trời cao vô ngại???

Chí tối thượng nhất thừa, ban nhược kiếm dụng chỗ suy mao chặt đứt tri chướng chỉ là con đò nhỏ đưa người sang sông e rằng khó vượt trùng dương sanh tử???

VẤN khởi từ lòng hồn nhiên phi cấu xảo?
Chốn hồng trần phi pháp VÔ VI!

Kính, Trừng Hải

Kính trưởng bối Trừng Hải!
Duy nhất tự sư mà càn khôn chấn động, tịnh bình của Quan âm vỡ vụn giữa thinh không.
Sao trời nguyên bất động
Mây lành tự đến đi.
Nguyên là câu nói của một vị tiền nhân, hậu bối tùy thuận dùng không giữ làm của riêng bởi bổn lai vô nhất vật.
Vô sở trụ là tự tịnh thuộc thể, song kỳ tâm dụng trùm khắp không ngằn mé. Đều lìa thể dụng, chẳng trụ trung đạo. Nói sao trời nguyên bất động, mây lành tự đến đi là vì yếu tố duyên mà nói kỳ thực nào có sự đến đi.
Ứng thân, tiếp vật nào động nào lay
Chí tối thượng nhất thừa bóng chim tăm cá
Nhật nguyệt phi vô, phi hữu vô
Biển sanh tử là trò chơi nhân thế
Mê vọng mãi vẫy vùng
Tỉnh giác cười vô ngại.

Thỉnh từ lòng hồn nhiên phi cấu xảo
Hồng trần vô vi, vô bất vi.
Kính!


   
Thành Viên đóng góp bài

Mặc định

Hồng trần vô vi, vô bất vi.
Kính![/QUOTE]
_______________

Kính Sư latuan

_ Lời “Hồng trần vi vô vi, vi vô bất vi” hôm qua là lời chấn động càn khôn, tuyệt đãi ngôn từ. Sao hôm nay lại đổi thành lời trung hạ thừa “hồng trần vô vi, vô bất vi”???

_ trừng hải chậm trả lời bởi tự dặn lòng tịch ngôn nan hành chớ không phải không trân trọng sự trao đổi bằng lời.

Kính, trừng hải

07-05-2015 01:14 AM#8

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực


Kính trưởng bối Trừng Hải!
Trước viết đúng, sau vụng hay nhanh nhẩu đoảng diễn nghĩa nên viết lại thành sai. Quả nhiên là của rơi vào suy lường không tựu thành kiến tánh. Biết vụng song Ngũ Tổ cũng không đòi y bát, chỉ là tự hồi quan phản chiếu cái bản lai vô nhất vật mà thôi.
Ngay khi duỗi đã là co, người liễu ngộ nói nín đều vô quái ngại. latuan biết trưởng bối cất tiếng khi đúng thời, là việc khó làm vậy.
Kính!

   

Tôi đi rồi…
Bình nguyên như phẳng lặng
Nào hay…
Sóng cuồng dưới đáy sông.


Thành Viên đóng góp bài
Kính Sư latuan

_ Vi vô vi, vi vô bất vi: Khởi từ lòng hồn nhiên phi cấu xảo xin cho biết chỗ diệu nghĩa hiển bày nơi người từng “nếm vị” (thực)? (sẽ rơi vào tư kiến nếu trừng hải đặt câu hỏi quyền nghi nên chỉ còn cách thỉnh cầu. Kính)

Trăm năm một bước rồi thôi
Bằng an hỏi có nơi trời quan san.

Kính, trừng hải

Thành Viên đóng góp bài

Gửi bởi muathularung 

Kính bác Trừng Hải!
muathularung học được câu nói của người xưa: đi đường gặp người có đạo chớ nói chuyện về đạo.
cho nên muathularung chỉ biết cúi chào bác. chỉ biết kính chúc bác cùng gia quyến an khang.
Nếu bác có lòng thương xót đến người mộ đạo mà còn kém cỏi như muathularung. thì xin bác mở lòng bao dung từ ái, nặng nhẹ nỗi lòng mà ghé qua nhà muathularung vui chơi trò chuyện cùng dạy bảo.
Kính chúc bác mạnh khỏe
Kính đạo hữu muathularung

_ Chư cổ đức không môn ngôn “Một mảy tơ trời nặng cả nghìn cân” lại có bậc tôn sư huyền môn phán “Núi thái sơn chỉ nặng tợ lông gà”. Có phải chăng cả tơ trời lẫn thái sơn hay vạn vật khí thế gian đều có thể cân đo đong đếm được??? Như thật vậy, thế gian pháp = vô lượng thì hồng hoang viễn viễn mông muội không hiện tồn trí hồng bác muôn vật thông đạt.

_ Thật hân hỉ được làm khách mời của đạo hữu mà lòng vui như trẻ thơ ca hát đồng dao khi cùng trò chuyện nơi blogspot.phamvandung57. Kính

Đốn tiệm là lý của kẻ mắt mù vô tri Pháp Bảo.
Tùy duyên là lời trẻ bi bô đuổi bắt bóng mình.

Bởi vạn pháp là nhất như, như lai là quang minh công đức, nên chỉ nghe tiếng trống mà KIẾN VĂN THÀNH PHẬT vậy.

Lời vậy có nghe được chăng???

Kính, trừng hải


latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực

Gửi bởi trừng hải 
Kính Sư latuan

_ Vi vô vi, vi vô bất vi: Khởi từ lòng hồn nhiên phi cấu xảo xin cho biết chỗ diệu nghĩa hiển bày nơi người từng “nếm vị” (thực)? (sẽ rơi vào tư kiến nếu trừng hải đặt câu hỏi quyền nghi nên chỉ còn cách thỉnh cầu. Kính)

Trăm năm một bước rồi thôi
Bằng an hỏi có nơi trời quan san.

Kính, trừng hải

Trình trưởng bối Trừng Hải!
Giả ngôn Vi vô vi nhi vô bất vi – làm mà không làm, không làm mà không gì không làm. Là lời điên đảo? Không vậy. Vì người nhìn dính mắc thấy có làm, có không làm; còn kẻ làm không dính mắc việc có làm có không làm, có người làm, có không người làm… do không trụ vô vi, không trụ hữu vi mà tùy duyên biến hiện không gì không làm vậy. Có đến đi kỳ thực không đến đi cũng lại như vậy.
Chỉ là duyên.
Quan hà khôn xiết nỗi
Lời nào hóa hương sen.
Bái biệt trưởng bối!
Kính trưởng bối!

   

Tôi đi rồi…
Bình nguyên như phẳng lặng
Nào hay…
Sóng cuồng dưới đáy sông.


Điều Hành Viên

Gửi bởi trừng hải 
____________________

Kính đạo hữu muathularung

_ Chư cổ đức không môn ngôn “Một mảy tơ trời nặng cả nghìn cân” lại có bậc tôn sư huyền môn phán “Núi thái sơn chỉ nặng tợ lông gà”. Có phải chăng cả tơ trời lẫn thái sơn hay vạn vật khí thế gian đều có thể cân đo đong đếm được??? Như thật vậy, thế gian pháp = vô lượng thì hồng hoang viễn viễn mông muội không hiện tồn trí hồng bác muôn vật thông đạt.

_ Thật hân hỉ được làm khách mời của đạo hữu mà lòng vui như trẻ thơ ca hát đồng dao khi cùng trò chuyện nơi blogspot.phamvandung57. Kính

Đốn tiệm là lý của kẻ mắt mù vô tri Pháp Bảo.
Tùy duyên là lời trẻ bi bô đuổi bắt bóng mình.

Bởi vạn pháp là nhất như, như lai là quang minh công đức, nên chỉ nghe tiếng trống mà KIẾN VĂN THÀNH PHẬT vậy.

Lời vậy có nghe được chăng???

Kính, trừng hải

“Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Thử xem bóng nguyệt dòng sông,
Ai hay không có, có không là gì?”
Người hiểu đạo thì biết được hạt cải nằm trong núi tu di , mà cũng hay núi tu di nằm trong hạt cải. cổ đức không môn hay bậc tôn sư huyền môn nói là hai mà không phải hai mà cũng không khác, nói nín đều như.
Tướng không là thật tướng của vạn pháp, cho nên người đạt pháp hiểu được tánh không, thì xuất thế gian hay thế gian nào đâu có chi ngăn ngại.
Vốn là rỗng rang không một vật, như như bất động, nhưng từ vô thỉ bởi một niệm bất giác mới thành chúng sinh. Vọng chấp tâm mình là thật, mới tạo nghiệp ba nẻo sáu đường lên xuống không dứt. duyên theo cảnh trần đánh mất bản tâm, chạy theo ham muốn mà sinh lợi độn có khác.
Pháp bảo có nói Tâm – Phật – chúng sinh cả ba không khác. Chúng sinh chỉ vì mê lầm, trôi theo sinh tử. nên chư tổ thương tình mới lập bày đốn tiệm pháp môn cho lợi , độn đều được lợi ích.
Chúng sinh duyên theo trần cảnh, cuốn theo ham muốn. nếu biết được tất cả đều là hư huyễn thì ngay đây tịch diệt, thì đâu mang cái tiếng đuổi bắt bóng mình.
Đạo vốn vô ngôn , Pháp vốn tịch diệt. nhưng trong cái thể không lặng lại hay sinh muôn pháp, ấy là như lai quang minh công đức, nên thấy nghe đâu chẳng là phật.
Kính bác hải!
Bởi không thầy không lớp mà được bác chiếu cố quan tâm, nên cũng mạnh dạn đôi lời bi bô con trẻ. Có lẽ cũng chỉ làm trò cười cho bác vui một lúc mà thôi. Nhưng vẫn cầu mong ngày ngày được bác chỉ dẫn.
Kính chúc bác mạnh khỏe
muathularung

Thành Viên đóng góp bài

Gửi bởi latuan 
Trình trưởng bối Trừng Hải!
Giả ngôn Vi vô vi nhi vô bất vi – làm mà không làm, không làm mà không gì không làm. Là lời điên đảo? Không vậy. Vì người nhìn dính mắc thấy có làm, có không làm; còn kẻ làm không dính mắc việc có làm có không làm, có người làm, có không người làm… do không trụ vô vi, không trụ hữu vi mà tùy duyên biến hiện không gì không làm vậy. Có đến đi kỳ thực không đến đi cũng lại như vậy.
Chỉ là duyên.
Quan hà khôn xiết nỗi
Lời nào hóa hương sen.
Bái biệt trưởng bối!
Kính trưởng bối!

Kính Sư latuan

_ Lão Tử năm xưa trầm tư quán sát vũ trụ vi huyền hoắc nhiên am tường lẽ “thiên võng khôi khôi” nên sầu bi cùng tột mà phẩn uất hét vang giữa trời quan san tiếng gầm TUYỆT VỌNG làm hư không chao đảo rồi NHƯ NHIÊN BẤT ĐỘNG vô tình tọa hưởng kỳ thành thanh bình tâm chi mạc, tuyệt tích TẦM TỨ nên thấy rõ đường đi lối về công phu KHÔNG TỊCH (bổn tâm là không tịch), trong thì tuyệt ái ngoài thì đình chỉ mọi manh tâm cầu tìm du khoái mới gọi là KHÔNG LÀM GÌ MÀ GÌ CŨNG LÀM – VI VÔ VI NHI VÔ BẤT VI.

Đó cũng chỉ gọi là phép am hiểu sơ tâm THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Thánh Thư – Trung Bộ Kinh) nên mới gọi là trung hạ thừa bởi chưa khai thông chỗ tận cùng mạt vị li ti nơi hư không giới tận cùng, TẬP ĐOẠN HÀNH ĐỊNH huyền vi rỡ rỡ, không tông không giáo lẫn KHÔNG KHÔNG, hề hề.

_ Lời nào là hương sen??? hay phải chăng do trừng hải mắt mù tai điếc bởi khư khư giữ lấy nghi tâm trong ngục tù TƯ KIẾN, ÁI NGÃ CHẤP TÀNG

Trăm năm một bước rồi thôi
Bằng an hỏi có nơi trời quan san.

Cầu cho chúng sanh an lạc, đắc giải thoát mà đáo Niết Bàn.
Kính Sư latuan lời từ biệt, vĩnh vĩnh trường tiếu như nhi.
trừng hải


   
Thành Viên đóng góp bài
Gửi bởi muathularung 
Tướng không là thật tướng của vạn pháp, cho nên người đạt pháp hiểu được tánh không, thì xuất thế gian hay thế gian nào đâu có chi ngăn ngại.

muathularung

Kính đạo hữu muathularung


_ Phật Đà ngôn: Như Lai chỉ dạy hai điều Khổ- Thoát Khổ.

Nên Đại thừa tuyên ngôn: Vạn Pháp quy NHẤT, nghĩa

Thế gian, xuất thế gian là MỘT.

Đồng lý ấy, Luân hồi là Niết Bàn (thiền tông), Thức chính là Trí vậy (du già hành tông) hay Tham, Sân, Si là tướng Giải thoát (trung quán tông)

Nhưng, ngưỡng mong đạo hữu Phạm Văn Dũng thông đạt ấy là TÂM CẢNH, ngoài kia sông vẫn là sông, núi vẫn là núi vậy.

Kính, trừng hải

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực

Gửi bởi trừng hải 
Kính Sư latuan

_ Lão Tử năm xưa trầm tư quán sát vũ trụ vi huyền hoắc nhiên am tường lẽ “thiên võng khôi khôi” nên sầu bi cùng tột mà phẩn uất hét vang giữa trời quan san tiếng gầm TUYỆT VỌNG làm hư không chao đảo rồi NHƯ NHIÊN BẤT ĐỘNG vô tình tọa hưởng kỳ thành thanh bình tâm chi mạc, tuyệt tích TẦM TỨ nên thấy rõ đường đi lối về công phu KHÔNG TỊCH (bổn tâm là không tịch), trong thì tuyệt ái ngoài thì đình chỉ mọi manh tâm cầu tìm du khoái mới gọi là KHÔNG LÀM GÌ MÀ GÌ CŨNG LÀM – VI VÔ VI NHI VÔ BẤT VI.

Đó cũng chỉ gọi là phép am hiểu sơ tâm THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Thánh Thư – Trung Bộ Kinh) nên mới gọi là trung hạ thừa bởi chưa khai thông chỗ tận cùng mạt vị li ti nơi hư không giới tận cùng, TẬP ĐOẠN HÀNH ĐỊNH huyền vi rỡ rỡ, không tông không giáo lẫn KHÔNG KHÔNG, hề hề.

_ Lời nào là hương sen??? hay phải chăng do trừng hải mắt mù tai điếc bởi khư khư giữ lấy nghi tâm trong ngục tù TƯ KIẾN, ÁI NGÃ CHẤP TÀNG

Trăm năm một bước rồi thôi
Bằng an hỏi có nơi trời quan san.

Cầu cho chúng sanh an lạc, đắc giải thoát mà đáo Niết Bàn.
Kính Sư latuan lời từ biệt, vĩnh vĩnh trường tiếu như nhi. 

trừng hải

Kính trưởng bối
Trừng Hải! 
Xưa có bậc thức giả bảo Khổng giáo khéo trị ngoài da, Lão giáo giỏi trị huyết
mạch, đạo Phật cùng lý tận tánh chuyên phần cốt tủy tinh yếu. Kỳ thực người
liễu ngộ thường dụng phi pháp thành tựu Phật pháp, chánh pháp vốn chẳng lỗi.
Bảo Lão Tử khi xưa cất tiếng gầm tuyệt vọng là lời nói của kẻ hủ nho, Thiên
võng khôi khôi không phải là đại ngôn của Lão Tử, Lão Tử khi xưa nhìn thế sự
như dòng sông với con nước lớn ròng chảy xiết, lòng hoang mang cực động, cực
động hóa tĩnh, thấy rõ thế sự vô thường từ đó không đắm nhiễm, cũng không đủ
dũng mãnh ra giữa dòng cứu người, lặng lẽ hóa bờ sông, tùy thuận thả một bè
lau, chỉ giữ được người không cứu được người. Kẻ hành thâm pháp này chỉ tạo
được cõi bồng lai thế ngoại nào đâu đã lìa Tam giới mộng. Người hiểu được lẽ
huyền vi này há để pháp trói mà làm bờ sông, chỉ tùy duyên tựu thành dòng sông
với con nước lớn ròng cùng bờ sông lặng lẽ, chẳng bỏ chẳng rời, lý hay thành sự
vô tướng vô tác, thế nên vi vô vi nhi vô bất vi phát khởi đại dụng, dụng không
lìa thể. Làm gì có trong tuyệt ái, ngoài đình chỉ móng cầu bởi lẽ ngay nơi chân
lẽ nào đi tầm vọng. Vi vô vi nhi vô bất vi đã chuyển vị đâu còn trong Tiên đạo.
Cái lý tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa là thuyết của người mê
há phải dành cho kẻ ngộ. Há có tập đoạn hành định theo dấu chấp Thường, chấp
Đoạn Vạn pháp tự như như giả lập danh là chân cảnh niết bàn, Thường Đoạn chỉ là
bóng chim tăm cá, rõ biết tự buông, đâu cần phải buông – Nào thành đoạn diệt.
Hương sen đâu chỉ bởi nơi lời, do gió mà được vậy.
Ngàn năm tuế nguyệt trơ lỳ
Quan san còn mãi bằng an nguyên màu.
Kính trưởng bối Trừng Hải!
Còn nghi năng giải.
   
Tôi đi rồi…
Bình nguyên như phẳng lặng
Nào hay…
Sóng cuồng dưới đáy sông

trừng hải Đang Ngoại tuyến

Thành Viên đóng góp bài

Kính Sư latuan

_ Do bởi hai từ “bái biệt” nên trừng hải mới gỏ vài tiếng lung linh
theo dãi nắng vàng của chiều vạn cổ “ngưỡng mong” cắt vạt thanh y
bước bước bằng an mà tiêu dao giữa trời quang chiếu gọi là “từ biệt”
nên mới nói khơi khơi, hề hề, hai chữ Vô Vi của Lão Tử (Vô Vi trong Đạo giáo)
tựu thành cái mà gọi là Vi vô vi nhi vô bất vi vậy thôi. Chớ không hề có ý đàm
luận về Đạo giáo (Đức giáo) của Lão Tử làm gì cho…mệt mõi, hề hề, bởi ĐẠO y
lời Lão Tử thì có THỦY mà không có CHUNG thì đâu phải là TUYỆT KỸ, hề hề. 
Đạo giáo gọi ái là DỤC, đây là chỗ lậm xưng, vì nó hữu danh, hữu tướng nên là
tánh hữu, hề hề.

_ Thủ Quyển là lời từ biệt của người đi trên kiều thượng (kiều lưu thủy bất
lưu) đâu đáng phải nhận những lời “chê trách”?

“Tuyệt Vọng” là chí an phận tràn đầy khí phách giữa đời bạo vũ, cuồng
phong, lửa trào hàm tàng tánh hình nhi thượng chớ không phải là tiêu cực thuộc
cuộc đời bụi bặm thế lưu bố tưởng đâu người ơi!!!???

Lão Tử thì làm gì có ĐẠI NGÔN, chỉ là lời của kẻ lặng lẽ quá quan (mà không
biết đi về đâu): “Đạo khả đạo, phi thường đạo”

Lão Tử làm gì lập giáo nơi thế sự du du (Thượng Đạo, Hạ Đức; Đạo thì sanh vạn
vật; Đức thì trưởng dưỡng)??? 

Thế sự nhân duyên thì làm gì có pháp sanh hữu (becoming) cực động mà hóa
tĩnh??? (hề hề, động thì sanh biến hóa, cái biến hóa ấy “có thể” là
tĩnh vậy nên gọi là bất động như nhiên)

Vạn tượng vô thường đối với kẻ phàm phu thì lại càng sanh đắm nhiễm (bởi lẽ
chết là hết)

Kẻ đứng trên bờ sông thả một bè lau (gọi là gì cũng được, hề hề) là kẻ
hypocrite, tự dối lòng để có được hai chữ “bình an”, tràn đìa sủi tăm
và nhan nhãn sống trong đời hoang phế hại điện với lời đầu môi “god’s
cure” 

_ Tiểu, trung, đại và tối thượng thừa vẫn được Lục Tổ thuyết giảng trên pháp
đàn, có phải chăng bậc tôn sư thiền tông trung hoa này vẫn là kẻ mê chăng???

_ TẬP ĐOẠN HÀNH ĐỊNH là ngoài pháp không tâm đó người ơi!!!

Kính Sư latuan, sắc, thanh, hương, vị, xúc đều là do tâm tạo như thật ở cõi thế
gian lẫn trên màn hình điện toán toàn cầu. Cái gì do tâm sanh thì ắt phải do
tâm diệt. 
Phật Đà ngôn, không có pháp nào nhanh hơn tâm pháp. Vậy thì làm sao quán sát
pháp nhanh hơn ánh sáng đó??? ấy là chỗ DIỆU NGHĨA mà trừng hải thỉnh cầu đó.

Trình Sư latuan, lời vừa thốt xong thì trừng hải “dừng”; người có
“dừng” không, là chuyện của người vậy. Nhưng tự đáy lòng sâu thẳm vẫn
ngưỡng mong người “dừng”.
Cầu cho chúng sanh thường an lạc, đắc giải thoát mà đáo Niết Bàn.

Kính, trừng hảiĐiều Hành Viên

Kính bác Trừng Hải

 Gửi bởi trừng
hải
 
__________

Kính
đạo hữu muathularung

_ Phật Đà ngôn: Như Lai chỉ dạy hai điều Khổ- Thoát Khổ.

Nên Đại thừa tuyên ngôn: Vạn Pháp quy NHẤT, nghĩa

Thế gian, xuất thế gian là MỘT. 

Đồng lý ấy, Luân hồi là Niết Bàn (thiền tông), Thức chính là Trí vậy (du già
hành tông) hay Tham, Sân, Si là tướng Giải thoát (trung quán tông)

Nhưng, ngưỡng mong đạo hữu Phạm Văn Dũng thông đạt ấy là TÂM CẢNH, ngoài kia
sông vẫn là sông, núi vẫn là núi vậy.

Kính, trừng hải


Kính bác Trừng Hải!
Thánh hay phàm cũng không ra ngoài hai nghĩa : khổ – thoát khổ.
Người liễu ngộ tự tâm thì thánh – phàm chẳng lập.
Mười phương thế giới lẫn hư không cùng đồng một chân pháp giới.
Nên nghĩa : Vạn pháp quy NHẤT, thế gian , xuất thế gian là MỘT là vậy.
Đồng lý ấy, Luân hồi là Niết Bàn (thiền tông), Thức chính là Trí vậy (du già hành tông) hay Tham, Sân, Si là tướng Giải thoát (trung quán tông)
Viên dung vô ngại, các pháp đều thông, chẳng lấy chẳng bỏ. thì hồn nhiên như trẻ thơ đùa vui cùng sông cùng núi mà vẫn tịch tịnh an nhiên…
Kính bác Hải!
Học đạo chưa được bao lâu, cái nhìn chưa được thấu suốt. nay gượng lời mà bày tỏ chỗ vụng về, những mong được Người ưu ái bao dung mà chỉ bày, thì ân đức vô lượng này chẳng bao giờ dám quên
Kính chúc bác mạnh khỏe.
Mấy hôm nay mạng bị hỏng không vào được, nên có hơi chậm trả lời , mong bác bỏ qua
muathularung

Thành Viên đóng góp bài

Gửi bởi muathularung Xem bài viết
Kính bác Trừng Hải!

Đồng lý ấy, Luân hồi là Niết Bàn (thiền tông), Thức chính là Trí vậy (du già hành tông) hay Tham, Sân, Si là tướng Giải thoát (trung quán tông)
Viên dung vô ngại, các pháp đều thông, chẳng lấy chẳng bỏ. thì hồn nhiên như trẻ thơ đùa vui cùng sông cùng núi mà vẫn tịch tịnh an nhiên…
muathularung

Kính thưa tiền
bối muathularung.

Có thể nào ngài khai thị thêm về nghĩa: Luân hồi là Niết Bàn (thiền tông), Thức chính là Trí vậy (du già
hành tông) hay Tham, Sân, Si là tướng Giải thoát (trung quán tông).

Vô vàn cảm ơn ngài.

Điều Hành Viên

Kính chào tên mới người cũ ( Quan Âm Các )

Câu trả lời đã có sẵn nơi bài viết rồi.
nhưng cũng nói thêm mà sai thì cứ sửa:
Phiền não tức bồ đề, khổ đau là nhân giải thoát. nếu không có luân hồi thì bạn cứ là ” phàm nhân” trôi theo sinh tử mãi sao.
xin được hỏi , bạn giờ đang ở đâu? cảnh giới gì, liệu đã tự mình an vui phiêu diêu tự tại chưa?
Mê tâm thì sinh diệt, vướng mắc cảnh , trần, nảy sinh yêu ghét…
ngộ thì tâm cảnh đồng chiếu soi, chân như hiển bày, vạn pháp đều như, thì thức chính là trí vậy…
ngoài tham sân si thì cái gì gọi là giải thoát.
Còn bạn thì muốn giải thoát cái gì. đừng dõi tìm nơi ngôn từ, người xưa mỗi người đều thấy đạo mà lời nói có khác nhau. nhưng thật nghĩa thì chưa từng chống trái.
muốn nói cần nói mà hiển bày nơi câu chữ thật là khó khăn, ngưỡng mong xí xóa
Nếu là người đã thông tỏ xin được chỉ dạy , không cần giữ lời vòng vo, để hậu nhân học hỏi

Thành Viên đóng góp bài

Kính đạo hữu muathularung

_ Kinh luận ghi, Pháp gồm có ba Phi Pháp, Pháp, Vi Diệu Pháp (Nguyên Thỉ Nam Tông) hay gồm có 5, Danh, Tướng, Vọng Tưởng, Chánh Trí và Như Như (Phật Giáo Bắc Tông) biện biệt rõ ràng hai đường, phàm phu u mê, vô tri mậu ngộ và giải thoát tử sanh, Thánh giả, Bồ tát sao lại gọi THÁNH-PHÀM chẳng lập???
Tuy là y lời chư cổ đức đông phương hơn 1000 năm trước, nhưng có phải chăng lời ấy chỉ là ánh sáng của ngày vạn cổ tuy vẫn hiện hành nhưng nơi vũ trụ thì tinh cầu phát sáng kia đã chết, vì lời vẫn hàm tàng nghĩa phân chia hai đường biện biệt: ở nơi “phàm” thì có thánh-phàm mà ở bậc “liễu ngộ tự tâm” thì thánh-phàm không lập!!!??? Cũng không ngoài nhị nguyên, kiến lập và phủ định.
Vì vậy, ắt hẳn VẠN PHÁP QUY NHẤT nghĩa phải ở trong một chiều thời gian khác?

_ Đề cập đến SỰ là khơi mở vấn đề (không hề khởi tư ngã, thắng vinh-bại nhục); Trả lời là nhằm chỗ tự-tha đồng nhân gian thế giới am tường chỗ sáng mà thoát khỏi mê tâm (không phải là hoạt cảnh trò hỏi thầy đáp, gốc rễ khai sanh một trời tư ngã)

Cầu cho chúng sanh thường an lạc, đắc giải thoát đáo Niết Bàn.

Kính, trừng hải

muathularung Đang Ngoại tuyến
Điều Hành Viên

Kính bác Trừng Hải!
Bát nhã vô tri mà không gì không biết. người liễu ngộ thấy biết rõ ràng có hai đường Phàm – Thánh
mà tâm không dấy niệm. ấy gọi là không lập Phàm – Thánh.
Lập ngôn , lập giáo nói có Phàm có Thánh, là cho chúng sinh mê lầm bỏ vọng về chân. chứ Thánh đứng trước phàm thì Phàm nào đâu tự biết.
Một niệm giác là Phật, một niệm mê là chúng sinh, thời gian chưa đầy một cái khẩy móng tay mà Thánh – Phàm đã sai biệt.
Bởi vốn bất sinh thì làm gì có diệt. quá khứ ,vị lai là bất khả đắc thì cái gì gọi là thời gian.
Những mong có sai lầm thì được bác chỉ dạy thêm
Kính bác! chúc bác mạnh khỏe
muathularung

Thành Viên đóng góp bài

Gửi bởi muathularung 
mà tâm không dấy niệm. ấy gọi là không lập Phàm – Thánh.

Những mong có sai lầm thì được bác chỉ dạy thêm
Kính bác! chúc bác mạnh khỏe
muathularung

Kính đạo hữu muathularung

_ Tâm nhận biết sanh khi lục căn phan duyên với lục trần mà phân biệt rõ Thánh-Phàm nhưng “tánh biết” thì có sai khác giữa thánh-phàm. Tuy chỉ cách biệt một sợi tóc mà kết quả (dụng) là cả một trời vạn lý, hề hề, kẻ phàm thì nương kiến lập-phủ định thánh -phàm để phân biện đâu là phàm đâu là thánh; người trí thì thấy biết “như nó là” nên biện biệt hoặc phàm hoặc thánh. Nhưng:

Không dấy niệm là lời người thông đạt tâm pháp bí yếu giữ niệm không dấy tâm vốn bình thường mà sanh tánh biết (bình thường tâm là ĐẠO).
Vậy có câu hỏi: KHÔNG DẤY NIỆM sau tánh biết, trước tánh biết hay ngay nơi tánh biết sanh??? và công phu “không dấy niệm”

Kính, trừng hải


   
Điều Hành ViênKính bác Trừng Hải!
Tánh vẫn thường chiếu, có vật liền soi, chân như khởi dụng.
Quá khứ..vị lai chư Phật chưa ngừng cứu độ chúng sinh. Thế mới biết chư Phật không phải là không “ dấy niệm”, mà là niệm chân như Phật tánh ( vô niệm)..
Công phu “không dấy niệm” là công phu (vô chiêu – bình thường tâm).
Có gì không đúng , kính bác giúp đỡ
Kính chúc bác mạnh khỏe
Muathularung

Thành Viên đóng góp bài
Gửi bởi bangtam 
Kính các tiền-bôí !

Thưa! Sau, trước, hiện tại không thực thể, thì công phu củng không nơi chốn. Biết như vâỵ tức Tánh (biết)Không Dâý niệm, Tánh (biết) Không Dâý Niệm tức công phu đồng các thơì không chống trái ! Vâỵ câu hoỉ cuả tiền-bôí vốn củng chẳng do nơi không dâý niệm, hay do trước, sau mà hỏi vì Tánh (biết)Không Dâý Niệm vâỵ.

Kính ngưỡng.
bangtam

Kính đạo hữu bangtam

_ Như thật vậy. Tánh biết thì có liên quan gì đến tiền, hậu, kim niệm bởi là “thường chiếu”; nhưng hỏi có liên quan gì đến tiền, hậu, kim niệm là nhấn mạnh đến chỗ thanh tịnh, do tình là ái luyến, mà sanh tư tâm, rồi tư tâm ấy cột chặt tâm vào đường luân hồi, sanh tử, hề hề, gọi là sở trụ.
Như trẻ thơ bất tương tư cảnh đời xấu ác nhưng sau thọ lãnh du khoái giác quan đồng tà kiến thế gian sướng-khổ, được-mất…khi lớn lên trong cảnh trần bụi đời mà nhiễm ô nên sanh NIỆM phân biệt kiến lập-phủ định tướng, kiến, nhân, tánh là hiện-tỷ lượng nơi tự tâm sanh tâm suy lường kiến chấp mà chư cổ đức gọi là VỌNG TƯỞNG.
Chỉ vì muốn chỉ chỗ quy hướng Phật Đạo phải có công phu phi lượng-Lời Đức Phật Dạy ở vị sơ cơ phải từ ngoài vào trong nơi thân, khẩu và sắc pháp là giới thanh tịnh bước đầu mở rộng tri giác (minh tưởng) nhìn rõ vạn vật, vạn sự bằng tri kiến khách quan, như nó là, sanh trí phân biệt Thiện- Bất thiện do niệm TƯ-TÁC Ý (khởi sanh từ nhân tham, sân) càng ngày càng giảm đi cường lực tác động, gọi là công phu rút củi dưới lò, hề hề.

_ Rồi mới đến phép thiền na vạn pháp thấy rõ tánh Vô thường, Khổ, Không…

Kính, trừng hải


   
Thành Viên đóng góp bài

Kính đạo hữu muathlarung

_ “Không dấy niệm” là lời diễn nghĩa hai chữ “vô niệm” mà ngày xưa Lục Tổ thuyết giảng trên pháp đàn; niệm là ý khởi tại lòng (ý tưởng) hay do suy nghĩ mà sanh (ý nghĩ); nhưng vô niệm không lập ở nghĩa phi tức không có niệm nào như Lục Tổ tuyên ngôn, bặt dứt một niệm tức thì sanh về thế giới khác. Nên thiền sư Huệ Hải tuyên ngôn vô niệm là chánh niệm, lập ở nghĩa thị vì có nhiều mậu thuyết về giáo pháp vô niệm thuở xưa.

_ Vô niệm là tông chỉ; hai chữ tông chỉ theo văn tự nghĩa là chỉ mục đích ở việc làm. Việc làm là công phu không dấy niệm, công phu thành thì vô niệm lập. Hay nói cách khác việc làm và mục đích không hai, việc làm chính là mục đích, phương tiện đồng là cứu cánh.

_ Không môn là cửa vào thiền tôn, có cửa vào thì ắt phải có đường vào, vào và đã vào.
Nói thường, nói chân như khởi dụng…đều là để chỉ chỗ “quả chứng đắc” vô dụng với người tầm cầu “đạo lộ”. Nên phải hỏi “vô chiêu – bình thường tâm” là gì vậy???

Kính, trừng hải


   
Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)
Kính các tiền-bôí !”vô chiêu – bình thường tâm” là gì vậy???

Thưa! Ai cản đuợc ý hậu-bôí !.

Kính
bangtam

latuan Đang Ngoại tuyến

Thành viên tích cực

Kính!
Chim thiên nga giang cánh
Trăng rụng vỡ Tu di.

Tôi đi rồi…
Bình nguyên như phẳng lặng
Nào hay…
Sóng cuồng dưới đáy sông.

Điều Hành Viên

Bangtam thân mến!
Chỉ e rằng có nói cái công phu ” vô chiêu” thì Bangtam cũng chắc gì đã hiểu. những cũng không đành lòng câm lặng. mà chỉ nói cái công phu chân thật tham cứu của chư tổ mà muathularung tự đặt riêng cho mình là ” vô chiêu”.
“Chính ngay lúc dụng tâm, ngay đó không tâm dụng; không tâm ngay đó dụng, thường dụng ngay đó không”.
Cái chân tham cứu này được Chư Tổ gọi : chân tham là Vô Tham…
Bình thường tâm là tâm lặng lẽ sáng suốt, thấy biết rõ ràng, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng…
Chứ không phải cái tâm nhớ quá khứ ,ước vọng tương lai thành Tiên thành Phật…
Điều này muốn thấu đáo thêm thì hãy tìm hiểu lời đối đáp của Ngài Nam Tuyền với Ngài Triệu Châu thì rõ


   
Thành Viên đóng góp bài

Kính đạo hữu bangtam

_ Ý đã sanh thì phải hiện hành, đó là luật đất trời muôn năm trường trị “đẳng vô gián duyên”; thì “cản” làm gì cho…mệt mõi, hề hề.

_ Băng do duyên nhiệt độ thấp mà sanh, nhiệt độ còn thấp thì băng không có…tan, hề hề, nhưng khi nhiệt độ tăng thì tan thành nước biển, sao vẫn có người gọi đó là lớp băng vĩnh cửu???

_ Đệ tam môn giải thoát KHÔNG, là do biến hóa mà thành bởi công phu hư vô hóa ái dục (phi hữu phi vô) chớ không phải là ĐẠO NHÃN thấy rõ vạn pháp như như!!!

Mộc bản (mõ) thinh truyền theo nhịp trần ai vốn để nhắc trần gian là nơi “hồng phấn khô lâu. công hầu bạch cốt”. Đại hồng chung 108 tiếng phổ thỉnh nghĩa thật vốn không hiện tồn nơi thế gian này lẫn thế giới kia mà chỉ hiện tồn nơi thanh không vốn tịch, thường và vô tác.

Kính, trừng hải


   
   

   

user-offline-1

Kim Trong Bọc lâu ngày cũng lòi ra ( Đối thoại bên Diễn đàn Phatphaponline )

BannedMục đồng is on a distinguished road
  Các bài viết phạm qui
  Gửi bởi muathularung
Hèn lắm La vĩnh Cương ơi!
Phải thấy sự hèn kém và xấu hổ mới tiến bộ được.
Đời đâu có ưu ái những kẻ luôn thù nghịch trong tâm. chưa biết phân biệt người tốt kẻ xấu, thì dẫu có ở bên Phật thì có khác chi cái gốc cây.
hợm hĩnh quá , hợm hĩnh quá
Kính Thầy Viên Quang
Kính Mod Thiên Anh ơi !
Ở đây có người vi phạm Nội Quy nè ! Hãy kêu cảnh sát bắt nó đi ! Hãy khép tội nó đi.
Nhớ lần trước nó chưởi đổng 2 từ, chỉ 2 từ cho một bài đăng “Đồ hèn” Thì sao không ai khép tội vi phạm nội quy gì cả, mà lại còn thăng chức cho nó nữa chớ. Trong khi Mod Trí Từ _ người khởi kiện lại mất chức.
Trong khi chị Hoatihon chưởi latuan _ một người chưa chứng nói chứng _ với đầy đủ sự chứng minh, chớ không phải chưởi đổng chưởi vô cớ, chưởi để thỏa cơn tức giận cá nhân như vầy lại bị Mod Thiên Anh đòi đưa ra xét xử, Thầy Viên Quang đem bài bỏ “vô hộp” Công tâm ở đâu ? Tính nghiêm minh ở đâu.
Nếu cho rằng đối với muathularung phải từ bi, sao không từ bi với chị hoatihon ?
Nếu cho rằng, chuyện gì cũng phải “Thấu tình đạt lý” sao không thấu tình đạt lý với chị hoatihon ?

Kính trình !

muathularung
Điều Hành Viên
Ta nói La vĩnh Cương hèn là vì ở trong mục sai lầm quá đỗi. ta không hề vi phạm, chỉ trả lời theo tinh thần Phật đạo sao lại bị di chuyển.
Đây là lòng ích kỷ hẹp hòi thì không hèn là chi
Tự mình công nhận là chửi người khác mới là phạm qui. la làng cho to lên , cho thấu mây trắng .
cưỡi trâu thì làm được gì nơi non cao núi thẳm. coi chừng cả trâu lẫn người rơi xuống vực đó

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)
  Gửi bởi muathularung
Ta nói La vĩnh Cương hèn là vì ở trong mục sai lầm quá đỗi. ta không hề vi phạm, chỉ trả lời theo tinh thần Phật đạo sao lại bị di chuyển.
Đây là lòng ích kỷ hẹp hòi thì không hèn là chi
Tự mình công nhận là chửi người khác mới là phạm qui. la làng cho to lên , cho thấu mây trắng .
cưỡi trâu thì làm được gì nơi non cao núi thẳm. coi chừng cả trâu lẫn người rơi xuống vực đó

Chào muathularung !
Bài của bạn, bạn hãy đọc lại xem có phải là chỉ “bùm xùm” cho loãng chủ đề hay không ?
Mod lavinhcuong chỉ giữ cho chủ đề không bị loãng mà thôi. Một chủ đề mà nhiều bài viết linh tinh thì chỉ cóphòng chat linh tinh là thích hợp mà thôi.
Có đôi khi bạn viết bài tỏ ra mình hiểu biết nhiều, nhưng cái suy nghĩ của bạn thường hay bị tình cảm ghét hờn ganh tị dẫn dắt, khiến cho có những suy nghĩ tiêu cực, sân si của bạn thì cần được độ đó !
Hãy độ đi, độ hết sân si của bạn đi !
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH NHƯ LAI

Điều Hành Viên

Kính bác ngọc Quế! Bác tuy có lòng cũng như muathularung. nhưng cũng chưa thật công tâm với chính mình. cái gì chưa đúng dù là mình hay bạn hay trò thì cũng cần xem xét khách quan. Vì bác có cái khác người , hơn người mà muathularung đem lòng ngưỡng mộ, kính quí. nhưng không vì thế mà mà không nói thẳng. Bác còn thiên vị, lại còn một chút bảo thủ cái tri kiến của mình. muathularung còn phàm phu lắm . chỉ mới dám làm người lương thiện thôi. còn Phật đạo thì chờ duyên lành mới nghe được âm thanh chung minh lậu tận..mong bác thông cảm
Bác có biết ở diễn đàn này có tất nhiều vị dùng nhiều ních mà mỗi ních lại mang một nhân cách khác nhau. bác có biết loại người này là mắc bệnh ĐA NHÂN CÁCH không? bác thử nói cho muathularung biết Hoatihon với ai là một nào?
cứ nói cho thật lòng đi thì khỏi cần sám hối.
Chẳng lẽ muathulakhongrung này lại không biết sao? nó đã qua lò bát quái của thái thượng lão quân rồi đó
Có câu thơ rằng :
sống cái đời gì mà kì cục quá thôi
Dám lương thiện với chính mình cũng đủ thành dũng cảm
Kính bác

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished roadvienquang6's Avatar

 Gửi bởi Mục đồng
Kính Thầy Viên Quang
Kính Mod Thiên Anh ơi !
Ở đây có người vi phạm Nội Quy nè ! Hãy kêu cảnh sát bắt nó đi ! Hãy khép tội nó đi.
Nhớ lần trước nó chưởi đổng 2 từ, chỉ 2 từ cho một bài đăng “Đồ hèn” Thì sao không ai khép tội vi phạm nội quy gì cả, mà lại còn thăng chức cho nó nữa chớ. Trong khi Mod Trí Từ _ người khởi kiện lại mất chức.

Trong khi chị Hoatihon chưởi latuan _ một người chưa chứng nói chứng _ với đầy đủ sự chứng minh, chớ không phải chưởi đổng chưởi vô cớ, chưởi để thỏa cơn tức giận cá nhân như vầy lại bị Mod Thiên Anh đòi đưa ra xét xử, Thầy Viên Quang đem bài bỏ “vô hộp” Công tâm ở đâu ? Tính nghiêm minh ở đâu.

Nếu cho rằng đối với muathularung phải từ bi, sao không từ bi với chị hoatihon ?
Nếu cho rằng, chuyện gì cũng phải “Thấu tình đạt lý” sao không thấu tình đạt lý với chị hoatihon ?

Kính trình !

Bạn Mục Đồng rõ là gắp lửa bỏ tay người.

Rõ ràng Trí từ là do Ngọc Quế đề nghị giáng chức:

Vậy sao từ đó tới giờ Bạn không phản ánh, mà giờ lại kiếm chuyện. VQ kính đệ trình lên Thầy Admin, xin xem xét lại cách làm việc và chấp hành nội qui của Ban Đại biểu ở NK này.

Kính.
Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 

Điều Hành ViênThế Hùng is on a distinguished roadThế Hùng's Avatar

 Gửi bởi vienquang6
Vậy sao từ đó tới giờ Bạn không phản ánh, mà giờ lại kiếm chuyện. VQ kính đệ trình lên Thầy Admin, xin xem xét lại cách làm việc và chấp hành nội qui của Ban Đại biểu ở NK này.

Kính.
Không sao cả xin Thầy Viên Quang cách chức luôn Thế Hùng đi, vì Thế Hùng không thế chấp nhận câu nói nấy mà vẫn được bao che :
  Gửi bởi muathularung
đội ngũ quản giáo lưu manh.
http://www.diendanphatphaponline.com…3%A0nh&p=93197

Thử hỏi câu này có vi phạm nội quy hay không ?

Kính trình !

 

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished road

  Xin được an ổn.
Kính Bạch Thầy Admin

Kính Bạch Thầy Admin

Kính thưa Đại chúng.

Người xưa nói.- Bất tài vô đức mà ngồi cao là tai họa.

VQ tự xét thấy mình không tài không đức, mà chỗ ngồi quá nguy hiểm.

Kính xin Thầy Admin và Đại chúng từ bi cho VQ được trả tất cả chức vị, về làm thành viên thường, để tránh đi tai họa. ( Lẽ ra VQ âm thầm ra đi, hoặc tạo nick mới không chức vụ. Nhưng do tâm nguyện viết cho xong ĐT ĐL cho được liền lạc, nên cần giữ nick này)

Xin sám hối với đại chúng, trong thời gian qua đã làm phiền lòng quí Ngài.

VQ xin kính lạy xin được Quí ngài ban ơn, và xin được trở về vị trí của mình (là chỉ tu học PP) .

Kính lạy Thầy và Đại chúng.

VQ


   Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,

Buông thuyền lúc khách đã sang sông.
 

27-04-2015 02:30 PM#9

Điều Hành ViênHoàng Mai is on a distinguished roadHoàng Mai's Avatar

Kính bạch Thầy Viên Quang !
Chúng con không muốn Thầy làm cho Admin bối rối vì không người thay thế.
Chúng con chỉ muốn Thầy đừng bị lời nịnh nọt làm mất đi sự công tâm. Muathularung và Trí Từ đều được Bác Ngọc Quế dùng công tâm mà trách phạt cả hai, cớ sao một người mất chức, một người lỗi rõ ràng lại “bình chân như vại” ? Chúng con đã được đọc rất nhiều những lời tán thán, nịnh nọt, tâng bốc Thầy “lên tận mây xanh” của muathularung.

Đối với latuan (một người chưa chứng nói chứng) Thầy vẫn một lòng cung kính, phải chăng vì người ấy nói “Chư Phật ba đời cúng dường cơm Hương tích cho Thầy vienquang6” (một lời phỉnh phờ bậy hết sức mà Thầy vẫn vui vẻ tiếp thu). Hễ ai nói động đến người thầy thích thì thầy liền lên án là vi phạm nội quy. Còn muathularung vi phạm Nội quy “như cơm bữa” thì Thầy “mắt lấp tai ngơ” như không hề hay biết.

Chúng con chỉ muốn Thầy khách quan một chút, công bình một chút (lời Trí Từ khiếu nại đã lâu Thầy coi như không hề có).

Thử hỏi nay mai Diễn Đàn này đứng vững, Diễn Đàn này lớn mạnh thì mọi người ca ngợi ai ? Mọi người sẽ ca ngợi Thầy Thích Minh Phú và Thầy Huệ Viên, 2 Thầy mới là CHỦ, chứ còn chúng con chỉ là là KHÁCH, thành viên đến rồi đi, chỉ toàn là những nickname vô danh tiểu tốt, chúng con hết lòng vì chánh pháp thì 2 Thầy sẽ được tiếng thơm “Cây lành chim đậu”, chứ chúng con thì chỉ hao phí công sức rồi ra đi, không ai còn nhớ biết làm chi những cái nickname giả danh này, giả sử có ai nhớ biết chúng con cũng chả có lợi lộc gì.

Nhưng bảo vệ sự trong sáng, chính nghĩa cho Diễn Đàn cho Phật pháp, chúng con xin tự nhận lấy một phần trách nhiệm.

Xin Thầy đừng có để cho latuan nói rằng “Đó thấy chưa, tôi biểu Thầy Viên Quang từ chức thì Thầy ấy phải từ chức thôi !, lời tôi nói ra như một cái lệnh, tôi cho ở thì mới được ở, tôi biểu thôi thì phải thôi. Quý vị đừng tưởng lời tôi nói không có giá trị”
  Gửi bởi latuan
trước khi đi tôi sẽ buộc trưởng bối vienquang6 rời khỏi vai trò quyền admin của diễn đàn phatphaponline
 

Điều Hành Viên

Trích dẫn Gửi bởi Thế Hùng Xem bài viết
Không sao cả xin Thầy Viên Quang cách chức luôn Thế Hùng đi, vì Thế Hùng không thế chấp nhận câu nói nấy mà vẫn được bao che :

Trích dẫn Gửi bởi muathularung
đội ngũ quản giáo lưu manh.

http://www.diendanphatphaponline.com…3%A0nh&p=93197

Thử hỏi câu này có vi phạm nội quy hay không ?

Kính trình !

Không từ chức thì bộ xương khô có làm được ích chi. Đời mà cứ thích khoác áo, khung hình, vọng ngữ ma quỉ làm nhân danh, thì mai mốt thác sinh không cần cầu cũng gặp

Banned

Kính Thầy Viên Quang !

Sao muathularung _ người đệ tử được Thầy bảo trợ _ liên tục dùng lời thô lỗ “đả kích cá nhân” người khác, đã rất nhiều lần, sao Thầy không đem Nội Quy ra mà nhắc nhở ? Lại thêm “tác phẫm” mới của muathularung đây này :

Bác Ngọc Quế thì thua rồi, vì bác ấy không có quyền khóa nick thành viên nữa (muốn khóa nick thành viên nào thì phải hỏi ý kiến mọi người rất phiền phức mà mất thời gian nữa).

Hoặc là Thầy lên tiếng nhắc nhở muathularung đừng huênh hoang nữa, hoặc là thầy sửa Nội Quy lại :

Điều :
11) Không đả kích cá nhân người khác. (Ngoại trừ Latuan và muathularung được hưởng quy chế đặt biệt, muốn đả kích ai cũng được, không ai được quyền moi móc khiếu nại việc của hai vị này).
Kính trình !

 

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)
Kính trình Admin !

Đồng kính gởi tất cả quý đạo hữu thành viên. Vì không thể để cho vụ việc ùm sùm này kéo dài, gây phản cảm, nên N/Q viết bài này.

Kinh thưa Admin, Ngọc Quế xin có ý kiến giải quyết vấn đề như thế này, trình Admin nghe thử :

1. Đối với Thầy Viên Quang hiện tại có lẻ Thầy ấy đang đau đầu, không muốn giải quyết vụ việc gì hết, Thầy ấy muốn từ nhiệm, xin Thầy “mặc nhiên”, vài ngày sau khỏe lại Thầy ấy sẽ trở lại với công việc Quyền Admin.

2. Tạm thời xin đề nghị bác CỐ VẤN nguyenvanhoc2006 xử lý mọi việc trong Diễn Đàn.

3. Hoatihon vi phạm Nội Quy, đã “đả kích cá nhân” thành viên latuan, bằng lời lẽ phận nộ phải bị khóa nick 7 ngày làm gương. Mặc dầu Hoatihon nhiệt tình với Chánh pháp, nhưng lẽ ra phải dùng lời ôn hòa, tránh gây phản cảm, thì bạn ấy đã “quá trớn” trong ngôn từ.
(Riêng đối với cá nhân N/Q : bạn ấy đã dùng đòn hy sinh để quật ngã latuan, để cảnh tỉnh latuan và Thầy Viên Quang, đây chính là Bồ tát hạnh).

4. Chủ đề “Sai lầm quá đổi” với những lập luận chính xác đầy giá trị đạo lý, phải được bảo lưu.

5. Thành viên latuan có lỗi với chính mình, phiền não vẫn còn đó :
“Số là ghé lại diễn đàn mới hay bác Nguyễn văn Học, xem chừng là một người học Phật học giả đang ra sức cắn con ma đã rời đi. Nhớ rằng khi latuan chưa rời đi thì người học Phật học giả này diễn vở diễn miệng ngậm như hến vậy mà khi con ma latuan rời đi thì xem ra vị này nhào xổ ra cắn tợn. Xin hỏi bác Nguyễn văn Học lẽ nào người học Phật lâu năm sẽ đánh mất lòng tự trọng và vô liêm sĩ đến vậy?”

mà tự xưng mình đã Niết Bàn, Ủa ! Người đã Niết Bàn sao lại có lúc phàm phu tục tử như thế này ?
Do lỗi “đả kích cá nhân” này latuan cũng đã vi phạm Nội quy, phải khóa nick 7 ngày làm gương.

6. muathularung thì đã kích cá nhân mọi người không thể nào đếm xuể, cũng phải chịu 7 ngày như mọi thành viên khác _ không hề được biệt đãi nào. Nên nhớ nếu vẫn ngoan cố dùng nick khác mà chửi bới, thì hình phạt sẽ tăng lên, d/đ không thể như “cái chợ cá” được.

7. Cá nhân Ngọc Quế mang danh là Trưởng Ban Đại Biểu mà không có thực quyền quyết định, sợ mất chức hay sao mà không dám “xé rào”, để giữ yên Diễn Đàn.

“Mủi dại, lái chịu đòn” Ngọc Quế để Diễn Đàn lộn xộn như thế này xin nhận trách nhiệm bằng 1 tháng chịu khóa nick.

8. Xin đề nghị bác Văn Học tạm thời có quyền của Tổng Quản cho đến khi Admin và Quyền Admin lên tiếng.

(Nếu Admin làm thinh không có ý kiến thì 12 giờ trưa nay _ giờ v.n _ Ngọc Quế sẽ tự ý “xé rào”, làm theo ý mình)

Kính đề nghị !
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH NHƯ LAI

muathularung

Điều Hành Viên

biết mình xé rào và tuyên bố vượt quyền Admin thì có vi phạm nội qui ? chúng tôi chỉ tin và theo quyết định đã được thực hành bấy lâu nay. nếu có gì Admin sẽ ra mặt.
chẳng lẽ thủ tướng mới ra ngoài một chút mà ở trong phòng đã định đảo chính, truất quyền soán ngôi à. tội này là phải “Trảm”
Kính Admin tiếp ý kiến..
Muốn diễn đàn tốt lành thì đừng có loạn động theo cách của N/Q. nếu không thì lại sóng to gió lớn hơn nhiều.
Nếu tự động xóa bài trên diễn đàn là vô ích.
tất cả tôi đã cất vào kho riêng.
và cũng tuyên bố tôi ăn rồi chỉ có ngồi mạng, vô công rồi nghề hề hề suốt năm . nên sẽ 24/24 giờ có mặt và đăng tải liên tục những bài đã bị xóa và không cần biết là ở chuyên mục nào nếu N/Q thực thi hành động trái luật

Ngọc Quế đành phải dán băng keo cái miệng của muathularung (trước thời hạn 12 giờ trưa)

 
nhãn đầu mùa
Thành Viên đóng góp bài
Người có trí sao làm điều ngớ ngẩn vậy. đây không phải là tự phơi bày cái quyền lực cá nhân sao. mắc bẫy người kém trí rồi.
Đã dũng cảm thì cũng phải biết tự trói mình như đã tuyên bố chứ
Admin sẽ giải quyết sớm thôi. cứ thong thả mà hưởng thụ chút quyền uy của tháng ngày cuối, kẻo sau này hối tiếc như bài thơ của Thế Lữ
Kính Admin và Ngài Viên Quang 6!
nhãn đầu mùa tin chắc khi xét xử ai sẽ luận công , tội phân minh để lòng người thán phục.
mong rằng luật vua thì thái tử bị tội cũng phải xử như thường dân
Kính!

nhãn đầu mùa cũng cần được dán băng keo cái miệng (trong 24 giờ) để chờ quyết định của Admin.
N/Q

 

2. 29-04-2015 04:37 AM#15

Thành Viên đóng góp bài

ngươidien mong muốn cuộc luận kiếm trên đỉnh hoa sơn ai cung được lợi lạc va hoan hỷ. Nhưng tiếc thay và buồn thay…thôi thì duyên nay mỗi chúng ta tự quán xét tâm mình bị dinh mac chổ nào mà khac phục. Phướng ko động mà gió cũng ko đông. Đôi lơì điên khùng xin rộng lượng tha thứ.

hoailinh ( tức Muathularung )

Thành Viên đóng góp bài

Ta mỉm cười con trẻ
chẳng biết trời cao đất dày là chi. ăn lộc vua ( Admin) mà chẳng coi vua ra gì.
nên nhớ giỏi như Hòa Thân mà cũng chẳng thoát cảnh rơi đầu nát tan nhà cửa. cái
gương tày trời vẫn còn đó, sao không mở mắt mà ngắm nhìn tương lai sẽ về đâu?
Dán băng keo sao! có dán hết được miệng nơi tam thiên đại thiên thế giới này
không?
ờ kể cũng to gan đấy, dám bit cả mắt vua mà làm điều xằng bậy , để rồi vua mang
tiếng bất nghĩa bất nhân với con dân là đại tội
còn cái miệng trung ngôn trực ngữ để nói lời thật giả , đúng sai cho vua biết
này nữa mà muốn bịt thì cứ bịt đi.
hay thích xẻo thịt lột da thì nói cho biết để ta hân hoan ” cúng dường”
cho mà thành tựu Nghĩa – Nhân
Khi xưa Bồ Tát hành nhẫn nhục cho kẻ u mê tối tăm xẻo thịt, chặt tay được , nay
sao ta lại không thể học theo được sao.
Chặt đi, chặt đi nhưng mà cẩn thận kẻo lại chặt vào chính tay chân của mình đấy.
Ta thành tựu cho ngươi trong một giờ chém giết 3 nhân mạng. chớ để ta ra lời
nguyền thì chạy trốn đến mây xanh cũng không thoát đâu.
( Hoatihon với Ngọc Quế là một ) mọi người nên biết điều này

biết mình xé rào và tuyên bố vượt quyền Admin thì có vi phạm nội qui ? chúng tôi chỉ tin và theo quyết định đã được thực hành bấy lâu nay. nếu có gì Admin sẽ ra mặt.
chẳng lẽ thủ tướng mới ra ngoài một chút mà ở trong phòng đã định đảo chính, truất quyền soán ngôi à. tội này là phải “Trảm”
Kính Admin tiếp ý kiến..
Muốn diễn đàn tốt lành thì đừng có loạn động theo cách của N/Q. nếu không thì lại sóng to gió lớn hơn nhiều.
Nếu tự động xóa bài trên diễn đàn là vô ích.
tất cả tôi đã cất vào kho riêng. 
và cũng tuyên bố tôi ăn rồi chỉ có ngồi mạng, vô công rồi nghề hề hề suốt năm . nên sẽ 24/24 giờ có mặt và đăng tải liên tục những bài đã bị xóa và không cần biết là ở chuyên mục nào nếu N/Q thực thi hành động trái luậtNgọc Quế đành phải dán băng keo cái miệng của muathularung (trước thời hạn 12 giờ trưa)

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)

Kính Admin !


Giờ đã là 12 giờ (v.n) mà Admin và Thầy V/Q không lên tiếng gì, xin phép N/Q đành phải làm theo ý mình. 


Nếu Admin hay Thầy V/Q không đồng ý có thể dùng quyền lực của mình mở xiềng cho latuan và muathularung. Ngọc Quế chỉ biết làm tròn trách nhiệm được giao mà thôi.


Kính báo !

Thành Viên đóng góp bài

Người có trí sao làm điều ngớ ngẩn vậy.
đây không phải là tự phơi bày cái quyền lực cá nhân sao. mắc bẫy người kém trí
rồi.
Đã dũng cảm thì cũng phải biết tự trói mình như đã tuyên bố chứ
Admin sẽ giải quyết sớm thôi. cứ thong thả mà hưởng thụ chút quyền uy của tháng
ngày cuối, kẻo sau này hối tiếc như bài thơ của Thế Lữ
Kính Admin và Ngài Viên Quang 6!
nhãn đầu mùa tin chắc khi xét xử ai sẽ luận công , tội phân minh để lòng người
thán phục.
mong rằng luật vua thì thái tử bị tội cũng phải xử như thường dân 
Kính!


nhãn đầu mùa cũng cần được dán băng keo cái miệng (trong 24 giờ) để chờ quyết định của Admin.
N/Q

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn
Đàn – Quyền Admin
vienquang6 is on a distinguished road

Xóa vĩnh viễn nick hoatihon

* Thành viên hoatihon là đầu mối sanh loạn. Nay VQ khóa vĩnh viễn nick hotihon.(là hóa thân của hoangtri)

* Thành viên hoangtri và Ngọc Quế chỉ là một người hóa thân. Thành viên này một tay che trời, hý lộng quỷ thần.

……. Nay Ngọc Quế tự biết mình có tội, đã xin tự khóa nick 1 tháng (đây là “Trí giả tự xử” rất tốt), nhưng lại thò tay trái dùng nick hoangtri để tiếp tục quậy phá diễn đàn.

……. Nay VQ khóa 2 nick này 3 năm để tự họ sám hối. Tất cả chức vụ của 2 nick này đương nhiên mất hiệu lực.

Xin đại chúng liễu tri.

   

vienquang6


1.           hoangtri 

Đề nghị Admin lên tiếng.

Kính Admin !

Chúng con biết mấy hôm nay Thầy đã theo dõi tình hình, và đang cố gắng sáng suốt
nhận định phải trái, Thầy đang tìm phương hướng ổn định Diễn đàn.

Nhưng nay Thầy Viên Quang đã mất bình tỉnh, đã không còn sáng suốt, có thể sẽ 1
là làm tan rả D/đ, 2 là đem dưng D/đ cho latuan, 3 là có thể dùng quyền Admin của
mình để làm những việc mà Thầy KHÔNG MONG MUỐN _ qua THÔNG BÁO đầy phẫn nộ :

Chúng con, những Phật tử thiết tha với sự tồn vong của Phật pháp, VỚI SỰ TỒN
VONG CỦA D/Đ NÀY, tha thiết cầu mong Thầy sáng suốt và quyết đoán nhanh.

Một đề nghị khẫn cấp : Tạm thời vô hiệu hóa chức năng Quyền Admin để tránh những
vụ việc đáng tiếc hứa hẹn sẽ xảy ra, cho đến khi Thầy nhận ra sự thật “Ai
tỉnh ai mê”.

Nếu vài bữa nữa sau khi suy xét cẫn thận, thấy Thầy Viên Quang ĐÚNG thì Thầy trả
lại quyền điều hành cho Thầy ấy.

Nếu Thầy ấy đã không còn coi latuan là VỊ THÁNH SỐNG chúng con sẽ cộng tác bình
thường.

Nếu Thầy ấy vẫn tiếp tục tôn thờ latuan, chúng con xin từ giả
Admin để đóng cửa tu học, vì nguyện vọng của chúng con là phụng sự chánh pháp
Phật, chớ không tiếp tay cho Ma Vương lộng hành, không tiếp tay dìm Phật pháp
xuống bùn nhơ.

Ở trang web của latuan có treo biểu ngữ : “Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết
Ma, giết rồi lại cứu”.

Kính thưa Thầy đây là latuan đọc lời của các Thiền sư đã chứng ngộ “Gặp Phật
giết Phật, gặp Ma giết Ma” ý rằng các Ngài đã thực chứng “Nhất thiết
hữu vi pháp đều là giả huyễn cả”. Nhưng latuan với dã tâm quá lớn đã
“ăn cắp” câu nầy rồi thêm vào mấy chữ “giết rồi lại cứu” để
nói nó là “tiêu chí hành động của mình”.

Thưa Thầy, người xưa khi nói 8 chữ này vì thấy CÁC PHÁP ĐỀU LÀ HUYỄN, còn
latuan nói 12 chữ vì thấy CÁC PHÁP LÀ THẬT, đây là quan điểm chống phá Phật
pháp, bôi nhọ Phật pháp, biến Phật pháp thành ra hợm hĩnh.

Lý do chúng con nhận định latuan là ma còn rất nhiều, nhưng chúng con sẽ không
nói thêm nữa, mà để cho Thầy tự nhận định.

Kính xin Thầy đọc kỹ THÔNG BÁO của Thầy Viên Quang (sáng nay) để thấy rõ PHẢI HÀNH
ĐỘNG NGAY ĐỂ CỨU DIỄN ĐÀN.

Hoàng Trí tha thiết thỉnh cầu.

(Bài này đã được copy lại rồi. Nếu vì lý do nào mà bài này bị biến mất thì
H/t sẽ tái đăng, cho đến khi Admin lên tiếng)


Thế này là đề
cao latuan quá! latuan và bài viềt của latuan đâu có gì đặc sắc, chỉ là xào nấu
lại và bỏ nhiều ớt thôi, ta chỉ nhìn mà không ăn thì sợ gì ớt cay. Cứ như bác
Văn Học: “… có ví dụ về người lớn và lũ trẻ trong hang tối, lũ trẻ
thì bảo rằng có rắn rít, ma quái đủ thứ; người lớn sai đóng cầu dao điện,
nguyên giàn đèn cao áp rực sáng, thì không còn có thấy rắn rít ma quái gì cả. Tức
là những rắn rít ma quái đã được độ xong.”
 
Kính!
Ban
Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Vì sao Admin
chưa lên tiếng ?

Khi đã có nhiều Thành viên vô cớ bị chặn, không đăng nhập được.

Hoàngtri có lẻ là người đầu tiên bị bịt miệng.

Kinh xin Admin sớm giải quyết vụ việc

NAM-MÔ A-ĐỀ TỐI-THƯỢNG
TỐI-THẮNG PHẬT.
1.      vienquang6 
Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
– Quyền Admin
Kính bác Học.

……. Không phải vô cớ mà có thành viên bị
khóa nick. Đó là do vi phạm nội qui (đang chờ sử lý).

……. Lẽ ra Bác là Cố Vấn, thì nên giữ đúng
vai trò của mình là bậc trưởng thượng cho xứng đáng.

……. Công việc Quản Trị và sử lý khi diễn
đàn “loạn lạc” là trách nhiệm của Admin và quyền Admin. Lẽ ra Bác nên
niệm Phật mà tịnh tâm lại.

……. Thưa Bác ngoài các thành viên đã bị
khóa nick, các thành viên trong “danh sách đặc biệt quan tâm” cũng sẽ
được lưu ý.- Nếu có phản ứng vi phạm sẽ bị khóa nick tức thì.

……. À ! Sẳn đây nhắc Bác. Mình là Cố Vấn
thì nên nói lời ngay thật chớ không nên để cho lũ trẻ nó bất kính mà tội.
Nickname Hắc phong là đệ tử của VQ. Nay trở về với VQ. Sao Bác lại nói gửi meo
cho Bác (!!!). Mình nên chân thật một chút chút.

Thôi vài dòng cho Bác liễu tri,

Trích dẫn Gửi bởi vienquang6 Xem bài viết
Thành viên hoatihon là đầu mối sanh loạn. Nay VQ
khóa vĩnh viễn nick hotihon.
Kính Thầy Admin

Trang web là do Thầy “mang nặng đẻ đau”, bây giờ đã trở thành công cụ
của Thầy Viên Quang, mặc tình thao túng (mà sau lưng là ai ? Thiên ma latuan
đó).

Thầy Admin nên nhớ latuan có nói “Trước khi rời đi tôi sẽ buộc Thầy Viên Quang từ chức”

Hiện tại người đang xin từ chức lại tùy tiện khóa nick những thành viên dám khiếu
nại, dám nói lời bộc trực. Có lẻ sau bài này con cũng sẽ bị “Tạm khóa nick
chờ sử lý”.

Trước đây Thầy có hạn chế quyền của Trưởng Ban Đại Biểu “muốn khóa nick
thành viên chính thức nào, thì phải có sự đồng ý của Ban Quản Trị”. Còn
nay hai thành viên “gạo cội” của D/đ cũng bị tùy tiện khóa nick vì
dám nói lời trung thực, lời cảnh tỉnh người uống lầm thuốc. 

Không sao, D/đ là đứa con tinh thần của Admin, Admin muốn tuyên bố “phá sản”
cũng được thôi. Admin cứ làm thinh, xem mọi chuyện sẽ còn điều gì xảy ra nữa
nhé !

Chỉ có latuan rung đùi khoái chí : “Vậy là ta đã tiêu diệt xong một D/đ Phật
pháp khó nhằn !”

Kính mong Admin sớm có quyết định sáng suốt để cứu diễn đàn khỏi lâm vào tình
trạng tuyên bố “phá sản”.

Kính !

(Không biết sau bài này, con có còn miệng mồm để nói hay không nữa ?. Con cũng
có sao chép bài này rồi !)

Mục Đồng là một trong những hóa thân của hoangtri. Nay vẫn
ngoan cố VQ khóa vĩnh viễn nick này.


Kính Admin ! 

Khi viết bài này con cũng biết trước rằng con cũng sẽ bị chụp mũ là gì gì đó để
bị khóa nick, nhưng con cũng phải viết vì bác nguyenvanhoc là thành viên cao cấp,
là cố vấn gì đó cũng đã bị chặn không cho đăng nhập diễn đàn (qua email). Thế lực
của Thiên Ma thật là ghê gớm, con cũng không cần thiết phải tồn tại ở cái diễn
đàn đã bị khống chế bởi một thế lực đen tối này nữa. 

Kính nói lời trăn trối với Admin!

Minh thức là tay chân, được đưa vào để thao túng. Xét thấy
người này đáng thương nên khóa 1 năm. VQ


Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Admin
* Cái chiêu rủ
nhau viết meo để đồng lòng tạo loạn, ngày xưa 3 hay 4 năm trước Các bác đi (bh
TT KC V.v..)trước đã làm rồi. Nay làm theo thì người đã thấy trước rồi.

Như vậy các thành viên hóa thân của hoangtri sẽ bị đưa ra khỏi danh sách DHV (để
tránh lợi dụng công cụ d đ quậy phá). Trừ Bác Học (vì cũng có công với dđ.)

Kính Bác học và
các hóa thân còn lại.

VQ vẫn tôn trọng Bác, vẫn để các hóa thân của Bác sinh hoạt bình thường.(miễn
là đừng vi phạm nội qui). Có thể một thời gian sau khi ổn định D đ VQ sẽ ra đi.
mong rằng sau này Bác rút kinh nghiệm mà điều hành d đ êm dịu hơn, đừng ỷ thế
mà lấn áp mọi người.

VQ có được một bậc thức giả nhắc nhở rằng: Ở đời tất cả đều là hư huyễn, diễn
đàn cũng là hư huyễn thôi. Cùng vui chơi với mọi người, đâu có chi là thật, đừng
để niềm vui, nỗi buồn biến thành thật rồi khổ mãi tâm tư.

Các bạn khác vào đây trao đổi thảo luận, họ có quyền tự do của họ, có tâm tư của
họ, ta chỉ nên trao đổi nếu giúp được thì giúp, không thì cứ hề hà vậy mà vui.

Kính.auduongphong( muathularung)

Văn Học ơi là Văn
Học! sao lại ra thế này? ba thừa bốn thừa đâu rồi mà giờ lại thừa ba đầu sáu
tay như vậy. thật đáng xấu hổ.
Không phải là tôi không biết . ngay từ ngày đầu vào diễn đàn, cùng bác Hải. tôi
đã phải chấp nhận một lần ” chết đi ” cái tên phamvandng57 để phát hiện
được tổ hợp dưới những cái tên rất kêu và rất đạo, mà thực chất là chỉ có một
nhóm ít người thôi, đã tạo diễn đàn nay. Tuy vậy đạo pháp không được bày tỏ một
cách thẳng thắn và chân chính. một bè đảng đã hình thành và khuynh đảo diễn
đàn. gần như là nắm toàn quyền sinh sát các thành viên vào tu tập mà không theo
ý của họ.
dầu vậy tôi vẫn tin rằng không ở đâu mà thiếu vắng người chân chính cả. tôi đã
lóe thấy những con người với tấm lòng chân thật, hiểu biết và đầy thân ái …
Tôi quyết định không rời diễn đàn , dù có gặp nhiều oan trái …bằng mọi giá phải
làm sáng tỏ cái tổ hợp ma mị lòng người với những khúc quanh bất nhất làm suy
giảm lòng tin người học đạo đúng với chánh pháp….
Nguyễn Văn Học đã thực sự là một nhân vật Vô Học như thường tự xưng danh.
Có còn can đảm ở lại diễn đàn nữa được chăng. ai có thể tin vào một người không
chân thực , lợi dụng chức danh tạo nhiều ních hãm hại người tu học không theo ý
mình.
Người có lòng tự trọng phải hành xử như một Võ Sĩ Đạo chứ.
Những ních ngụy tạo của Nguyễn văn Học nếu không được công khai và còn để lại
thì rất là nguy hiểm cho người sau này vào tu học.
Kính Admin và Ngài Viên Quang 6 đã làm thì làm cho sạch nốt một thể. 
Chuyện tình bạn dẫu vậy sẽ không mất đâu. Kính ngài soi duyệt
Điều Hành Viên

Lời tâm tình

Kính Ngài VQ!
Trước xin tạ lỗi với Ngài là; trên dưới 3 năm đã làm khổ Ngài không ít lúc. phải
thật lòng mà nói ở nơi đây, nơi mà cái trắng đen lẫn lộn mập mờ, cái thật giả
chẳng phân minh. nhưng mà còn đó một tấm lòng trung thực chưa rơi rớt bởi chốn
phù phiếm hư danh…
Cám ơn lòng thành mà Ngài đã chia sẻ, giúp đỡ mấy năm qua. những gì Ngài làm
cho diễn đàn vẫn còn đó cho mai sau những người mới đến, đỡ có chút buồn tủi, bởi
vẫn còn đó cái khí phách can trường không lùi bước trước những kẻ thiếu nhân
tâm, đem lòng đố kỵ hẹp hòi.. chỉ vì những điều thật ngớ ngẩn.
Xin tán thán công đức vun bồi của Ngài cho hậu thế trên con đường tìm về an vui
nơi chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni.
Nói rằng muthularung vào diễn đàn không có mục đích là nói lời giả dối.
song cái mục đích đơn giản của muathu.. là thấy biết cái thực trạng nơi diễn
đàn này là thiếu khách quan và thiếu nhiều thứ cho một đạo tràng tu học.
Bởi vậy mới cố sức làm cái điều mà người ta cho là ngông nghênh, tà ma, ngoại đạo…
Dẫu chưa được thông tỏ, nhưng cũng đã làm được cái chí nguyện, là vạch lá tìm
sâu, rẽ bèo xem cá.
duyên đến duyên đi nơi đây chưa hẳn là hết. nhưng cũng không còn việc gì để làm
nữa. việc làm đã làm rồi. đúng sai thì ở nơi mọi người tự nhận biết.
Chỉ có nỗi cảm hoài cho Ngài, là khi cầm gậy đánh ruồi thì vô tình không biết
tay mình còn dính chút mỡ. nên gậy rơi giữa chừng mà ruồi lại càng thêm đông.
Hi vọng một tương lai sáng tỏ nơi diễn đàn, chánh pháp được nối truyền bởi có một
người lãnh đạo như ngài với chân sám hối như ngài đã làm, cho tà ma qui phục,
cho mảnh đất tâm linh nảy nở những mầm non tươi xanh và kết nhiều hoa trái.
Lời vụng về mà chân thật, nếu Ngài không vừa lòng thì cũng xin được một lần tạ
lỗi cùng Ngài.
Kính chúc Ngài an lạc.
muathularung

Điều Hành Viên

phản ánh của muathularung

 Gửi bởi vienquang6 
Kính thưa Bạn muathularung.

Bác nguyenvanhoc2006, ở diễn đàn này luôn là một bậc đàn anh cao cả, không bao giờ chân lý của người đã nói mà bị mất đi, vị trí của người luôn được tôn trọng và tồn tại. Bác ấy vẫn còn là Cố Vấn của diễn đàn đó thôi.

Bạn nên cẩn trọng trong ngôn từ của mình, đây là lỗi phỉ báng Ban quản Trị đó. VQ nhắc nhở bạn lần thứ nhất.

Kính.


Thật đáng tiếc là ở diễn đàn này. những điều tưởng là thực lòng, song bản chất vẫn không thể thay đổi được.
những bài viết xưa nay có tính xây dựng, thẳng thắn, chân tình và có nhiều giá trị trong giao lưu học hỏi thường đã bị xóa. nhất là những bài viết về thực trạng của những thành viên chủ chốt mà phạm sai trái đã được công khai thì bị xóa để làm mất chứng cứ…
nhưng không có sao; cái thằng khùng tôi vô công rồi nghề nên không có gì không bỏ bị cả. cho nên vẫn còn đây lời chân thật của các vị
Sao lại nói bác Nguyễn Văn học không có lỗi. là đàn anh cao cả…
Xin nhắc lại lời ngài Viên Quang 6:
” Kính Bác học và các hóa thân còn lại.

VQ vẫn tôn trọng Bác, vẫn để các hóa thân của Bác sinh hoạt bình thường.(miễn là đừng vi phạm nội qui). Có thể một thời gian sau khi ổn định D đ VQ sẽ ra đi. mong rằng sau này Bác rút kinh nghiệm mà điều hành d đ êm dịu hơn, đừng ỷ thế mà lấn áp mọi người.

VQ có được một bậc thức giả nhắc nhở rằng: Ở đời tất cả đều là hư huyễn, diễn đàn cũng là hư huyễn thôi. Cùng vui chơi với mọi người, đâu có chi là thật, đừng để niềm vui, nỗi buồn biến thành thật rồi khổ mãi tâm tư.

Các bạn khác vào đây trao đổi thảo luận, họ có quyền tự do của họ, có tâm tư của họ, ta chỉ nên trao đổi nếu giúp được thì giúp, không thì cứ hề hà vậy mà vui.

Kính.
Kính bác Học.

……. Không phải vô cớ mà có thành viên bị khóa nick. Đó là do vi phạm nội qui (đang chờ sử lý).

……. Lẽ ra Bác là Cố Vấn, thì nên giữ đúng vai trò của mình là bậc trưởng thượng cho xứng đáng.

……. Công việc Quản Trị và sử lý khi diễn đàn “loạn lạc” là trách nhiệm của Admin và quyền Admin. Lẽ ra Bác nên niệm Phật mà tịnh tâm lại.

……. Thưa Bác ngoài các thành viên đã bị khóa nick, các thành viên trong “danh sách đặc biệt quan tâm” cũng sẽ được lưu ý.- Nếu có phản ứng vi phạm sẽ bị khóa nick tức thì.

……. À ! Sẳn đây nhắc Bác. Mình là Cố Vấn thì nên nói lời ngay thật chớ không nên để cho lũ trẻ nó bất kính mà tội. Nickname Hắc phong là đệ tử của VQ. Nay trở về với VQ. Sao Bác lại nói gửi meo cho Bác (!!!). Mình nên chân thật một chút chút.

Thôi vài dòng cho Bác liễu tri,
“.
Vậy đó; liệu tôi sẽ tin được bao nhiêu % lời chân thật này.
Tôi chưa bao giờ kèn cựa và đem lòng đố kị ai cả . luôn ngưỡng mộ tài đức của những ai đã đem lại hiểu biết và thiết thực cho việc tu học.
chỉ vì là thẳng thắn chân thành , bộc trực mà mọi người hiểu theo cái cảm tính cá nhân…
Tôi chỉ mong rằng , ai đó có thay tên đổi họ là vì bất khả kháng như tôi, thì cũng hãy công khai danh chính để thảo luận. còn không bị khóa ních thì cứ lấy chính danh mà trao đổi. hay là sợ lỡ bị lầm thì xấu hổ mất mặt. hoặc những người đã bị khóa ních trong đợt vừa qua mà quay lại thì cũng rút kinh nghiệm về cách hành xử và quan điểm học hỏi để tránh đi vào vết xe đổ , mà làm lợi ích cho mình cho người…
Khi nêu đích danh ai đó để phản biện , dù người đó có là tổng thống , hay thủ tướng . thì không có nghĩa là hủy báng tập thể đó. mong ngài Viên Quang để ý lời qui nạp này.
đến bây giờ mà Ngài vẫn chưa thấy rằng, tôi không có mưu cầu gì ở đây cả sao.
Chúng ta vào đây để làm gì, mục đích sinh ra cái diễn đàn này chẳng phải là hướng dẫn và học hỏi để cùng nhau đi đến giải thoát mọi khổ đau sao?
đôi lời trực tâm có gì Ngài hấu hiểu.
Kính chúc Ngài cùng gia quyến an khang
Kính!
muathularung

 Gửi bởi vienquang6 
Thông Báo.

Kính thưa Đại chúng.

Thành viên muathularung, nhiều lần vô kỷ luật, phỉ báng Ban Quản Trị. Nay lại thể hiện ý muốn lạm quyền.

Nay VQ thu hồi chức danh Điều Hành Viên của muathularung (3 ngày), hầu ngăn ngừa sự xấu ác.

Kính Thông báo

Kính chào Ngài Viên Quang!
Cái chức danh điều hành viên của tôi là chính Ngài mở miệng mời đó chứ:
” Kính ngài hoailinh- muathularung
Trước hết VQ xin kính chúc ngài sức khỏe, an lạc.

Thưa ngài. VQ rất kính ngưỡng sự minh triết định- huệ của ngài qua các bài viết.

……. Qua sự việc vừa đây trên diễn đàn. Cách sử lý của Bác Ngọc Quế, VQ chưa đồng ý. Nhưng khó mà không đồng thuận (vì nếu chỉ có 1 mình VQ thì đương không xuể công việc diễn đàn).

……. Ý VQ là : Nếu ngài sẳn lòng gánh vác Phật sự của diễn đàn, thì sau khi Bác Ngọc Quế đưa ngài ra khỏi danh sách ĐHV của Bác ấy. 24 giờ sau VQ sẽ cung kính mời ngài làm ĐHV cho chuyên mục Giao lưu tư tưởng. Không biết ý ngài ra sao ?

……. VQ rất mong sự hồi âm của ngài.

Kính
VQ

đôi lời tâm sự cùng Ngài nhé.
Làm người thì lẽ thường tình, khi kết giao bạn bè, nên lấy nhân ,lễ ,nghĩa ,trí ,tín làm trọng.
Nếu bạn bè có sa ngã thì cũng không nỡ mà nhân dịp dậu đổ bìm leo.
Thấy tình cảm giữa Ngài và Văn Học, gần đây là tri âm LaTuan. và còn tôi, người từng giao lưu thơ phú, tri âm, tỏ lòng ngưỡng mộ lẫn nhau.
Và kết cục là gì nhỉ. bạn bè chưa xa Ngài , mà Ngài đã nỡ buông lòng dìm bè bạn vào chỗ khó xử.
Chẳng lẽ ở ngoài đời Ngài cũng sống như vậy sao?
Cái chức danh nơi diễn đàn này tôi chưa từng nghĩ đến và cũng chưa một lần sử dụng. vậy mà mới chỉ một câu là dùng chức năng điều hành đã làm cho Ngài phải hoảng loạn đến vậy sao? hay là lòng đố kỵ của Ngài cũng hẹp hòi như bao người khác?
Tôi đã làm điều xấu ác ở diễn đàn này ư?
Ngài hãy suy nghĩ kỹ xem. Tôi xấu ác hay là thiện lành?
Ngài chớ có lầm rằng những gì Ngài chia sẻ với Tôi , LaTuan mà Ngài cho rằng chúng tôi mù quáng tin vào Ngài chăng?
Không đâu , cái tốt của Ngài chúng tôi biết , cái chưa tốt của Ngài chúng tôi cũng biết.
Ngài đừng học mẹo thế gian mà đưa vào Phật Học. Tôi khẳng định rằng cái vốn sống trần tục nơi cõi hồng trần , Ngài chưa phải là bậc thầy của chúng tôi.
Tôi hy vọng Ngài là con người có học Phật và trí tuệ hơn những người khác, hãy xác định lại và sống đạo hạnh , đúng với chính danh xuất gia tu đạo.
Gần đây Ngài đã đăng quang ních mới để làm cái việc mà chúng tôi thấy là rất trẻ con. nhưng cứ để đấy không can thiệp, chứ không phải không biết.
Nói thật diễn đàn này là rất khó học hỏi và dễ bị lầm lạc cho người tu học.
Ngài hãy tỉnh ngộ sớm mà chăm lo cho tương lai trên đường vạn dặm về nhà.
Còn loại người như Trí Từ .. thì thật lòng là chúng tôi không thèm đếm xỉa đến. vì nó giống cặn bã trong đạo Phật thời nay rồi.
Cũng thật lòng mà nói rằng , diễn đàn này đã tạo một đường ray khó có thể thay đổi, ngoại trừ có nhà thiết kế mới dỡ bỏ nó làm lại từ đầu.
đây là những lời mà coi như kết thúc một đoạn trình tu học cùng quí vị. nếu thấy cần thiết thì cứ xóa hết tất cả những gì mà tôi đã viết và những cái tên của Phamvandung57 đi.
Cầu mong cho tất cả ngoái đầu thấy bờ mà cặp bến an lạc


   

   

 

thanhvienvinhdu1

Hàng Phục Tâm ( Đối thoại bên Diễn đàn Phatphaponline )

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Hàng phục tâm

Chào các bạn.Chúng ta mỗi giây phút phải đối diện vô số niệm hay nhà Phật gọi là vọng tâm
hay vọng niệm.Chúng ta tu Phật phải hàng phục nó gọi là hàng phục tâm.Nếu có một niệm khởi lên mà chúng ta lại duyên theo nó thì niệm niệm sinh khởi,vọng tâm lưu chuyển.Nếu không duyên theo nó thì niệm diệt và tâm lặng lẽ,bạn đã độ 1 niệm chúng sanh vào vô dư y niết bàn.Nhưng muốn làm được như vậy,bạn đối với mọi người ,quan sát hành động của họ,ta không có ý ta giỏi còn người dỡ,ta đúng còn người sai,ta tu đúng còn người tu sai,…hay nói khác đi tứ tướng lặng bặt đi.Tóm lại để hàng phục tâm trên con đường minh tâm kiến tánh bạn nhất định
phải hàng phục tâm chúng sanh của mình.Đối với mọi người phải quan sát niệm gì khởi lên khi ta
tiếp xúc.Nơi chỗ yên tỉnh niệm gì phát sinh và ta có duyên theo nó không?Chúc mọi người công phu tinh tấn,xứng đáng là người đệ tử Phật chân chính.Vài lời thô thiển xin mọi người góp ý thêm.Thân.

TRỪNG
HẢI:

Chào đạo hữu kingvua, đông tây lưỡng dụng-cổ kim một nhà, vì king là vua mà vua cũng là king, hề hề.

Lâu nay vốn thấy đạo hữu vào diễn đàn mà ít khi “lộ diện”, đến khi lộ diện thì mới thấy đạo hữu là mo-đờ-rêy-tơ-moderator tức điều hành viên mà sao chỉ có…ba sao, hề hề (thua trừng hải này nhiều…những bốn huy chương, hề hề). Vài lời gọi là vui để làm quen. Kính.

Khi đạo hữu đặt vấn đề “hàng phục tâm” tức là đã sa vào chỗ nhị nguyên đối đãi nơi có-không tức thiện ác có hai vì, có “tâm” cần hàng phục, (khi hàng phục rồi thì tâm yên tức “tâm” quy thuận) và “tâm” như “ý bản thân muốn”. Như vậy thì lời chúng ta (có trừng hải trong đó à nha!), những kẻ hậu sinh đã thua kém người xưa rất nhiều khi nói đến “tu tâm”; dụ như tranh chăn trâu (Thập Mục Ngưu đồ) cổ nhân đưa ra hai, người và trâu, nhưng chỉ là một vì trâu vốn là của ta (cũng y chỉ nickname của đạo hữu rất “ý vị”), là muốn nói đến cái “tâm” phan duyên một cách minh bạch rỏ ràng còn cái “tâm” là “ta”thì vốn là “ảo” nên “hãy như nhiên”, mà bởi nó như nhiên tức không thì có cái chi chi mà sanh từ nó nữa nên, thay vì theo dõi niệm sanh (mà đã sanh rồi thì làm sao mà “hàng phục”) nên “cảnh giác” cái “tâm là ta”. Mà việc cảnh giác này tùy theo sự hướng dẫn của bổn sư mà đạo hữu Quy Y, Thọ Giới nên có chỗ khác nhau giữa Trừng Hải với đạo hữu và mọi người.

Vài lời trao đổi vốn chỉ để làm quen, chớ không có ý gì, hề hề.

Kính, hề hề

Tuấn Tú :

Dựa theo chú giải của bác Trừng hải về nickname “kingvua” ==> King tức vua; vua tức king. Ta có thể nói: Phật tức tâm; tâm tức Phật.

kingvua 

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Chào các bạn.
Tiền nhân có nói:
Chẳng trừ vọng tưởng
Chẳng cầu chân
Cốt ý chẳng khởi pháp để diệt vọng.Chẳng có pháp để đạt chân lý.
Thế bạn có ý khởi lên khi đối cảnh không?Nhất niệm,nhị niệm,tam niệm…hay vô số niệm.Nếu vô số niệm thì bạn phải
dùng phương tiện như:chỉ,quán.niệm,trì,tham,…dể định tâm lại.Nếu nhất niệm sinh rồi diệt mà bạn không duyên theo
thì lúc đó bạn có mượn pháp không?Vậy lúc nhất niệm không sinh thì cái gì hiện tiền?Đó là diệu tánh của chân tâm.
Bạn hãy quan sát đi,nơi đó bặt lý lẽ,bặt pháp môn.Thân.

TRỪNG HẢI: 

Gửi bởi dieuduc 

“Chào bác Tuấn Tú,Sở dĩ d/đ nói Phật và Tâm là danh từ tạm dùng không có thật nghĩa. Là vì Phật là danh từ dùng để phân biệt chúng sanh và Phật. Còn nơi thật tưởng thì tất cả đều như nhau cả – nên không có danh từ Phật. 

Còn Tâm thì cũng là danh từ để phân biệt tâm Phật và tâm chúng sanh. Tâm Phật thì thường trụ không có biến đổi. Còn tâm chúng sanh thì tuy thường hằng nhưng lại thay đổi liên tục. Và để giải thích vì sao từ chỗ cùng có chung Phật tánh mà lại xảy ra sự khác biệt như vậy – nên Phật mới phân biệt Phật tánh thành ba phần : tâm, trí và thế lực. 
Do vậy mà có danh từ Tâm. Còn nơi thật tướng thì chỉ có Tánh – Phật tánh – bao gồm cả tâm, trí và thế lực. Do đó, không có danh từ Tâm. Vì vậy, d/đ mới nói Phật và Tâm chỉ là danh từ tạm dùng – không có thật nghĩa.

Còn bác hiểu Phật và Tâm là chân lý – thì d/đ cũng có chỗ hiểu như Bác. Nhưng d/đ hiểu chân lý chỉ là con đường dẫn chúng ta đến nơi thật tướng. Nên chân lý chưa phải là thật tướng nơi – mà đức Phật Thích Ca và các đức Như Lai muốn chúng ta tìm đến. Vì d/đ hiểu chúng ta tu học Phật Pháp là để thoát khỏi cảnh huyễn hóa – ví như hoa đốm này ; để đến được nơi có tướng chân thật – gọi là thật tướng. 

d/đ hiểu như vậy, xin chia sẻ,
Thân kính”


Kính đạo hữu kingvua, cùng các đạo hữu.

Hề hề, xin phép đạo hữu cho Trừng Hải trao đổi với đạo hữu dieuduc cùng các đạo hữu khác về phép lý luận để khỏi sa vào chuyện tranh cải Tông phái chẳng đi đến đâu (bởi từ xưa đã có vô vàn luận thuyết tranh cải chỗ “Tông”, “Bổn”) mà còn sanh ra thị phi, hơn thua, được mất…dẫn đến sự căng thẳng trong Diễn Đàn Phật Pháp Online. Lượng thứ lượng thứ.

Xin góp ý với đạo hữu dieuduc:

_ Đây là box Thiền Tông nên đạo hữu kingvua, thanhvan, Tuấn Tú mới đề cập đến chữ Tâm, Tướng mà Vạn Pháp Quy Tâm có nghĩa Tâm là Đại mà cũng là Không nên chứa Vạn Pháp; bởi Thiền Tông là Thực Tướng Ly Ngôn nên hãy nói chỗ Thật Tướng Vô Tướng tức Tâm đi về đâu chớ có nói Phật, Pháp là không thật nghĩa.

_ Đạo hữu dieuduc, hề hề, nên về nghiên cứu thêm chữ Pháp trong Duy Thức Tông với Pháp là “Nhậm trì tự tánh. Quỷ sinh vật giải” để lý luận cho vững vàng, cho đến nơi viên mãn vẹn toàn Thuyết Thông, mà có được Tông Thông đắc cứu cánh Lưu Thông tức giảng nói, hề hề, không lìa Tự Tánh tức Phật Tánh mà cũng là Lý Thú (hay Tông Thú) của Đại Bát Niết Bàn Kinh mà Lục Tổ Huệ Năng từng thuyết giảng cho ni sư Vô Tận Tạng, Ấn Tông và Chí Triệt (vì đây là Box Thiền Tông)

_ Phàm khi thảo luận thì phải biết chỗ muốn hỏi của người đưa ra câu hỏi là Thể, Tướng hay Dụng…mà trả lời cho chính xác. Hay nói theo nghĩa hiện đại là hệ Quy Chiếu kẻo người hỏi thì hỏi cái này mà người trả lời thì nói cái kia tức “Lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, hề hề.

Mong rằng đạo hữu dieuduc thông cảm mà không khởi ý mâu thuẩn (mà chỉ trích, mong lắm thay) vì Trừng Hải cũng chỉ muốn việc trao đổi trong Diễn Đàn Phật Pháp Online càng ngày càng hay tức vừa bác đại vừa tinh thâm.(Như câu nói của đạo hữu tt-chuyenphapluan “…Kính mong quý vị nối vòng tay nhỏ với nội kết hiểu sâu thương lớn và nụ cười rạng rỡ…” thật là tuyệt diệu, mà trừng hải được nghe trong chủ đề Vạn Lý Tầm Chân ngày 18/09) Kính

Đồng kính, hề hề01-

10-2013 03:03 AM

 Chào bạn Trừng Hải,

Chào các Bạn,
Đúng là trước khi tham gia chủ đề này d/đ không có để ý đây là box Thiền Tông. Nhưng d/đ nghĩ dầu là tu theo Tông Phái nào mà đi theo con đường của Phật Thích Ca thì giáo thuyết cũng đều giống nhau. Vả lại đây là diễn đàn Phật Pháp cho nên những người tham gia đều đi theo con đường của Phật Thích Ca. Nhưng nếu Bạn nói như vậy – thì d/đ sẽ chú ý. 

Còn việc Bạn kêu d/đ hãy về nghiên cứu thêm về chữ Pháp trong Duy Thức Tông – thì d/đ nghĩ không cần. Vì d/đ không có muốn phân luận hơn thua về chỗ hiểu với các Bạn. d/đ chỉ muốn chia sẻ những gì d/đ hiểu với các Bạn ; còn Bạn có tiếp nhận hay không điều đó không quan trọng đối với d/đ. Vì dầu Bạn không tiếp nhận không có nghĩa là tất cả mọi người đều không tiếp nhận. 

d/đ chỉ muốn chia sẻ chỗ hiểu của mình – chứ không có ý chỉ trích bất kỳ ai – dầu người đó là ác tri thức. Nhưng vì d/đ đem chia sẻ điều mình hiểu – nên phải có nhiệm vụ giải thích điều mình nói. 

Cho nên, d/đ chỉ tùy theo lời người chất vấn – mà trả lời. Nếu người chất vấn hỏi về điều d/đ chia sẻ thì d/đ giải thích. Còn nếu người chất vấn phản bác lập luận của d/đ thì d/đ cũng phải vì điều d/đ chia sẻ – mà chứng minh d/đ nói không sai. 

Đôi lời giải thích cùng Bạn,
Thân 

Quay lại: 

Chào các bạn!

Hàng phục tâm, có rất nhiều cách Đao gọi là phương tiện. Xin trình bày một cách, đó là “xã ly”.
Xã ly là gì? Xã ly là buông bỏ, là không giử lấy. Hàng phục tâm bằng cách xã ly là buông bỏ những gì không phải “Ta”, không phải “của Ta”. Từ cái xe, cái nhà, đồ dùng vật dụng… cho đến Ông bà, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, thân bằng quyến thuộc … cho đến mắt, tai, mủi, lưởi … thân và ý thức. Xả ly được như vậy mới hàng phục tâm bước đầu là trọn vẹn.
Cái xe, cái nhà, đồ dùng vật dụng là những vật ngoài thân, đó là vật thế gian theo luật vô thường rồi củng biến dị hoại diệt, đã là vô thường mà chấp chặc giử lấy thì sẻ khổ liền kề. “Đó” không phải là “Ta”, không thật sự “của ta”.
Ông bà, Cha mẹ, Anh em là quan hệ huyết thống một đời này kiếp này, nhưng còn bao nhiêu kiếp trước đời trước là gì của Ta? Chỉ là quan hệ nhân duyên quả báo, luân hồi nhiều kiếp, sanh tử, tử sanh 

TRỪNG HẢI: 

Chào đạo hữu kingvua, đạo hữu Quay lại.

Trước thì Trừng Hải xin hỏi đạo hữu kingvua:
_ Xin đạo hữu giải thích thêm chỗ “Nếu nhất niệm sinh rồi diệt mà bạn không duyên theo thì lúc đó bạn có mượn pháp không?” để Trừng Hải biết rõ hơn mà trao đổi ở nơi: Tâm không duyên trần, cảnh trần, là do nhân gì? Và khi “vô duyên” thì “tâm cảnh” như thế nào? Kính

Sau thì xin hỏi đạo hữu Quay lại:
_ Từ “Xã ly” có phải là biến tướng của chữ “Viễn ly” không? Nếu không phải thì “xã ly” nằm ở chỗ “chí nguyện” hay công phu “điều ngự” thân tâm hay là cả hai vừa là chí nguyện vừa là điều ngự thân tâm? Kính

Đồng kính, hề hề

 Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Vì niệm không chủ thể,có sinh có diệt.Nếu hiểu được điều ấy,bạn có khởi ý chấp niệm ấy không?Nếu không khởi ý tức không duyên theo.Lúc đó bạn trở về chân tâm thanh tịnh lặng lẽ.Bạn thấy cảnh như thật không qua tác ý,nghe diệu âm của chư Phật,…Còn bạn hỏi do nhân gì mà Tâm không duyên trần,cảnh trần.Nếu nói có thì tâm ấy là tâm sanh diệt,là tâm cầu.Điều nầy trái lời Phật dạy,chúng sanh đều có Phật tánh,chân tâm diệu hữu.Do quên mê trần nên không thấy Ông Phật thật của mình.Vài lời thô thiển,xin lảo huynh chỉ dạy thêm.Thân.

Quay lại :Thưa các bạn,

Ở tầng cạn, xã ly là điều ngự thân tâm, chính là hàng phục vọng tâm, và hàng phục vọng tâm là chí nguyện vậy. 
Chúng ta thường dính mắc vào vật thế gian do mắt thấy, tai nghe, mủi ngửi, lưởi ném, thân xúc chạm sinh ra phân biệt là ý thức, thường dính mắc vào quá khứ, tưởng tượng chuyện tương lai sanh ra ý thức thị phi phải trái, và chúng ta thường dính mắc buồn vui thương ghét giận hờn, gắn thêm vào từ “Ta”, Ta buồn, Ta vui, Ta thương, Ta ghét, Ta giận, Ta hờn, Ta oán, Ta trách, Ta …, … trăm cái ta như vậy, tất cả đó là vọng tâm. 
Hàng phục vọng tâm, là buông bỏ mà ở đây là buông bỏ “cái Ta” và cái “của Ta”. Buồn vui giận hờn thương ghét … cứ để xảy ra mà không còn “Ta”, “của Ta”.
Quá khứ là đã qua, không cần lưu giử, tương lai chưa đến, chẳng mơ màng, hiện tai là đây, không vọng tưởng. Nước cứ chảy, mây cứ trôi không cuốn “Ta” vào trong đó. Đó là xã ly, buông bỏ. Vượt thoát ba đời, quá, hiện, vị lai.
Thấy chỉ là thấy, đơn thuần không thêm không bớt, nghe, ngửi, ném, xúc chạm củng vậy và ý thức phân biệt mà không phân biệt thị phi, phải trái… 

Ở tầng sâu, “Ta” chính là Bổn Tánh, là Chơn Như, là Chơn Tâm Thường trụ, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. 
Và khi “Ta” nhận ra “Ta” rồi, ta Ngộ rồi, thì nhửng điều kể trên, những vọng tâm trên không mất đi mà biến thành “Diệu Tâm”. Buồn củng buồn mà là Diệu buồn, vui thành diệu vui, thương là thương nhưng là diệu thương, ghét là ghét nhưng ghét diệu… tất tần tật, tất cả đều là diệu, vì “Ta” từ “Diệu” mà có. Chơn không diệu hửu.

Thấy bạn Trừng Hải củng là thấy mà diệu Thấy. Đọc bài bạn Trừng Hải củng là Diệu đọc, (nghĩa là đọc củng biết vậy, củng hiểu vậy, mà không cãm thấy tức anh ách, có tức thì củng là “Diệu Tức”, hay “Tức” mà diệu)

Kính tất cả các bạn.

TRỪNG
HẢI:
Chào đạo hữu kingvua và đạo hữu Quay lại, 

Vì Trừng Hải chí có ba đồng để tiêu mỗi ngày nên không hồi đáp sớm, lượng thứ lượng thứ; hề hề, đồng lượng thứ luôn việc ghép luôn cả hai đạo hữu trong một mục trả lời, bội phần lượng thứ, hề hề.

_ Chào đạo hữu kingvua: Lời đạo hữu thật đơn giản nên trọn vẹn hiển lộ diệu tánh nơi lời dạy của Đức Phật không chút nào thiếu sót. Quả đúng như lời đạo hữu, nếu đã hiểu chỗ pháp vô đình trú là tâm có tánh bản nhiên không thì đâu còn khởi tình nơi kiến văn cảm tri (xúc cánh sanh tình) tức thấy nghe cảm biết. Do vậy khi thấy nghe cảm biết cảnh trần, trần xong thì tâm không ô nhiễm trần đời não hoạt, thế sự đa đoan, hề hề, nên lại là thanh tịnh, lặng lẽ như nhiên mà cũng là chân tâm vậy.

Nhưng thưa đạo hữu, (cái gì mà có chữ nhưng là mệt mõi trần ai rồi, hề hề), đó vốn là công phu khi dòng đời bình lặng như nhung, mượt mà như lụa, sáng hát hoan ca, chiều nhẹ như tơ “miên trường nhật nguyệt chiều về đón em”; chớ khi trường đời sóng dữ, ba đào đòi đoạn “tình thù rực nắng” hay tán gia bại sản, cửa nát nhà tan (hề hề, chỉ là giả định thôi, chứ lòng của Trừng Hải chỉ mong đạo hữu luôn bình an hạnh phước) mà gợi mối thương tâm gây “nghiệp xưa duyên mới”, tức nó nằm ngoài sự chú tâm “quên nhớ”, bởi nghiệp chướng tức tác ý thì ta có ý thức được đâu. Vậy thì công phu “tu tâm” trong những cảnh ngộ này sao đây? Xin đạo hữu nói cho hết lời người nương cửa Thiền môn. Kính.

_ Chào đạo hữu Quay lại: Trước hết xin nói với đạo hữu ở chỗ “…Xã ly là điều ngự thân tâm, chính là hành phục vọng tâm và hàng phục vọng tâm là chí nguyện vậy…”

Nếu “hàng phục tâm” là “chí nguyện” thì lời rơi vào chỗ nhị nguyên đối đãi tức có bắt đầu là buông bỏ cái “ta”, “của ta” (vui, buồn, thương, ghét, giận, hợn…v.v và…v.v.) để có cứu cánh tức mục đích không có gì là “ta”, “của ta”. 
Hơn nữa công phu này cũng hơi bị…rườm rà nếu không muốn nói thừa; Bởi nếu không có ta thì làm gì có của ta hay không có của ta thì làm sao sanh ta; mà những cảm giác “buồn, giận, thương,…” này lại thuộc “Sở Nhiếp” tức của ta chứ không thuộc Năng nhiếp tức “Ta”. Mà nếu muốn nói đồng điều ngự cả “Ta” lẫn “Của Ta” thành Không thì rơi vào chỗ Ngoan Không tức Vô Năng, Vô Sở thì làm gì có Thấy, Nghe, Cảm, Biết. Hay Trừng Hải này chưa không hiểu hết ý của đạo hữu? Nếu vậy xin đạo hữu nói rỏ thêm cho. Kính 

_ Đồng hỏi cả hai đạo hữu: Theo như chỗ Trừng Hải biết có bốn luận thuyết nói về Pháp Tánh. Trong đó thuyết Pháp tánh là Chơn Không Diệu Hữu thuộc Tam Luận Tông của Ngài Cưu Ma La Thập với cải cách của Ngài Gia Tường. Xin cả hai đạo hữu nói rỏ thêm chỗ Diệu Hữu của Chơn Không nó nằm ở nơi nao? Là tâm là tánh là tri, là ngộ..tức nó Hữu ở chỗ nào mà thành Diệu. Kính

Đồng Kính, hề hề 

 Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Xin chào lảo huynh.Bạn viết

bởi nghiệp chướng tức tác ý thì ta có ý thức được đâu

Vì nghiệp chướng là cảnh ta tạo nên phải nhận.Cuộc đời bạn nhận cả niềm vui,bạn cười.Bạn nhận nổi khổ bạn khóc nhưng cốt tủy là bạn có khởi ý thích vui và khởi ý sợ khổ,sợ nghiệp chướng không?Nếu có tác ý chứng tỏ bạn vẫn chấp thân tứ đại là ta và suy nghĩ khi gặp cảnh là tâm ta.Nếu hiểu như vậy bạn không hàng phục tâm được.Ngay lúc trả quả,gặp nghiệp chướng do tác ý bạn lại tạo nhân khác cho nghiệp quả.Vậy hàng phục tâm mà không gặp cảnh ,nghiêp chướng,thì hàng phục cái gì?
Bạn còn viết

chỗ Diệu Hữu của Chơn Không nó nằm ở nơi nao? Là tâm là tánh là tri, là ngộ..tức nó Hữu ở chỗ nào mà thành Diệu. Kính

Vì có thấy nghe,hiểu,biết thường hiện,dù có cảnh hay không?Diệu ở chỗ không phân biệt như cảnh hiện trong gương.Vì không khời ý nên cảnh rõ ràng nếu có cảnh mờ không rõ.Vậy lảo huynh chỉ lặng ý,quan sát cảnh không ý niệm so sánh,sẽ hiểu và chứng minh lời Phật tổ chỉ dạy.Thân. 

Quay lại: 

Trích dẫn Gửi bởi trừng hải Xem bài viết

Nếu “hàng phục tâm” là “chí nguyện” thì lời rơi vào chỗ nhị nguyên đối đãi tức có bắt đầu là buông bỏ cái “ta”, “của ta” (vui, buồn, thương, ghét, giận, hợn…v.v và…v.v.) để có cứu cánh tức mục đích không có gì là “ta”, “của ta”.

Thưa, trước là nói ở tầng cạn, tầng cạn phải dụng ngôn từ, có “bắt đầu” và “cứu cánh”, có “buông bỏ” vọng tâm và không “Ta”, không “của Ta”. Ngay chử “chí nguyện” đã là cạn cợt lắm rồi vậy. Vì vậy, có lần thưa với đ/h :”Đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh lý tán”. Kinh có viết rằng Đức Bổn Sư có lần dùng im lặng mà trả lời câu hỏi của Ngoại đạo, Ngài Duy Ma Cật im lặng để trã lời câu hỏi “lý bất nhị”, và Nhị Tổ Huệ Khả trả lời Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma bằng im lặng. Đạo hửu lý luận nhiều và cao, thật tình là tâm phục.

Trích dẫn Gửi bởi trừng hải Xem bài viết

Hơn nữa công phu này cũng hơi bị…rườm rà nếu không muốn nói thừa; Bởi nếu không có ta thì làm gì có của ta hay không có của ta thì làm sao sanh ta; mà những cảm giác “buồn, giận, thương,…” này lại thuộc “Sở Nhiếp” tức của ta chứ không thuộc Năng nhiếp tức “Ta”. Mà nếu muốn nói đồng điều ngự cả “Ta” lẫn “Của Ta” thành Không thì rơi vào chỗ Ngoan Không tức Vô Năng, Vô Sở thì làm gì có Thấy, Nghe, Cảm, Biết. Hay Trừng Hải này chưa không hiểu hết ý của đạo hữu? Nếu vậy xin đạo hữu nói rỏ thêm cho.

Thưa, năng nhiếp hay sở nhiếp thật ra tôi không rành cho lắm, kể cả chử vô năng vô sở, ngoan không!
Thấy, nghe, cãm biết thì chỉ là thấy nghe cãm biết, vậy thôi.
Thông thường, mắt thấy sắc, đối với sắc đáng nhớ thì khởi tâm yêu thích, lưu giử thậm chí sanh ra hàng dài phía sau sắc thấy, đối với sắc không đáng nhớ khởi tâm ghét bỏ, lưu giử tâm ghét bỏ ấy, tích chứa lâu dần tạo thành tính “ghét” không ưa khi thấy sắc ấy. Nghe, cảm, biết giống như vậy.
Phàm phu chúng ta, có “ta yêu” “ta ghét” … v.v … từ tàng thức, lưu giử, tích chứa mà ra đấy thôi. Lưu giử, tích chứa tất nhiên là “của Ta”, và dùng từ “của Ta” là một phần nói tới tàng thức ấy. Thí dụ như người Việt thì thấy da trắng, môi mỏng, mũi thẳng,… là đẹp, còn người Châu Phi thấy đẹp là da đen bóng, môi dày, mũi mận … củng là đẹp mà thôi.

TRỪNG
HẢI:


Chào đạo hữu Quay lại và kingvua:

_ Trước xin có đôi lời trao đổi với đạo hữu Quay lại: Đa tạ lời của đạo hữu dành cho Trừng Hải, thật ra khi chúng ta trao đổi thì cả hai đều chung một lòng cùng nhau thấu hiểu chỗ diệu lý của Phật Pháp là chí bảo vô thượng tại thế gian mà đến chỗ kiến giải đồng hòa nên cả hai đều có chỗ ích lợi mà thôi.
Trừng Hải cũng đồng ý và thán phục đạo hữu ở chỗ chỉ thẳng công phu là nơi kiến văn giác tri-thấy nghe cảm biết của tâm vô phân biệt mà hiện tâm đồng nhất cảnh tuyệt tích ái dục và tà kiến mới là chỗ tri hành của người dụng tâm tu học; Còn những tri thức về Năng, Sở , Ngoan không thì biết cũng được mà không biết cũng xong, hề hề. Trừng Hải xin có đôi lời đề cập đến kiến văn giác tri-thấy nghe cảm biết nhằm khởi tánh dụng của tâm vô phân biệt để cả hai tiếp tục trao đổi thêm.
Như ta biết thân ngũ uẩn có năm cửa ở ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân và một cửa ở trong là Ý được gọi là Lục Quan Năng (khác với tâm lý học hiện đại thì chỉ có năm giác quan). Khi ngũ quan năng mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với cảnh trần là sắc thanh hương vị xúc sanh tiền ngũ thức; do bởi tiền ngũ thức tự nó không nhận biết được cảnh trần nên phải nương tựa vào Ý (Nếu tiền ngủ thức tự nhận biết được cảnh trần thì thức chuyển thành trí là Thành Sở Tác Trí theo Duy Thức tông hay như Pháp Bảo Đàn Kinh dạy lúc Ngộ thì Pháp Tánh chuyển nên Hàm Tàng Thức ra ngoài ngủ căn môn mà nhận biết cảnh trần); nên nếu Ý sanh Ý Thức tức Xúc ô nhiễm tức phân biệt Yêu, Ghét thì Kiến, Văn (tức thân biểu khẩu biểu) có Giác (tức Cảm giác-Thọ) là yêu ghét nên Tri (là Tri Giác tức Tưởng) là Yêu hay Ghét mà sanh tâm phân biện. Vậy thì công phu phải nằm ở chỗ điều ngự Ý tức Ý thức.

Vậy thì xin đạo hữu cho biết việc điều ngự Ý như thế nào để được gọi là Vô Tâm hay Vô Niệm mà khởi sanh tánh dụng của tâm vô phân biệt. Kính

_ Đạo hữu kingvua: Trước hết Trừng Hãi xin lập lại lời hoàn toàn đồng ý ở chỗ không khởi Ý, tức tâm bình ý tĩnh trong quá trình tu hành. Cái chỗ không chấp thân tứ đại bởi tứ đại giai không là Không Giới; Và tuyệt diệt hành nghiệp tức chấm dứt nhân quả mà an nhiên tự tại hoằng pháp cho chúng sanh thì Trừng Hải có biết chút chút, và cũng biết các cảnh giới này đều quá xa vời tới mức huyễn hoặc để mà đề cập đến đối với Trừng Hải này. Còn chỗ tác ý nảy sanh gây cảnh khổ thì cứ “ngang nhiên” lãnh nhận để “hàng phục tâm” là cảnh giới của bậc đắc đạo “Ngoài lìa chư duyên. Trong bặt nghĩ tưởng, Tâm như tường vách…” thì còn chi để nói nữa.
Còn chữ “Diệu” mà đạo hữu nói là không phân biệt như cảnh hiện trong gương (lại cũng quay về chuyện ý tĩnh, tâm bình) thì không lẽ, hề hề, đạo hữu chỉ thấy núi là núi sông là sông rồi là xong??? Và đạo hữu khuyên Trừng Hải này cứ lặng lẽ quan sát không ý niệm so sánh (cũng ý tĩnh tâm bình, không có gì khác nữa sao?) thì sẽ hiểu và chứng minh lời Phật Tổ dạy là xong thì quả thật Trừng Hải này không hiểu đạo hữu nói cái gì???!!! Hay đạo hữu muốn Trừng Hải này đình ngôn tức…game over??? Nếu vậy thì Trừng Hải xin y lời mà cúp pê i xì tức xì tốp. Thân

Đồng Kính, hề hề

phamvandung57 :  

Gửi hai đạo hữu

“Chính ngay lúc dụng tâm, ngay đó không tâm dụng; không tâm ngay đó dụng, thường dụng ngay đó không”.
Nhờ đạo hữu Quay lại và KingVua nói về công phu này cho mọi người hiểu .Hãy nói trên công phu của mình đã đi qua, vì sẽ còn có câu hỏi sau nữa. Rất cám ơn nhiều

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Lúc dụng tâm :thấy nghe,xúc,…qua đối cảnh nếu có tâm khởi ý so sánh đẹp,xấu,hơn,thua,…bạn sẽ không thấy cảnh như thật.Hay thấy,nghe,…bằng vọng tâm,thấy sanh diệt,niệm tan thấy dừng.Ngược lại khi không tâm dụng tức tâm thanh tịnh ,bạn thấy cảnh như thật.Cảnh hiện trong tâm bạn.Nhưng thực hiện điều nầy lại không dễ vì chúng ta thường có cảnh lại có ý.Còn câu sau cũng như vậy.Vài lời trau đổi.Monh bạn thực hành để hiểu lời nầy.Thân.

TRỪNG
HẢI:

Kính chào đạo hữu Phamvandung57
Trừng Hải còn đồng cuối cùng để dành cũng xin vào đây vỗ tay tán thưởng vì bội phục.

“Chính ngay lúc dụng tâm, ngay đó không tâm dụng; không tâm ngay đó dụng, thường dụng ngay đó không” Câu khẳng định đáp này thật là tuyệt cú, hề hề. Đạo hữu đã tự mình HỘI THÔNG TÔNG CHỈ VÔ NIỆM của LỤC TỔ HUỆ NĂNG? Xin nói rỏ nếu tự thông đạt hay được gợi ý mà tự thông đạt để Trừng Hải này mở rộng mắt thịt mà lãnh hội được chỗ CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG. Đạ tạ, đa tạ.

Kính, hề hề

TB: Góp ý đôi lời về chữ Hàng Phục Tâm.

Kính thưa quý hữu, chữ Hàng Phục vốn khởi sanh từ Vị Tằng Hữu Sự lúc Phật Đà Sakyamuni đắc Chánh Đẳng Chánh Gíác dưới cội cây Bồ Đề đối với Ma Vương trời Tha Hóa Tự Tại Thiên và ba người con gái nên gọi là Hàng Ma Đại Định, mà trong Kinh Đại Nhật gọi là Hàng Phục Tứ Ma Kim Cương Hí Tam Muội.

Cũng được đề cập đến trong Hàng Long Phục Hổ tức Hàng Phục Ma của chư vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát có thân lấy từ Không Giới là Thể, với Tánh là Phật Tịnh Quốc Độ và Dụng là Thành Tựu Chúng Sanh nên lấy việc độ sanh là hàng phục ma làm chỗ hành Lục Ba La Mật mà trong Kinh Bát Nhã có đề cập lúc Phật Đà trả lời Ngài Tu Bồ Đề là phép An Trụ Tâm-Hàng Phục Tâm.

Còn đối với chúng sanh hữu tình như chúng ta thì như trong Thiền Tông thì Lục Tổ Huệ Năng lấy Vô Tướng làm bổn thể tức Tâm vốn là Không thì làm gì có chuyện hàng phục tâm. Vì vậy khi sử dụng ngôn ngữ cho việc điều ngự tâm chư cổ đức gọi là Tu Tâm.

Vì vậy thưa quý hữu, khi dụng chữ dụng từ ta nên bỏ ra chút ít thời gian tìm hiểu kỷ rồi mới dùng cho chính xác cũng là giữ gìn thuật ngữ Phật Học không bị biến tướng.

Đồng Kính, hề hề.

Quay lại :

 Gửi bởi trừng hải 


Theo như chỗ Trừng Hải biết có bốn luận thuyết nói về Pháp Tánh. Trong đó thuyết Pháp tánh là Chơn Không Diệu Hữu thuộc Tam Luận Tông của Ngài Cưu Ma La Thập với cải cách của Ngài Gia Tường. Xin cả hai đạo hữu nói rỏ thêm chỗ Diệu Hữu của Chơn Không nó nằm ở nơi nao? Là tâm là tánh là tri, là ngộ..tức nó Hữu ở chỗ nào mà thành Diệu. 

Đây xin thưa chuyện về “Chơn Không Diệu Hửu”, chuyện nầy củng là “Diệu” mà thôi!

Thưa, như có sân khấu lớn hoành tráng nhưng không có tuồng tích, không có diển viên thì sẻ không có vở diển, tức là : Sân khấu + tuồng tích + diển viên = vở diển (tuồng hát). Trong từng thành tố của vế trái đều là từ “Không”, (không diển viên thì có củng như không) thế mà ráp lại thành “Có” vở diển và vở diển có hay, có đạt chính là nhờ tài diển xuất của diển viên , diển viên là thành tố chính làm nên tuồng hát.
Chúng ta là những diển viên trên “vở tuồng đời”., trong đó mỗi người khoác lên mình vai diễn, kỷ sư, bác sĩ, công nhân, làm ruộng, Thầy tu…. v.v.và ..v.v, nhận ra chỉ là “Diễn” thôi thì tất cả biến thành “Diệu”, “Diệu diển”.

Thưa, ở thí dụ khác, như tấm gương soi. (điều này Đ/H “kinhvua” đã trình bày). Ảnh trong gương “Có” vì ta soi, ngắm nghía, thật sự trong gương chẳng có gì “Chơn Không”, nhưng “tánh” của gương là chiếu rọi mọi cảnh vật đến, đi qua nó, nên là “Diệu hửu”, chúng ta cứ phẳng lặng như tấm gương, cái gì đến phùng mang trợn mắt, thì “Ta” phùng mang trợn mắt, cái gì đến yểu điệu thục nữ thì “ta” hiện ảnh yểu điệu thục nữ.

Và cuối cùng là vì “Bởi ta sanh sự, nên sự tình mới sanh” “Nếu không sanh sự thì sự nào có sanh”. Trong cảnh “Chơn Không” nếu sanh sự thì sanh “Diệu sự”, hung hăng, trộm cướp, uống rượu, ăn thịt đều là “Diệu sự” .

Kính

TRỪNG
HẢI:


Chào đạo hữu Quay lại,

Đa tạ lời giải thích của đạo hữu về CHƠN KHÔNG DIỆU HỮU.

Nếu muốn am tường đến chỗ tận tuyệt lâm ly chí thiết thâm mật lại bác đại huyền vi ngời ngời như ánh quang minh hằng hiện tồn bất biến khởi từ nơi xa xôi không thể nghĩ bàn bởi vô minh chưa sanh khởi, mà bí hiểm vị tằng hữu sự phi thường phi phi thường “Thời hồng hoang trời xanh chưa có mặt đất chưa hình thành mắt không thấy tai không nghe trí hôn muội mà, lại hồng bác muôn sự thông đạt” bởi chỉ hiện tồn một chữ DIỆU KHÔNG TRÍ thì e rằng đạo hữu phải trải qua thêm một thời gian dài công phu trên đường VẠN LÝ TẦM CHÂN nhiều nhiều nữa. Hề hề, Trừng Hải cũng chỉ thuật lại lời dạy của người xưa chớ không có ý gì gọi là chỉ trích vì lời vốn thật sự khó hiểu chớ không phải Trừng Hải cố làm cho nó khó hiểu mà thật ra như Ngài Huệ Năng tuyên giảng trên đàn thì lại cực kỳ đơn giản bởi tất cả cũng chỉ bắt đầu từ KIẾN VĂN GIÁC TRI đồng VÔ TƯỚNG VÔ NIÊM VÔ TRÚ là Thể là Tông Chỉ-Bổn Nhiên Tánh nơi mỗi chúng sanh hữu tình mà cũng là ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN bởi đó chính là HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.

Đoạn giải thích trên có lẽ lấy từ Kinh Lăng Già ví thân ngủ uẩn chỉ là hóa thân (castle) trên sân khấu với Ý thức là diễn viên, vọng tưởng là khán giả mà cũng là nền tảng của phép KHÁN THOẠI ĐẦU (Xin đọc Kinh Lăng Già, quyển ba) trong Tổ Sư Thiền chỉ để chỉ tâm đó là vọng, là không.
Đoạn sau thì ví tâm như gương sáng (nói rỏ đầu tiên trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, chương không nhớ, hề hề, và ở nhiều kinh luận khác nữa…) chỉ tâm là không.
Tóm lại cả hai không hề có gì gọi là DIỆU mà chỉ là BÌNH nơi chữ HÀNH; bình bồng trên sóng nước phù sanh mà biết về nơi nao??? Là bước đầu của người quy hướng Phật Đạo nên như nhiên trước BÁO CHƯỚNG bởi chỉ gọi là sơ tâm biết chữ Khổ-KHỔ, Vô Thường-KHỔ hay Vọng tức thị KHỔ.

Vài lời góp ý gọi là với lòng chân thành của người đồng tu, đồng chí chớ không có ý gì. Xin chớ cho là lời chê trách, mong lắm thay.

Kính, hề hề 

phamvandung57 :  

Kính chào mọi người

Vậy là câu hỏi về công phu trong Thiền Tông đã đi qua. Thật tiếc là cả hai đạo hữu Kingvua và Quay lại không nói đúng chỗ của Thiền Tông. Phamvandung57 xin được nói một chút hiểu biết về vấn đề này. Thiền Tông khác với các pháp môn khác ở chỗ là không cho suy lường , lìa ngôn ngữ, chính là chỉ cái chỗ Hành. Người chân thật dụng công ( Tham Thiền ) cốt ở nghi tình. Câu thoại đầu phải thực sự chính trong tâm mình. Câu thoại đầu đề lên đứng đắn, ngay khi dụng tâm quay lại xem thì thấy chẳng có tâm để mà dụng, lúc không có nổi tâm dụng thì ngay đó đang được dụng, dụng lâu rồi thì cái đang đó cũng không có.
ngay khi có tâm dụng, ngay đó không có tâm biết, đều không ngoài cái hữu tâm dụng, vô tâm dụng. Thế nào hữu tâm dụng? Thế nào là vô tâm dụng? Trước hết phải biết câu thoại đầu ta tham là của chính ta, nếu là từ người mà đến thì hữu tâm và vô tâm đều dùng không được.
Tham thiền cốt ở chỗ có nghi tình thì mới đúng là câu thoại đầu của chính mình, cũng là tiêu tiền của mình… chỉ tiếc rằng hai người đã dùng tâm ý thức suy lường mà không ở ngay trên công phu mà lĩnh hội.Thiền Tông không cho ghi nhớ , những gì học được cần phải xả bỏ, đến cái xả bỏ cũng xả bỏ luôn mới có phần. Tham Thiền cốt nhìn vào chỗ khi mà niệm chưa sanh khởi mà Tham ( cũng gọi là Thoại Đầu ) mà Khán. Nếu chân thật dụng công thì chắc chắn ai cũng sẽ đến đoạn này. Đây cũng chỉ là mới đoạn đầu của sơ tâm tham cứu mà thôi. Kính mong hai đạo hữu thử soi xét xem công phu của bản thân đã thực sự chân thật hay chưa?
Phamvandung57 xin được nói rằng toàn bộ những gì bác Trừng Hải nói là điều chân thật như lời người Thầy chỉ bảo ,mà lòng tràn đầy yêu thương như cha, mẹ đối với con. Người thực sự tham cứu vì sanh tử không lẽ nào lại không hiểu được lời bác ấy nói. Phamvandung57 tôi từ ngày quyết chí , tự mình tham cứu ( Tham Thiền ), nghiền ngẫm ngữ nghĩa ở ngữ lục ,kinh điển, luật, luận của Phật Tổ để lại qua các trang mạng internet, cùng với sự tiếp xúc trao đổi với nhiều người. Đặc biệt bởi có nhân duyên mà được gặp bác Trừng Hải ở đây. Bác đã không it lần vạch lối mở đường, Phamvandung57 tôi vô cùng cảm phục và quí trọng. Với TínTâm như lời Phật tổ dạy, đồng tin tưởng không một chút nghi ngờ lời Phật,Tổ chẳng bao giờ hư dối. ngày đêm đặt thân tâm trên hai chữ Sanh Tử mà bám chặt thoại đầu khởi nghi tình. Quả thực cũng có lúc tưởng chừng phải tháo lui…Nhưng giờ thì đã khác, câu thoại đầu đã là cơm, là nước là gần như tất cả cuộc sống này. Cám ơn tất cả mọi người , dù có là lời không đồng thuận với Phamvandung57 thì cũng là lời khích lệ cho Phamvandung57 tôi quyết chí khám phá cái chân thật ở lời chư tổ…
Kính cảm phục bác TRỪNG HẢI, xin được coi lời Phamvandung57 như là lời của một đệ tử kính lên người thầy tôn kính. Kính chúc bác cùng các đạo hữu mạnh khỏe, hòa hợp chân tình, cùng nhau nối truyền chánh pháp của Như Lai. Phamvandung57 xin đa tạ mọi người

   


   
   


   


   


   


   
   

   

   
   

   
bandaibieu

Mùa Thu lá không rụng thì sao ? ( Đối thoại bên Diễn đàn Phatphaponline )

 muathularung ( Phamvandung57 )

bangtam
Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)
.bangtam is on a distinguished roadbangtam's Avatar 
Kính muathularung !


Câu hỏi của bangtam “Mùa Thu lá không rụng thì sao ?” đâu có gì to tát lắm đâu.


“Lá không rụng” thì mọi cái còn nguyên, cuống lá dai quá nên không rụng, lá không rụng thì không lột xác, không lột xác thì không trưởng thành.


Trời ơi ! Lá gì mà dai quá như thế ?. “tui” lắc gốc đùng đùng mà lá vẫn trơ trơ.


Hihi !


Kính 
bangtam:

phamvandung57:  

Cái gốc này có đến 1000 con sóc thì cũng chỉ như là mạng nhện giăng tơ trên cành lá đâu có thấm gì.
Hãy đọc lại những gì ngày xưa đã ” choảng ” nhau thì hiểu. đó là ngày xưa, chứ giờ thì còn khác lắm. chỉ sợ con sóc không chịu nổi thôi.
nếu cam đoan diễn đàn không dùng quyền khoa ních. thì chấp nhận một lần cho trắng đen phân minh rõ ràng. để cho thiên hạ biết luôn cái danh ban đại biểu của Băng Tâm nơi diễn đàn phatphaponline học phật như thế nào nhé, có xứng đáng không nhé. đầu năm mới chắc là không suôn sẻ rồi Băng Tâm ơi hề hề.
Mới đầu năm mà đã thích lắc cội rồi , mà lại lắc đùng đùng nữa mới hay hề hề….

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)Ngọc Quế is on a distinguished roadNgọc Quế's Avatar

Chào bạn muathularung !


Ngọc Quế để ý thấy bạn rất có duyên với đạo Phật, bạn đã may mắn được học đọc nhiều, xin đừng bỏ phí cái duyên may “ngàn năm một thuở” (“rùa mù gặp bọng cây”) ấy.


Mặc dầu bạn đồng môn vẫn thử thách nhau để tiến bộ, nhưng hãy thử thách nhau một cách lịch sự, để tránh gây phản cảm cho những Phật tử khác khi truy cập vào một trang web Phật giáo.
Cho phép Ngọc Quế góp ý một chút nhé ! Nếu khi nào bạn cảm thấy trong lòng nó sôi sùng sục thì hãy uống 1 ly nước mát, đi lòng vòng cho khuây khoả, hãy thư giản bằng cách đùa vui với con cháu. Nếu vẫn chưa hạ hoả thì phải biết NGHIỆP CHƯỚNG CỦA MÌNH QUÁ NẶNG, bạn nên phóng sinh chim cá cho nhiều lên và lập những hạnh KHÔNG BÌNH THƯỜNG thí dụ như phát tâm mỗi ngày lạy Phật 100 lạy, phát tâm đi lau dọn nhà vệ sinh công cộng, ……. Ngọc Quế không xí gạt bạn đâu, cứ thử 1 thời gian sẽ thấy kết quả.
Hãy tha lỗi cho Ngọc Quế, nếu có lời nào không phải nhé !


Kính !

muathularung

Kính chào Trưởng Lão!
Trước hết xin đa tạ nỗi cảm hoài của Trưởng Lão đến kẻ hèn mọn không thầy không lớp này, mà bày tỏ lòng từ bi thương xót.
Cũng xin được tri ân mà thực hành mấy điều Trưởng Lão chỉ dạy
1 – Hằng ngày muathularung vẫn thường thường uống những giọt từ bi mà diễn đàn đã ban tặng. mặc dầu vậy cũng không được nhiều lắm, bởi thế cho nên phải gắng sức dốc lòng, đào sâu chắt lọc những giọt từ bi nơi Tam Tạng kinh điển Phật Pháp của Đức Từ Mẫu và các Tổ Sư mà chưa hề biết mệt mỏi.
2 – Mỗi lần thấy có chút sân hận thì cũng biết rằng nghiệp chướng sâu dày , nên cũng đã ngồi xuống ” phóng sinh ” cho những ” chú chim , chú cá…” vào ” vô dư niết bàn “. Rồi cũng phát đại tâm ” quỳ lạy Phật ” đến nỗi không còn thấy tướng lạy mới thôi.
3 – Cũng đã phát đại tâm lập cái hạnh KHÔNG BÌNH THƯỜNG lau dọn nhà vệ sinh công cộng là ngày đêm lo lắng , đập phá lau chùi những chướng ngại tà kiến dị đoan ma mị làm lu mờ chánh kiến, là hòn gạch cản đường trong tâm người học Phật.
Chỉ tiếc rằng lực chưa đầy đủ, hơn nữa cũng cần có thời gian cho những tiến trình. vì biết rằng chỉ có bậc A La Hán trở lên mới buông sạch những chấp ngã vi tế nhất, ngoài ra vẫn đang còn dính mắc. chính vì thế mà cần có thời gian. kính mong Trưởng Lão thứ lỗi
Nay không tiếc lời cảm thán tình ưu ái của Trưởng lão chỉ dạy. luôn gi nhớ như mỗi lần sáng mai nghe tiếng gà gáy báo thức gọi bình minh về cho một ngày tỉnh thức.
Đôi lờii mông muội nếu có gì động chạm chưa được hài lòng, xin Trưởng Lão xá tội
Kính: muathularung

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)Thưa, tánh của si mê, sân hận, tham đắm không thật mà tiền-bối chuyển được thì bangtam mới có sự “thoát” được. Củng như ngôn từ tức là ý nghĩa, ý nghĩa củng là ngôn từ. Sự thật (chân lý) nầy đâu thể nghe theo tiền-bối “Đừng tu tập trên ngôn từ mà hãy hiểu ý nghĩa”.
Kính mong tiền-bối từ bi chỉ dạy thêm.

muathularung

si mê, sân hận, tham đắm là ngưỡng cửa dẩn đến chánh-kiến đúng là thế.
Nhưng tánh của si mê, sân hận, tham đắm không thật, phải là người đã vượt qua cửa ái đó mà đã nhập vào dòng thánh ( sơ thiền ) Đây là nói về con đường tu tập theo bát chánh đạo. Thử hỏi bạn đã chuyển được ba độc thành ba tịnh giới chưa. nếu chưa thì đừng có nói vu vơ, vì bản thân còn đang chìm đắm trong ba độc chưa thoát được…
Đừng tu tập trên ngôn từ mà hãy hiểu ý nghĩa của kinh điển mà áp dụng vào thực tập THIỀN ĐỊNH của Phật thì mới mong thấy được chân lý sự thật

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)Thưa, tánh của si mê, sân hận, tham đắm không thật mà tiền-bối chuyển được thì bangtam mới có sự “thoát” được. Củng như ngôn từ tức là ý nghĩa, ý nghĩa củng là ngôn từ. Sự thật (chân lý) nầy đâu thể nghe theo tiền-bối “Đừng tu tập trên ngôn từ mà hãy hiểu ý nghĩa”.
Kính mong tiền-bối từ bi chỉ dạy thêm.
Kính
bangtam

muathularung

thôi thì hỏi thẳng các ngài cao thâm ở diễn đàn này, ví như là Thầy Tấn hạnh , Nguyễn văn Học , Viên Quang 6 , Ngọc Quế …. xem thử bạn có thể TU thành Đạo theo lối của bạn được chăng? Tôi chỉ ví như một người sinh ra trong tù từ nhỏ mà nghe ai nói ở ngoài kia có thế giới rộng lớn và tự do hơn nhiều, thì người đó chẳng chịu nghe đâu. chờ đến khi tự mình mò ra lối thoát , thấy được mới chịu tin thôi.

Nói cho một lần này nữa thôi nhé ! cái thế giới rộng lớn là vượt ra khỏi cái ngục tù của lục căn …nó giam hãm chính mình đã bao đời. mà chỉ có con đường THIỀN của PHẬT là lối thoát cho tất cả những ngục tù đó , để sống đời tự do tự tại hiểu chưa? Ngôn từ là mũi tên chỉ cho chỗ thoát hiểm, nhưng mà phải tự ” Đào ” bằng con đường THIỀN … thì mới ra được. cứ ngồi mà ôm mũi tên thì phỏng có ích gì

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)
Thưa, nếu đem lục căn mà đắm chìm theo Thiền, thì đó là tự giam mình trong tù ngục, vì đó là chạy theo tướng. Thiền chẳng có tướng trong, ngoài, thì lục căn củng chẳng có tướng gì gọi là tự do huống chi tù ngục.
Kính tri ân tiền-bối.

Kính
bangtam

muathularung

Không hiểu các vị tiền bối ở diễn đàn đọc những bài của bạn là nên khóc hay nên cười đây?
Bạn có tài làm xiếc lắm hi hi. thôi hãy cứ bày trò thêm xem thử ta ngồi hóng gió xem chơi cho khây khỏa .
kẻo mai mốt hết trò để xem thì cũng hơi tiếc hề hề

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)


Dạ ! cung thỉnh tiền-bối ngồi chồm hổm hóng gió xem chơi cho phẻ phắn (khỏe khoắn). Nhưng đừng có tiếc hihi! Bởi trò nầy không vì các ý niệm khen, chê tốt, xấu v.v… mà lập, không có dính dự gì các ý niệm, thì trò nầy không có ngã sở (tôi được), không có ngã sở thì đâu có thọ mạng, không có thọ mạng thì không có sanh diệt, không có sanh và diệt mất thì có gì để mà tiếc phải không tiền-bối.
“Kính tri ân tiền-bối.”

Kính
bangtam

muathularung

Pháp Cú 231

Hãy đề phòng thân thể giận dữ! Hãy thuần hóa việc làm của thân thể! Hãy từ bỏ điều ác của thân thể! Hãy đem thân thể mà làm điều lành!

Pháp Cú 232

Hãy đề phòng miệng lưỡi giận dữ! Hãy thuần hóa lời tiếng của miệng lưỡi! Hãy từ bỏ điều ác của miệng lưỡi! Hãy đem miệng lưỡi mà nói điều lành!

Pháp Cú 233

Hãy đề phòng tâm ý giận dữ!Hãy thuần hóa suy nghĩ của tâm ý! Hãy từ bỏ điều ác của tâm ý! Hãy đem tâm ý mà nghĩ điều lành!

Pháp Cú 234

Người trí thì thuần hóa thân thể, thuần hóa miệng lưỡi, thuần hóa tâm ý – thực sự thuần hóa hoàn toàn.
__________

Tỷ Kheo Kéo Guốc Gỗ

Có một lần nhóm sáu Tỷ kheo cầm gậy gỗ và đi guốc gỗ, kéo qua kéo lại gây ra ồn ào. Phật nghe tiếng ấy,hỏi tôn giả A nan. Tôn giả bạch Ngài, rằng đó là tình trạng do nhóm sáu Tỷ kheo gây ra. Phật nói làm người thì phải quan tâm người khác, chớ phá vỡ không khí yên tĩnh. Ngài lại dạy Tỷ kheo thì phải lo khống chế việc làm, lời nói, ý nghĩ. Phật lại nói chư Tỷ kheo,”từ nay về sau không được đi guốc gỗ theo cách ấy.”

Gửi bởi Mục đồng 


Cũng kính mong rằng muathularung “từ nay về sau không đi guốc gỗ”trong diễn đàn.

Kính !

muathularung

Có hiểu 6 tỳ kheo là gì ?có thể là không đi guốc gỗ nhưng vẫn có thể dùng búa tạ đóng vào mấy cái “thùng rương mục” thì có sao đâu

Chỉ thêm phí công vô ích..hi.hi…

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015-2016)Kính tiền-bối !
1-Hà mã dang cánh lượn
2-Cua ốm (lột) bẻ chân hùm .


Kính
bangtam 

Kính đạo hữu Băng Tâm,

Mùa thu lá không rụng thì sao ? hi…hi…

Mở mắt tức phiền não. hi…hi….

Kính

nhãn đầu mùa ( Muathularung bị khóa ních )

Cái hạng người cứ trồi lên ngụp xuống, hết thai trâu bụng ngựa , rồi đến quái hài nhi thì không những mở mắt thấy phiền não mà nhắm mắt cũng thấy cuồng si. vì không ngoài mở mắt chiêm bao và nhắm mắt chiêm bao. cái hạng người mà như Ngài Lai Quả nói là suốt ngày sống trong nhân ngã thị phi mà làm bộ giữ cải vẻ mặt thúi làm gì.
Cứ ôm chặt tứ cú rụng hay không rụng… thì có dính dáng gì đến chính mình mà cứ phải lắc cội đùng đùng cho nó rụng, nó rụng hay không rụng thì liên quan gì đến mở mắt hay nhắm mắt, vậy mà cũng gọi là tuyphapthuanphap. nên nhớ làm gì có pháp mà thuận hay không thuận, nó như bào như ảnh… chỉ vì u mê mà sinh ra chấp trước. chỉ vì chúng sinh là huyễn nên mới nói có Phật có Pháp..
Đây là lời Ngài Vĩnh Gia Đại Sư:
” Phàm chẳng phải trí thì chẳng biết cảnh, nếu chẳng có cảnh thì trí chẳng
sanh. Trí sanh là biết cảnh mà sanh, biết cảnh là do trí sanh mà biết. Trí sanh mà
biết thì biết không có cái bị biết (sở liễu). Biết cảnh mà sanh nên sanh không có
cái hay sanh (năng sanh). Sanh không có cái hay sanh, tuy trí mà chẳng phải có.
Biết mà không có cái bị biết, tuy cảnh mà chẳng phải không. Không tức chẳng
không, có tức chẳng có, có không đều chiếu cả hai thì diệu ngộ hiển nhiên. Như
lửa được củi càng thêm cháy mạnh, củi dụ như cảnh để phát sanh trí, lửa dụ cho
diệu trí biết cảnh. Có lời rằng:
Đạt tánh không, chẳng trói buộc
Tuy duyên giả, không đắm trước
Hai cảnh có không đồng soi
Một tâm trung quán siêu vượt.
Nếu trí biết nơi cảnh tức là trí biết cảnh không, như mắt thấy hoa không là
mắt biết hoa không. Nếu trí biết nơi trí, tức là trí biết trí không, như mắt thấy con
mắt không là mắt biết mắt không. Trí tuy biết cảnh không và biết trí không, nhưng
chẳng phải không trí biết cảnh. Cảnh không trí vẫn có. Trí biết cảnh không và trí
không, nên không có cảnh nào trí chẳng biết, như con mắt biết hoa không và biết
mắt không, nhưng chẳng phải không biết có mắt thấy hoa. Hoa không mắt vẫn có.
Mắt biết hoa không và mắt không nên có hoa nào mà mắt chẳng biết.
Lại nữa, tất cả các pháp đều là nhân duyên giả dối, vì nhân duyên sanh nên
đều không tự tánh. Một pháp đã vậy, muôn pháp cũng vậy. Cảnh trí theo nhau thì
đâu chẳng lặng. Vì sao ? Vì pháp nhân duyên tánh không sai biệt. Nay đây ba cõi
luân hồi, sáu đường lên xuống, tịnh uế khổ lạc, phàm thánh sai khác đều do ba
nghiệp, bốn nghi (Bốn nghi là đi, đứng, nằm, ngồi.) sáu căn đối cảnh. Theo tình
tạo nghiệp, quả báo chẳng đồng, thiện thì hưởng lạc, ác thì thọ khổ. Cho nên kinh
nói : “ Thiện ác là nhân, khổ lạc là quả ”. Phải biết pháp không có tướng nhất định,
tùy duyên tập hợp cấu thành, duyên chẳng phải là có ngã, cho nên gọi là tánh
không. Không nên chẳng phải khác, do đó muôn pháp đều Như. Vì thế kinh nói :
“Sắc tức là không, bốn ấm kia cũng vậy”. Như vậy, đâu riêng gì loài phàm tục có
duyên sanh, mà hàng tam thừa thánh quả cũng từ duyên có. Thế nên kinh nói :
“Phật chủng từ duyên khởi”. Do đó muôn cơ tụ hợp, người đạt thì không đâu
chẳng phải đạo tràng; sắc tượng vô biên, người ngộ rồi thì không có gì chẳng phải
Bát-nhã. Cho nên kinh nói : “ Vì sắc vô biên nên biết Bát-nhã cũng vô biên”. Vì
sao ? Vì cảnh chẳng phải trí thì chẳng biết, trí chẳng phải cảnh thì chẳng sanh. Trí
sanh thì biết cảnh mà sanh, biết cảnh thì trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết, biết
không có cái bị biết (sở liễu). Biết cảnh mà sanh, sanh không có cái hay sanh
(năng sanh). Sanh không có cái hay sanh thì nội trí lặng lặng. Biết không có cái bị
biết thì ngoại cảnh như như. Như và lặng không sai khác thì cảnh và trí hợp nhất,
muôn lụy đều hết, diệu chỉ hãy còn. Cho nên kinh nói : “Bát-nhã không biết mà
không cái gì chẳng biết”. Như vậy diệu chỉ chẳng phải biết, không biết mà biết vậy”
Người có chút tri thức thì tự mình phải biết cái chuyện sinh tử luân hồi nó do đâu mà có, muốn ra bằng cách nào, thì phải tâm tâm dụng , niệm niệm dụng cho triệt thấu. người ta có vào ngục cũng cốt là mai sau nói cho bọn con cháu biết được cái khổ ở đó như thế nào mà dạy dỗ bọn chuyên lưu manh trộm cướp, suốt ngày rong chơi, đam mê tửu sắc, múa hát đàn ca, dèm pha nhân ái, chỉ được cái hùa bè với bọn xấu nói ác cho người, sinh lòng đố kỵ. mai mốt mà chịu quả còn đắng cay hơn nhiều thì chớ có trách ai
……………….

 Kính bạch Đại Đức Nhãn Đầu Mùa,Và đây là lời của Ngài Huệ Năng :


Huệ Năng một kỹ lưỡng.
Bất đoạn bách tư tưởng.
Đối cảnh tâm sác khởi,
Bồ đề tác ma tưởng ?. Hi…hi…và đây là cái thấy của người dốt chữ như TPTP qua bốn câu kệ trên, có sao thấy như vậy :


Huệ Năng nhất tâm niệm.
Trăm phiền rõ như như.
Gặp cảnh tâm tự khởi,
Ma não hạt Bồ đề ?Hi.hi….kính hỏi Đại Đức Nhãn Đầu Mùa, Ngài có biết tuyphapthuanphap là ai chăng ?
Hi.hi….


Kính,tptp

HÀO LY HỮU SAI, THIÊN ĐỊA HUYỀN CÁCH

DỊCH

Xê xích mảy may, cách xa trời đất.

LỜI KHAI THỊ

Có căn cứ nhất định, lại không tiêu chuẩn phép tắc, đem hư không lấp hư không, dùng mục đích phá mục đích, mua đá được ngọc, dẫu cho Lục Tổ nói “Chẳng hội”; Đạt Ma nói “Chẳng biết”, đều là dời hoa rủ bướm, chỉ hai đường dây dưa này, đã dẫn khởi gai gốc đầy trời. Bỏ gai gốc, Hải thần chẳng quí Dạ-Minh-Châu, nguyên nắm ném thẳng vào mặt họ.

LỜI NGHĨA GIẢI

Tổ Sư nói “HÀO LY HỮU SAI, THIÊN ĐỊA HUYỀN CÁCH”, người nghĩa giải cho rằng : Pháp môn rộng lớn nầy, dù nói ngộ mê chẳng khác, nếu ngươi còn mảy may tình cảm yêu ghét phân biệt chưa dứt sạch, thì như trời với đất cách nhau quá xa rồi.

TỊCH NGHĨA GIẢI, RẰNG

Giải nghĩa như thế giống thì giống, phải thì chưa phải. Tại sao? Vì còn thiếu một tiếng “Ổ” (ngộ), dẫu cho ông mỗi mỗi không sai, lý hợp với đạo, vẫn còn không khỏi cách xa như trời với đất.

KỆ KẾT THÚC, RẰNG

Nói chi có sai và không sai,

Đều thành dụi mắt thấy hoa đốm.

Muốn lìa mảy may việc càng nhiều,

Trời đất xưa nay vẫn cách xa.

VI THUẬN TƯƠNG TRANH, THỊ VI TÂM BỆNH

DỊCH

Thuận nghịch tranh nhau, ấy là tâm bệnh.

LỜI KHAI THỊ

Bệnh chẳng phải tâm, tâm chẳng phải bệnh, chớ đem cái cây hàng rào hữu lậu, cho là cán gáo múc nước sông. Tâm chẳng lìa thân, cũng chẳng phải tức là thân, cho là khác nhau thì bệnh càng nặng. Giải thích công án ” Nhựt diện Phật” của Mã Tổ thì bệnh nặng càng nặng thêm. Chỗ tình chấp chưa dứt sạch thì dùng cam lồ cũng có thể giết người; khi cơ phong khế hợp thì dùng thuốc độc Tỳ Sương cũng cứu được mạng.

Từ khi phương thuốc đua nhau truyền,

Đầu búa không lỗ sanh nhiều bệnh.

LỜI NGHĨA GIẢI

Tổ Sư nói : “VI THUẬN TƯƠNG TRANH, THỊ VI TÂM BỆNH”, người nghĩa giải cho rằng : sanh tử vô thường là tâm bệnh, kiến văn giác tri là tâm bệnh, tham thiền học đạo là tâm bệnh, thành Phật làm Tổ là tâm bệnh; cần phải quên cả thuận nghịch, bặt cả thánh phàm, muôn niệm đều bỏ, một lối không tịch, chẳng nhờ thuốc thần diệu quí báu, thì cái gọi là “tâm bệnh” đó, tự nhiên không có chỗ đặt để rồi.

TỊCH NGHĨA GIẢI, RẰNG

Than ôi! Phật pháp suy đồi, Tổ đình hoang vu, người bị mắc tâm bệnh cùng khắp thế gian, đều là kẻ tri giải nhập tâm, chấp thuốc thành bệnh, đó không phải là việc lạ, dẫu cho Kỳ Bà (thần y đời xưa) tái thế cũng không cứu được bọn này.

KỆ KẾT THÚC, RẰNG

Thuận nghịch tranh nhau tâm sanh bệnh,

Thuận nghịch đều quên bệnh sanh tâm.

Xưa nay tâm bệnh chết liên tiếp,

Lại khoe phương thuốc hay như Thần.

CHÆ ĐỘNG QUY CHÆ, CHÆ CÁNH DI ĐỘNG

DỊCH

Ngăn động trở về tịnh, tịnh ấy càng thêm động.

LỜI KHAI THỊ

Nói quanh lao nhọc danh tướng, nói thẳng chẳng có dài dòng. Nói quanh tạm gác một bên, thế nào là nói thẳng? Trương Tam, ăn gậy sắt, Lý Tứ chịu đớn đau; người sống vào quan tài, người chết đi đưa đám. Quan Âm mất hết thần thông, lại bị con nít chọc ghẹo. Nói thẳng tạm gác một bên, nói quanh lại là thế nào?

Hoa giác ngộ phải trồng nơi tự tánh,

Hạt giống Phật nên gieo trên tâm địa.

LỜI NGHĨA GIẢI

Tổ Sư nói “CHÆ ĐỘNG QUY CHÆ, CHÆ CÁNH DI ĐỘNG”. Người nghĩa giải cho rằng : Chân tâm trạm nhiên luôn luôn bất động, xưa nay lưu chuyển đều do vọng kiến, vậy động đã là vọng, tịnh cũng là vọng, dùng vọng để ngăn vọng, giống như ôm củi chữa lửa, chỉ thêm cháy mạnh. Lấy lời Pháp Sư Tăng Triệu dẫn chứng rằng : “Muốn tìm chỗ bất động, đâu phải buông động để cầu tịnh, ắt phải cầu tịnh ở nơi động. Vì cầu tịnh ở nơi động, dù động mà thường tịnh; chẳng buông động để cầu tịnh, dù tịnh mà chẳng lìa động”. Thế thì, động chẳng tướng động, tịnh chẳng tướng tịnh, như trong Kinh nói “Hai tướng động tịnh rõ ràng không sanh”, bởi vì rõ biết động tịnh đều là cảnh vọng, các vọng đã tiêu thì hai tướng đâu còn!

TỊCH NGHĨA GIẢI, RẰNG

Thôi thôi! Động là núi bạc, tịnh là vách sắt. Nếu chưa từng đập nát, mà muốn hai tướng kia không sanh thì còn cách xa quá.

KỆ KẾT THÚC, RẰNG

Ngọn lửa đâu cho ruồi muỗi đậu,

Lưỡi kiếm chẳng cho thân trần đụng.

Nhà kín Đạt Ma không cửa nẻo,

Nắm tay lôi kéo chẳng ai vào.
………………………

Hi….hi…….Lè lưỡi hứng sương đêm……..hi..hi…….

Trên thế gian không ít, hi…hi….ôm ngủ lâu ngày thành….hi..hi…..bệnh ….hi.hi…con mọc sách, Kính hỏi Đại Đức trước con mắt của có bao nhiêu cọn lông mi ?…hi…hi….cứ thao hồ mượn nước bải cũa người khác phun tiếp…hi.hi….nhé ! hỏi lại nè ”Ngài có biết tuyphapthuanphap là ai chăng ? hi…hi….

Kính,tptp

Hi….hi….Chính xát….hi..hi….nó đây nè…..hi.hi…. 

Xin hỏi Ngài nhé : Ngài có biết thế nào là phòng hộ tâm phòng hộ giới không nhỉ ? Ngài có biết bộ y mặt trên người của Ngài có ý nghĩa gì chăng ?

Ngài nghĩ sao ? khi tâm Ngài đầy sân hận ? bọn trẻ họ sẽ nói sao ?

Các bạn hãy xem này một tu sĩ đấp y, miệng bao điều diệu, khuyên người đừng tham sân si, vậy mà vị tu sĩ này tâm sân hận mà không hay biết, nếu họ là vậy thì vị thầy của họ cũa nhưng vậy, họ chỉ thọ hưỡng tài thí vật cúng của bá tánh không thọ hưỡng pháp,vị tu sĩ này không xứng đáng dạy dỗ chúng ta.
Ngài nghĩ sao khi họ nói với nhau như vậy ?

Hi…hi…..
Kính,tptp,

– Đừng có học lời chư Phật:” tận cùng hư không đại địa là miệng lưỡi của ta ” mà cuồng ngôn. chư Phật nói thì được, bạn nói thì còn cách nhau như trời với đất
– Việc đến chẳng nhận , tất cả chỗ không tâm, cũng là muôn duyên đều bặt thì có phải cái lưỡi là thừa ?
– Còn câu : có biết tuyphapthuanphap là ai chăng?
Nó quan trọng lắm sao mà cứ lặp đi lặp lại hoài vậy?
Xin được kể câu chuyện sau:
Trong thời kỳ Phật giáo ấn Độ trung cổ, có một cuộc tranh luận về vô ngã giữa một Tỳ Kheo hữu học với Mahădeva, cuộc tranh luận đại khái như thế này:
Tỳ Kheo: Chào ông . Ông là ai?
Mahădeva: Mahădeva
TK : “Mahădeva” là ai?
M : Là “tôi”
TK : ” Tôi ” là ai?
M : Là con chó
TK : “Con chó” là ai?
M : Là ông
TK : “Ông” là ai?
M : Mahădeva
TK : “Mahadeva” là ai?
M : Là tôi
TK : “Tôi” là ai?
M : Là con chó
TK Con chó là ai?
M : Là ông
Và cứ thế cuộc tranh luận cứ đi vòng quanh cho đến khi tràng cười của thính giả khiến cho vị Tỳ Kheo hữu học chợt hiểu sâu sắc…. ( tự tìm hiểu lấy nhé ).
Nói thêm về cái lưỡi của bạn:
Chỉ cần nghe qua lời nói đã biết bạn có cái lưỡi không hoàn chỉnh. giọng còn ngọng líu ngọng lo như vậy mà sao hay nhiều lời vậy;
Vì chẳng phải xuất gia nên không biết có đắp y hay không đắp y…
Cũng vậy kẻ hư tiêu tín thí không phải là tôi. còn chuyện bạn hay , tôi dở thế nào để mọi người tự nhận xét

tuyphapthuanphap 

Kính chư đạo hữu,

Nhân đọc được bài viết này nên tôi đăng nhập diễn đàn dùng nick TPTP để khuyên hai vị đạo hữu Muathularung và đạo hữu vài lời ngỏ hầu giải hòa cho đôi bên, thật lòng không có nhiều thì giờ làm những chuyện vô ích, đạo hữu Nhãn Đầu Mùa thích trích kinh văn, giỏi bắt lỗi người, nhưng tâm tư rất phiền não mà không tự nhận ra, cũng ví như ” người chăn bò mướn” chỉ hưỡng tiền công (lời khen), nhưng không hưỡng được ”sửa và lạc bò” nên TPTP mạo muội không ngại ” vào nhà lữa” viết vài lời ngắc cảnh tỉnh, không dại chi tạo tội cho thêm oan trái, hơn hai năm trước tôi có dịp ghé qua đây vài lần, và đã có duyên đọc vài bài viết của các đạo hữu thành viên diễn đàn này, tôi nhận thấy các vị ấy rất giỏi kinh văn làm tôi hoan hỷ vì có người thừa tự Phật pháp sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người, sau đó có một vị mới vào tham gia diễn đàn và cũng khen các vị đạo hữu ở bên đây rất giỏi, giống như tôi đã nghĩ, nhưng có một vị đạo hữu ở bên ấy nói lại ở bên ấy nhiều người rất giỏi trich kinh văn nhưng ở bên đây nhiều vị có pháp hành mình nên ở lại học hỏi nhiều hơn rất lợi ích cho việc học hỏi Phật pháp.

Trong kinh Đức phật dạy : Đừng vội tin vì vị này là Thầy, đừng vội tin vì lời đồn, đừng vội tin vì là truyền thống v.v…chỉ có khi nào tự mình chứng ngộ.
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
“Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm.
Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta.
Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.
Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch”. (Câu 145)

Người Phật Tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay một cá nhân, cũng không hy sinh tự do tư tưởng của mình khi bước theo dấu chân của Đức Phật. Người Phật Tử hoàn toàn tự do thực hiện ý chí, mở mang kiến thức và phát triển trí tuệ cho đến ngày chính mình đắc Quả Phật, bởi vì khả năng trở thành Phật nằm bên trong tất cả mọi chúng sanh.

Lẽ dĩ nhiên, người Phật Tử nhắc lại Phật ngôn như những chân lý bất di dịch, nhưng chính Đức Phật dạy phải nên luôn luôn suy gẫm, không nên nhắm mắt tin càng.
Sự chứng ngộ có thể có trong hiện tại không phải là tiêu chuẩn chân lý duy nhất trong Phật Giáo. Điểm then chốt là Chánh Kiến (samma-ditthi), sự hiểu biết thuần lý. Đức Phật khuyên dạy người đi tìm chân lý không nên chấp nhận điều gì chỉ vì một người đáng tin cậy đã nói như vậy mà phải suy luận kỹ càng và thận trọng xét đoán để biết rõ điều nào là đúng, điều nào sai.

Bốn diếu kham chiếu lớn và bài kinh Kàlàmà.
“Hãy đến đây, người Kalama! Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại (tỷ như nghĩ rằng ta đã nghe điều nầy từ lâu). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế (tỷ như nghĩ rằng điều nầy đã được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì có lời đồn đãi như vậy (tỷ như tin lời người khác mà không suy xét). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi trong kinh sách. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã ức đoán như vậy. . Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không nên chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến của mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận được (tỷ như nghĩ rằng điều nầy phải được chấp nhận). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị tu sĩ thốt ra điều nầy ta đã được kính trọng từ trước (và như vậy, lời nói phải được chấp nhận). [15]
” Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ rằng — những điều nầy không hợp luân lý, những điều nầy đáng được khiển trách, những điều nầy bị các bậc thiện trí thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều nầy sẽ bị phá sản và phiền muộn — thì hẳn các con phải từ bỏ, không nên làm điều ấy.
” Khi tự các con hiểu rõ rằng — những điều nầy hợp luân lý, những điều nầy không đáng bị khiển trách , những điều nầy được các bậc thiện trí thức tán dương, nếu thực hiện những điều nầy sẽ được an vui hạnh phúc — thì hẳn các con phải hành động đúng như vậy”. [16]

Bốn Điều Tham Chiếu Lớn 

Đi từ làng này đến làng khác, một ngày nọ Đức Phật đến Bhoganagara và tại đây Ngài dạy bốn Đại Giáo Pháp tức là bốn điều tham chiếu lớn (Mahapadesa), theo đó ta có thể trắc nghiệm và làm sáng tỏ giáo huấn của Đức Phật. Ngài dạy:
1. “Một vị tỳ khưu có thể nói rằng tôi nghe chính Đức Phật đã tuyên ngôn như vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư”. Những lời ấy, không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu và so sánh với Kinh (Sutta) và Luật (Vinaya). Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nhận thấy rằng nó không phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn, đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai.” Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy.
“Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây là Phật ngôn, vị tỳ khưu ấy đã hiểu đúng.”
“Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn đầu tiên.

2. “Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có chúng Tăng sống chung và có những vị sư lãnh đạo: Tôi nghe chính các sư ấy nói như thế này: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.” Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai những lời ấy. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường, từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, những lời ấy không phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: “Chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai.” Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy.
“Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy hiểu đúng.”
“Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ nhì. 

3. “Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có nhiều vị sư và những vị cao tăng học rộng, thông suốt Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, Luật, Pháp Yếu (Matika): Tôi nghe chính các vị sư ấy nói như vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư”. Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu với Kinh (Sutta) và so sánh với Luật (Vinaya). Nếu khi đối chiếu và so sánh như vậy, những lời ấy không phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: “Chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai.” Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy.
“Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy hiểu đúng.”
“Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ ba. 

4. “Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có một vị tỳ khưu cao hạ, học rộng, thông suốt Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, Luật, và các Pháp Yếu (Matika): Tôi có nghe vị tỳ khưu cao hạ ấy nói như vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư”. Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu kỹ càng, tường tận, từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy không phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: “Chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai.” Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy.
“Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.”
“Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ tư. 

“Này các Tỳ Khưu, đó là bốn điều tham chiếu lớn.” 

Mấy hôm nay tham gia diễn đàn mới thực sự biết rõ như thật, ở bên đây có vài vị nhiều tâm từ rất khéo hành văn, tuy tôi chưa có duyên đàm đạo nhưng tôi vẫn nhận được từ các bài viết, cho nên vẫn có các vị rất giỏi Phật pháp bởi tâm các vị ấy rất khéo nhu hòa uyễn chuyễn nên ít người nhận ra đấy thôi, nay sự việc đã xong, tôi ví như kẽ qua đường dừng chân chia sẽ vài hàng, vài ngày nữa tôi sẽ tùy duyên rời diễn đàn, nếu tôi có gì không phải làm buồn lòng các vị đây qua lời viết, xin các vị từ bi hoan hỷ bỏ qua dùm, thành tâm sám hối.

Lòng từ trãi khắp bao la,
Minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền.

Kính chúc các chư vị thân tâm thường an tỉnh, luôn thân cận bậc Thượng Trí thức ngỏ hầu được nghe, học, hỏi, hiểu và hành đúng chánh pháp, ”Ý nghĩa Niết- Bàn”.

Mặc áo, ăn cơm khó lắm chăng ?
Đi, đứng, ngồi, nằm tự thông dung.

Kính,tptp

nhãn đầu mùa 

Đây chẳng phải là tự cho mình là người thấu triệt cao thâm chăng? Tự cho mình cái quyền đứng trên cao nhìn xuống mà nói như vậy chăng?
Đây đúng là Tuyphapthuanphap là ai? như bài tôi đã viết. rốt cục thì cũng chỉ trích lời trong kinh điển mà ra cả. có cái gì của riêng mình thì ” khoe ra ” cho mọi người xem thử. còn nói vài câu như: Mặc áo, ăn cơm khó lắm chăng ?
Đi, đứng, ngồi, nằm tự thông dung. thì có gì là ghê gớm lắm đâu hề hề
Nhãn đầu mùa không có khoái thầy dạy kiểu này. mà thích ” bổ cho mạnh” mới thấy thấm. còn như thế này thì chỉ gãi ngứa ngoài dày mà thôi.
nhưng cũng cám ơn thiện ý khi nói ra lời cuối
“Mấy hôm nay tham gia diễn đàn mới thực sự biết rõ như thật, ở bên đây có vài vị nhiều tâm từ rất khéo hành văn, tuy tôi chưa có duyên đàm đạo nhưng tôi vẫn nhận được từ các bài viết, cho nên vẫn có các vị rất giỏi Phật pháp bởi tâm các vị ấy rất khéo nhu hòa uyễn chuyễn nên ít người nhận ra đấy thôi,”
Xin được nêu tên cụ thể cho chính xác là những vị nào vậy để còn học hỏi và đáp lễ cho đúng 

tuyphapthuanphap 

Đây chẳng phải là tự cho mình là người thấu triệt cao thâm chăng? Tự cho mình cái quyền đứng trên cao nhìn xuống mà nói như vậy chăng?

Đây đúng là Tuyphapthuanphap là ai? như bài tôi đã viết. rốt cục thì cũng chỉ trích lời trong kinh điển mà ra cả. có cái gì của riêng mình thì ” khoe ra ” cho mọi người xem thử. còn nói vài câu như: Mặc áo, ăn cơm khó lắm chăng ?
Đi, đứng, ngồi, nằm tự thông dung. thì có gì là ghê gớm lắm đâu hề hề
Nhãn đầu mùa không có khoái thầy dạy kiểu này. mà thích ” bổ cho mạnh” mới thấy thấm. còn như thế này thì chỉ gãi ngứa ngoài dày mà thôi.
nhưng cũng cám ơn thiện ý khi nói ra lời cuối
“Mấy hôm nay tham gia diễn đàn mới thực sự biết rõ như thật, ở bên đây có vài vị nhiều tâm từ rất khéo hành văn, tuy tôi chưa có duyên đàm đạo nhưng tôi vẫn nhận được từ các bài viết, cho nên vẫn có các vị rất giỏi Phật pháp bởi tâm các vị ấy rất khéo nhu hòa uyễn chuyễn nên ít người nhận ra đấy thôi,”
Xin được nêu tên cụ thể cho chính xác là những vị nào vậy để còn học hỏi và đáp lễ cho đúng

Hi..hi….
Người cao thâm viết ra những lời đầy sân hận này :

Cái hạng người cứ trồi lên ngụp xuống, hết thai trâu bụng ngựa , rồi đến quái hài nhi thì không những mở mắt thấy phiền não mà nhắm mắt cũng thấy cuồng si. vì không ngoài mở mắt chiêm bao và nhắm mắt chiêm bao. cái hạng người mà như Ngài Lai Quả nói là suốt ngày sống trong nhân ngã thị phi mà làm bộ giữ cải vẻ mặt thúi làm gì.
Cứ ôm chặt tứ cú rụng hay không rụng… thì có dính dáng gì đến chính mình mà cứ phải lắc cội đùng đùng cho nó rụng, nó rụng hay không rụng thì liên quan gì đến mở mắt hay nhắm mắt, vậy mà cũng gọi là tuyphapthuanphap. nên nhớ làm gì có pháp mà thuận hay không thuận, nó như bào như ảnh… chỉ vì u mê mà sinh ra chấp trước. chỉ vì chúng sinh là huyễn nên mới nói có Phật có Pháp..

Người có chút tri thức thì tự mình phải biết cái chuyện sinh tử luân hồi nó do đâu mà có, muốn ra bằng cách nào, thì phải tâm tâm dụng , niệm niệm dụng cho triệt thấu. người ta có vào ngục cũng cốt là mai sau nói cho bọn con cháu biết được cái khổ ở đó như thế nào mà dạy dỗ bọn chuyên lưu manh trộm cướp, suốt ngày rong chơi, đam mê tửu sắc, múa hát đàn ca, dèm pha nhân ái, chỉ được cái hùa bè với bọn xấu nói ác cho người, sinh lòng đố kỵ. mai mốt mà chịu quả còn đắng cay hơn nhiều thì chớ có trách ai

cho nên tôi viết:

”Ngài có biết tuyphapthuanphap là ai chăng ?


Nhưng đạo hữu Nhãn đầu Mùa không trả lời thẳng mà chỉ tránh né bằng những lời đầy ngã mạn bằng cách trích những bài của những vị khác và tự hào kheo pháp học cao thâm.
Hi..hi….tội nghiệp thật !
Nên tôi mới hỏi :

Ngài nghĩ sao ? khi tâm Ngài đầy sân hận ? bọn trẻ họ sẽ nói sao ?
Các bạn hãy xem này một tu sĩ đấp y, miệng bao điều diệu, khuyên người đừng tham sân si, vậy mà vị tu sĩ này tâm sân hận mà không hay biết, nếu họ là vậy thì vị thầy của họ cũa nhưng vậy, họ chỉ thọ hưỡng tài thí vật cúng của bá tánh không thọ hưỡng pháp,vị tu sĩ này không xứng đáng dạy dỗ chúng ta.
Ngài nghĩ sao khi họ nói với nhau như vậy ?


Thay vì trả lời câu hỏi vị này lại lèo lái như một con lương :

Vì chẳng phải xuất gia nên không biết có đắp y hay không đắp y…– Đừng có học lời chư Phật


người học lời chư Phật là đây nhé, câu này là của vị này tự khoe viết ra đấy :

” tận cùng hư không đại địa là miệng lưỡi của ta ” mà cuồng ngôn. chư Phật nói thì được, bạn nói thì còn cách nhau như trời với đất
– Việc đến chẳng nhận , tất cả chỗ không tâm, cũng là muôn duyên đều bặt thì có phải cái lưỡi là thừa ?
– Còn câu : có biết tuyphapthuanphap là ai chăng?
Nó quan trọng lắm sao mà cứ lặp đi lặp lại hoài vậy?Nói thêm về cái lưỡi của bạn:
Chỉ cần nghe qua lời nói đã biết bạn có cái lưỡi không hoàn chỉnh. giọng còn ngọng líu ngọng lo như vậy mà sao hay nhiều lời vậy;


Vả lại người trich kinh văn của các vị thiền sư cũng là vị đạo hữu này, vị đạo hữu tự ngã mạn cho là đã biết rõ các lời dạy của các vị ấy nên tâm ngã mạn tự cao không thể nghĩ bàn, nên tôi thấy tội nghiệp và nhận thấy không thích hợp đàm đạo nên hạ mình khiêm cung ra đi, như vị đạo hữu này vẫn tật nào tánh nấy không biết tấn thối,

Đây chẳng phải là tự cho mình là người thấu triệt cao thâm chăng? Tự cho mình cái quyền đứng trên cao nhìn xuống mà nói như vậy chăng?


[QUOTE] như bài tôi đã viết. rốt cục thì cũng chỉ trích lời trong kinh điển mà ra cả. có cái gì của riêng mình thì ” khoe ra ” cho mọi người xem thử[/QUOTE]

tôi đã viết từ đầu rồi ;

Trâu thuần quen lối cũ,
Lè lưỡi hứng sương đêm.

Người trí viết ít cũng hiểu, người không hiểu viết bao nhiêu cũng không đủ.

hai câu này hiểu chưa xong thì làm sao hiểu mặt áo, ăn cơm phải không ?

Hi..hi……….O
Kính 

nhãn đầu mùa 

Có biến hình đổi dạng, thay tên đổi họ chẳng lẽ tôi lại không nhận ra đây là ai chăng? đừng có biến nữa mà không khéo lại biến ra…
chỉ là cái lý cùn cũ xưa rồi. qua mắt được đám háo danh thân ưa làm trâu ngựa thôi. cuối cùng chỉ là :
……………….
trên bờ gió thổi chó sủa trăng .
************************
” Trâu chết ” lột gia căng mặt trống
” Sói tận ” lóc xương nhổ răng nanh

tuyphapthuanphap 

Trích dẫn Gửi bởi nhãn đầu mùa Xem bài viết
Có biến hình đổi dạng, thay tên đổi họ chẳng lẽ tôi lại không nhận ra đây là ai chăng? đừng có biến nữa mà không khéo lại biến ra…
chỉ là cái lý cùn cũ xưa rồi. qua mắt đước đám háo danh thân ưa làm trâu ngựa thôi. cuối cùng chỉ là :
……………….
trên bờ gió thổi chó sủa trăng .
************************
” Trâu chết ” lột gia căng mặt trống
” Sói tận ” lóc xương nhổ răng nanh

Đúng là Bồ Tát sống…hi.hi…..dạy chúng sinh…….hi…hi…..

Trâu thuần quen lối cũ,
Lè lưỡi hứng sương đêm.

Kính !


muathularung 

Trích dẫn Gửi bởi tuyphapthuanphap Xem bài viết
Kính đạo hữu Nhãn Đầu Mùa,

Người trí nhận biết sanh tử là khổ đau, tâm luôn luôn bị dao động bất an, hằng mong muốn vượt thoát khỏi sự trói buột chìm đấm trong luân hồi khổ, nếu mỗi kiếp cứ được sanh làm người cứ được sống trong cảnh an nhàn và hạnh phúc thì đâu có ai dạy gì tìm kiếm con đường giải thoát ? sự nguy hại bất lực nhấm ngầm phát nguồn từ những phiền não ngủ ngầm bất chợt ồ ạt sanh khởi ngoài tầm kiểm soát của thân tâm dù đẫ cố gắng tin tấn giữ chánh niệm.

Tôi hiểu được điều này nên đã bỏ rất nhiều công phu gần chín năm dài tầm cầu chơn sư và tập trung hết tất cã nhiệt tâm tu tập tất cã các pháp mà các Ngài đã chỉ dạy hoặc đã được ghi chép trong kinh văn, nhưng cuối cùng cũng bị tuyệt vọng hoài công, nên tôi thông cảm tâm tư của đạo hữu đây, tôi không sân hận hay buồn phiền gì về đạo hữu cả, lời thật lòng !
Kính,

Đây là lời nói chân thành nên Muathularung xin được đón nhận. Nhưng xin được hỏi một câu rằng ( không cần trả lời ):
” nếu mỗi kiếp cứ được sanh làm người cứ được sống trong cảnh an nhàn và hạnh phúc thì đâu có ai dạy gì tìm kiếm con đường giải thoát ? “
Vậy Đức Phật Nhập Diệt là nghĩa thế nào? có phải Đắc đạo tối thượng như Phật rồi lại sinh ra làm người thọ hưởng hạnh phúc an nhàn nơi cõi ta bà này rồi cứ thế… ?
Còn tôi sân hận hay bạn giải thoát việc đó không cần bàn đến. Ngôn ngữ tuy là phương tiện thể hiện nơi thế gian , nhưng không phải ai cũng hiểu nhau qua ngôn ngữ. chuyện này cũng đừng quan tâm. mỗi mỗi tự biết mà..

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Theo Trí Từ thì niệm Phật chỉ để cột tâm vào 1 chổ thiện lành. Như mỗi khi Trí Từ bị tâm tán loạn hoặc ý nghĩ đến những điều không tốt, sợ hải thì Trí Từ niệm Phật ngay để trói cái tâm vào câu niệm Phật chứ ngoài ra thì Trí Từ chẳng mong cầu gì hơn trong câu niệm Phật. Cho nên để được nhiều nhân lành hơn ngoài việc niệm Phật ta còn phải kết hợp nhiều điều khác như các điều Phật đã dạy . Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được…

nhãn đầu mùa 

Trích dẫn Gửi bởi Trí Từ Xem bài viết
Theo Trí Từ thì niệm Phật chỉ để cột tâm vào 1 chổ thiện lành. Như mỗi khi Trí Từ bị tâm tán loạn hoặc ý nghĩ đến những điều không tốt, sợ hải thì Trí Từ niệm Phật ngay để trói cái tâm vào câu niệm Phật chứ ngoài ra thì Trí Từ chẳng mong cầu gì hơn trong câu niệm Phật. Cho nên để được nhiều nhân lành hơn ngoài việc niệm Phật ta còn phải kết hợp nhiều điều khác như các điều Phật đã dạy . Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được…

Tôi muốn hỏi mấy câu:
– Khi niệm Phật là trồng cái nhân gì?
– Khi không niệm Phật là trồng cái nhân gì?
– Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được.. là trồng cái nhân gì?
Người này luôn mồm tự xưng là người học Phật. lại kêu gọi mọi người chê kẻ ThamThiền, chê kẻ một lòng niệm Phật nhất tâm không thèm làm gì khác, không tin được như thế thì mong mọi người phán một câu xem thử có nên để cho người này nói chuyện Phật Pháp nữa ?

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)Trích dẫn Gửi bởi nhãn đầu mùa Xem bài viết

Tôi muốn hỏi mấy câu:
– Khi niệm Phật là trồng cái nhân gì?
– Khi không niệm Phật là trồng cái nhân gì?
– Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được.. là trồng cái nhân gì?
Người này luôn mồm tự xưng là người học Phật. lại kêu gọi mọi người chê kẻ ThamThiền, chê kẻ một lòng niệm Phật nhất tâm không thèm làm gì khác,không tin được như thế thì mong mọi người phán một câu xem thử có nên để cho người này nói chuyện Phật Pháp nữa ?

Gửi muathularung cũng là nhãn đầu mùa: đọc đến 3 câu hỏi tôi tính trả lời thật đấy nhưng hoá ra câu cuối là móc tôi, là phỉ báng chê bai tôi nên hoá ra câu hỏi chỉ là mượn cớ, muốn tôi bị mọi người phán xét thì sao không vào mục Phản Ánh Của Thành Viên mà la lên..?
Kính thưa ngài Viên Quang, nick Nhãn Đầu Mùa này chắc Ngài cũng đã biết là của Muathularung chứ chẳng ai xa lạ. Nay lấy nick này để nói Trí Từ như thế này liệu có được xem là vi phạm nội quy hay không ?

Trí Từ không muốn nói gì với con người dùng Phật pháp hung bạo câu từ để gây ra các cuộc chiến ở diễn đàn Phật pháp. Xin ngài Viên Quang cho ý kiến giùm !

Trích dẫn Gửi bởi Trí Từ 
Hôm qua nãn lòng quá nên quên chia sẽ với hungmp, nay xin có đôi lời…

Hungmp có lẻ chưa hiểu cái từ Cột Tâm mà Trí Từ nói, Cột Tâm ở đây nghĩa là không cho tâm dao động, có phải ngày nào, phút nào tâm ta cũng không nghĩ cái này thì cái khác không ? Và có phải cái lo nhiều hơn cái an hay không ? Cho nên lúc nhớ nghĩ về chuyện làm mất sự an lạc bình tỉnh thì pháp môn niệm Phật là con đường trợ duyên nhanh và ngay tức thì tốt nhất.

Viêc hungmp cho rằng đó là lãng phí vì lo rằng không tin sẽ không về được cực lạc thì theo Trí Từ hoàn toàn không đúng. Như Trí Từ đã nói nhiều lần, các pháp môn không phải là nhất và không phải bám vào 1 pháp môn đó thôi là về cực lạc. Trên con đường về xứ Phật phải được vô số duyên lành mới về được chứ đâu phải chỉ duy nhất 1 pháp môn nào đó thôi đâu.

Thiết nghĩ niệm Phật cầu vãng sanh thì rõ ràng là tham, vì chỉ ngồi 1 chổ niệm niệm mà không làm gì khác thì có phải là tham hay không ? Tham ở đây như muốn làm ít được nhiều vậy. Mà hỏi thiệt các vị chỉ tin chắc vào “niệm Phật được vãng sanh” lúc thân hoại mạng chung có gì chắc là Phật rước hay không ? Nếu tin chắc vậy thì nhân quả nghiệp báo đi đâu hết rồi ? Phật thiên vị vậy sao, chỉ giúp người niệm danh hiệu Phật là về, người khác làm bao chuyện lành mà không niệm Phật thì Phật không cho về xứ Phật hay sao ?

Xin nhắc cho rằng, đọc bài chia sẽ của Trí Từ xin đọc rõ, không hiểu xin hỏi đừng vì chưa hiểu hoặc trái ý mình là nỗi cơn, nỗi gió lên. Trí Từ có bao giờ chê pháp môn niệm Phật chưa, chính Trí Từ cũng sử dụng đó thôi nhưng sử dụng ở mức độ hoàn cảnh nào cũng đã nói rồi đó.

Chia sẽ ngắn gọn vậy nha hungmp !

* Trí Từ học Phật và mong cầu về với Phật
* Trí Từ học Phật và mong về quê hương của Phật
* Trí Từ học Phật và mong về cảnh Phật
* Trí Từ học Phật và mong về Niết Bàn cùng ngự với Chư Phật
* Trí Từ học Phật và mong về cõi cực lạc của chư Phật
* Trí Từ học Phật và mong về coi an nhiên tự tại của Phật
* Trí Từ học Phật và mong về nhà của Phật
* Trí Từ học Phật và mong về thế giới của Phật
* Trí Từ học Phật và mong về đất nước của Phật


Tất cả tô đậm trên là xứ Phật mà Trí Từ nói.

Chúc đạo hữu khi niệm Phật được ngay an lạc !

càng nói thì càng sai. đúng ra là chẳng hiểu gì về Phật, chẳng hiểu gì về Pháp cả. tôi không ghét gì Trí Từ cả, mà chính là người theo Đạo Phật phải hiểu cho đúng về thế nào là Phật, Pháp , Tăng.
Phật mà lại có xứ sở sao? đúng là không thể nói được vì bạn rất mơ hồ về đạo Phật. Nếu nói có xứ Phật như bạn, và muốn thành Phật như bạn nghĩ. Thì không những chỉ niệm Phật , Tham thiền thôi ngoài ra đừng làm gì khác, thế pháp cũng chẳng làm , Phật pháp cũng chẳng làm, như thế là đã đầy đủ không thiếu gì nữa cả, phước đức , công đức …. không thiếu gì hết. chỉ vì bạn tiếp cận với giáo Pháp quá ít, lại không có tin ai và cũng chẳng có ai để hướng dẫn. chỉ được cái phát nguyện cố gắng làm những việc gọi là ” Thiện hạnh”. nhưng nếu không hiểu gì thì nhiều khi giữa thiện với không thiện không phân tỏ được thì thành ra làm thiện mà chiêu ác quả. đừng có nói việc làm mới chịu nhân quả mà chính không hiểu Phật Pháp mà nói vu vơ sai trái thì tội còn lớn hơn nhiều, nhất là người đã phát tâm theo đạo Phật, đã quy y, đã xuất gia vào chùa…
tôi nói thật là bạn không nên đưa những vấn đề mà bạn cho là đã thông hiểu theo ý riêng ra đối chất mà tìm trong diễn đàn người nào thấy hợp mà uyên thâm Phật Pháp thì hỏi họ lại từ đầu, nên học như thế nào, cần gì thì cứ hỏi chân thành. ở đây không ai chê cười ai cả. nhưng không thể nói chiều lòng nhau cho mát mặt mà dẫn nhau đến chỗ đường cùng được . tin thì tin không tin thì thôi. đừng tự ái mà sanh bệnh phải vào viện là khổ. có thể tham khảo ở đây:http://rongmotamhon.net/mainpage/doc…-online-2.html

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Phòng Chát Linh Tinh, lại dùng từ bạn, lại dùng kiểu nói thân thương. . Cứ tiếp tục móc tôi và soi mói tôi đi.

Mà nhắc nè: Sau khi viết bài tôi muốn xuống làm Thành Viên thì ông có vẻ vui hơn nhiều nhỉ, không dùng câu từ nặng nề phê phán lên án hoặc vu khống nữa nhỉ.

Từ nay về sau bài viết của ông thích xen vào tôi thì tôi sẽ xử lý thế này nè:
1. Dùng từ lăng mạ, vu khống => Tôi báo lên cho Người Quản Lý
2. Dùng từ hiên hoà, ra vẻ ân cần (đọc vài câu đầu) => Kéo thanh trượt xuống thật nhanh.
3. Lời nói của ông không có giá trị trong tôi dù tốt hay xấu. Vì xấu thì miễn bàn rồi, còn tốt thì chỉ tốt hôm nay còn ngày mai thì 100% la làng, lăng mạ và có thể tiếp tục vu khống.

Tôi áp dụng 3 quy tắc đó với ông đấy cho nên chớ có nhọc công mà lừa tôi lần nữa.
Tôi vẫn tôn trọng ý của Ngài Viên Quang, nhưng sự từ bi đó tôi chưa học được đối với ông. Thiệt ngại quá nhé !

muathularung 

Bài ta viết không cần ông đọc đến nửa câu, nhưng tại vì ông đọc thì tự mình hiểu lấy. cái quan trọng là nhờ có ông mà nhiều người được đọc. vì cám ơn ông một điều là không có ông làm nhân thì người khác không thể hiểu và lại rơi vào tình trạng của ông. chính vì nhiều người có tâm học đạo mà tôi và nhiều người, trong đó có cả ông mới vào đây. mỗi người làm theo khả năng của mình, sao cho lời của chư Phật được hiện hành nơi nơi, mọi người đều thấu hiểu mà trút bỏ cái khổ đau nhân thế mà tìm đến an vui hỷ lạc nơi cõi ta bà. Ông có công lớn là đưa ra những điều còn mơ hồ về đạo Phật , để mọi người nơi diễn đàn chỉ rõ cái mơ hồ đó cho ông và nhiều người chưa từng tiếp cận với giáo Pháp của đức Phật, để tránh lãng phí thời gian , tâm lực mà đi thẳng vào giáo pháp. đời người ngắn ngủi, chắc gì có kiếp sau làm người tiếp…
chỉ có người như ông mới đưa ra 3 điều trên. Tôi không cần biết ông khinh hay chê, tôi làm là việc của tôi, theo cách của tôi. có thể 10 năm ông không nghe tôi hoặc bất cứ ai. mà không phải chỉ có thế. mà thế gian , lời của Phật cũng ít người tin và hiểu đúng lắm. ngay cả ông cũng đâu có tin và hiểu lời Phật. đừng cố chấp mà càng nói ra thì càng sai. có thể có người nói tôi mới là người chấp.
vì sao? vì đáng ra là lời tôi nói không dành cho ông, vì ông không thực sự hiểu được điều này. nhưng rất nhiều người cần và hiểu, và hiểu rất sâu sắc hơn ông nhiều. cho nên đừng nghĩ tôi nói vì ông.
Cái chuyện ông làm ban đại biểu hay là cái quái quỉ gì trên đời đâu có mắc mớ gì đến tôi. tôi nói là vì diễn đàn, là vì lòng tin của mọi thành viên.
Tôi hỏi ông: thiếu học, thiếu kinh nghiệm, lại đầy lòng tự ái , đố kỵ…. liệu có thể làm đại biểu hội đồng nhân dân được không? lời ông nói có ai tin ông không? họ có tin vào cái tập thể đưa một người không xứng tầm vào cương vị lãnh đạo?
Điều này là ảnh hưởng đến những người vào diễn đàn tu học. người chưa hiểu thì không sao, nhưng ngưởi hiểu biết thì lại khác. cụ thể ở đây đã có nhiều vị rất tuyệt vời mà đành lặng lẽ có thể đã gần như rút lui, cũng tại vì có một số như ông vậy. điều này làm thiệt thòi cho những người mới vào học.
Tất cả đều là đang học cả, chỉ hơi khác biệt là ngươì hiểu nhiều người hiểu ít. người thì không chịu hiểu.
Tôi đã nói với ông ; hiện nay có bác VODANHLADANH có thể hướng dẫn ông vào đạo được. nhưng xem ra cũng hơi khó. vì ông không ném hết cái hiểu bấy lâu nay ra ngoài bụng ông, cũng giống như nước đã tràn ly thì sao có thể rót vào được nữa….
Từ nay đừng có lý luận đọc hay không đọc nữa nhé. ông cấm tôi viết mà tôi cứ viết , nhưng cấm không được đọc hi hi hi…..

Dùng lời ma nói pháp Phật

Trích dẫn Gửi bởi Trí Từ Xem bài viết
Trí Từ thích cách suy nghĩ này theo chiều hướng tích cực nhé.

Hiện nay rất nhiều vị tu theo kiểu số đông, cứ số đông theo thì cho là đúng hoặc cứ thấy rằng truyền tai nhau lời dạy gì đó hay hay rồi cho là Phật dạy là chạy theo ngay mà ít khi suy xét ở nhiều góc độ xem liệu điều đó là ổn chưa.

Hoặc có người lại bảo học mà cứ nghi này nghi nọ thì thuộc vào Nghi, cần xoá bỏ…???

Trí Từ học Phật bao năm qua lấy ý trên là chính để tự sàng lọc những gì mình nghe, thấy xem coi có đúng được sự an lạc lâu dài mà Phật dạy hay không !!! Cho nên các vị viết bài mà so với cái Trí Từ biết là khác lạ thì Trí Từ thường hay hỏi lại là vậy đó, thế mà lại bị người cho rằng phạm vào điều tối kỵ là Nghi Pháp, Nghi Tăng… 

Chỉ vì chúng sinh ngu muội, sợ nói có thì chấp vào có , sợ nói không thì chấp vào không. nên Phật thuyết đến đâu thì phủ định đến đó. Kinh có nói rằng : Pháp , phi pháp, phi phi pháp….
Nói tin là:
Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng…
Nói nghi là : phàm là lời nói đều không có nghĩa thật.
Cho nên Phật mới nói đừng vội tin lời Phật. nhưng kẻ phàm phu không hiểu nghĩa này mà chấp vào nên mới phủ nhận lời Phật. Phật nói tin hay không tin là lìa hai bên…( Phật thuyết 49 năm mà chưa từng nói một chữ )…
Ôi lời chân ngữ đã bao đời mà vẫn bị bọn tà ma ngu xuẩn ăn tục nói phét, lấy ăn chay , tụng niệm .. làm thời khóa mà cứ nghĩ mình là chân tu làm theo lời Phật dạy, khá thương thay…
Hôm nay ngày cuối chạp , phá giới , uống rượu, dùng lời ma nói pháp Phật. ai uống rượu phá giới thì vào chơi cho vui hề hề Ma Ma Ma Ma…..

vienquang6 Đang Ngoại tuyến

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished roadvienquang6's Avatar

* Những điều này là PHI PHÁP.


* Ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh v.v… mới làCHÁNH PHÁP


Kinh dạy: “Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.”Nghĩa là Chánh pháp còn phải bỏ hà huống Phi pháp. Sao nay có kẻ lại chấp Phi Pháp mà bỏ Chánh Pháp. Buồn thay ! Hu hu Quái Quái Quái Quái… 

muathularung 

Chén xuân

Trích dẫn Gửi bởi vienquang6 Xem bài viết
* Những điều này là PHI PHÁP.

* Ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh v.v… mới làCHÁNH PHÁP

Kinh dạy: “Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.”Nghĩa là Chánh pháp còn phải bỏ hà huống Phi pháp. Sao nay có kẻ lại chấp Phi Pháp mà bỏ Chánh Pháp. Buồn thay ! Hu hu Quái Quái Quái Quái…

Môi vừa chạm chén đã ngà say..
“Sắc tức thị không ….” thật tướng đây
“ Ai nói Như Lai có thuyết pháp…”
Một mảng bè trôi cứu người say..
Có pháp, không pháp , không không pháp…
Trọn nghĩa ba câu ôm tháng ngày
Người huyễn , thuốc huyễn , thầy đại huyễn
Độ Quỉ cứu Ma cũng thuốc này
Xuân sang tết đến, chung một chén
Quái tận Ma tiêu thật tướng bày
Hichichic… 

vienquang6 Đang Ngoại tuyến

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished roadvienquang6's Avatar

   
Trích dẫn Gửi bở iMuathularung
Môi vừa chạm chén đã ngà say..
“Sắc tức thị không ….” thật tướng đây
“ Ai nói Như Lai có thuyết pháp…”
Một mảng bè trôi cứu người say..
Có pháp, không pháp , không không pháp…
Trọn nghĩa ba câu ôm tháng ngày
Người huyễn , thuốc huyễn , thầy đại huyễn
Độ Quỉ cứu Ma cũng thuốc này
Xuân sang tết đến, chung một chén
Quái tận Ma tiêu thật tướng bày
Hichichic…

Như ảnh trong gương tỉnh hay say
Mèo cùng với cọp chẳng khác loài.
Ai nói Như Lai không thuyết pháp
Ba tàng kinh điển cứu người say.
Sắc chẳng khác không, không chẳng sắc.
Thị tức là phi vẫn tướng này.
Tướng như, dụng như, thể cũng như.
Phàm thánh hàm linh một thể NHƯ.
Đêm cùng tháng tận chung một chén,
Chẳng thêm, chẳng bớt, ấy chân Như…

vodanhladanh

 Gửi bởi muathularung 

Chỉ vì chúng sinh ngu muội, sợ nói có thì chấp vào có , sợ nói không thì chấp vào không. nên Phật thuyết đến đâu thì phủ định đến đó. Kinh có nói rằng : Pháp , phi pháp, phi phi pháp….
Nói tin là:
Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng…
Nói nghi là : phàm là lời nói đều không có nghĩa thật.
Cho nên Phật mới nói đừng vội tin lời Phật. nhưng kẻ phàm phu không hiểu nghĩa này mà chấp vào nên mới phủ nhận lời Phật. Phật nói tin hay không tin là lìa hai bên…( Phật thuyết 49 năm mà chưa từng nói một chữ )…
Ôi lời chân ngữ đã bao đời mà vẫn bị bọn tà ma ngu xuẩn ăn tục nói phét, lấy ăn chay , tụng niệm .. làm thời khóa mà cứ nghĩ mình là chân tu làm theo lời Phật dạy, khá thương thay…
Hôm nay ngày cuối chạp , phá giới , uống rượu, dùng lời ma nói pháp Phật. ai uống rượu phá giới thì vào chơi cho vui hề hề Ma Ma Ma Ma…..

Bạn ơi! Ý Phật đơn giản lắm, ko cao xa như bạn nghĩ đâu.
Do bạn nghĩ Phật nói cho người nghe pháp nên bạn kiến giải sâu xa.
Trong 40 mươi năm thuyết pháp ta chưa nói lời nào.
Lời này! Phật dành cho người nói pháp nghe.
Do Phật từ bi nên nói rất nhẹ nhàng, bởi người hiểu pháp thì chỉ cần thấy bóng roi là đủ.
Nếu cứng rắn hơn thì có thể phát biểu như thế này: Này! Các ngươi phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy nhé. Chớ có mang mê lầm chấp kiến của mình mà nói rằng Phật dạy thế này thế nọ, dù các ngươi có trích dẩn nguyên văn lời ta thì các ngươi cũng phải tự chịu trách nhiệm về sự kiến giải của mình. Sự mê lầm của các ngươi ko liên quan gì đến ta. 
Khi Đức Phật còn tại thế, cái lo lớn nhất của Phật là lo chúng sinh hiểu sai về lời dạy của Ngài, và nói rằng Phật đã dạy như thế.
Lí do Ngài đến với cõi Ta bà này ko phải để phát minh ra đạo, hay mang đạo đến cho chúng sinh, Ngài đến để chúng sinh hiểu lại Đạo theo đúng nghĩa của nó. Kiến thức về đạo đã có từ rất lâu trước khi Đức Phật ra đời, và tràn lan khắp nơi, nhưng hổn loạn đầy chấp kiến. Ngài đến để dẹp đi sự hổn loạn và chấp kiến, để người tu thấy rõ con đường của mình.
Khi Ngài cầm nắm lá trên tay mà hỏi rằng, lá trên tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều, thì có người đã vội nghĩ rằng Ngài khoe kiến thức của Ngài nhiều.
Hãy xem tiếp đoạn sau để hiểu rằng: kiến thức của Ngài nhiều như lá trên rừng nhưng Ngài chỉ giảng dạy như lá trên bàn tay, vì Ngài chỉ dạy những điều chúng sinh có thể nghe, có thể biết, có thể làm, và những việc là thiết thực mang lại lợi ích cho chúng sinh, Ngài ko dạy cho chúng sinh những kiến thức ko mang lại lợi ích cho chúng sinh.
Ở chiều ngược lại ta cũng có thể hiều rằng, Ngài khuyên chúng ta hãy: học, bàn luận và hành những điều thực sự có ích, chớ phí thời giờ vào những chuyện vô bổ.
Ngay lúc còn tại thế, Ngài đã biết rằng đạo Phật sẽ suy ko phải do thiếu người theo đạo, mà suy vì có nhiều người hiểu sai vể đạo.
Vì thế tôi cũng đồng cảm với những đồng đạo có lòng hướng Phật, sợ đạo Phật suy vi nên nhiệt thành trong việc loại bỏ tà kiến, suốt ngày săn tìm Ngoại đạo, tà pháp. Tuy nhiên các bạn cũng đừng soi kính chiếu yêu mà thấy hể ai mặt xanh nanh dài là rút thần kiếm ra trảm. 
Hy vọng các đồng đạo lấy lòng từ bi khi xem xét ý kiến của tôi.
Nếu có gì sai, hãy vì tôi mà nó. Chớ vì bất đồng mà nói, chớ vì đồng mà nói. Lời chân thành tôi luôn lắng nghe, luôn luôn học hỏi.

Cái gương là đầy tớ của con mèo, nó cho con mèo thấy cái con mèo thích.
Nếu chúng ta mê mờ thì trí óc là đầy tớ của vô minh, trí óc là đầy tớ của cái tôi lăn xăng.
Nếu chúng ta mê mờ, trí óc (lý lẽ) sẽ dẩn ta tới điều mà cái tôi vô minh thích, dù lí lẽ có cao siêu đến đâu cũng ko thoát khỏi cái tôi vô minh hẹp hòi đầy chấp ngã. Dù có trích dẩn bao nhiêu kinh điển thì cái thấy cũng chỉ gói gọn trong cái chấp kiến mà thôi.
Vì vậy kiến thức là điều kiện cần chứ ko đủ.
Chúng ta dù có đọc bao nhêu lần: phá chấp, phá chấp, phá chấp….cũng ko ăn thua.
Chúng ta có dẩn ra bao nhiêu kinh điển về phá chấp cũng ko ăn thua.
Chúng ta dù có đọc bao nhêu lần: diệt ngã mạn, diệ ngã mạn, diệt ngã mạn….cũng ko ăn thua.
Chúng ta có dẩn ra bao nhiêu kinh điển về diệt ngã mạn cũng ko ăn thua.
……..
……..
Cái chúng ta khởi đầu phải là cái ”tầm thường” gọi nôm na là ” ăn chay, niệm phật”, trì giới. Khi chúng ta bớt suy nghĩ bằng bụng mới có thể tìm ý nghĩa trong kinh sách.
Khi xem mười bức tranh vẽ trâu, tôi thấy mình đang tìm trâu, giờ muốn tìm dấu. Tìm kiếm những kinh nghiệm của giai đoạn 2 này, nhưng sao mà khó, rất ít gặp những đồng đạo quan tâm giai đoạn này. Sao thấy thõng tay vào chợ nhiều thế, ko thõng tay vào chợ cũng đã dắt trâu về nhà.
Thế mà có người giảng giải cho tôi rằng:
Thấy được tính mình là thiền.
Dạy được mình là sư.
Thiền sư là người thấy được tính mình, và dạy được cho chính mình. Theo ý nghĩa này thì tương đượng giai đoạn 3 (thấy trâu) và giai đoạn 5 (chăn trâu).
Vậy ai đạt đến giai đoạn 5 (chăn trâu) thì đã gọi là thiền sư.
Thấy đồng đạo nói về ”thõng tay vào chợ” nhiều quá mà ”thấy dấu” thật hiếm hoi.
Thấy bàn việc cao xa mà khi dể cái gọi là ”ăn chay niệm phật”, mà xem kinh sách thấy mấy vị thiền sư cũng đâu lơ là cái việc ‘tầm thường” của người mơi tu này.
Kính!

   

 Ảnh đính kèm 

muathularung 

Chào VODANHLADANH

Buông xuống đi; người hạnh chánh đạo chỉ một chân ngữ. nói Rồng, Rắn chỉ là vẽ móng thêm chân cho kẻ phàm tục. nói chân ngữ là ngay cả lời nói cũng không có chỗ để đặt.
Đừng gắn cho cái mác là Tăng thượng mạn. vì đúng pháp hay nói chính xác là vì không còn cách nào để diễn tả. đây cũng là dụng của “PHẬT TÍNH” mà diễn bày nghĩa thế gian.
Còn chấp vào một hạt vi trần thì còn dính mắc. Nghĩa không của các Pháp không phải là không. không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không.
Nói tóm lại còn có ngôn ngữ là không thật. cho nên chúng ta càng nói thì càng rơi vào ngôn từ , lý luận mà đưa đến đúng thành sai, sai thành đại sai.
nói riêng với bạn :
bạn là ai ở diễn đàn này thì mọi người có thể không biết. nhưng với tôi, nói bốc phét một tý. dù có thay tên đổi họ , chuyển nhà bán đất , cất mộ xây lăng, dời sao đổi vật với bạn chỉ là trò thổi bóng bay cho bọn trẻ.
Đời chẳng ai chịu ai cả. nhưng nếu hiểu và chịu qui luật Vô thường , Khổ , Không , vô Ngã, thì thấy được mình là cái gì.
Nếu ai hiểu câu này thật tuyệt đối: ” người nào nói Như Lai có thuyết Pháp người đó phỉ báng Phật”. Cái quí trọng nhất , uyên bác nhất , từ bi nhất chính là câu này.
Thôi cuối năm cầu cho tất cả an vui, sống đời vốn có .như gió, mây trên trời cao lồng lộng, với bốn biển năm châu, hay tận cùng pháp giới mà thực hành cái hạnh có mà chẳng phải có , Không mà chẳng phải không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không..
” chúng sanh, phi chúng sanh, thị danh chúng sanh
Bô tát , phi bồ tát , thị danh bồ tát.” tất cả đều trọn nghĩa ba câu mà hạnh hạnh “Phật”.
nói một câu rằng: trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có ai là người đạt đạo vượt qua sanh tử , chứng tam minh lục thông chăng? hay những từ như thâu thần thị tịch nhập niết bàn khi qua đời chỉ là dối mình, lừa chúng của những kẻ bám vào ngã , pháp mà làm tổn hại cho người nằm xuống…
Tôi tin chắc rằng người tu đạo , đạt được thánh quả thì vượt qua sống chết, khổ đau không tồn tại. cái tri giác cảm thọ đau đớn trên thân thể cũng không còn. nhưng tại sao chư Phật vẫn nói cái tri giác cảm thọ trên thân vẫn còn ..
Cái này là câu hỏi lớn cho người tu đạo.
.( dẫn chứng tiền thân của đức Phật để cho vua gì đó chặt tay, chân,., mà vẫn không có cảm giác đau đớn.)
hãy tự mình thực hành và kiểm chứng và công nhận lời chư Phật mới chân thật.
Nay lấy thuộc kinh, giải nghĩa, luận đàm đúng sai, thậm chí lấy ” giới luật ” ra để trói buộc người hành đạo, mà chưa thực sự hiểu Đạo là gì?
Đây là nhắn riêng với VODANHLADANH:

Bửu Tạng Luận – Thứ Nhất
BỬU TẠNG LUẬN Của Ngài TĂNG TRIỆU PHẨM QUẢNG CHIẾU KHÔNG HỮU THỨ NHẤT “KHÔNG” nếu làm “KHÔNG” được thì chẳng phải chơn không, “SẮC” nếu làm “SẮC” được thì chẳng phải chơn sắc; Chơn sắc vô tướng, chơn không vô danh, vô danh là cha của danh, vô tướng là mẹ của tướng, ấy là nguồn gốc của muôn loài, thái tổ của trời đất, trên tỏ rõ đủ thứ hình tượng, dưới bày ra nhà cửa cây cối, nguyên khí (tự tánh) hàm nơi đại tượng, đại…
Phẩm Ly Vi Thể Tịnh – Thứ Hai
Phẩm Ly Vi Thể Tịnh – Thứ Hai
Nhập là LY (lìa), xuất là VI (tế). Ngoài LY biết nhập thì ngoại trần chẳng có chỗ dựa, trong VI biết xuất thì vọng tâm chẳng có chỗ tạo tác, trong tâm chẳng tạo tác thì chư kiến (đủ thứ kiến chấp) chẳng thể chướng ngại, ngoại trần chẳng chỗ dựa thì vạn vật chẳng thể trói buộc. Vạn vật chẳng thể trói thì tưởng niệm chẳng đuổi theo cảnh, chư kiến chẳng chướng ngại thì tịch diệt bất tư nghì. Sao gọi là THỂ TỊNH? Vì bản thể tự LY VI vậy. Nói…
Phẩm Bản Tế Hư Huyền – Thứ Ba
Phẩm Bản Tế Hư Huyền – Thứ Ba
(Bản thể của tự tánh vốn trống rỗng nhiệm mầu, nên gọi BẢN TẾ HƯ HUYỀN) Nói BẢN TẾ tức là cái tánh Niết bàn vô ngại của tất cả chúng sanh. Sao bỗng có vọng tâm và đủ thứ điên đảo như thế này? Chỉ vì một niệm mê hoặc, niệm mê này từ “Một” sanh khởi, “Một” từ bất tư nghì sanh khởi, nói bất tư nghì tức là chẳng có chỗ khởi. Nên Kinh nói: “Sự bắt đầu của đạo là sanh ra một”. “Một” là vô vi, từ một sanh ra hai, “Hai” là vọng tâm,…
ĐỪNG DÙNG KINH LUẬN MÀ DÙNG CÁI BIẾT CỦA CHÍNH MÌNH. ai đọc kinh, luật luận ..đến khi nào mà không thích đọc nữa, chỉ thích tự mình nói ra sự thật mới là người học đạo và hành đạo chân thật..
ôi nói nhiều thành kẻ phỉ báng…

có ai vui vẻ chúc một chén cuối năm ?

Gửi bởi Kim
Tú
 

Một người, đi ngang qua
mảnh vườn thấy một người đang nhổ cỏ, hỏi:


_ Anh đang làm gì đó? 
_ Nhổ cỏ.
_ …để làm gì ?
_ …trồng cỏ.
_ … ?!?!? …

Ôi ! chúng sinh buông cái
này để nắm cái kia, Mê là vậy.


phamvandung57: 
Nhổ cỏ rồi trồng cỏ

ấy là kẻ ngu si
Người ta đang nhổ cỏ
Có dính dáng đến gì
Người đi đường mà hỏi?
Đi đường cứ việc đi
Nhổ cỏ cứ nhổ cỏ 
Việc chi phải trả lời
Cớ chi mà phải hỏi?
Phật là ” không biết nói “
Cũng “chẳng có người làm “
Làm mà như không làm
Nói mà như không nói
Im lặng là người nói
Tâm không ấy người làm
Phật cũng chẳng phải không

Không cũng không không Phật 
Gửi bởi phattam:


phamvandung57: 
Trước chẳng phải là có

Sau cũng chẳng phải không
Chỉ vì nghĩ trước có
Nên sau mới thành không
Nếu tâm như hư không
Chất chứa đầy vạn hữu
Có mà như không có
Vì vốn không sở hữu 
Nên ấy gọi là không

phamvandung57:
 “Lướt nhìn thế sự lung tung,

cuộc cờ xanh đỏ, ta cùng đỏ xanh.”*
Bồ tát là
độ “chúng sinh”
” Chúng mình ” chưa độ – vô minh chắc là
Nếu còn diễn giải Phật Đà
Bằng lời hí luận ắt là vô minh
Chi bằng dứt giải , viễn minh ( tri thức)
Làm người vô sự chẳng mình chẳng ta
Trong ngoài rỗng suốt bao la
Chúng sinh -Tâm – Phật – gọi là cho vui..

*Chữ ký của NguyễnVăn Học tức Vô Học )

Gửi bởi Kim Tú:
Đạo là “KHÔNG”, mà nắm lấy cái “KHÔNG” thì
chẳng phải Đạo……. 

……..”KHÔNG” chẳng mang ý nghĩa gì cả mà vượt thoát trên
tất cả. Vượt thoát mà lại bao trùm tất cả, 
Như dục vọng và đức tin, cả hai cái này và nhiều cái khác nửa,
bổng nhiên sinh ra như con sóng biển bổng nhiên sinh ra, một cái khởi
sinh thì muôn ngàn vạn … ào ào ập tới.

Gửi bởi phattam:
Xem ra cũng có bản lãnh đây.
phamvandung57:
 Một thầy vẽ bùa, một thầy phán bùa. không biết
dán bùa vào chỗ nào mới linh đây?

Gửi bởi phattam:

Chỉ vì lá bùa dán quá cao,

Giữ cửa vẫn bị ma quỷ vào.
Hãy tìm chỗ nào vừa tâm mắt.
Thần linh lẽ nào quay mặt sao…

phamvandung57:
Phải chăng không mắt ấy ” Mắt Tâm “

Đem dán vào nơi – chốn lặng câm
Bắt Vua cùng với sáu tên giặc
Đứng cửa canh chừng chốn tùng lâm

vienquang6 Đang Ngoại tuyến

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished roadvienquang6's Avatar


Trước xin lỗi – sau đành chịu lỗi
Thiên đường buồn – địa ngục có vui !
Trần gian ơi ! Xin đừng đóng cửa.
Chờ anh về – dù muộn chưa nguôi…
( ???) 
phamvandung57:
Đời là thế, thế thời biết thế

Lá mùa Thu ai nói gốc mùa Thu !
Phía trần gian ai đó nói ngục – Tù ?
Thiên đường hỡi ! chỉ mùa thu lá rụng
Anh vốn ở trong em !
Cớ chi lại hoài niệm
Chuyện thủa xưa, ngày xửa rất xa xưa…

phamvandung57:
Đời ! rách – lành – đen – bạc vá vá may may

Kiếp ! tử – sinh – nhục – vinh bôi bôi vẽ vẽ
Kính Ngài thêm Thiện Nghĩ

vienquang6 Đang Ngoại tuyến

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn – Quyền Adminvienquang6 is on a distinguished roadvienquang6's Avatar

Phương ! Tử, phủ, vũ, tướng – đoán đoán xem xem.
Hướng ! Sát, phá, liêm, tham – tuần tuần, triệt triệt.

Bạn ra câu đối khó quá. V/Q đành mượn tạm cái này vậy !

  

 

   
   
   
   
   
   
   


   


    

   
   


   

Hỏi Về Đạo Phật ( Đối thoại bên Diễn đàn Phatphaponline )

phamvandung57 :

một người quen nhờ tôi gửi lên diễn đàn một câu hỏi:
tại sao mọi người hay nói đạo Phật là đạo giải thoát, như thế nào là giải thoát, giải thoát cái gì, bằng cách nào để giải thoát , HIỆN TẠI CÓ AI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI THOÁT THỰC SỰ?
kính mong mọi người giúp làm sáng tỏ vấn đề người quen của của tôi nhờ, xin chân thành cám ơn

Chỉ Chờ Chết 

Vài Dòng Giao Cảm 

Một câu hỏi mà sanh trăm sự !
Một ý chung nên tự vấn mình !
Lục hòa trong vạn chúng sinh
Nhìn trong ba cõi vô minh trùng trùng

Mong tất cả hảy cùng suy nghĩ
Giáo pháp nào tôn chỉ nhứt Tâm ?
Đạo từ không dạy sai lầm
Trót làm hành giả tri tầm lý chơn

Cung đại oán tiếng đờn nhân nghĩa
Sống trên đời trao tỉa lời hoa
Văn hay thu phục người ta
Thấp cao như gió thoảng qua vườn lòng …

Kính tặng Quý ĐH trong DĐPP Online
Chỉ Chờ Chết 
23/06/2013:

phamvandung57: 

Người chờ chết thì chẳng bao giờ chết
Người muốn sinh lại chẳng bao giờ sinh
Vô tình cùng với hữu tình
Ai sinh ai tử…( bí quá rồi )
đến đây thì bí quá rồi không biết làm sao cả. có ai thêm một vài chữ cho trọn câu đi.

vovi 

Người chờ chết thì chẳng bao giờ chết
Người muốn sinh lại chẳng bao giờ sinh
Vô tình cùng với hữu tình
Ai sinh ai tử tình hình là rất gay go

Người chờ chết thì chẳng bao giờ chết
Người muốn sinh lại chẳng bao giờ sinh
Vô tình cùng với hữu tình
Ai sinh ai tử tâm mình tạo ra

Người chờ chết thì chẳng bao giờ chết
Người muốn sinh lại chẳng bao giờ sinh
Vô tình cùng với hữu tình
Ai sinh ai tử làm thinh sao đành

Thích nghe êm tai
Bỏ lời thẳng thắn
Giải thoát ở đâu?
Sinh tử kề đầu!

mời ĐH phamvandung57 tiếp tục
Lâu lâu mới gặp được người thẳng thắn không câu lệ giải thoát khỏi mớ bòng bong (Sợ và Sợ…)

Chỉ Chờ Chết 

Sinh Tử Vô ThườngNgười muốn chết thì chưa được chết
Người muốn sinh chưa biết ngày nào?
Tử sinh trong cõi trần lao
Bất thường chờ đón cửa vào vô minh

Người chờ chết chẳng bao giờ chết
Người muốn sinh lại chẳng được sinh
Vô tình cùng với hữu tình
Ai sinh ai tử…an bình đến đi

Chỉ Chờ Chết
24/06/2013

   
   Chỉ Chờ Chết 

Kính chào ĐH phamvandung57 !

Chỉ Chờ Chết xin trả lời câu hỏi của bạn ĐH nhờ gửi lên Diễn đàn . Tại sao người ta hay nói Đạo Phật là đạo giải thoát vì có giải thoát mới có sinh tử luân hồi . Giải thoát cái mạng cặn bã của xã hôi bằng cách tuyệt thực buông bỏ cái xác thân cấu uế .Hiện tại có ĐH được giải thoát thật sự ra khỏi thế gian để trở về đây với cái mạng trược mang Tâm ma vô thức vô trí để cống cao ngã mạn đối đáp với những người cùng tu bằng lối viết văn phàm phu tục tử chẳng khác nào dân chợ búa nên bị Tà pháp mê hoặc làm sao biết Chánh pháp mà bàn luận .
Học Phật pháp phải biết nhân quả, nhân nào quả nấy, ai tạo nấy chịu. Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn nói:”Thường tự thấy lỗi mình, chớ nên thấy lỗi người.” chánh pháp phải phá ngã chấp, cứ thấy lỗi của người khác tức còn ngã chấp.
Những người tham thiền cần lo cho mình được mau kiến tánh, không cần biết tới lỗi của người khác, ấy là ý của chư Tổ dạy như thế. Hễ giữ được nghi tình, tự nhiên không thấy lỗi của người khác. Hãy lấy thân mình làm mô phạm cho người khác noi theo. Khỏi cần nói, cứ làm cho đúng, vì có nói cũng vô ích, người ta có chịu nghe đâu ! Mặc dù mình không nói, nhưng người khác nhìn thấy cũng biết. Phải thường thấy lỗi của mình, chẳng thấy lỗi người khác là được. 

phamvandung57 

Nếu còn biết xấu hổ thì phải cày cuốc lấy mà ăn, sống giữa đời ô trược đạp lên dục vọng mà được giải thoát, cưỡi trên ngọn sóng bon chen mà thể hiện lòng mình buông xả, chịu trăm đắng nghìn cay mà nở nụ cười bao dung nhân ái mới được gọi là bậc trượng phu đại giải thoát . nay ngồi một chỗ hưởng của đàn na tín thí, nói lời ma mị, bịt mắt người mê muội lại lớn tiếng làm cao nhân. chẳng biết hạt gạo của đan na lớn hơn núi TU DI , đời này không làm nổi cái nguyện thoát sinh liễu tử thì còn gọi là đại quả báo vậy. đến đây chấm dứt mọi trò chuyện chỉ tặng vài câu thơ gọi là quà kỷ niệm:
Đại Bàng lượn một vòng thật đẹp , rồi bay thẳng vào mây
Còn chim sẻ đến đâu cũng chỉ líu lo suốt ngày

Thành viên vinh dự

Về Thiền 
Vì trên spl có đề cập về pháp thiền Now And Here , nên xin có ý kiến chung và ngắn gọn về Thiền 
Thưa các Bạn , thiền là gì ?

Là tĩnh lặng tâm ý ….

Có nhiều cách giải thích Thiền 
Nhưng điều quan trọng , thiền là pháp môn phương tiện 
Như vậy , thiền là sự thực hành , thiền không phải là lý thuyết 
Tuy nhiên , trước khi thực hành , chúng ta phải đi đúng lý Phật pháp , thì mới không lạc vào ngoại đạo thiền .Nhưng nếu hiểu lý nhưng không thực hành thì cũng không được gì 

Thí dụ như nói ;”Ai trói buộc bạn mà bạn (đặt vấn đề ) giải thoát ?” Thì câu này chỉ là xiển dương cho chân lý , là không có ai bên ngoài bản thân ta trói buộc .
Sau khi bạn nói như vậy, bạn vẫn chưa được giải thoát , và bạn sẽ không giải thoát lúc cận tử nếu không thực hành tu tập Thiền .Sự tu tập nếu không gay go thì thiền sư Hư Vân đã không cần đi hành cước học Thiền lúc đã tám mươi tư tuổi .Do đó ở đây hý luận vài câu cũng không đi đến đâu ,dễ gây hiểu lầm để rồi xa rời thực tế .Thực hành thì đi từ dễ đến khó .

Tâm bình đẳng không cần trì giới
Hạnh chánh trực đợi há tu thiền 
Ăn thời hiếu dưỡng mẹ cha 
Nghĩa thời kính trên nhường dưới

Lục Tổ dạy điều này , nhưng có ai thực hành được “tâm bình đẳng” thật sự , “hạnh chánh trực ” 
thật sự ,có mấy ai được như lời Tổ , hay chỉ bị dẫn dắt bởi ba độc mà không làm chủ được .Có mấy người biết thật sự kính trên nhường dưới 

Tất cả các pháp 
Đều từ tâm sinh 
Tâm không chỗ sinh
Pháp không chỗ trụ
Nếu đạt tấc lòng 
Chỗ làm không ngại
Không gặp thiện căn 
Cẩn thận chớ nói “

Một thiền sư đã dạy đạo lý như trên, nhưng nếu suốt ngày chúng ta chỉ sinh biết bao nhiêu là tâm nhân , ngã , kiêu mạn , tật đố thì có gọi là người thực hành thiền định không .Học hỏi giáo lý kinh điển cũng là chánh niệm, chánh niệm là một pháp môn trong các pháp môn của Thiền .Do đó chánh niệm là thực hành .

Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám, người hiểu giáo lý mà không lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến.Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng đủ mới làm cội gốc tu hành “(Trích Kinh Niết Bàn )

Kính Chào và chúc các bạn tinh cần .

TRỪNG
HẢI:

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu (Đỗ mục) – Xứ thời phi tác tuyệt tư nghì (trừng hải)

Kính đạo hữu Suongphale,

Từ độ viết bài “Từ bi và Vô thường” (11/08) đến nay đã gần ba tháng bỗng dưng đạo hữu dứt vãng lai diễn đàn không một lời từ biệt như sương không vết tích sau khi mang lại cho đời một thoáng long lanh diễm tuyệt vô ngần lấp lánh ánh minh quang mong manh mà rõ ràng như đường chân trời tuy hữu mà vô, tuy vô mà hữu vì làm tha nhân ngày đêm trông ngóng biền biệt một mùa thu giông bão hơn những mùa thu năm trước, hề hề. Hôm nay tình cờ đọc lại bài viết của đạo hữu, tuy danh vô lai mà ảnh vẫn tràn tinh quang vì dù là sương hay là lưu ly vẫn duy chỉ một biểu tướng điểm trang cho đời những vì tinh tú trên lá, trên cành, trên tay, hay trên…hề hề, nên vội viết vài dòng góp ý cho bài thêm sanh động vì lời kia vốn thiên thu bất tận.

Thiền là gì? Đạo hữu viết “tỉnh lặng tâm ý” quả là không sai, bởi thiền là…THIỀN NA tức Dhyana hay Jhana hay Zen hay Chan…đều mang nghĩa TRẦM TƯ MINH TƯỞNG tức tên gọi thì có hai CHỈ-QUÁN nhưng NHƯ THỊ thì chỉ có một tức NHẤT TÂM nơi chỗ cận định, sơ thiền có TẦM có TỨ tức vẫn còn TÂM nhưng tâm nọ không phải có “ba, bảy đường” mà duy có một là NHẤT TÂM hay NHẤT ĐIỂM TÂM. Thế nhân dù phân loại tức phân chia thiền làm Bắc-Nam nhưng nó chỉ có một tức NHẤT TÂM, là tâm ý tĩnh lặng tức TRẦM TƯ MINH TƯỞNG, là trái tim của Phật giáo, là nơi Phật tử quy hướng Phật Đạo một lòng không hai không loạn dù lời sai khác bắc nam, bi bô thêm một thành hai, thêm hai thành bốn…ngày càng rối loạn tang thương nực cười, hề hề.

Kính đạo hữu Suongphale,
Riêng về việc nói Thiền là pháp môn phương tiện thì Trừng Hải xin được viết lại là “Thiền na là giáo pháp mà Phật Đà phương tiện chỉ dạy” tức phương tiện giáo. Bởi nếu nói pháp môn phương tiện thì e sẽ làm tha nhân ngộ nhận chỗ Thiền là hành vi nên có phương tiện lẫn mục đích thuộc NHỊ NGUYÊN ĐỐI ĐÃI là HÝ LUẬN; mà thật ra Thiền vốn là Bổn Tông nên là pháp Vô Vi (Nam Tông Thượng Tọa Bộ), là Tâm vô biên giới tức Đại Đạo (Bắc Tông)…bởi chúng sanh vốn ở trong khối Vô minh vĩ đại nên nếu chỉ thẳng tự tánh Pháp thì bất tri mà sanh mậu ngộ. Mà Pháp Vô vi hay Đại Đạo thì lại là Vô Ngôn (tức chỗ “Tâm hành xứ diệt-Ngôn ngữ đạo đoạn”…) nên làm gì có lý thuyết. và cũng bởi nhân duyên này nên chỗ mà Phật tử cần dụng tâm tu học phải ở nơi sơ thiền, cận định tức NHẤT TÂM có TẦM, có TỨ.

Riêng về đoạn kệ tám câu:

Tất cả các pháp
Đều từ tâm sanh
Tâm không chỗ sanh
Pháp không chỗ trụ
Nếu đạt tấc lòng
Chỗ làm không ngại
Không gặp thiện căn
Cẩn thận chớ nói.

Thì ở bốn câu đầu Trừng Hải còn am tường chút chút, nhưng bốn câu sau thì thật là khó hiểu vì rất mù mờ mà lại không có nguyên văn lẫn đạo hữu không ghi rõ nguồn trích dẫn nên “tắc đài”, hề hề; Và nếu đạo hữu vẫn còn hứng thú tầm cầu học đạo thì xin hãy “hiện thân” để cùng trao đổi.

Kính, hề hề

Tuấn Tú 

Bốn câu chót, có thể hiểu là:Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm
Chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ.

phamvandung57: 
Nam Mô A Di Đà Phật !

Tôi rất muốn và vinh hạnh nếu được một người như : Hoatihon tham dự và tìm hiểu, khám phá những vấn đề mà tôi đang bất cập đã nêu ra. thiết nghĩ những vấn đề tôi nêu ra cũng không ngoài việc tu hành và thấu hiểu cái diệu nghĩa của Phật – Tổ khi độ chúng sanh. Hy vọng Hoatihon có lời trước hết để rồi từ đó cổ vũ những ai yêu quí Phật – Tổ . 
Với tâm nguyện làm sáng tỏ một phần diệu lý, diệu nghĩa mà đã bao đời học giả, học nhân vẫn chưa lời giải thích..
Tôi kính mong mọi người tham gia và luôn ghi nhớ ân tình này 

Kính
Xin phép được đưa ra một một vấn đề mà mình quan tâm. nhưng chỉ với ý kiến riêng. Cũng vì thế khi mọi người tham gia đều là ý kiến riêng của mỗi người , tuyệt đối không mang tính tranh luận:

+ Tại sao lại xuất hiện một Đức Phật mang danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, lại sinh ra trong một gia đình Hoàng Cung quí tộc? 
Tại sao trong Tăng đoàn lại có con trai và em trai Đức Phật
+Đối nghịch với hoàn cảnh Đức Phật , lại có một Lục Tổ Huệ Năng, gia cảnh , sinh thời .. đều trái ngược với Đức Phật. Song ngộ đạo thì không có gì khác biệt. nhưng có khác về phương cách chứng ngộ và phổ độ chúng sinh. còn rất nhiều điều, nhưng dần dần tôi sẽ nêu ra. 
Và câu hỏi muốn được trả lời là tại sao lại như thế mà không thể khác được
Kính mong mọi người tham gia với tấm lòng kính yêu Phật , Tổ

Tôi sẽ rất kính phục người đầu tiên tham gia có ý kiến của mình với chủ đề trên 

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Chào chú Phamvandung57 !
Hoatihon vốn không có ý kiến gì về những vấn đề chú nêu ra, không khéo chúng ta sẽ sa đà vào tri thức mà “quên mất Tâm Bồ Đề” (điều này rất quan trọng).

Về những câu hỏi của chú, Hoatihon chỉ có thể nhắc lại trong Kinh điển có 4 cụm từ :

1. Vương Nguyện, 2. Biệt Nguyện, 3. Tùy duyên chúng sinh, 4. Tùy trí huệ hành.

Đâu chú thử đối chiếu xem, trường hợp nào là “Vương Nguyện” ? Trường hợp nào là “Biệt Nguyện” ? Trường hợp nào là “Tùy duyên chúng sinh” ? Và trường hợp nào là “Tùy Trí huệ hành” ?

Kính !

phamvandung57:

Cám ơn Hoatihon đã ghé vào và có lời. Nhưng ở đây nhãn đầu mùa chỉ đề cập đến mấy vấn đề đã nêu ra, nó không ăn nhập với lời chia sẻ của bạn. Tôi thiết nghĩ những điều tôi nêu ra không phải cho vui , hay có ý xấu gì hết. mà ngược lại nếu thực hành Phật Pháp và lưu tâm thì những ai mà lý giải được những thắc mắc mà nhãn đầu mua đưa ra có lẽ người đó rất thấu hiểu Phật -Tổ. Từ đó sẽ có lòng tin bất thối với Pháp Phật và đem nhiều lợi ích cho mọi người khi bước vào đường đạo. Cũng chính những suy nghĩ ấy mà tôi kính mong những bậc thông suốt, thông qua lịch sử về Phật giáo, làm sáng tỏ diệu lý, diệu nghĩa về nhân duyên của Phật – Tổ ở thế gian này. tôi thiết nghĩ ai cũng có thể dùng hai chữ nhân duyên. Nhưng tôi nghĩ nó còn có ý nghĩa Thâm sâu hơn nhiều mà đó cũng là diệu Pháp huyền vi được biểu hiện bởi nhân duyên theo từng thời gian của qui luật… 

Một lần nữa cám ơn bạn đã tham gia

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Chào bạn phamvandung57  !Qua bài viết trên Vô Học thấy bạn đã có chủ ý khi nêu vấn đề, bạn chờ xem Hoatihon có trả lời đúng ý của bạn hay không ? Nhưng hoatihon đã hỏi lại _ tuy hỏi nhưng ngầm giúp bạn suy tư tiến bộ hơn. Bạn đã không có câu trả lời, vậy là bạn đã bỏ qua cơ hội.


Vậy bạn hãy trình bày chỗ hiểu _ sở đắc _ của bạn, để cho mọi người chiêm ngưỡng.


Vô Học và mọi người đang chờ lắng nghe.

Kính !

 phamvandung57: 

 …

Gỗ mục thì ngấm nước mưa
Trăng nằm đáy nước- cá ưa lên trời
Mây tan – ánh nắng mặt trời..
Ai người Vô Học ?
Ai người hỏi – thưa ?

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Bài thơ này tương đối hay, hay ở chữ
“AI ?”, tuy
 nhiên bốn từ “cá
ưa lên trời”
 đã nói lên
tâm hồn “biến động” của
 tác giả, bốn từ này đã làm mất đi “thiền
vị” của bài thơ (giả như
 viết “cá
ưa sông ngòi”
 thì mới
nhất quán với toàn bài thơ).

—————

Vô Học đề nghị bạn Phamvandung57 hãy trình bày chỗ hiểu _
sở đắc _ của bạn, để cho v/h biết sẽ di chuyển chủ đề này đến nơi nào thích hợp
(Nếu bạn không nói lên được “chỗ” chuyên sâu của Phật pháp).

V/h chờ thêm một ngày nữa.

Kính !Năm mới có bác Vô Học xuất hiện ở diễn đàn là một điều đại phước đức cho đám con cháu à! Kính chúc Bác thân khỏe, tâm an!

Bác Vô Học quên câu đầu “trăng nằm đáy nước” ý nói cái bóng của trăng, tức là cái vọng tưởng của chúng ta cứ chấp bóng trăng dưới nước là thật mà quên đi mặt trăng thật lồng lộng trên trời. Câu “Cá ưa lên trời” cũng cùng một ý nghĩa đó.

phamvandung57:

Kính chào Ngài : Nguyễn Văn Học hay Vô Học.
Hề hề đầu năm mới mà xem ra Hoailinh lại phải trổ chút tài mọn gọi là làm cho chút không khí xuân sang thêm phần vui vẻ. Xin được nói lời vui vẻ thôi chứ không có ý gì đâu nhé.
theo như cách nghĩ của hoailinh thấy bác Học có cái tên kỳ kỳ. đã là Nguyễn Văn Học sao lại còn là Vô Học. Không biết cách giải của Hoailinh có đúng không nhưng xin được mạnh dạn thử xem , mong bác vui vẻ nhé. Nguyễn Văn Học có nghĩa là có học mà học không vô hay sao cho nên bác đùa thêm hai chữ Vô Học hề hề..
Lại nữa dưới cái tên của bác lại có hai dòng ( chữ ký) thấy cũng hay hay:
Lướt nhìn thế sự lung tung,
cuộc cờ xanh đỏ, ta cùng đỏ xanh.
Quả thật bác là người rất dễ nhập cuộc hềhề..
Thiền định như bác thì quả là không có đạo nhân nào qua mắt được hềhề
Hoailinh với Nhẫn Đầu Mùa (hai ních này là Phamvandung57)
Dẫu rằng khác họ, cũng là một khuôn
Đầu Mùa dâng trái , quả ngon
Người buồn chẳng nhận , đến phần hoailinh
Sự đời với chuyện Tâm Linh
Chi bằng trút bỏ, cùng hoailinh vui cười
hềhềhề…

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Kính bác Tuấn Tú ! Cám ơn bác đã có dạ quan hoài, Vô Học cũng muốn giao lưu thăm hỏi các bác, nhưng “quỹ thời gian” không cho phép, nên đành làm kẻ vô tình.

Sáu chục năm dư giữa cõi hồng,
Không không Sắc sắc, dạ chửa thông.
Ví phỏng năm nay ta gặp Phật,
Thưa rằng “Hương Tích* vẫn chưa tiêu !”.

*Cơm Hương Tích _ trong Kinh Duy Ma Cật.

———–

Bạn Phamvandung57 đặt vấn đề trong box Chuyên đề này, Thầy Viên Quang những tưởng rằng bạn có thể triễn khai theo hướng Chuyên Đề nên đã di chuyễn về đây (box Thảo luận Phật Học Chuyên Đề) nhưng bạn đã né tránh, không phát huy được tác dụng “lợi mình lợi người”, làm cho chủ đề này mang tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Thôi thì với tư cách “Ông Từ giữ miếu” Vô Học đành di chuyển chủ đề này ra Phòng Chat Linh Tinh vậy.

Kính báo ! 

phamvandung57: 

Chỉ tại lòng người nghĩ Có – Không

Phật học chuyên đề lại Tánh không..
Cũng hay có được nơi phòng Chát
Nói chuyện Linh Tinh ngoài Có – Không
Nhân Duyên Hữu Học hay Vô Học*
Với trái Đầu Mùa đổ xuống sông
Thôi thôi Thế – sự ; Tâm – Linh – sự
Một tiếng chuông chùa giữa thinh không
*( Nguyễn Văn Học thường tự xưng mình là Vô Học )
Tấn Hạnh
Người ở mùa đông trông thấy mai
Đến khi xuân chớm trông ve sầu
Hạ rủ ngang mày trông lá đổ
Vàng cả rừng kia lại trông đông.
Đừng nói thâm diệu xưa nay chưa hiển bày, hay muốn cùng người luận thâm sâu. Mà nước mạch nguồn luôn chảy róc rách đêm ngày, chỉ do người quên không chịu uống, chạy tìm chữ nước trình người xem. 


Thử vàng đủ tuổi bằng lửa nóng, 
vàng chảy xong rồi vẫn như xưa.
Hà gì nhọc công đem ra thử
Soi lại tâm mình đã vàng chưa!
phamvandung57:
Lửa Sân đem đốt vàng ròng?
Vàng kia không tuổi tròn đồng thái hư
Tứ thời Tâm – Cảnh nhất như
Còn đâu Hạ đến Thu đi ..Xuân về
Tâm không mới thi đậu về
Hỏi người Tấn Hạnh đã về được chăng?


TH nhường cho ” ông ” về ! Riêng TH không có chổ về.

Điều Hành Viên
Lửa Sân sao đốt được vàng ?Vàng mà không tuổi, ấy “vàng con mắt” thôi.
Tứ thời phiền não vun bồi,
Dầu Xuân, dầu Hạ cũng ngồi không yên.
Tâm không, Tâm có luôn chuyền,
Lấy đâu bến bãi mà khuyên người về !


Thầy TH về chỗ không về như vậy là có chỗ về

Thành viên tích cực


Sở học, sở tri mà không thấu tâm ý của Thầy Tổ, không hiểu chân lý Đức Phật dạy thì chỉ là cái túi da chứa chữ nghĩa, chỉ thích đem đi bàn luận và tranh hơn thua. Tu như thế chỉ là thỏa mãn bản ngã và háo lời khen ngợi.

Người khác không khen thì cũng tự mình quay lại khen bản thân.

Có hai hạng người nguy hiểm cho việc tu đạo: thứ nhất là đa văn nhưng không đạt trí, thứ hai phá đạo vì chấp không.

Người vào diễn đàn học pháp tu, muốn tăng trí tuệ thì ít, mà thích chứng tỏ và công kích thì nhiều.

Người tu càng cao, trí tuệ càng sáng thì càng ít nói và càng nhu thuận thân tâm. Ưa nơi vắng vẻ, thấy biết tất cả nhưng không muốn nói, vì sự si mê kia quá sâu, xưa nay các chư vị Thầy Tổ nói hoài mà có mấy ai hiều. Cái biết chỉ phớt trên đầu lông mà cứ ngở thấu tận chân tơ rồi đem luận hơn thua.

Kẻ đã kẹt nơi giếng, thì sao thấy được bầu trời bao la, nhưng cứ ngở bầu trời nhỏ bé bằng miệng giếng là tất cả. Vì nguyên nhân này mà nhiều Đạo Hữu giỏi đến với diễn đàn cũng không muốn nói hoài những điều bình thương như hơi thở.

Kẻ trí gõ đầu, tâm đã sáng.
Người mê nhọc sức thích hơn thua.

phamvandung57 : 

Dưới sông trăng sáng, cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi, chó sủa Trăng.

quantro 

Chẳng phải Thầy TH đang công kích những người được Thầy cho là thích chứng tỏ và công kích đó sao?
Thầy cho họ là bị kẹt nơi miệng giếng không thấu tâm ý của Thầy Tổ, không hiểu chân lý Đức Phật dạy
=> Thầy có công kích Thầy không? Vì Thầy cũng đang là người công kich!

Tấn Hạnh 

Lý, sự vốn đủ mới viên dung. Từ trước nay, Thầy Tổ dạy bảo qua bao đời Phật pháp, đều tùy duyên dạy bảo. Kẻ trí dạy khác, người mê dạy khác. Nhưng quy tụ lại, đều không ngoài lý và sự.


Dạy sự ( dạy tu ) rồi thấy lý ( tánh ), hay dạy lý ( chỉ cho hiểu tánh ) rồi trở lại sự ( pháp tu ). Chưa lúc nào rời bỏ một trong hai. 


Người trí nhận được để hiểu tánh, thì cũng phải quay lại tu học. Như Lục tổ vậy, thấy tánh rồi thì vẫn trở lại mỗi ngày thúc liễm thân tâm. 


Người không trí, theo pháp tu mà lần lần thấy tánh.


Phải hiểu như thế thì mới không sai lạc khi tu học. Người hiểu được điều này thì nhã nhặn, thanh thản khi tu học. Vì cái sở tri đã hiểu biết rỏ ràng, bản ngã từ từ phai đi và nhỏ dần, dung hòa giữa người và ta không chướng ngại. Không tranh hơn thua, không tranh đấu lý cùng người tu học. Mà chỉ cốt tủy làm sao đóng góp trí tuệ với người tu khác trong ôn hòa lễ nghĩa.


Chữ nghĩa vốn vô tri, nhưng người trí biết biến nó ra cái trí cho kẻ khác, đó là lòng bác ái. Có muôn cách truyền đạt, nhưng luôn không bao giờ sai chạy, đó là lòng từ và nhã nhặn. Đừng ngộ nhận cách truyền đạt chém gió lướt mây, nặng nhẹ nhau là tốt. Chư Tổ tuy dứt khoát, đánh đập, nhưng đều chan chưa tình thương của bậc trí tuệ, đau lòng khi khẻ mê không nhận ra, nhưng thản thốt vui mừng khi có người nhận lấy. Tình thương có trong cách cư xử của các Tổ.


Xét xem bản thân có tình thương ấy hay không? Có vì hạnh phúc khi chỉ dạy cho người tu học? Và tâm kia có là trăng sáng để soi rọi cho người hay chưa?


Trí tuệ – Từ bi !


Lành thay!

Điều Hành Viên

Kính chú quaylai ! Cháu xin phép “chatchit” với chú cho vui.


Thì ra những vần thơ kệ trên được viết như bài văn điếu trong tang lễ :


Hựu ngôn tịch diệt mạc ngôn quy
Tọa cửu lao cân ngọa tổn bì


(Chớ rằng “tịch diệt” gọi là “quy”
Ngồi lắm đau lưng chớ ích gì !”)


Hai câu này chứng tỏ tác giả không có ngồi Thiền và hình như người nằm xuống kia cũng chẳng có “thuyền bè” gì. Tác giả bắt chước ý phá chấp Tịnh, chấp Tịch Diệt như lời của chư Tổ.


Xích cước đạp phiên tứ đại hải
Không quyền đả phá ngũ Tu Di


(Chân trần nhẹ lướt qua biển lớn* _ *biển sanh tử.
Tay nắm đập tan núi Nghiệp thì)


Hai câu này khẩu khí rất lớn, vượt quá khả năng của tác giả và người nằm xuống. Đây là cách nói “ngoa ngôn” của hàng học sĩ hũ lậu, có lẻ người chân tu không nên bắt chước.


Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ 
Ngày xưa như vậy đến (tay không), Sáng nay như vậy đi. (Chữ “kim triêu” là sáng nay, hình như không phải là “kim triệu”


Lai khứ tự như như Đến đi đều vẫn vậy
Ba vế này thích hợp cho người nằm xuống hay bất kỳ ai, vì mọi người khi “ra đi” không ai mang theo được gì (ngoại trừ phước báo hay nghiệp tội).
Riêng vế thứ 4 :
Bất giả Như Lai xứ. Không cần mượn con đường của Phật để đi. (Không cần về nơi Phật ở)
thì khẩu khí quá lớn, nếu không phải bậc đã đạt đạo thì kẻ này mang tội vọng ngữ, đại vọng ngữ.
Chỉ là chítchat linh tinh
Có sai xin sửa, đừng rinh não phiền !
Kính !

TRỪNG
HẢI:

Xin chào quý vị,

_ Vẫn biết rằng chữ nghĩa chỉ là cái chỗ lai rai sự đời “mua vui cũng được một vài trống canh” nhưng diễn nôm bài “tán văn” trên theo cái kiểu này thì thật là hí tiếu, nực cười cho cái gọi là học hỏi học hành “thấy bì nan thấy cốt”, lại còn bi bô chỉ trích nào là “khẩu khí cuồng ngạo” nào là “hủ nho hủ sĩ”, bất hành (thiền) vô học (giáo)…thì đúng là…t/h con thế lữ, thế lữ là ông nội t/h, hề hề.

Chỉ là chitchat linh tinh, lai rai vài sợi nhân diện tâm dã man man, khùng khùng. Hề hề

Trừng Hải chào.


   

      

user-offline

Vạn lý tầm chân – những bước chân đầu của người cư sĩ, ký ( TRỪNG HẢI )

Vạn lý tầm chân – những bước chân đầu của người cư sĩ, ký

TRỪNG HẢI:

TÙNG HẠ VẤN ĐỒNG TỬ
NGÔN SƯ THÁI DƯỢC KHỨ
CHỈ TẠI THỬ SƠN TRUNG
VÂN THÂM BẤT TRI XỨ
– Giả Đảo

Diễn nghĩa (Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ):

“Người quân tử vì khởi nhu tâm tầm cầu ẩn giả khai thị con lộ thoát vòng tử sanh nên trèo đồi vượt suối về nơi sơn thôn cô quạnh khiêm nhường hỏi thăm em bé bên bóng tùng già trước sân am cốc. Lòng bồi hồi khi nghe tiếng trẻ thơ trả lời sư phụ của con đi hái thuốc vắng nhà mà dõi mắt theo bàn tay bé nhỏ chỉ về ngọn núi xa xa kia mà gối mõi chân chùn đồng tiếng lãnh lót ngân nga “Dạ ở nơi đám mây đó đó, kia kia” mà mờ mịt chẳng biết nơi đâu.
”  Kính thưa quý hữu, chớ vội nản lòng mà lưỡng lự trước muôn vàn tùng lâm kinh điển mà lưu luyến mối nhu tình xưa, nơi cuối ngày nắng nhạt e ấp gió lạnh thu chiều bên giòng sông thương tìm bờ vai tựa mời gọi quay về. Trừng Hải xin cùng quý hữu góp chút quang minh xua tan những bóng mây mù tà kiến thế gian cho đường vạn lý rỗng rang thanh phong, minh nguyệt mà thấy bến bờ kia mới thật là hạnh phước muôn niên, tuyệt tích não hoạt. Xin hãy giữ chí an phận trên con lộ tử sanh tích trữ lương thực ăn đường mà hưởng Hồng Phước Vô Biên là điều chắc chắc có thật. Mong lắm thay, mong lắm thay. Hề hề
________________

Kính thưa quý hữu, từ thuở mẹ cha sanh ra đến lúc mang nặng kiếp người với bao Lợi-Suy, Hủy-Dự, Xưng-Cơ, Khổ-Lạc tức được-mất, lời khen-tiếng chê, danh thơm-tiếng xấu, sướng-khổ đợt đợt ba đào đòi đoạn từng cơn lên voi xuống ngựa, dòng dòng khúc khủy bao mùa thu tàn đông tận làm cho người đầu bạc thân còng lúc nuốt hận không nguôi, lúc rưng rưng dòng lệ, lúc cuồng lúc điên bởi khổ đau nhiều hơn phước lạc là tánh thường còn của thế gian này, nhân gian nọ. Để rồi một hôm, khi thức giấc giữa đêm ba mươi đón mùa xuân đến, thấy việc xin chiếc lá vàng nơi người phu quét đường để làm bằng chứng yêu thương chỉ là huyễn tưởng thi ca muôn thuở dụng tâm làm dịu khổ đau chỉ để giữ lại khí lực nhỏ nhoi còn sót cho những cuộc tình về sau y cựu mà, bồi hồi nhớ lại tiếng kinh câu kệ mẹ hiền năm xưa chờ đại hồng chung thanh u nhã vận một trăm lẻ tám tiếng không phải để gọi hồn ai mà thức tỉnh kiếp người du thụy mà, nhỏ lệ bi ai vì tiếc thương thời gian chạy theo tiếng lòng u mê khát tình yêu thương vốn có sẵn nơi thân người trần thế vô ích vì nhầm tưởng người ước hẹn kia là nguồn suối làm dịu khổ đau khách lữ hành cuối đường vượt ải. Ôi may mắn thay vì người tỉnh giấc mà rời cơn mộng bé tìm đến diệu âm Bát Nhã Nguyên Sơ hiện tướng mẹ hiền năm xưa khuyên nhủ để mặc trần gian kia mà khai hỏa đăng tâm mà lên đường tìm cầu Vô Môn đến bờ giải thoát để dòng lệ kia, cơn đoạn trường nọ vĩnh viễn tuyệt tích mà cười Như Nguyện.

Hôm nay Trừng Hải này xin bắt đầu những dòng lược thuật thứ tự bước chân đầu của người cư sĩ quy hướng Phật Đạo tìm về Vô Vi vốn là vấn đề căn bản cần thiết để làm hành trang trên con lộ tử sanh tích trữ Tư Lương cho đến ngày Hồi Hướng tức Hồi Đầu Thị Ngạn. Cũng xin gởi gắm vào đây mối chân tình của người đi trước mà nói những lời chia xẻ mà mong người trẻ tuổi cảm ứng được Hồng Phước Vô Biên của Mười Phương Chư Phật mà thọ lãnh phong luân vi diệu lực khi nương theo Chánh Đạo mà quán sát Thuận Nghịch Hành Pháp Môn Toàn Chuyển Như Thật Hữu tức Diệu Không Trí mà gõ cửa Vô Môn chớ không hề có dụng tâm gì khác. Nên, xin quý hữu chớ mang lòng trần gian hơn thua được mất, vì lời Trừng Hải này chỉ là lời Tán Thán Vi Diệu Pháp Oai Lực Vô Biên chớ không hề có ý nói về công phu bản thân tức sở tu, mà gây rối với Trừng Hải này vì đây là diễn đàn Đại Chúng chứ không phải của riêng ai. Xin kính báo.

TRỪNG HẢI: 

 Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y và Thọ Giới

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
__________________________________

Kính thưa quý hữu, sau khi đã tỉnh giấc chiêm bao rời con mộng bé là người đã khởi tâm quy hướng Phật Đạo tìm về Chánh Pháp mà nương tựa Chúng Tăng Già trao cho Pháp Bảo tự tìm đường về Thường Lạc Ngã Tịnh tức Niết Bàn bởi thế nhân này, nhân gian nọ vốn chỉ có khổ đau vì ít phước lạc hay Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này chưa từng hiện tồn HẠNH PHƯỚC mà chỉ là huyễn hữu tức hoa đốm giữa hư không. Trước hết Trừng Hải xin đảnh lễ mà Sùng Kính Niệm Tưởng Phật Đà, người trước khi đắc Chánh Đẳng Chánh Giác là Thái Tử Siddattha đã rời bỏ vương vị giàu sang vua chúa cũng do thấy Khổ Đế tức sanh lão bệnh tử ở bốn cửa thành mà xuất gia.

TƯỞNG NIỆM PHẬT ĐÀ

Phật Đà tên là Siddattha (sanskrit: Siddhartha), dòng họ là Gotama (st. Gautama), sống ở Bắc Ấn vào thế kỷ 6 trước công nguyên. Cha Ngài là Suddhodana, trị vì vương quốc thuộc dòng họ Sakya (nay là Nepal). Mẹ Ngài là hoàng hậu Maya. Theo tập tục thời đó, Ngài lập gia đình lúc rất trẻ, 16 tuổi, với công chúa mỹ lệ, đoan trang Yasodhara. Hoàng tử trẻ sống trong cung điện riêng với mọi sự xa hoa của bậc Thái Tử con vua của một đất nước giàu có, thạnh trị và bình đẳng (nền cọng hòa). Nhưng rất đột ngột, khi đối diện với sự thật cuộc đời và khổ đau của nhân loại, Ngài đã quyết định rời bỏ gia đình để tìm cầu giải thoát – con đường thoát khổ, lúc 29 tuổi, không lâu sau khi con trai đầu lòng và duy nhất ra đời, Rahula, Ngài đã rời bỏ vương vị trở thành ẩn sĩ khổ hạnh tìm CHÂN ĐẾ VÔ THƯỢNG.

Trong suốt 6 năm, ẩn sĩ Gotama lang thang khắp thung lũng sông Hằng, gặp các đạo sư danh tiếng để học tập và thực hành các phương pháp tu đạo, và sau cùng Ngài đã thực hành phép tu khổ hạnh khắc nghiệt nhất mà một người tối thắng về sức khỏe có thể chịu đựng được. Nhưng tất cả đều không giúp Ngài tìm được CHÂN ĐẾ VÔ THƯỢNG. Do vậy, Ngài đã từ bỏ tất cả các phương pháp và tôn giáo truyền thống, tự đi trên đạo lộ mà Ngài tự tri. Vào một buổi chiều tối, ngồi ở gốc cây Bồ Đề-Bodhi-Cây Trí Huệ, lúc 35 tuổi, Phật Đà Gotama đắc Chánh Đẳng Giác, mà về sau cả chư thiên và nhân loại gọi là Đấng Chánh Biến Tri – Liễu Đạt Thật Tướng Toàn Vũ Trụ.

Sau khi đắc Chánh Đẳng Giác, Phật Đà Gotama đã giảng bài pháp đầu tiên cho năm vị ẩn sĩ khổ hạnh, là bạn đạo thuở trước, tại Vườn Nai-Lộc Uyển ở Thiên Thai Xứ-Isipatana nay là Sarnath gần Benares. Từ ngày đó, trong suốt 45 năm Ngài đã dạy cho đủ loại người, đàn ông – phụ nữ, vua chúa – nông dân, Bà la môn-không Bà la môn, tài chủ – ăn xin, trí giả – thất học, mà không hề có một sự phân biệt nào dầu nhỏ nhất. Ngài xác định không có một sự khác biệt nào giữa các giai cấp xã hội trong Giáo Pháp của Ngài; Và Phật Pháp rộng mở đối với tất cả những ai, đàn ông hay phụ nữ, có hiểu biết biện biệt và thực hành y lời dạy.

Lúc 80 tuổi, Đức Phật nhập diệt tại Kusinara, nay là Uttta Pradesh, Ấn độ.

(Theo THE BUDDHA, trong WHAT THE BUDDHA TAUGHT, của WALPOLA RAHULA. Việt dịch trừng hải)
Con xin đảnh lễ Phật Đà, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

QUY Y và THỌ GIỚI, Yếu Lược

Kính thưa quý hữu, bởi Quy Y-Thọ Giới là Pháp Giới thậm thâm tức huyền mật mà diệu tác vi, nên Trừng Hải khẩn mong quý hữu chú tâm mà lưu ý chớ không chỉ là những việc làm hành chánh như khai sanh, giấy chứng nhận mà nghiễm nhiên xem như hình thức thuộc thế gian bình thường không quan trọng.
Ngày xưa, Phật Đà sau khi đắc Chánh Đẳng Giác thì Ngài trầm tư: “Giáo Lý mà Ta khám phá như thật là nan am tường. Nó sâu thẳm vi tế, khó nhận thức; Mà chỉ có bậc trí giả mới thấy biết như nhiên, mới thông đạt về diệu lý chỉ đường thoát khổ. Nhưng trên thế gian vốn không có nhiều bậc thức giả. Phần đông chúng sanh không muốn chuốc lấy sự nặng nhọc trầm tư minh tưởng; họ chỉ muốn những điều dễ chịu, chạy theo du khoái mà hoan hỉ theo đời khoái lạc. Thế gian đắm chìm trong các mê say dục lạc; Nếu Ta tuyên thuyết các Giáo Pháp cho họ thì họ sẽ không hiểu Ta đang nói gì. Họ sẽ không chú tâm đến điều Ta dạy…” (The Life of The Buddha, Tỷ Kheo Silacara. Việt dịch trừng hải) Nên ngay sau đó Ngài tự tại quyết định không giảng dạy Chánh Pháp (The Manual of The Buddhism, Thera Narada, việt dịch trừng hải). Nên sau đó Đại Phạm Thiên Sahampati, sau khi đọc thấy tư tưởng này mà vì e sợ rằng thế gian sẽ đến nơi suy đốn do không nghe được Chánh Pháp-Saddhamma nên diện kiến Phật Đà và thỉnh cầu Ngài tuyên thuyết Chánh Pháp: “Cầu xin Đấng Đại Hùng Lực, Bậc Chiến Thắng, là Đại Đạo Sư, Đại Minh Sư của chư thiên và nhân loại đứng lên du phương thế gian. Cầu xin Ngài tuyên thuyết Chánh Pháp, vì sẽ có người am tường Chánh Pháp.” Lời này được lập lại đến ba lần. Và may mắn thay lời khẩn cầu đã được chấp thuận, Pháp Bảo đã hiện tồn sau khi Phật Đà quay Bánh Xe Pháp-Chuyển Luân Vương tại Thiên Thai Xứ-Isipatana nơi Vườn Nai-Lộc Uyển (theo Nidana-Katha tức Vi Diệu Sử Phật Đà Sakyamuni).
Kính thưa quý hữu, trong thời gian đầu sau khi giảng dạy Chánh Pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, vương tử Yassa và ba anh em Kassapa-Ca Diếp…Phật Đà lúc đó chưa đưa ra nghi lễ Quy Y, Xuất Gia mà Ngài chỉ tuyên lời xác nhận “Ehi Bikkhu, hãy đến đây Tỷ Kheo.” thì người thọ lãnh lời tuyên ngôn đã trở thành bậc Xuất Thế Gian, Tỷ Kheo đầy đủ Giới Hạnh, Uy Nghi, Y áo mà được chư cổ đức gọi là KIẾN ĐẾ ĐẮC GIỚI, được ghi lại trong Luật Tăng Kỳ hay Kinh Sớ. Nhưng về sau do thỉnh cầu của Chúng Tăng Già mà bằng Vô Thượng Chánh Biến Tri, Phật Đà đã chấp thuận cho các Tăng Già Thánh Giả thay mặt mà làm lễ Quy Y, Xuất Gia đối với các Sa di hay Ưu bà tắc-Upasaka, Ưu bà di-Upasika.
Cũng chính nhờ những kinh văn ghi lại này mà Trừng Hải tôi dám khẳng quyết rằng trong buổi lễ Quy Y, Thọ Giới chính Chúng Tăng Già thay mặt Đức Phật mà làm lễ và trao giới cho chúng cư sĩ tại gia nhưng thật ra Chư Vị là người trung gian trao cho chúng ta Giới Pháp từ chính Phật Đà muôn đời không đổi. Nên mới nói đây là nghi lễ thiêng liêng, siêu thế gian mà diệu dụng hiển bày chứ không có một chút gì trần tục, tầm thường và uế trược thuộc thế gian này đâu, thưa quý hữu.

Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y, Thọ Giới. Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chung sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
_______________________________

QUY Y-THỌ GIỚI (cont.)

Kính thưa quý hữu, hai chữ Quy Y là dịch nghĩa từ chữ Phạn NAMO hay NAMAH. Ngoài nghĩa quy y còn có nghĩa quy mệnh, kính lễ, qui lễ, cứu ngã, độ ngã…Và theo như những nghĩa này thì âm NAMO bao gồm cả thuận lẫn nghịch tức NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN nên rộng lớn như THẬT TẾ ĐẠI ĐẠO thuộc về BỔN MẪU-MALIKA theo A Tỳ Đàm tức Vô Tỷ Pháp là Vi Diệu Pháp. Hay thuộc nghĩa SIDDHA tức TẤT ĐẠT là âm A, một trong 50 tự môn khởi sanh Phạn Âm vi diệu lay chuyển đại địa theo cả ba phương cách như ngày xưa Bồ Tát Thiện Huệ-Sumedha quán chiếu Thập Ba La Mật cả Thượng, Trung, Hạ theo bốn phương tám hướng thuận nghịch sau khi được Phật Đà Nhiên Đăng thọ ký và phát Bồ Đề Tâm lên đường chứng đắc A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề thành tựu PHẬT QUẢ (Đọc Maha Buddhavamsa). Do vậy hai âm NAMO tức QUY Y khi khởi sanh từ Phật tử có Bình Đẳng Tâm Vô Phân Biệt tuy chỉ hiển tướng thanh âm bình thường trên thế gian khổ đau sầu não mà không hề bị hòa lẫn mất tăm không dấu tích giữa muôn vàn tạp âm thô thiển, uế trược mà là phong hỏa luân quang lay động ba ngàn thế giới, cảm ứng MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT sanh huyền tác vi là Ứng Hóa Thân của chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hiển lộ diệu tác vi là nguồn năng lượng vô cùng tận, diệu dụng toàn hảo không dư sót giúp người vững tâm trên con lộ tử sanh tìm cầu giải thoát với hồng danh NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Với chân tình ngưỡng mong quý hữu cảm thọ được chữ NAMO là pháp giới thậm thâm bất khả tư nghì nên Trừng Hải thô thiển so sánh giữa việc Thành Tâm niệm Hồng Danh Chư Phật với việc Trì, Hộ Chú và Niệm Chú mà biện biệt sự sai khác nơi tánh dụng giữa hai công phu này. Mà việc niệm Hồng Danh là truyền thống cổ kính ngàn đời mà chư cổ đức từ bi ân cần trao lại cho đời sau là phương tiện, phi phương tiện tuyệt tích cứu cánh mà diệu dụng hiển bày nhưng, như Trừng Hải nhận thấy, đang dần mai một với việc một số ít người ưa thích việc trì, hộ chú mà lầm lẫn với niệm chú nên vô tình rời xa đại đạo vì khuynh hướng tìm cầu pháp xảo dụng chỉ là giả phương tiện tùy duyên, tùy căn cơ, tùy pháp xứ khởi sanh trong một thì nghi nhất định mà thôi. Cho nên, lồng trong phần Quy Y, Thọ Giới, Trừng Hải xin dộng một tiếng đại hồng chung ngưỡng mong thức tỉnh những ai đã vô tình lìa xa truyền thống ngàn đời cổ kính uy nghi đức độ mà hiển bày từ bi viên mãn trí huệ là lời mẹ hiền năm xưa ru con giữa chiều đông giá rét bên ngọn hỏa phúc đăng tức đèn dầu đủ sức giữ ấm muôn đời con ngoan. Kính báo, kính báo, hề hề.

   
 

Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y Thọ Giới, Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn
_____________________________

Kính thưa quý hữu, hôm qua Trừng Hải đã đưa ra sự tướng của việc Niệm Hồng Danh Chư Phật, và Trì, Hộ Chú nên hôm nay xin đưa ra cái nhìn lý tánh thô thiển cũng chỉ ngưỡng mong quý hữu thấy vẻ đẹp toàn mỹ của tâm chân thiện mà chư cổ đức bao đời nay ưu hoài ân cần gìn giữ trao lại cho đời sau phương tiện là phi phương tiện phi cứu cánh mà diệu dụng vô ngại hiển bày chính là Hồng Danh Chư Phật, chư Bồ Tát Phật mà tuy cũng có giới thiệu đến các câu chú để hộ trì chỉ là xảo phương tiện tùy duyên, tùy căn cơ, tùy pháp xứ khởi dụng trong một thì nghi nhất định nào đó thôi.

Kính thưa quý hữu, trước hết Trừng Hải xin nhắc đến chương XVIII, câu 7 tức Câu 241 theo PHÁP CÚ KINH, Pali, bản PTS, đó là: “Trì tụng mật chú sai âm trật giọng thì không hiệu nghiệm…” (Mantras have rust when there is no repeated-recitation…).
Trừng Hải này dẫn chứng câu Kinh trên chỉ để cho quý hữu thấy sự khó khăn của việc trì tụng chú bởi nó liên quan đến kỹ thuật phát âm (hầu, họng, vòm họng, lưỡi,…hơi), khí (hơi tích trữ ở trung thất) và vận động các căn liên quan trong việc trì chú. Mà như Đức Phật dạy chỉ cần sai một âm trật một giọng thì đã không hiệu nghiệm.
Chữ Mantras trong câu kinh trên bao gồm Đà la ni-Dharanis và Mạn đà la-Mandala thuộc Tâm pháp bí yếu của Du Già Hành-Yogacaria trong Chân Ngôn Thừa-Mantrayana (vốn là pháp tâm truyền cẩn mật nên không được tiết lộ ra ngoài) tương đương với Paritta-Hộ trì chú trong văn hệ Pali. Bởi Tam Tạng Kinh Pali đã được Chư Đại Trưởng Lão Mahavihara cho phép công bố và là Tạng Kinh được nghiên cứu rỏ ràng nhất hiện nay trên thế giới phù hợp với nền giáo dục hiện đại ngày nay. Nên Trừng Hải này xin lấy Paritta để minh chứng cho lời nói trên.

Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y Thọ Giới, Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn
___________________________

QUY Y-THỌ GIỚI; Niệm Hồng Danh và Chú Hộ Trì (cont.)

Kính thưa quý hữu, bài viết này bị ngắt quãng hơi lâu cùng cũng là điều ngoài ý muốn của Trừng Hải này, tuy nhiên cũng xin thứ lỗi cùng quý hữu, mong lượng thứ lượng thứ; Bởi trần gian có gió mưa bão bùng phong ba chớp giật cuồng phong lửa trào vẫn còn đó một đóa Nhất Chi Mai mỉm cười thiên thu bất tuyệt tự ngàn xưa vậy đến ngàn năm sau mãi còn, vẫn muôn niên tỏa hương từ bi cõi nước thế nhân từ nơi xa xôi không thể nghĩ bàn tới nơi nội xứ tang thương dâu bể man dã lòng người. Nên, chỉ cần lòng kia tâm nọ một lòng quy y Tam Bảo và Thọ Giới Niệm Danh ắt sẽ gặp kỳ duyên muôn niên khó gặp mà cũng chính là Kỳ Tâm đó thôi. Kính báo kính báo, hề hề.

Bây giờ Trừng Hải này xin tiếp tục đề cập đến Hộ Trì Chú tức PARITTA. Chữ Paritta nghĩa là bảo hộ, hộ trì không niệm trong văn hệ Pali. Từ nguyên của Paritta gồm Para- và -atta. Trừng Hải xin lần lượt phân tích như sau (quý hữu nên nhớ chữ Chú chính là Âm, nên chú trọng đến “Tự” tức ngôn từ cho khẩu truyền; hi vọng quý hữu có thể tiếp tục nghiên cứu môn học mật tế này vì nó vẫn còn hiện tồn trên thế gian ngày nay mà Trừng Hải này không tiện nói nhiều trên mạng…) kèm với -atta nghĩa là HỮU TÌNH hay HỮU TÁNH tức NGÃ là PHÁP HỮU VI cấu thành như chữ SATTA.

– Para-: từ nguyên này có nghĩa là “TỰ” tức vốn nó là hay tự tánh tức DESANA, mà Ngài Bất Không dịch nghĩa là KIẾN.
Kính thưa quý hữu vạn pháp trên thế gian như Phật Đà dạy tánh bản lai không hay tự tánh không nên hành hoạt theo luật Nhân Quả Tương Quan tức Thuận Nghịch Hành Pháp tức TỰ MÔN (có Pháp Giới Thể Tánh Trí ở trung tâm) nên hoặc là Ác hay THIỆN thuộc về ĐẠI SƯ NHÂN DUYÊN nên bất khả tư nghì. Mà đã là bất khả tư nghì thì làm sao chúng sanh vô tri biết được mà tin theo? Tuy chúng sanh vô tri mậu ngộ (hề hề, mà lại hay…tán phét mới hí tiếu) nhưng do bởi có thân tâm tức cái biết của tri kiến lập kiến nên Bậc Thượng Thừa Diệu Thủ nương theo cái tánh mậu ngộ này khi thấy người thành tâm mà dụng THẦN CHÚ hiển lộ THẦN THÔNG để cảm phục chúng sanh mà đưa về CHÁNH ĐẠO, thi hành phận sự PHỔ BIẾN CHÁNH PHÁP vi diệu bất khả tư nghì.
Dụ như thời xưa hơn 100 năm trước tây lịch, A Dục Đại Đế-Asoka khi gặp Ngài Mục Kiền Liên Tư Đế Tu-Moggaliputtatissa khi khởi lòng hộ trì Pháp Đạo đã đến gặp Ngài và xin Ngài ban cho một phép thần thông nên được như nguyện (hề hề, quý hữu để ý khi gọi Đại Đế Asoka các nhà chuyển ngữ tàu gọi là vương tức A Dục Vương vì cho vua tàu mới là hoàng đế “thiệt”, chớ thật ra Đại Đế A Dục là bậc rất Kiệt Hiệt, Hiển Hách về võ trị cũng như văn trị, đặc biệt là bậc đại hộ trì Chánh Pháp tức ĐẠI ĐẾ PHẬT TỬ ASOKA.) Hay gần đây hơn, ở nước Đại Việt ta cách hơn 3-400 năm trước, khi chúa Nguyễn Phúc Chu thỉnh Hòa Thượng Thích Đại Sán sang nước ta cũng đã thỉnh cầu Ngài hiển lộ thần thông nên đã ban cho chúa Nguyễn Phúc Chu một bài chú đi ngoài mưa mà không ướt lúc mới diện kiến.
Vậy thì tùy theo vận hành thuận hay nghịch cho nên, khi theo chiều ác là thuận thì bị trói chặc với gốc VÔ MINH tức thành PARAMASA là tà kiến nên là GIỚI CẤM THỦ KIẾN-SILABBATA PARAMASA, do bởi vi phạm cấm giới. Dụ như trong Bodhisatta-Bodhipitaka hay Jataka ghi lại chuyện về một bài chú Trồng Cây là của Đaị Sĩ ban cho một người học việc tận tâm thuộc giai cấp Chiên đà la-Cadala; bài chú này khi được người thọ lãnh khởi trì sau khi đặt hạt giống xuống đất đã được chuẩn bị sẵn thì trong một ngày sẽ phát triển, ra hoa và kết trái chín cây khi tuân thủ đúng các giới hành và giới cấm…; trong các cấm giới có giới không được che dấu gốc khai sanh. Về sau khi người học việc này xuất sơn, gặp hoàn cảnh thuận lợi vì có một ông vua rất thích ăn…xoài nên đã tiến dâng xoài trái mùa mà có được sự thân cận dần dần được vua tín cẩn mà khởi ý ban cho người này làm quan thượng thư bộ công(?) như bộ trưởng nông nghiệp ngày nay. Do phải khai báo giai cấp mà người này lại muốn dấu vì Chiên đà la là giai cấp hạ tiện không được làm việc cho vua chúa nên thần chú Trồng Cây không hiệu nghiệm (dù vẫn còn nhớ các tự âm tác thành câu chú) nên mất đi sự tin cẩn của vua. Dù sau này hối lỗi cố về gặp Đại Sĩ để khẩn cầu ban lại bài chú nhưng bất thành.
Như vậy, thưa quý hữu, hộ trì chú Paritta chỉ là Thần Chú tùy căn cơ, cảnh trần và pháp xứ mà khởi tánh dụng ở một hoàn cảnh, thì nghi nhất định mang tính xảo phương tiện thuộc thế gian hạn hẹp chớ không phải là TÂM CẢNH thuộc BỔN TÔNG rộng lớn như THẬT TẾ ĐẠI ĐẠO vô biên, vô lượng tức phi thời như niệm HỒNG DANH CHƯ PHẬT hay CHƯ BỒ TÁT PHẬT.

 Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y Thọ Giới, Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn
___________________________

QUY Y THỌ GIỚI – QUY Y TAM BẢO, SỰ và LÝ

Kính thưa quý hữu, Phật Đà sau khi thành đạo dưới cây Bồ Đề-cây Trí Huệ, do sự thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sahampati ( Ở Đại thừa nói là Đại Bồ Tát Phổ Hiền nên gọi là Bậc Đại Hạnh) nên Phật Đà quyết định giảng dạy Chánh Pháp cho thế gian này, nhân gian nọ. Ngay sau khi đắc Tam Diệu Minh, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thành tựu Phật Quả thì có hai nhà thương buôn thiếc, nhờ có vị nữ thần bảo hộ là mẹ của hai người vào kiếp trước báo mộng cho biết, đến cúng dường Bậc Chánh Đẳng Giác hầu hưởng phước đức lớn. Theo như một số bản Chú giải trong Tạng Pali thì đây là trường hợp Quy Y đầu tiên tuy thiếu Tăng Bảo nên gọi là Quy Y Nhị Bảo. Nhưng theo thiển ý Trừng Hải, trường hợp này vẫn được gọi là Quy Y Tam Bảo; Vì sao vậy? Vì Phật Đà tuy là Bậc Như Lai, Đấng Thế Tôn nhưng cũng hiển tướng sa môn để giáo hóa chúng sanh nên các luận sư ngoại đạo trước khi quy hướng Phật Đạo vẫn gọi là Sa Môn Gotama. Do vậy, hai vị thương buôn Tapussa, Bhalukka là người Miến Điện đã được hưởng phước quả đại giàu sang mà danh dự, đạo đức vì là người cúng dường Phật Đà đầu tiên sau khi Ngài thành đạo (dù vật phẩm cúng dường chỉ là những chiếc bánh ngũ cốc tẩm mật ong làm lương khô ăn đường). Và trước khi đi vào phần Sự và Lý, Trừng hải xin trích dẫn một đoạn Kinh nói về quả phước Quy Y Tam Bảo to lớn dường nào: “…Là Phật tử ai quy y Phật Đà, ai quy y Phật Pháp, ai quy y Tăng Già Thánh Giả thì nhất định hưởng Đại Phước thoát khỏi ba thế giới khổ và ác trong suốt trăm ngàn đại kiếp ba.” (Vì quá lâu ngày nên Trừng Hải không nhớ đoạn kinh ở bổn kinh nào trong Tạng Kinh Pali, xin thứ lỗi, dù đã tìm lại cả buổi tối qua, mà đạo hữu nào biết xuất sứ thì xin bổ sung cho trừng hải. Xin đa tạ, bội phần đa tạ, hề hề) Đồng thời cũng xin chư vị bỏ chút ít thời gian đọc lại Bổn Kinh RATANA SUTTA tức TAM BẢO KINH để thấy được oai lực vô lượng mà diệu dụng vô ngại không thể nghĩ bàn của HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của PHẬT ĐÀ SAKYAMUNI; cũng là Bổn Kinh theo truyền thống Myanmar-Miến điện bao gồm 12 MahaParitta-Đại Hộ Niệm Chú đã được XỨNG ÂM khi PHẬT ĐÀ dẫn đầu chư TỶ KHEO đi chung quanh thành Xá Vệ-Savatthi ba vòng để hóa giải cơn dịch bệnh đang hoành hành và thật là CHUYỆN LẠ THẾ GIAN PHI THƯỜNG, PHI PHI THƯỜNG tức VỊ TẰNG HỮU SỰ vì sau đó xuất hiện cơn mưa lớn đồng xóa sạch dịch bệnh tai ương gây chết chóc, khổ đau cho dân chúng trong thành. Con xin đảnh lễ PHẬT ĐÀ, BẬC ỨNG CÚNG, MINH HẠNH TÚC. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính thưa quý hữu, trước tiên để tỏ lòng vô vàn sùng kính tưởng niệm TAM BẢO, Trừng Hải xin trích dẫn ba bài tán PHẬT PHÁP TĂNG mà chư cư sĩ tại gia Nam Phương Thượng Tọa Bộ tức Phật Giáo Nguyên Thủy trích dẫn trong Tăng chi Bô Kinh-Angutara Nikaya VI, 10,25 và Trường Bộ Kinh-Digha Nikaya 33 thuộc phép Quán Tưởng làm nghi thức tụng niệm:

Tán Thán Phật Đà: “Ngài là Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Biến Tri, là Đấng Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải liễu đạt thật tướng toàn vũ trụ, là Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư là Phật Đà.” Con xin kính lễ Phật Đà.

Tán Thán Phật Pháp: “Thánh Giáo mà Thế Tôn thân giảng một cách khéo léo và đầy đủ là để tự chứng ngộ, có diệu dụng tức thì, khuyến khích sự tinh tấn trầm tư, là đường dẫn đến Niết Bàn bằng minh tâm tự người ngộ nhập, mà hưởng phước quả vô biên.” Con xin kính lễ Chánh Pháp.

Tán Thán Tăng Già Thánh Giả: “Tăng Già Thánh Giả có giới hạnh trang nghiêm, có trí huệ viên mãn, y pháp phụng hành. Chư vị thành tựu bốn bậc, chứng bốn Thánh Quả. Chúng Tăng Già Thánh Giả, là đệ tử Phật Đà, xứng đáng thọ lãnh vật phẩm cúng dường, chỗ ngụ, tôn trọng và đảnh lễ; Bởi chư vị là phước điền tối thượng của thế gian.” Con xin kính lễ Chúng Tăng Già Thánh Giả.
Kính thưa quý hữu, chữ Bảo trong TAM BẢO có nghĩa là quý báu trong chữ trân bảo và tàng giữ trong chữ bảo tàng. Là trân bảo vô thượng không có châu ngọc dù là vô giá nào bằng nên Phật tử phải giữ gìn với lòng vô vàn sùng kính không phút giây ngưng nghĩ bởi đó là HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN bất khả tư nghì. Trừng Hải nay xin lần lượt diễn đạt bằng tri kiến thô thiển về Sự Và Lý của Tam Bảo và Quy Y Tam Bảo theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy. Kính báo kính báo, hề hề

Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y Thọ Giới, Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
___________________________

TAM BẢO – SỰ, LÝ lược thuật.

Kính thưa quý hữu, Tam Bảo vốn trân quý vô thượng, nên Phật tử cần phải giữ gìn chớ có rời xa tìm nơi nương tựa ở những nơi biến thiên tức thay đổi như tiền bạc, danh lợi, quyền uy…mà thành hạng vô tri mậu ngộ vì chấp thủ vào những điều được Phật Đà ví sắc như thủy bào – thọ như phù mạc – tưởng như dương diệm – hành như hương giá – thức như ảo thuật, là nơi sanh ra vạn pháp và tư ngã vốn là pháp hữu vi sanh diệt luôn thay đổi làm người hoa mắt, đảo điên mà điên đảo. Mà đó cũng chính là Sự Tướng thế gian sanh do ái dục và tà kiến, tức tìm cầu du khoái lạc thú sáu căn trần gian mà đắm chìm mê say bất kể đất trời có có, không không, hay khởi sanh tà tưởng kiến chấp mà cho rằng thế giới nhân sinh phải cần này này, nọ nọ; Mà gây ác sự bởi mắc lưới Vô Minh vì Hành ô nhiễm mà khởi Thức tức Tâm Vương vọng tưởng mà kiến lập, phủ định nào là hiện sinh, xã hội, …, tư bản, công bằng hạnh phúc…toàn điều dối trá không thật mà cho là thật bởi kiến văn giác tri u u, minh minh mà sanh toàn là Khổ Sự. Nên, Phật Đà từ hơn 2500 năm trước đã chỉ cho thế nhân con lộ thoát KHỔ tức lấy Bát Chánh Đạo là TRUNG ĐẠO làm bổn thể tức CHÁNH VỊ mà quán chiếu vạn pháp sanh diệt tức hữu vi là Sự Tướng mà đình chỉ diễn tiến có cứu cánh tức KHÔNG là Lý Tánh. Vậy thì Sự Tướng vốn có Chánh-Tà, có Giả-Thật, có Hữu-Vô…đã được chư Đệ Tử Thanh Văn thượng thừa thượng thủ kết tập thành 9 bộ kinh tức Buddha Sasana là PHẬT GIÁO, nghĩa là lời dạy của Phật Đà, sau khi Ngài nhập diệt, và lưu giữ, truyền thừa cho đến lúc được ghi chép thành văn tự như Trân Bảo tối thượng được giữ gìn hơn cả báu vật tuyệt đỉnh trần gian chính là TAM TẠNG KINH PALI bằng phẩm hạnh cao đức “tâm như thị” bởi duyên khởi là “NHƯ THỊ NGÃ VĂN” nên lời Y Chánh Pháp. Kính báo kính báo, hề hề.

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Nhắc nhở đạo hữu trừng hải .

Kính chào bác trừng hải !
Lời cảnh cáo của Tổng Quản đã lâu (ngày 07/08/2013) :

Trích dẫn Gửi bởi hoangtri Xem bài viết

Thành viên trừng hải lưu ý !

Xét thành viên trừng hải đã bị lây nhiễm bệnh hoang tưởng, bệnh lảm nhảm từ những vị “đại học giả điên điên”, nên nay hoangtri thay mặt Ban Quản Trị Diễn Đàn quyết ngăn chặn căn “bệnh hay lây” này, không để cho mọi thành viên hay Phật tử khách bị đọc nhiều những bài lảm nhảm vô nghĩa _ lâu ngày sẽ nghe quen tai _ từ quen nghe, bị ám thị riết có thể bị lây nhiễm lúc nào cũng không hay.

…..
…..
…..

Xin thành viên trừng hải hãy cố gắng :

1. Không nói lời vô nghĩa.

2. Không viết câu loạn nghĩa (vì sẽ hủy hoại ngôn ngữ Việt, hủy hoại tâm hồn người đọc).

3. Không đem Phật pháp ra làm trò đùa.

Nếu bạn không thay đổi văn phong sẽ bị khóa nick ngắn hạn.

Trân trọng Thông Báo.

Hắc phong đã kiên nhẫn chờ sự đổi thay từ từ, nhưng cho đến nay (đã 40 ngày trôi qua) mà văn phong của bác vẫn không thay đổi gì mấy, nay sẵn dịp bác sử dụng cụm từ “nhạy cảm” (chữ “TƯ BẢN……XÃ HỘI”)

Gửi bởi trừng hải Xem bài viết
KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
___________________________

TAM BẢO – SỰ, LÝ lược thuật.

Kính thưa quý hữu, Tam Bảo vốn trân quý vô thượng, nên Phật tử cần phải giữ gìn chớ có rời xa tìm nơi nương tựa ở những nơi biến thiên tức thay đổi như tiền bạc, danh lợi, quyền uy…mà thành hạng vô tri mậu ngộ vì chấp thủ vào những điều được Phật Đà ví sắc như thủy bào – thọ như phù mạc – tưởng như dương diệm – hành như hương giá – thức như ảo thuật, là nơi sanh ra vạn pháp và tư ngã vốn là pháp hữu vi sanh diệt luôn thay đổi làm người hoa mắt, đảo điên mà điên đảo. Mà đó cũng chính là Sự Tướng thế gian sanh do ái dục và tà kiến, tức tìm cầu du khoái lạc thú sáu căn trần gian mà đắm chìm mê say bất kể đất trời có có, không không, hay khởi sanh tà tưởng kiến chấp mà cho rằng thế giới nhân sinh phải cần này này, nọ nọ; Mà gây ác sự bởi mắc lưới Vô Minh vì Hành ô nhiễm mà khởi Thức tức Tâm Vương vọng tưởng mà kiến lập, phủ định nào là hiện sinh, xã hội, …, tư bản, công bằng hạnh phúc…toàn điều dối trá không thật mà cho là thật bởi kiến văn giác tri u u, minh minh mà sanh toàn là Khổ Sự. Nên, Phật Đà từ hơn 2500 năm trước đã chỉ cho thế nhân con lộ thoát KHỔ tức lấy Bát Chánh Đạo là TRUNG ĐẠO làm bổn thể tức CHÁNH VỊ mà quán chiếu vạn pháp sanh diệt tức hữu vi là Sự Tướng mà đình chỉ diễn tiến có cứu cánh tức KHÔNG là Lý Tánh. Vậy thì Sự Tướng vốn có Chánh-Tà, có Giả-Thật, có Hữu-Vô…đã được chư Đệ Tử Thanh Văn thượng thừa thượng thủ kết tập thành 9 bộ kinh tức Buddha Sasana là PHẬT GIÁO, nghĩa là lời dạy của Phật Đà, sau khi Ngài nhập diệt, và lưu giữ, truyền thừa cho đến lúc được ghi chép thành văn tự như Trân Bảo tối thượng được giữ gìn hơn cả báu vật tuyệt đỉnh trần gian chính là TAM TẠNG KINH PALI bằng phẩm hạnh cao đức “tâm như thị” bởi duyên khởi là “NHƯ THỊ NGÃ VĂN” nên lời Y Chánh Pháp. Kính báo kính báo, hề hề.

 : nên Hắc phong có bài góp ý này.Bác trừng hải thừa biết chữ MẬU NGỘ tức là VÔ TRI, bác đã viết VÔ TRI sao lại còn viết thêm MẬU NGỘ làm chi nữa, bác dùng quen nhưng người nghe không quen, cái nầy gọi là HỦY HOẠI NGÔN NGỮ VIỆT (chữ “mậu ngộ” là văn bạch thoại của người Tàu, nếu bác thấy cần thiết phải dùng riêng nó thì phải có đóng ngoặc kép), tiếng Việt của mình có chữ KHÔNG BIẾT sao bác không dùng ? Ngôn từ Phật học thì có cụm từ VÔ TRI, thiết nghĩ như thế đã quá đủ cho bác sử dụng rồi.


“làm người hoa mắt, đảo điên mà điên đảo” trong câu này đâu cần thiết có thêm ba chữ “mà điên đảo” chi nữa. Chính cách viết bài của bác đã là mọi người “hoa mắt, đảo điên” đó, bác có biết hay không ?


Nếu bác phát tâm phụng sự chúng sinh thì hãy cố gắng viết bài cho sáng sủa, thì mới lợi người lợi mình được. Tuy cực một chút nhưng điều đó chứng tỏ bác đã “vượt lên chính mình” (đã phát tâm “vì chúng sinh hậu bối” tại sao lại không “chịu cực một chút” chứ ?)


Như câu : 


“Nên, Phật Đà từ hơn 2500 năm trước đã chỉ cho thế nhân con lộ thoát KHỔ tức lấy Bát Chánh Đạo là TRUNG ĐẠO làm bổn thể tức CHÁNH VỊ mà quán chiếu vạn pháp sanh diệt tức hữu vi là Sự Tướng mà đình chỉ diễn tiến có cứu cánh tức KHÔNG là Lý Tánh.”


nếu bác không thêm “khúc đuôi” (màu tím) thì rất sáng nghĩa. Có “khúc đuôi màu tím” thì lập luận của bác trở nên tối nghĩa _ nếu không muốn nói là LOẠN NGHĨA.


Bài trước bác viết như vầy :

Gửi bởi trừng hải
Bởi trần gian có gió mưa bão bùng phong ba chớp giật cuồng phong lửa trào vẫn còn đó một đóa Nhất Chi Mai mỉm cười thiên thu bất tuyệt tự ngàn xưa vậy đến ngàn năm sau mãi còn, vẫn muôn niên tỏa hương từ bi cõi nước thế nhân từ nơi xa xôi không thể nghĩ bàn tới nơi nội xứ tang thương dâu bể man dã lòng người. Nên, chỉ cần lòng kia tâm nọ một lòng quy y Tam Bảo và Thọ Giới Niệm Danh ắt sẽ gặp kỳ duyên muôn niên khó gặp mà cũng chính là Kỳ Tâm đó thôi.

Thưa bác người Việt ta quen dùng chữ “muôn năm” rồi, nay bác sáng tạo làm chi chữ “muôn niên” cho nó cầu kỳ và khó hiểu với người bình dân ít học như chúng cháu ??? (Mà nghĩa lý có thay đổi được gì thêm đâu !)Còn câu “Bởi trần gian có gió mưa bão bùng phong ba chớp giật cuồng phong lửa trào vẫn còn đó một đóa Nhất Chi Mai mỉm cười thiên thu bất tuyệt tự ngàn xưa vậy đến ngàn năm sau mãi còn, vẫn muôn niên tỏa hương từ bi” đến đây đã đủ nghĩa, bác thêm làm chi câu (màu tím) cho nó tối nghĩa.

Nếu bác không chịu khó viết bài cho sáng sủa thì sẽ mắc thêm lỗi “đem Phật pháp ra làm trò đùa”Vài lời kính góp ý !

TRỪNG
HẢI:

 Vạn Lý Tầm Chân – Quy Y Thọ Giới, Yếu lược (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
____________________________

QUY Y TAM BẢO – CHÁNH TRI KIẾN, CHÁNH TƯ DUY và TÍN TÂM

Kính thưa quý hữu, Giáo Pháp mà Phật Đà thân giảng như lời tuyên ngôn trong Pháp Cú Kinh: “Như Lai chỉ dạy hai điều, đó là KHỔ và CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ” được ví chỉ như nắm lá trong lòng bàn tay là GIÁO PHÁP so với muôn vàn vô lượng lá trong rừng cây là CHÁNH BIẾN TRI cũng chỉ để chỉ cho chúng sanh thấy được con đường thoát khổ vì CHÁNH PHÁP là con thuyền đưa người vượt ái hà-flood, đoạn khổ ách-yokes tức ASAVA-LẬU HOẶC (Đọc Majjhima Nikaya-Trung Bộ Kinh, số 2, số 9 hay Digha Nikaya-Trường Bộ Kinh số 33…); là gốc của khổ đau tức TẬP ĐẾ. Hay ai là người có CHÁNH KIẾN về KHỔ ĐẾ là người am tường biện biệt CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ tức ĐẠO ĐẾ là nhận thức bằng nền tảng NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO là TAM BẢO được kết tập trong NGŨ BỘ KINH gồm Trường Bô, Trung Bộ, Tương Ưng Bô, Tăng chi Bộ và Tiểu Bộ Kinh.
Và trong suốt 45 năm hoằng truyền Chánh Pháp, Phật Đà luôn dạy rằng giáo pháp của Ngài là để cho mọi người đến, lắng nghe, am tường biện biệt và tự mình thắp ngọn tâm đăng cho đến khi hỏa đăng kia bùng cháy là Tam Muội Hỏa đốt sạch Tham, Sân và Si đồng là Niết Bàn (Đọc Aditta Pariyaya Sutta tức Kinh Lửa). Vì vậy Phật Giáo_Buddha Sasana lấy Chánh Kiến làm người dẫn đường mà xây dựng Tín Tâm kia cho đến ngày nương Chánh Đạo (Đọc Arya Puggala, M, 70; A, IX,44…Patisambhida Magga, Pts II, trang 33 bản PTS), bởi Tín Tâm kia là đường dẫn về giải thoát (đọc Apannaka-Jataka, 1; Khadirangara-Jataka, 40…).

Trừng Hải hôm nay xin trình bày một cái nhìn gọi là khái lược về như thế nào gọi là Chánh Kiến về Sự Tướng chánh-tà, giả-chân, hữu-vô tức thường-vô thường và vị kỉ-vị tha mà chư cổ đức gọi là Thuyết Thông tức am tường biện biệt Lời Dạy của Phật Đà mà có trí phân biệt sự tướng, mà xây dựng Tín Tâm cho đến ngày Tông Thông tức Tâm Ngộ là Lý Tánh. Kính báo kính báo, hề hề

phamvandung57:

Kính chào mọi người !Phamvandung57 tôi không đi được nhiều lắm, cũng chẳng được học hành tử tế( là các trường dạy chữ nghĩa). Nhưng cũng có đôi chút hiểu về việc giao tiếp trên thế gian. Nói là mỗi dân tộc đều có tiếng nói và ngôn ngữ riêng biệt, nhưng cái cốt lõi để diễn tả cái nghĩa bản chất ở con người thì không có gì khác biệt . Chỉ có chỗ là mỗi dân tộc có sự phát triển về xã hội, kinh tế… mà đâm ra có chõ trí tuệ khác nhau. chính vì vậy mà thế giới đều tôn trọng mọi ngôn ngữ của mọi dân tộc, kể cả những bộ dân dù chỉ vài chục người. nay xã hội phát triển, con người nhận thấy ở mỗi dân tộc đều có cái văn minh mà ta hay gọi là Văn Hóa Bản Sắc Dân Tộc, cái cơ bản để thể hiện cái bản sắc đó là tiếng nói, chữ viết, hay được gọi là ngôn ngữ. cũng chính vì sự khác biệt về điều kiện xuất xứ và phát triển nên mới có sự khác biệt về ngôn ngữ thể hiện. Cũng bởi vậy mà ngay nay mọi thứ tiếng đều có thể dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, vừa là tìm hiểu vừa là học hỏi. Chính chúng ta hiện giờ vẫn dùng từ Hán Việt đấy thôi. lại nói về phong văn hóa thì mỗi dân tộc có cái riêng vì xuất xứ như trên đã nói thì cá nhân cũng vậy, người nào được học hành đến nơi đến chốn lại sáng tạo thì có phong văn hóa riêng mà lại dồi dào đa dạng, biết sử dụng ngôn ngữ thì đầy biến hóa cộng với cái tâm trong sáng làm người chân chính thì không thể gọi là người hoang tưởng hay nhảm nhí được. vì người chưa đạt được trình độ học vấn uyên thâm lại ýt nghiên cứu về các nền văn hóa thế giới mà thông qua ngôn ngữ thì không thể hiểu được…
lại nói về Phật Pháp thì càng khó khăn. chính vì thế đừng cho rằng ngôn ngữ dân tộc mình là tối thượng. vì sao lại nói như vậy? vì ngay Kinh Phật không thể là ngôn ngữ của tiếng Việt vì xuất xứ mà chính ngôn ngữ tiếng Việt không đủ để chuyển tải hết ý nghĩa của Phật Pháp. lại nữa , nói cho cùng nói theo Phật Pháp thì mọi ngôn ngữ chỉ là giả lập thì đều không thật nghĩa( phàm là lời nói đều không có nghĩa thật). Nhưng vì là thế gian nên không thể không dùng đến. bàn đến vấn đề này thì khó quá vì hiểu biết của tôi cũng có giới hạn. Nhưng xin hãy lắng nghe bằng trái tim chứ không phải bằng cái đầu. Vì cái đầu là tâm trí, là bản ngã, trái tim là tình yêu..
Đừng cho rằng tôi quá khích mà lại dọa xóa tên trên bản đồ đó nhé. xin mọi người hiểu cho rằng ông goole lớn lắm chứa được hàng triệu cái Email ấy chứ. Cám ơn mọi người trên Diễn Đàn

TRỪNG
HẢI:

Kính chào Phó Tổng quản Hắc Phong,

Trừng Hải mấy hôm nay không được khỏe nên cũng định phớt tỉnh Ăng lê lời “góp ý” của Phó Tổng quản cho nó…lành. Nhưng vốn thấy lời của Phó Tổng quản có chữ “chúng cháu” và “chúng sanh hậu bối” nên cố gắng viết vài lời chân tình để “góp ý lại” mà chỉ cho Phó Tổng quản biết sự hạn chế về tri thức của mình mà sửa đổi lời nói kẻo người hiểu biết mà thấy thì bấm bụng mà cười vì cái sự học của Phó Tổng quản.

_ Về chữ “MẬU NGỘ”: Trừng Hải này hỡi ôi khi thấy Phó Tổng quản cho rằng chữ “Mậu” có nghĩa là KHÔNG theo nghĩa của chữ “Mậu tài”, “Mậu túi” tức “Hết tiền”, “Sạch túi” của hạng đường phố vô học để hiểu chữ “Mậu Ngộ” của Trừng mỗ này. Bởi, chữ Mậu Ngộ vốn là chữ chuẩn mực sư phạm theo từ điển Hán-Việt là SAI LẦM, vốn khởi sanh do nghe lời “MẬU THUYẾT” hay “VÔ TRI”. Đúng là hết biết cái sự học, hề hề.

_ Về nghĩa của hai chữ “VÔ TRI” và “MẬU NGỘ”: Phó Tổng quản cho rằng hai chữ này đồng một nghĩa KHÔNG BIẾT và có cùng ngữ cảnh thì Trừng mỗ cũng phải té ngữa vì sự…VÔ TRI MẬU NGỘ của Phó Tổng quản; Vậy mà cứ mạnh miệng cho Trừng mỗ dùng từ, dụng chữ loạn nghĩa, tối tăm. Đúng là bể cái đầu, nỗ cái não vì hí tiếu.
Dạ xin thưa chữ TRi trong chữ VÔ TRI với chữ NGỘ trong chữ MẬU NGỘ hoàn toàn khác nghĩa lẫn cảnh giới. Chữ Tri là cái thấy biết cảnh trần khách quan tức “như nó là” thuộc Chánh Tri Kiến mà khi kèm với công phu Chánh Tin Tấn thì có được Chánh Niệm mới sanh ra Chánh Tư Duy tức Ngộ. Hay theo DUY THỨC TÔNG thì chữ TRI thuộc CẢNH SỞ QUÁN, còn chữ NGỘ thuộc HÀNH TU ĐẠO. Đúng là cái học VÔ DỤNG.

Các đoạn góp ý sau thì giờ Trừng Hải này không muốn nói nhiều nữa (vì cách đây 30′ đã viết ra nhưng khi tải lên thì máy chủ lỗi nên mất tiêu luôn, mà việc save và copy & past như bác Tuấn Tú nói, nhân đây cũng xin đa tạ bác nhiều, hề hề, thì Trừng mỗ chưa…mò ra) Nhưng đại khái là Phó Tổng quản bất thông nan am tường lời của Trừng Hải này là…cái chắc, hề hề.

Còn việc cụm từ nhạy cảm như Phó Tổng quản nói thì Trừng mỗ này biết tự liệu để khỏi ảnh hưởng đến Diễn đàn khi đã dụng “jeu muet” tức các dấu “…” Vậy mà Phó Tổng quản vẫn bắt lỗi thì hết biết. Trừng Hải có người bạn vong niên cấp tá thuộc bộ ca mà lại chuyên ngành tôn giáo hay đến hỏi về giáo pháp (hề hề, tay này thường nài nỉ lôi kéo mỗ đi uống rượu lễ các vị linh mục của người anh em Thiên Chúa giáo với lời rằng rượu lễ uống nhiều cũng lúy túy, hề hề), nên biết lời nào là nhạy cảm, lời nào không. Nếu mà bị banned vì lỗi này thì Trừng Hải cũng…ok, vì bây giờ đã có câu trả lời cho người bằng hữu hảo tâm nhờ cậy rồi.

Chào, hề hề

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-


Chời đất !

Vào Diễn Đàn Phật Pháp mà khoe :Trừng Hải có người bạn vong niên cấp tá thuộc bộ ca…..

Bác trừng hải có gốc lớn quá, nên dạn ăn dạn nói, chứ chúng cháu chỉ là những con “tép riu” cho nên rất ngại phải đụng chạm đến những từ ngữ “nhạy cảm”.

Qua những gì bác viết chúng con thấy kiến thức của bác nó rộng như biển cả, tuy nhiên “giấy không gói được lửa”. Lần trước bác đã ngụy biện cho danh hiệu “Thánh sư Dạ Xoa Vô Não”, lần này bác lại ngụy biện cho từ “mậu ngộ” (mà bác đã sử dụng rất nhiều lần.)

Nếu bác có lương tri của người Phật tử thì hãy dòm lại mình, xem mình còn khuyết điểm chỗ nào. Kiến thức Phật học nhiều mà không có đức hạnh đi kèm, thì chỉ là “tủ sách biết đi” mà thôi ! Có gì đâu mà kiêu hảnh đến độKhông có lời xây dựng nào lọt vào lỗ tai hết vậy !

Chắc bác dư biết vì sao mà bậc đa văn bậc nhất _ là Ngài A Nan _ thế mà khi Chư Tăng định kết tập Kinh điễn, ngài A Nan lại không được dự.

Con kêu gọi một chút lương tri còn sót lại của bác đó.

Kính ! 

TRỪNG
HẢI:

Đúng là không có một chút gì tinh thần của người tu học PHẬT PHÁP. Lời tôi nói về người công an tôn giáo không phải để khoe khoang (cấp tá thì có gì để mà khoe???) mà ý muốn nói Trừng mỗ này ngoài đời thật vẫn trao đổi bình thường với người công vụ những vẫn không đụng chạm gì đến những điều “nhạy cảm” để gây hiềm khích. Hiểu chưa!!!???

Tôi đã gắng sức, hết lòng chỉ cho cái NGU mà không chịu thức tỉnh cứ tự huyễn hoặc mình mà mang cái cùm nặng cả ngàn cân lên đầu suốt ngày nói lương tri, đức hạnh với giới hạnh. Những pháp như LƯƠNG TRI, GIỚI HẠNH hay ĐỨC HẠNH vốn là PHÁP TƯỚNG có thật trên thế gian; còn trong không gian mạng thì chỉ có lời nói ( đúng ra là chữ viết do các phép toán tạo ra) thì làm sao mà đánh giá được có hay không LƯƠNG TRI, ĐỨC HẠNH, GIỚI HẠNH vì chỉ toàn lời nói với lời viết ra tức là pháp ảnh, nghĩa là ẢO. Hiểu chưa!!!??? Thứ nữa GIỚI HẠNH của tôi như thế nào thì tôi tự biết, giống như tiền trong túi tôi thì tôi biết có bao nhiêu; Sao cứ chạy theo người ta hoài mà đoán già đoán non rồi dè bỉu tiền ít tiền nhiều, là kiêu hãnh, là mới tu, kém đức độ???!!! Đúng là quái gở thế gian dâu bể, dã man lòng người!!!???

Lần thứ hai xin cảnh cáo với đạo hữu hoatihon về câu bạch thoại “THÁNH SƯ DẠ XOA VÔ NÃO”: đây là lời thiệu mở đầu đại thần chú có trong KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH; Đức Ương Quật Ma La là ĐỨC THÁNH TỔ của chư thần DẠ XOA, có loài LA SÁT là thần binh vốn ngụ ở thế gian, hạng chúng sanh này chỉ tuân theo chỉ đạo của THẦN HỘ PHÁP DẠ XOA mà thực thi việc, chớ không có lòng từ bi đâu, đừng có buông lời chế nhạo mà KẾT OAN GIA trước cửa nhà mình, ảnh hưởng không tốt đến bản thân lẫn người thân!!!

CHÀO

hoatihon Đang Ngoại tuyến
Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)Có gì đâu mà “NỖI KHÙNG” lên như thế hở bác trừng hải ?!


Hoatihon kính tặng bác bài này đã được hoatihon “chiết xuất” từ Đại sư Padma nè : 


(Xem xong bác nhớ nhoẻn miệng cười : “Cái con nhỏ này thật là ……hí tiếu.” nhá !)

phamvandung57:

Bạch Cư Dị lại dùng kệ hỏi:

Riêng vào cửa không hỏi khổ không,
Dám đem việc thiền hỏi Thiền ông.
Ngay khi mộng là việc phù sanh,
Hay việc phù sanh ở trong mộng?
(Ðặc nhập không môn vấn khổ không,
Cảm tương thiền sự khấu Thiền ông.
Vi đương mộng thị phù sanh sự,
Vi phục phù sanh thị mộng trung).
Ðạo Lâm đáp:

Ðến thì không dấu, đi không vết
Khi đi và đến, sự giống nhau
Ðâu cần lại hỏi việc phù sanh
Chỉ phù sanh này là trong mộng.
(Lai thời vô tích khứ vô tung
Khứ dữ lai thời sự nhất đồng
Hà tu cánh vấn phù sanh sự
Chỉ thử phù sanh thị mộng trung).
Bạch Cư Dị bèn làm lễ mà lui.

TRỪNG
HẢI:


Kính các quý hữu đồng đạo hữu phamvandung57, lời đối đáp của thiền sư Đạo Lâm quả là vô địch cú ngôn, tác tuyệt thân hình, hề hề:

Bạch Cư Dị: Vi đương mộng thị phù sanh sự
Vi phục phù sanh thị mộng trung

Đạo Lâm: Hà tu cánh vấn phù sanh sự
Chỉ thử phù sanh thị mộng trung.

Diễn nghĩa và tán:

_ Sao lại phải hỏi “mộng mị là đời phù sanh” hay “đời phù sanh là mộng mị” làm chi cho nhiêu khê sự đời vốn đã nhiêu khê như tơ tình muôn mối mà nhẹ như bông, lại chắc như thiên thù tơ sợi vì không nỡ rời mà “mộng nữa cũng là không” nên điên điên khùng khùng, tỉnh tỉnh nhiên nhiên mà thốt lời ai oán, mà viết ngàn điếu tang để ghi dấu tình sầu nơi mộng phù hoa. Mà nhẽ ra, mộng là như nhiên thì phải như nhi mỉm cười đối mộng, để khi mộng tan rồi thì muôn sự thành không, khỏi phải “thi ấn” sầu trách “Em về rủ áo mù sa. Trút quầng phong nhụy cho tà huy bay”, hề hề.
___________________

Gởi riêng đạo hữu hoatihon, hề hề

_ Sao văn chương của đạo hữu nghèo nàn ốm o, thực dụng mì ăn liền…rứa, hề hề? Gì gì mà phải “tiêu hóa” kiến thức, “what’s, what’s” ngọn đèn sáng tỏ vì đủ “ô-xy”? Làm Trừng Hải này đọc xong, hề hề, chợt liên tưởng đến thời ăn “bo bo” nhai đến trẹo quai hàm mà vẫn không…tiêu, hề hề; rồi lại còn…sáng tạo ra ý tưởng bơm ô-xy cho đèn nó…sáng, hề hề, hí hiếu, rất hí tiếu!!!

_ Nếu như Trừng Hải không nhầm thì ANH NHI HẠNH là một trong năm du già hành pháp của bậc Bồ Tát hành LỤC ĐỘ gồm Tự và Lợi Tha. Trong đó Tự lợi thì dụng hạnh là xóa sạch tập khí hư ngụy từ vô thủy tức hữu vi tập khởi ô nhiễm thuộc A Lại Da Thức toàn chuyển thành TÂM VÔ PHÂN BIỆT tức NHƯ THẬT KHÔNG với thí dụ như tâm hồn nhiên của trẻ 5, 6 tuổi (anh nhi) tức chỉ là hình ảnh cho trí tương tợ Viên Thành Thật Hữu dùng để giáo hóa chúng sanh; Sao lại lấy đó làm hạnh của người mới bắt đầu??? Nếu sở hữu cách Beginner’s mind theo như một số dịch giả là SƠ TÂM, hình như trong cuốn ZEN MIND, BEGINNER’S MIND của thiền sư S. SUZUKI nhật bổn(?) (vì không hiểu đạo hữu hoatihon sử dụng theo nghĩa nào???)
_ Nếu đạo hữu hoatihon muốn thảo luận về BAN SƠ tức MINH SƠ là bắt đầu nơi sơ kỳ của vô minh thuộc 62 KIẾN CHẤP trong KINH PHẠM VÕNG thuộc Nam Phương Thượng Tọa Bộ hay BIẾN KẾ SỞ CHẤP trong GIẢI THÂM MẬT KINH thuộc Duy Thức Tông thì Trừng mỗ sẽ rất vui khi pháp đàm thuần kiến giải tức chỉ bằng tri thức đơn thuần.

ĐỒNG KÍNH, hề hề.

TB: À quên, xin tặng đạo hữu hoatihon hai câu trong bài VÔ TƯỚNG TỤNG của LỤC TỔ HUỆ NĂNG, theo bản dịch của Hòa Thượng Mãn Giác, hề hề:

TÁNH CHƯA LY GIẢ,
THÌ LÀM SAO BIẾT PHÂN BIỆT LÝ CHÂN VÀ GIẢ.

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016) 

Gửi bởi phamvandung57 

chuyện Bồ Tát độ con heo bạn đã đọc chưa? Nếu chưa học hết Phật Pháp và không biết thế nào là ứng hóa thân của chư đại bồ tát thì đừng có vội nói. Hình như các bạn ghét Khổng , Lão lắm ? nên nhớ rằng Phật pháp không lìa thế gian giác. . Khổng , Lão là cấp 1 , 2 mà không học cho giỏi làm sao lên đại học được( Đạo Phật ). hãy cẩn thận khi đánh giá về cổ nhân

Kính Bạn phamvandung57

Theo lời bạn nói: Khổng , Lão là cấp 1 , 2 mà không học cho giỏi làm sao lên đại học được( Đạo Phật )

– Như vậy té ra. từ thời Đức Phật giáo hóa ở Ấn Độ, thì Phật và chư Thanh Văn phải qua Trung Quốc học hỏi về Khổng- Lão, rồi mới tu hành và truyền Đạo cho đệ tử được sao ? Vì nếu chưa học thì không thể lên “đại học (Đạo Phật)” được !

– Và như vậy thì các trường Phật học, phải trước dạy môn sinh Khổng -Lão trước đã (vì đó là căn bản cấp 1 và2).- Nếu chỉ dạy về Phật học như hiện nay, thì mất căn bản, không thành tựu được. ư !

– Và theo lời bạn nói :”chuyện Bồ Tát độ con heo bạn đã đọc chưa? Nếu chưa học hết Phật Pháp và không biết thế nào là ứng hóa thân của chư đại bồ tát thì đừng có vội nói”.- vậy chắc là bạn đã học hết chuyện “con heo” rồi nên giờ bạn mới vội nói vậy ư ?

Thật bái phục, bái phục.

phamvandung57:

chào linh thoại! Hình như cái đầu của bạn làm bằng máy móc cơ khí thì phải, mọi thứ cứ như được lập trình từ người sản xuất. Còn tôi nghĩ người có học thì không như vậy. Nếu mọi người cho là đúng sai thế nào cũng xong. Không phải tôi tháo lui mà là có nói sao cũng chỉ thêm rối rắm . để khoảng trống trong chuyên mục cho bác Hải tiếp tục là hay nhất.

TRỪNG
HẢI:

Chào đạo hữu phamvandung57,


Lời quả là CHUNG MINH LẬU TẬN, nên âm vận thoại truyền cát bụi của Thiên địa linh linh tức chuông đuổi tà ma phải tuyệt tích; Bởi âm vận ấy làm sao sánh với thanh u nhã vận của ĐẠI HỒNG CHUNG vốn là HÙNG KHÍ TỀ THIÊN của người chí nơi ĐẠI THỪA, hề hề.


BÁI PHỤC, BÁI PHỤC, BỘI PHẦN BÁI PHỤC.

Gửi bởi phamvandung57

Bạn có hiểu gì về Hội Họa? Nếu để hai bức tranh đó bên cạnh nhau thì bạn động não lên một tý. còn cái nhìn trong đạo Phật thì còn cao thâm hơn nhiều. Bạn chỉ chấp vào hình tướng già trẻ, mà không hiểu được đặc trưng ngôn ngữ của hội họa là thế nào. Thôi nhé cứ vui vẻ như bức cưỡi trâu thổi sáo đi

Kính thưa Ngài phamvandung57
Ngài đã bảo động não để so sánh hai bức họa hình con trâu của thiền gia và con trâu là đạo gia. Vâng theo ý chỉ của Ngài, tôi thử so sánh, phân biệt thì con trâu của thiền gia là con trâu đen, còn con trâu của Lão Đam (Lão Tử) thì là con trâu xám. Khác chỗ hình người cỡi: Mục đồng áo trắng đơn sơ, Lão Đam áo vàng vương giả. Xem hai bức hình, Ngài đã “ngộ” ra ý gì, xin ngài từ bi khai thị cho đại chúng hiểu. Sở dĩ tôi yêu cầu, vì tôi đọc những bài của bác Trừng Hải thì còn hiểu chút chút, còn những lời của Ngài thì tôi mù mờ chẳng thâm nhập nổi. Hổng lẽ chỗ “ngộ” của Ngài lại cao thâm hơn bác Trừng Hải…
Trâu của thiền gia trong “Thập Mục Ngưu Đồ”:

Cỡi trâu về lại nẻo đường quen
Tiếng sáo đưa chiều ráng nhá nhem
Mỗi phách, mỗi ca vô hạn ý
Tri âm há chẳng nức lời khen.
Trâu của Lão Đam trong “Đạo Đức Kinh”:

Trâu chiều cắn cỏ lưu ly,
Nghe trong thanh vắng thịnh suy rộn ràng.
Tìm đâu thấy lối sang hèn,
Guốc khua tiếng mõ áo vàng quyền uy.


Tạm mượn lời trong “Đạo Đức Kinh” để tiễn Ngài “Vân du lối cũ về hoàng cung êm”:
Cỡi con trâu xám tạ tình,
Thuận tay múa bút Thư Kinh trao đời.
Đạo Danh mềm gót rong chơi,
Đức trong sáng chiếu từng lời vô ưu.
Ấm tan vạn nẻo sương mù,
Hãn thanh ghi dấu vân du hạc vàng.

Điều Hành Viên

Hồi thủ

Kính chào các Bác.

Xin cho phép chúng con đóng góp vài ý về hai bức tranh này:

Dạ, theo chúng con.
bức tranh ngaì Lão tử này:

Một người, một trâu, một sợi dây,
Thần Tiên thanh thảng, chính là đây,
Kinh thư tế thế, “làm yên cưởi”.
Vạn nẽo phù sa, “mặc tụi bây”.

là con trâu nhàn nhã vô vi, rong chơi Ta bà Thế giới, mãi mãi không thay đổi sắc màu.- Đi không cần đến của bậc Đại Tiên.

còn bức Kỵ ngưu quy gia: cởi trâu về nhà

Người thì đã trắng trâu còn nâu,
Nhưng đã quen nhau vui sáo mầu,
Người cùng với trâu đâu có khác.
Công phu chầy tháng mới quay đầu.

.- của Bác Mục Đồng là con trâu đang lớn ở giai đoạn thứ 6 diễn tiến như sau:

1/. Tầm ngưu: tìm trâu
2/. Kiến tích: thấy dấu,
3/. Kiến ngưu: thấy trâu
4/. Đắc ngưu: được trâu
5/. Mục ngưu: chăn trâu

6/. Kỵ ngưu quy gia: cởi trâu về nhà 

7/. Vong ngưu tồn nhơn: quên trâu còn người
8/. Nhơn ngưu câu vong: người trâu đều quên (vẽ vòng tròn)
9/. Phản bổn hoàn nguyên: trở về nguồn cội
10/. Nhập triền thùy thủ: thỏng tay vào chợ

Vâng theo chúng con: Chỗ khác giữa 2 con trâu là :

– Trâu và ngài Lão tử là: Không đổi màu, không lớn lên, và ra đi không trở lại.

– Trâu của Bác Mục Đồng là:Màu đen dần thành trắng, quay đầu về nhà. Người và Trâu là một.

Dạ. không biết ý của các Bác thế nào ?

Tuấn Tú 

“Mặc tụi bây”

TRỪNG
HẢI:

Gửi bởi Tuấn Tú Xem bài viết

Cám ơn Phamvandung57

Phải chi đừng có câu cuối thì bài viết rất hay như lời Mode minhđịnh vừa đăng vào.

Mong rằng sau này nếu có thể được hãy viết bằng cách trực tâm cảm nhận như vừa rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp, còn những việc khác thì cứ “mặc tụi bây”.

Chào đạo hữu Tuấn Tú,

Trừng Hải sáng nay chỉ đọc được đoạn trích dẫn của đạo hữu Hoài Linh của bác save lại mà không đọc được lời trực tâm về hội họa, có lẽ bài bị xóa vì “danh hài hoài linh bị treo sàn diễn”, hề hề. Trừng Hải xưa kia cũng là một tín đồ đan thanh của hội họa tàu, đáng tiếc đáng tiếc.

Đọc lời bình “Mặc tụi bây” của bác làm Trừng Hải này nhớ lại một mẫu chuyện thiền “Hãy để mặc nó” mà trong tác phẩm “Empty Cloud”: The Teachings of XU YUN” Jy Din Sakya, Hòa Thượng Thích Đại Hạnh, trụ trì chùa Hư Vân, honolulu, hawaii chuyển dịch là LET IT BE cũng là tên một bài hát của ban nhạc BEATLES năm xưa làm bao nhiêu trái tim say mê ca hát (tất nhiên có trừng hải này trong số đó) vì nói về tâm an bình như nhiên trước vạn lẽ đời biến hóa vì tranh chấp tức thị là khổ đau. Xin được trích dẫn vài đoạn về bài hát tuyệt vời này vì thế giới vốn luôn hi vọng an lạc mà lại vô tri mậu ngộ nên chỉ bám vào những mãng bè trôi dạt của dòng phù sanh không không, có có, nhưng đối với những ai trên đường Vạn Lý Tầm Chân lại ngưỡng mong hội thông lẽ huyền vi HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN vốn luôn hiện tồn bên cạnh mà bước vào cảnh giới NHƯ NHIÊN VÔ NGẠI TÂM, hề hề – LET IT BE:

When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be….And when the broken hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still an chance that will see. There will be an answer, let it be…

Tạm việt dịch: Khi tôi thấy tôi khổ đau, tức thì “Mẹ Mary” liền đến và nói cho tôi những lời dịu hiền chỉ đường về an bình đó là Hãy Như Nhiên…Và cũng như với tất cả những ai đang đau khổ (vì lời ấy có hiệu dụng với tôi) cũng sẽ đồng được nghe lời dịu hiền từ bi ấy như đã từng xảy ra với tôi (Cầu cho chúng sanh an lạc). Dù ngay với những ai tự xây những bức tường ngăn cách với thế gian bởi tôn thờ bản thân cũng sẽ nhận được lời dạy minh triết huyền dịu ấy khi cơ duyên đến. Đó là lời Hãy Như Nhiên nhiệm mầu…

Đồng Kính, hề hề

Tuấn Tú

Kính bác Trừng Hải!

Bài viết của bác phamvandung57 tôi đã đọc và lãnh hội được hết nét đẹp của bác diễn tả, một điều mà ít người nhận ra, nếu không nhờ tôi dùng kế “khích tướng” để bác ấy lột hết khả năng trực nhận của mình…, mà đây là lần đầu tiên tôi được đọc bài viết hay như vậy.

Rất tiếc là bác ấy không “làm chủ được tâm ý”, đáng lẽ phải biết dừng đúng chỗ muốn dừng, thì lại “phang” thêm hai câu nói về cô Hắc Phong và Mục Đồng, vì lẽ đó bài viết không còn trung thực nữa.

Tiện đây, tôi xin có lời khuyên nhủ chân thành, khi vào diễn đàn để thảo luận (chứ không phải tranh luận), trước tiên mình nên dùng lời nói ái ngữ, trực tiếp thảo luận với đối tượng mà mình đang nhắm vào, để biết mình đang nói gì, với ai, liên quan với việc gì?. Dù biết rằng đề tài mình đang thảo luận có nhiều người tham gia, mỗi người mỗi ý, nên mình không có thể phân tâm ra mà đối đáp được. Và cũng đừng vì một đối tượng “bị canh chừng” mà vào “bề hội đồng” với mục đích dìm họ xuống.

Nếu mọi người biết làm chủ thân, khẩu, ý trong mọi lúc, mọi nơi thì sẽ không có việc đáng tiếc xảy ra (nhưng khổ thay, điều này thường thấy trong tất cả các diễn đàn), và mọi việc sẽ tốt đẹp trong tinh thần Lục Hòa.

Kính.

phamvandung57:

Bài đã được cóp pi lại

Kính bác Tuấn Tú! Chuyện này đáng lẽ phamvandung57 đã kết thúc, nhưng vì bác đã nói vậy phamvandung57 không có cách nào để trốn được. Vậy cũng xin được bày tỏ một chút hiểu biết về hai bức tranh mà bác đưa ra, một về Lão Tử và bức tranh của Thiền Gia như bác nói.
Trước hết xin được nói về bức tranh Lão Tử:
Đây là bức họa chân dung Lão Tử mà cũng là bức họa khái quát toàn bộ triết lý Đạo Lão.
Bác thử ngắm xem có ngộ nghĩnh và phi lý ? Làm gì có một ông lão râu tóc bạc phơ lại dám đi cưỡi trâu bao giờ?- Nhưng không bao giờ vô lý cả. trước tiên chúng ta hãy thử tìm hiểu về Đạo Lão nhé, muốn thế chúng ta phải xem Đạo Lão có Tính Cách Và Qui Luật gì:
Tính cách thứ nhất là : PHÁC ( mộc mạc , chất phác ). Chính vì vậy toàn bộ bức tranh từ bố cục đến đường nét và màu sắc rất giản dị. Một ông già mang dáng dấp của một lão nông thuần phác cưỡi con trâu rất thuần nông không có gì là phô trương sự vạm vỡ hay mạnh mẽ phi thường…ung dung rảo bước trên bìa làng. Còn cái áo mà bác nói là màu vàng vương giả thì quả là hý tiếu. Bác thử nhìn xem màu áo trên người với màu đất dưới chân trâu có giống nhau ?. Đây là chiếc áo bần nông của lão nông nó chân thật và giản dị như đất. Còn dáng vẻ chiếc áo nó cũng thô kệch không kém phần với gương mặt của Lão Ông…
Tính cách thứ 2 là : Tự Nhiên
Vâng toàn bộ cấu trúc của bức tranh từ người , vật, cảnh, màu sắc, không gian hoàn toàn không có gì là gò bó trong cách thể hiện. vì triết lý của Đạo Lão là rất coi trọng tự nhiên, coi đạo với tự nhiên là một.” Nhân pháp địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên “.
Một tính cách nữa cũng là một qui luật của Đạo Lão là : Luật Phản Phục.
Vâng đây là mấu chốt về vấn đề tại sao tranh vẽ chân dung Lão Tử lại vẽ một ông già cưỡi trâu.
Vì chương 5 Lão Tử Viết :”Đại viết thệ, thệ viết viễn , viễn viết phản”.
{ Đạo} lớn ( vô cùng ) thì lưu hành (không ngừng). Lưu hành (không ngừng) thì đi xa, đi xa thì trở về.
Chương 10 ông nói rõ hơn:
“ Phản giả, đạo chi động” ( luật vận hành của đạo là quay trở lại ). Chính vì thế mà bức tranh thể hiện một ông già cưỡi trâu. ở đây không còn là hình ảnh của ông già nữa mà nói cái sự quay lại, trở về trẻ thơ, chỉ có trẻ thơ mới cưỡi trâu. Đúng một hình ảnh một ông già an nhiên tự tại ung dung như rũ bỏ hết tất cả mọi lo toan ưu phiền, toan tính ở cuộc đời mà lòng phơi phới như một chú mục đồng…hề hề…
Nhưng còn một điều khác biệt nữa là tại sao bức tranh này lại không có thổi sáo, mà cũng là người đã đạt đạo tiên. Chỉ vì không thể một ông lão râu tóc bạc phơ có phần răng rụng hì hì.. thì làm sao thổi sáo đây. Nhưng chuyện này tôi sẽ nói ở bức tranh sau. Còn cả chuyện con trâu màu này màu nọ nữa. vâng vì là đạo tự nhiên nên trâu thật nó cũng màu như thế mà. Hơn nữa tại bác hay phân biệt chứ trâu là trâu, cứ sao lại trâu trắng trâu đen làm gì. Vì trên thế lưu bố tưởng không sinh ra trước tưởng thì có khác gì nhau đâu. Nhưng sẽ bàn tiếp ở phần sau.
Giờ xin được nói đến bức tranh nhà Thiền . ồ quá gay go thật nhưng xin cũng cố gắng.
Trước hết nói về hình họa thì là hai phong cách thể hiện khác nhau, vì là nội dung khác nhau thì hình thức chuyển tải cũng khác là lẽ đương nhiên. Bức tranh nhà thiền thể hiện tính cách mạnh mẽ và huyền bí , nhưng đầy tính chân thật. Hình ảnh con trâu trong bức tranh là nói về tâm đạo, với hai con mắt như sáng chói thể hiện sự tỉnh thức của người tu đạo luôn luôn bừng tỉnh. Thể hiện sự vững chắc không lay chuyển bằng những đường nét dứt khoát của một bút pháp tài hoa hiểu đạo.
Về hình ảnh chú mục đồng làm sao lại là chiếc áo trắng như bác Tuấn Tú nói Nghĩa là:
Người đạt đạo ở đây là người đã đạt được tánh không , hiểu rõ được các tướng là rỗng rang không tịch, trong suốt, sáng chói, hình ảnh thể hiện không còn chấp vào tướng nữa. hãy quan sát thử xem từ da thịt đến quần áo là một màu trong suốt…
Giờ đến cái sáo và thổi sáo. Vâng đây là một khẳng định về chân lý TÁNH KHÔNG MÀ DIỆU DỤNG.. Đạo Phật thường hay dùng hình ảnh chiếc sáo để nói lên sự rỗng rang mà huyền diệu âm sắc…
Phamvandung57 tôi không có hiểu biết nhiều chỉ tạm nói đôi lời vậy thôi. Nhưng xin nhắc với bác rằng thưởng thức nghệ thuật đã khó , mà lại là hội họa thì càng khó hơn.
Hơn nữa thưởng thức nghệ thuật là vô cùng, không có giới hạn về nhận định nào cả. nó phụ thuộc vào hiểu biết, thẩm mỹ , cảm xúc mà quan trọng là trực nhận từ trái tim.
Nhưng đã nghệ thuật thì bao giờ cũng giới hạn về không gian, thời gian… chính vì thế chúng ta hãy hiểu theo cách riêng của mỗi người mà không nên áp đặt vào cho bất cứ ai.
Còn nữa về ý nghĩa hai bức tranh bác CHÙA PHƯỚC THÀNH đã nói rồi. xin chân thành cám ơn hai bác CHÙA PHƯỚC THÀNH và TUẤN TÚ. Chúc hai bác mạnh khỏe
Và cũng xin thưa với Chị Hắc Phong là phamvandung57 không tuyên truyền Đạo Lão đâu nhé. xin phép chị được đăng bài này vì theo đề nghị của bác Tuấn Tú. Cám Ơn nhiều nhiều
À còn một chuyện này nữa cũng tiện nói nốt. thường trong chúng ta có không ít người lấy hình ảnh đạo Phật làm AVATA mà không hiểu hết ý nghĩa của biểu tượng. Cũng giống như anh Mục Đồng lấy bức họa nhà thiền ra mà không khéo lại trở thành biển hiệu là thịt dê mà nhà hàng lại là nai hoẵng thì thật là buồn cười. Đây là lời chân thành mà có trách thì tôi xin chịu chứ không thể không nói

TRỪNG
HẢI: 

Gửi bởi Tuấn Tú 

Cám ơn phamvandung57

Phải chi đừng có câu cuối thì bài viết rất hay như lời Mode minhđịnh vừa đăng vào.

Mong rằng sau này nếu có thể được hãy viết bằng cách trực tâm cảm nhận như vừa rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp, còn những việc khác thì cứ “mặc tụi bây”.

Chào đạo hữu Tuấn Tú,

Trừng Hải sáng nay chỉ đọc được đoạn trích dẫn của đạo hữu Hoài Linh của bác save lại mà không đọc được lời trực tâm về hội họa, có lẽ bài bị xóa vì “danh hài hoài linh bị treo sàn diễn”, hề hề. Trừng Hải xưa kia cũng là một tín đồ đan thanh của hội họa tàu, đáng tiếc đáng tiếc.


Đọc lời bình “Mặc tụi bây” của bác làm Trừng Hải này nhớ lại một mẫu chuyện thiền “Hãy để mặc nó” mà trong tác phẩm “Empty Cloud”: The Teachings of XU YUN” Jy Din Sakya, Hòa Thượng Thích Đại Hạnh, trụ trì chùa Hư Vân, honolulu, hawaii chuyển dịch là LET IT BE cũng là tên một bài hát của ban nhạc BEATLES năm xưa làm bao nhiêu trái tim say mê ca hát (tất nhiên có trừng hải này trong số đó) vì nói về tâm an bình như nhiên trước vạn lẽ đời biến hóa vì tranh chấp tức thị là khổ đau. Xin được trích dẫn vài đoạn về bài hát tuyệt vời này vì thế giới vốn luôn hi vọng an lạc mà lại vô tri mậu ngộ nên chỉ bám vào những mãng bè trôi dạt của dòng phù sanh không không, có có, nhưng đối với những ai trên đường Vạn Lý Tầm Chân lại ngưỡng mong hội thông lẽ huyền vi HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN vốn luôn hiện tồn bên cạnh mà bước vào cảnh giới NHƯ NHIÊN VÔ NGẠI TÂM, hề hề – LET IT BE:


When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be….And when the broken hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still an chance that will see. There will be an answer, let it be…


Tạm việt dịch: Khi tôi thấy tôi khổ đau, tức thì “Mẹ Mary” liền đến và nói cho tôi những lời dịu hiền chỉ đường về an bình đó là Hãy Như Nhiên…Và cũng như với tất cả những ai đang đau khổ (vì lời ấy có hiệu dụng với tôi) cũng sẽ đồng được nghe lời dịu hiền từ bi ấy như đã từng xảy ra với tôi (Cầu cho chúng sanh an lạc). Dù ngay với những ai tự xây những bức tường ngăn cách với thế gian bởi tôn thờ bản thân cũng sẽ nhận được lời dạy minh triết huyền dịu ấy khi cơ duyên đến. Đó là lời Hãy Như Nhiên nhiệm mầu…


Đồng Kính, hề hề

Tuấn Tú 

Kính bác Trừng Hải!

Bài viết của bác hoailinh tôi đã đọc và lãnh hội được hết nét đẹp của bác diễn tả, một điều mà ít người nhận ra, nếu không nhờ tôi dùng kế “khích tướng” để bác ấy lột hết khả năng trực nhận của mình…, mà đây là lần đầu tiên tôi được đọc bài viết hay như vậy.

Rất tiếc là bác ấy không “làm chủ được tâm ý”, đáng lẽ phải biết dừng đúng chỗ muốn dừng, thì lại “phang” thêm hai câu nói về cô Hắc Phong và Mục Đồng, vì lẽ đó bài viết không còn trung thực nữa.

Tiện đây, tôi xin có lời khuyên nhủ chân thành, khi vào diễn đàn để thảo luận (chứ không phải tranh luận), trước tiên mình nên dùng lời nói ái ngữ, trực tiếp thảo luận với đối tượng mà mình đang nhắm vào, để biết mình đang nói gì, với ai, liên quan với việc gì?. Dù biết rằng đề tài mình đang thảo luận có nhiều người tham gia, mỗi người mỗi ý, nên mình không có thể phân tâm ra mà đối đáp được. Và cũng đừng vì một đối tượng “bị canh chừng” mà vào “bề hội đồng” với mục đích dìm họ xuống.

Nếu mọi người biết làm chủ thân, khẩu, ý trong mọi lúc, mọi nơi thì sẽ không có việc đáng tiếc xảy ra (nhưng khổ thay, điều này thường thấy trong tất cả các diễn đàn), và mọi việc sẽ tốt đẹp trong tinh thần Lục Hòa.

Kính.

TRỪNG
HẢI:

Chào đạo hữu phamvandung57 đồng đa tạ đạo hữu thanhvan, những công dân diễn đàn hạng hai như trừng hải này, hề hề

Lời quả thật là hay, sắc bén như KIẾM XUY MAO cắt phăng sự đời như…đậu hủ, hề hề, không hổ danh người lập chí Đại Thừa nương cửa Thuyền tôn. Bái phục bái phục.

Trừng mỗ xin có vài lời góp vui gọi là lời đã vốn hay càng thêm xuất sắc như giai nhân vốn đã nghiêng thành nay thêm gấm lụa càng say lòng người, để cho “Thư trung hữu ngọc nhan như họa”, hề hề:

_ Trước thì xin nói về con trâu trong THẬP MỤC NGƯU ĐỒ là Avatar của đạo hữu Mục Đồng, hề hề: đúng là con trâu này thật là…mập ú, hề hề, chắc là họa phẩm…mì ăn liền của họa sĩ hạng hai hiện đại(?) mà lại có cặp mắt dữ nên không giống…trâu tí nào, nên thỉnh thoảng khi vào Diễn đàn Trừng mỗ thấy giống như nhãn hiệu…Mofly nếu nhìn thoáng qua, hề hề, xin lỗi đạo hữu Mục Đồng vì đây là lời chân thật thấy như thế nào thì nói như thế đấy, hề hề, chứ không có ý gì hết. Thứ nữa thì con trâu vốn chỉ có hai móng nhưng nhìn hình thì thấy có đến…ba nên không như thật là…trâu, hề hề, chắc trâu này là trâu tưởng tượng. Mới tả chân mà đã sai sai tùm lum rồi, hề hề, “As-is”, như nó là??? hề hề, hề hề???
_ Thứ là xin nói bức Lão Tử cởi Thanh Ngưu: hề hề, đây là nét đan thanh mặc họa thì làm gì…có màu sắc; màu vàng mà bác Tuấn Tú nói là đan chu tức màu đỏ pha mực tàu mà ra, dùng để vẻ trong các bức họa có chủ đề nhân vật hay cây lá, thú vật…
Trong hội họa trung hoa có ba trường phái là vẻ tả chân (đỉnh bút?) thường là các họa sĩ triều đình, được phong quan như ta đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngủ Tổ có mời một vị lên chùa để vẻ; thứ nữa là vẻ theo các mẫu có sẵn bắt chước các danh tác (tự họa?) thường là do các họa sư ở trong các đại dòng họ lớn ở tàu vừa vẻ tranh vừa dạy họa cho con cái trong gia đình (đọc Hồng Lâu Mộng); rồi mới đến trường phái nhất bút nhất họa, chỉ “một nét bút vung tức danh họa thành”, đây là dòng tranh của các đại danh sĩ, thi sĩ…túy lúy rong chơi mãi mê trường đời mặc sự có không, hề hề (cũng thích nhỉ?) như Lý Bạch, Đỗ Phủ… chẳng hạn; về sau các thiền sư tàu, vốn cũng rảnh ranh, hề hề, mới mượn kiểu vẻ này làm Thiền họa mà quý hữu vốn thấy trong các tác phẩm thiền, hề hề, nhất là ở nhật bổn.

Đồng Kính, hề hề

Kính bác trừng hải !
1. Một người múa may quay cuồng thì thấy trời đất đảo điên, thậm chí cây cột đèn họ cũng thấy nó múa. Điều này không phải lỗi ở cây cột đèn, không phải đang có động đất hay bảo tố, mà chỉ vì đương sự đem cái tâm đảo điên nhìn sự vật thì mới thấy như vậy.


2. Một người loạn thị, loạn sắc thì chớ có trách “cảnh vật sao không đẹp đẻ tí nào !”


3. Một con ruồi bám theo xe lửa (tàu hỏa) thì nó thấy vườn cây cao su đang xoay vần, những cây cột đèn chạy lui về phía sau. Thực ra vườn cây cao su không có xoay vần, những cây cột đèn vẫn đứng đó. Chỉ tại cái thấy của con ruồi nó “nhếch nhác” như vậy mà thôi.


4. Một hồ nước tỉnh lặng với những hàng cây thướt tha soi bóng, nhưng loài ngạ quỷ thì thấy là biển lửa cho nên dù đói khát đã lâu nhưng vẫn không dám lại gần, không dám lấy mắt ngó. Cái này là biệt nghiệp của hành giả chiêu cảm mà nên.


Thường thường hành giả không biết tự trách mình nặng nghiệp cho nên chiêu cảm Ác cảnh, mà cứ đi trách cảnh sao thế này, sao thế khác ?


Kính !

TRỪNG
HẢI:

Gửi bởi Quay lại 

Chân lý ở chính mỗi con người, nên ” nó ” bàng bạc khắp nơi. Cố tình nắm bắt, thì “đầu” mọc trên đầu.

“Tâm niệm” sanh diệt trong từng sát na như những con sóng gợn, thì đừng có mong “sóng” chết đi để biến thành “nước”. Bản thân sóng là nước rồi đó.

“Hỏi”, là “cái” của ông rồi vậy. Tôi “trả lời” không dính mắc gì đến ông.

Hiểu không?

Không hiểu, thì lảnh ba gậy.

Hiểu, thì lảnh ba mươi roi. 

Chào đạo hữu Quay lại,

Hề hề, chắc bác Tuấn Tú đã ngủ rồi vì ở bên kia bờ TBD, mà Trừng mỗ này vốn có một chút “roi gậy” với đạo hữu Quay lại tức trở về nên xin tiếp lời vậy.

Quả nhiên sóng với nước vốn là một tức tâm sanh kiến văn giác tri. Nhưng đạo hữu nói ngang đây rồi dừng thì quả là gải chưa tới chỗ đã…ngưng, hề hề, nhột quá nhột quá, hề hề. Hay lời có giữ lại ít thiền cơ chưa nói ra hết vì thời đã qua. Xin chỉ giáo,chỉ giáo, hề hề.

KÍNH

TB: Lời cảm thán của đạo hữu về VẠN LÝ TẦM CHÂN đúng với chân tình của Trừng Hải gởi trong bài viết. Đa tạ đa tạ. Chỉ có điều khi “trở về” không phải là “mệt mõi, rủ rượi…” mà lòng ca hát lời VONG ƯU

TRỪNG
HẢI:
 Gửi bởi dieuduc
Chào các Bạn,
d/đ cũng muốn được góp lời :

Nói lời khó hiểu
Khiến cho người bệnh
Bệnh càng nặng hơn
Phá hư Phật Pháp

Thân

Chào đạo hữu trước là tự Diệu sau là tên Đức tức Diệu Đức, hề hề

Xin cho Trừng mỗ hỏi đôi lời chỉ để tỏ tường hai chữ “phá hư” mà lại là phá hư “Phật Pháp”??? Ai là người thần thông quãng đại…rứa tề? hề hề, hết chuyện đi phá rồi sao???mà đòi đi “Phá hư Phật Pháp”!!! Thần thánh ở phương nào…rứa??? Đạo hữu dieuduc chỉ cho Trừng mỗ này sáng mắt cái coi. Xưa nay Trừng mỗ cứ nghĩ Phật Pháp vốn là Chí Bảo Oai Lực vô thượng, Biến Hóa vô biên bởi, Phật Đà đã chuyển Pháp Luân hơn 25000 năm trăm năm trước, vốn là Bất Hoại. Mà nay nghe đạo hữu dieuduc nói có người “phá hư” thì có lẽ người “phá hư” chính là kẻ vô tri mậu ngộ nên suốt ngày chỉ biết “tán nhảm” mà thôi.

Vô cùng lo sợ, hề hề, mà rửa sạch…hai tai kính nghe lời “chỉ điểm”!!!

Kính, hề hề

TB: đạo hữu làm thơ hay làm “vè” rứa? chắc là vè mà tưởng là thơ, tưởng là thơ mà thực ra là vè. Hề hề

Thành viên vinh dự

Chào bạn Trừng Hải.
Việc “phá hư Phật Pháp” chắc rất ít người tu học Phật đạo không biết. Bạn có thể đọc phẩm Tà Chánh kinh Đại Bát Niết Bàn – kiểm chứng.

Còn Bạn hỏi thần thánh phương nào – thì d/đ có thể trả lời ngắn gọn với Bạn – không chỉ có thần thánh của ma Ba Tuần vị trời đứng đầu cõi Dục – mà – cả người đời nếu đi theo ma Ba Tuần cũng sẽ trở thành nhứt xiển đề phá hư Phật Pháp.

Còn nếu Bạn cho rằng vì Phật Pháp oai lực vô thượng, biến hóa vô biên… nên không thể bị phá hư – là Bạn đã hiểu lầm Phật Pháp d/đ nói với sự nhiệm mầu của Phật Pháp.

Vì Phật Pháp d/đ nói là pháp của Phật – dạy cách tu hành. Nên phá hư Phật Pháp là làm cho người đời tu sai lời Phật dạy. Điều này, không liên quan đến sự nhiệm mầu của Phật Pháp. Vì dầu Phật Pháp có nhiệm mầu như thế nào đi nữa – thì cũng cần phải tu đúng mới được. Còn nếu tu sai mà cũng được – thì cần gì phải tu. Bạn nghĩ đúng không ?

Còn d/đ nói :

Nói lời khó hiểu 
Khiến cho người bệnh
Bệnh càng nặng hơn
Phá hư Phật Pháp

Là vì khi nói lời khó hiểu – tức là có hiểu – và cũng đã tự nhận mình là người trí. Vì nếu là người vô trí – đang mê – mà nói huyên thuyên thì gọi là nói nhãm – chứ đâu phải – nói lời khó hiểu. Do nghĩ như vậy, nên d/đ mới nói :

Nếu là người trí
Tu pháp Đại thừa 
Ví như lương y
Chữa bịnh cuồng tâm.

Để nhắc nhở – nếu là người tu pháp Đại thừa thì đừng nói lời khó hiểu. Vì đối tượng muốn nghe nói – là người mê – chứ không phải người trí. Vì nếu là người trí thì cũng là lương y – đâu phải đối tượng nghe người trí nói. Còn đã là người mê thì đâu có đồng chỗ hiểu với người trí – mà hiểu được lời khó hiểu. Trong khi hiểu sai – thì tu sai. 

Do đó, d/đ mới nói : “Nói lời khó hiểu – Phá hư Phật Pháp”. Còn việc Bạn thắc mắc d/đ làm thơ hay làm vè. Thì d/đ xác định d/đ không có làm thơ. Còn d/đ nói… hay làm vè – điều này không quan trọng. Bạn nói sao thì sao đi… Hy vọng lời giải thích của d/đ làm Bạn hài lòng. 

Thân

TRỪNG
HẢI:

Trao đổi với đạo hữu Diệu Đức về từ Phật Pháp

Kính đạo hữu Diệu Đức,

_ Trước hết Trừng Hải xin thật lòng tán thán định tâm như núi của đạo hữu dieuduc qua bài trả lời vẫn giữ ý ung dung, khoan thai trước những lời đang giỡn-hí ngôn của Trừng Hải. Quả khác hẳn lời xưa như trăng rằm so với đêm trừ tịch quả không hổ với tự Diệu danh Đức. Xin bội phục, bội phục.

_ Thứ nữa Trừng Hải cũng nghe theo lời khuyên của đạo hữu tìm bốn chữ “Phá hư Phật Pháp” trong chương Phân Biệt Chánh Tà của Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thật lòng mà nói Trừng Hải chỉ tìm được lời dạy về sự “Hư Hoại Chánh Pháp” của Ma Vương Ba tuần qua việc giả danh mà phá hoại Giáo Hội Tăng Già chứ không một lời nào nói đến “Phá hư Phật Pháp” Bởi nếu Phật Pháp thật sự bị phá hư thì Pháp của Phật Đà cũng là Pháp sanh diệt sao??? Đó là điều không thể nào xảy ra vì Pháp của Phật Đà vốn là Bất Sanh Bất Diệt nên Bất Hoại. Nên là Ma Vương-Tha hóa tự tại thiên hay chúng sanh nhất xiển đề cũng bất khả dụng công trong việc phá hư Phật Pháp. Mà việc Hộ Pháp thì rỏ ràng không phải là phần việc của chúng ta, chỉ là cư sĩ tại gia, làm công quả y chỉ lời dạy để phụ giúp phần nào cho Chúng Tăng Già. Nên hà tất có những lời hay lòng quan hoài mà tự mang gông cùm nặng cả ngàn cân những việc như vậy.

_ Nhân đây cũng xin nói về việc “Nói lời khó hiểu”. Trừng Hải thật cũng không nghĩ ra vì sao đạo hữu phê phán chữ “khó hiểu”. Những ai đã từng đọc qua kinh điển Nam Tông, Bắc Tông nhất là văn học A Tỳ Đàm, Bát Nhã lúc sơ cơ mà “không bể cái đầu” (e rằng hiếm ai không bị “nổ cái não”, hề hề) bởi kinh luận văn thật sự khó hiểu, bởi đây là những cái, mà chư cổ đức hằng ưu hoài trong việc giữ gìn Chánh Pháp đối với đời sau, thà không biết còn hơn biết sai-vô tri mà dẫn về hiểu sai-mậu ngộ tức Kiến Tư Hoặc. Và nguy hiểm hơn nữa vì chỗ vô tri mậu ngộ cuả mình mà đưa ra lời “Mậu Thuyết” thì di hại đời này, đời sau và ngàn đời sau nữa (về phương diện chúng sanh chớ Chánh Pháp thì vẫn như mặt trời ngàn năm chói sáng) Nên thà như chư vị tiền bối lớn tuổi, ít học mà thành tâm niệm Hồng Danh Chư Phật, Bồ Tát Phật còn hơn.
Mà việc hóa giải “lời khó hiểu” cũng thật là đơn giản…có chi mô, hề hề. Tức không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ ấy là…xong; Đâu phải “nặng nề” đến nỗi đạo hữu Diệu Đức phải gán ác danh “phá hư Phật Pháp” rồi còn làm “Khiến cho người bệnh. Bệnh còn nặng hơn” là ác nghiệp khó bề hóa giải.

Vài lời trao đổi với đạo hữu dieuduc, mong qua những lời này mà thấu hiểu chỗ “khổ tâm” của chư cổ đức trong việc trao truyền Lời Dạy của Chư Phật mà không dám sửa một từ, chữa một câu mà chỉ viết lời chú giải, rồi chú giải của chú giải rồi chú giải của chú giải của chú giả rồi…hề hề.

Kính, hề hề

Chào đạo hữu Diệu Đức,
Có lẽ chỗ hiểu chữ Chánh Pháp giữa Trừng Hải với đạo hữu có chỗ sai khác nên lời nói không đồng một nghĩa. Nhân đây Trừng Hải xin nói rõ chỗ hiểu của bản thân về Chánh Pháp để có thể xóa bỏ chỗ bất đồng ngôn ngữ cũng như ngưỡng mong ai ai có tín tâm thấu hiểu được oai lực vô thượng là Phật Lực của Mười Phương Chư Phật ẩn tàng nơi Chánh Pháp mà hằng quy hướng Phật Đạo cho đến ngày ngộ nhập Pháp Giới thậm thâm bất khả tư nghì.

Kính đạo hữu dieuduc, theo thiển ý của Trừng Hải thì Pháp của Phật Đà gồm có ba: Phi Pháp_Adhamma, Pháp-Dhamma và Vi Diệu Pháp_Sadhamma mà Pháp-Dhamma là Chánh Pháp được Phật Đà ví như con thuyền đưa người sang sông(Đọc Alagaddupama Sutta-Kinh Dụ Con Rắn-Chiếc Bè, số 22, Trung Bộ Kinh) trong đó Pháp của Phật là chiếc thuyền, người là chúng sanh, con sông là luân hồi, sanh tử; bờ bên kia là Niết Bàn. Như vậy có thể hiểu Chánh Pháp là Pháp của Phật mà chúng sanh hữu tình thọ lãnh giúp người thoát sanh tử đáo Niết Bàn. Như vậy việc “hư hoại Chánh Pháp” chỉ có thể hiểu theo ý nghĩa cản trở việc “thọ lãnh” Pháp của Phật là con thuyền đưa người đaó Niết Bàn tức về phía chúng sanh hữu tình chớ không phải trực tiếp đối với Phật Pháp vốn Vô Tác, Bất Hoại. Nên trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trừng Hải cũng đọc cùng bản kinh Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh) mới lấy ví dụ làm hư hoại như thợ săn mặc áo cà sa nên chỉ là “GIẢ DANH” (xin đọc lại bài trả lời của Trừng Hải trước) mà gây ra “THỌ GIẢ TƯỚNG” là PHI PHÁP_ADHAMMA.

Trong kinh luận Đại Thừa thì Thiền Tông gọi Chánh Pháp là Chánh Pháp Nhãn Tạng tức Chánh Pháp vốn hàm tàng nơi Mắt Sáng; hay Thủ Lăng Nghiêm Kinh ví kinh văn như ngón tay chỉ trăng mà trăng dụ cho Chánh Pháp; Hay Kinh Thắng Man Phu Nhân nói việc thu nhận Chánh Pháp Vô Biên để dụ cho Như Lai Tạng; Hay Giải Thâm Mật Kinh dạy Thanh Tịnh Sở Duyên là Chánh Pháp…Đều đồng một nghĩa như trên. Nên việc làm hư hoại Chánh Pháp không phải trực tiếp lên Phật Pháp mà tác động nơi chúng sanh hữu tình để ngăn cản việc thọ lãnh Phật Pháp là Chánh Pháp đưa người vượt sanh tử đáo Niết Bàn.

Kính, hề hề

TRỪNG
HẢI:

Gửi bởi Quay lại 

“Đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh lý tán” .

Lý tán sanh bất hòa, bất hòa sanh thị phi, thị phi sanh nhân ngã, nhân ngã thị cố vô đạt đạo.

Chào đạo hữu Quay lại tức thối chuyển, hề hề:

“Đạo Bổn Vô Ngôn” thì đúng nhưng “Ngôn Sanh Lý Tán…” lại là cái chỗ hạ thừa mà chư môn đệ của Lão Tử dụng tâm xiển dương tổ sư mà thành “bôi bác” vì sa vào cái chỗ Cố Tri Thiểu Ngộ mà Lão Tử im lặng bất dung. Hề hề

Mến chào, hề hề


TRỪNG
HẢI:

Gửi bởi Tuấn Tú 

Trùng trùng chú giải đạo khó thông
Chú giải tiêu pha mất ba đồng.
Im lặng, ít lời, thanh tịnh ý
Mậu ngộ tức thời chủ nhân ông!?

Kính bác Tuấn Tú,

Trừng Hải sở dĩ “bình” câu “Đạo bổn vô ngôn. Ngôn sanh lý tán” là bởi thường thấy lớp hậu sinh tiểu bối thường sa vào cái chỗ Tống học(nho học đời Tống) trích cú tầm chương vô dụng đồng sa vào kiến tư sai lầm vì dụng Tam đoan luận Aristotle tức lấy một đoạn cách ngôn, cú ngôn, thành ngôn, xướng ngôn…ưa thích làm định đề, định luật, định kiến…rồi nhìn mọi điều khác là sai. Lý do cũng chỉ là vậy thôi không có ý gì khác.
Còn khi cho rằng “…Ngôn sanh lý tán…” là lời của môn đệ Lão Tử bởi Lão giáo nguyên sơ vốn chỉ lấy Vô làm Vị tức Vô Vị nên mới nói “Đạo khả Đạo. Phi thường Đạo.” tạm dịch nghĩa: “Chỉ người đắc Đạo mới am tường Đạo. Bởi Đạo là cái phi thường ngoài hiểu biết thế gian” lấy quyển Đạo Đức Kinh làm kim chỉ. Chính về sau này khi Phật Giáo du nhập vào Trung Hoa các môn đệ Lão Tử mới “mượn” giáo pháp của Phật Đà Sakyamuni nhờ đó mà làm thăng hoa Lão giáo được các nhà nghiên cứu gọi là Tân Lão giáo, hề hề.
Một số học giả Phật tử Đại Thừa với cái nhìn khoan dung gọi Lão Tử là Độc Giác Phật (là Duyên Giác, Bích Chi Phật thời Không kỳ tức Chánh Pháp không còn hiện tồn trên thế gian) là dựa trên các bài kinh ví dụ như Kinh Thánh Cầu-Pasarasi Sutta, số 26, Trung Bộ Kinh, Đức Phật có nói về một số người am hiểu sơ tâm về Thập Nhị Nhân Duyên chưa Đại Ngộ nên không am tường đến chỗ Ngũ Uẩn đồng mạt kỳ chư hành…Nên bậc Độc Giác Phật vốn không hoằng truyền Chánh Pháp tức Chuyển Pháp Luân mà chỉ nói những lời khích lệ người tín tâm tu hành (đọc Đại Phật Sử-MahaBudhavamsa) như Bậc Chánh Đẳng Giác.
Ngay chính hình ảnh Lão Tử cởi thanh trâu cũng gợi ý ám chỉ Lão Tử là một Bậc Độc Giác Phật bởi con trâu mà Lão Tử cởi là Độc giác Thanh ngưu; chữ độc giác nghĩa là một sừng, còn chữ Thanh ngưu là trâu trắng (không hiểu sao chữ Thanh này các dịch giả Đại việt hay lầm với màu xanh trong chữ thiên thanh) là con Tây Ngưu (con trâu ở phương tây) tức Tê Giác. Một hình ảnh gợi đến bậc Giác ngộ ẩn tu độc lai độc vãng ví dụ như Bạch Ẩn thiền sư, nhật bổn, hề hề.

Còn Pháp được Đức Phật truyền dạy thì bác chắc cũng biết qua bốn phương cách mà “Im lặng đáp” chỉ là một trong bốn cách (quyết định đáp, phản cật đáp, nghi đáp và im lặng đáp) mới hiển lộ chỗ Thế Gian Giải_ am tường thật tướng toàn vũ trụ mà cũng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề; con xinh đảnh lễ Phật Đà.

Kính, hề hề

TRỪNG
HẢI:

Quy Y, Thọ Giới – Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy và Tín Tâm (cont.)

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát bát Niết Bàn
______________________

CHÁNH TRI KIẾN

KIẾN là gì, khái lược

Kính thưa quý hữu, lời mời gọi quý hữu thỉnh lãm về cái mà Trừng Hải gọi là Chánh Kiến để phân biện Thường-Vô Thường, Chánh-Tà, Đại Sự-Thế Sự nhân duyên…ngày trước (17/09) vậy mà thấm thoát đã gần nửa tháng trôi đi quả như lời người xưa “thời gian như bóng câu qua cửa sổ”. Vâng, thời gian thì nhanh chóng trôi qua nhưng gởi lại cho thế nhân này, nhân gian nọ đây, mái tóc bạc đầu, lưng còng tay mõi, lời thều thào không hơi, kia, là thế sự đa đoan xoay vòng hết đến rồi đi hết đi rồi trở lại tình tiền tù tội cướp bóc gian dâm; làm cho mắt người vốn đã mờ mờ càng thêm ảo hóa trước ánh đèn màu chớp nháy nhanh như…điện, hề hề, lòng vốn đã rối như tơ càng thêm điên đảo quay cuồng nơi tấn trò đời bỉ thử xảo trá như…hô-li-út đóng phim. Hỡi ơi, đường vạn lý thì dài dằng dặt đâu phải thẳng băng như đường…lát nhựa mà vốn chông chênh hết dốc cao đến trũng thấp phủ lấp nào mây mờ dông bão, nào lời đàm tiếu chua ngoa…; mà, sức lực con người thì hữu hạn bởi luật sanh diệt vô thường nơi mệnh căn, tâm lực (nên dù ôm mối hùng tâm cũng phải nuốt hận bởi thời đã qua rồi, than ôi, “Thế sự du du nại lão hà. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị. Thời khứ anh hùng ẩm hận đa”).
Vậy mà người cư sĩ trên bước đường Vạn Lý Tầm Chân, chỉ có một chữ Tâm gắn liền nơi chữ Tín bởi Tín Tâm kia tương ưng, tương tác mà được dẫn đường bởi chữ Chánh Kiến huyền diệu như sao Mai muôn đời dẫn đường người chích ảnh đang lữ thứ cô thân trên hoang mạc sơ khai nên, chí vững tâm bền mà an phận đi cho hết con lộ tử sanh, sanh tử cho đến lúc Hồi